Kambodža: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Na vzestupu je v posledních letech obrat vzájemného obchodu, avšak jeho převážnou část tvoří dovozy z Kambodže. Kambodžští obchodníci využívají beztarifního přístupu na trhy EU pro nejméně rozvinuté země (Everything But Arms) a úspěšně zvyšují svůj vývoz do Evropy, včetně ČR. Objem česko-kambodžského obchodu za posledních 6 let vzrostl přibližně čtyřikrát (z 67,9 mil. USD v r. 2013 na 259,1 mil. USD v roce 2019), zásluhu na tom však má právě především prudký nárůst českého dovozu (254,1 mil. USD v roce 2019). Český export do Kambodže zaznamenal v roce 2019 30% nárůst na hodnotu 4,9 mil. USD. Hodnota dovezeného zboží do ČR představovala 254,1 mil. USD, tj. o 6,8 % více než v předcházejícím období. Celkový obrat vzrostl o 6,5 %. Z Kambodže do ČR směřují především oděvy, oděvní doplňky a obuv, rýže, cukr a jízdní kola. Naopak potenciál kambodžského trhu zůstává z pohledu českých vývozců nedoceněn. Mezi hlavní položky českého vývozu do Kambodže se řadí: motorová vozidla a jejich součástky, hliník a výrobky z hliníku, mechanické přístroje, plasty a výrobky z nich.

Obchodní výměna mezi ČR a Kambodžou v tis. Kč.
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2012 46 415 137. 127,3 798 058 74. 151,8 844 473 92. 150,2 -751 643
2013 82 155 133. 177 1 247 148 65. 156,3 1 329 303 80. 157,4 -1 164 993
2014 15 406 159. 18,8 2 105 360 60. 168,8 2 120 766 72. 159,5 -2 089 954
2015 35 318 152. 229,2 2 751 044 60. 130,7 2 786 362 73. 131,4 -2 715 726
2016 42 482 148. 120,3 3 998 008 54. 145,3 4 040 490 67. 145 -3 955 526
2017 58 173 139. 136,9 5 153 192 53. 129,2 5 211 365 66. 129,3 -5 095 020
2018 116 536  27. 200,2 5 162 749 52. 100,2 5 279 285 65. 101,3 -5 046 212
2019 113 738  130. 97,6 5 824 142 49. 112,8 5 937 900 64. 112,5 -5 710 384

Zdroj: ČSÚ. Další statistiky o bilaterálním obchodu mezi ČR a Kambodžou lze vyhledávat v Databázi zahraničního obchodu ČSÚ.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu 2015-2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů 70 834
8714 Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713 60 366
7610 Konstrukce hliníkové části desky profily apod 50 082
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 28 424
9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné 23 584
9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně 17 235
1210 Šištice chmelové čerstvé sušené apod lupulin 14 998
7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 10 652
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem 9 270
1302 Šťávy výtažky rostlin pektiny ap slizy ostat 7 232

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu 2015-2019

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
6404 Obuv se svrškem z materiálů textilních 5 439 791
6110 Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované 2 226 480
6104 Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí pletené 1 764 472
6403 Obuv se svrškem z usně 1 361 000
6210 Oděvy z plsti textilií povrstvených ap 1 277 934
6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 1 252 747
6201 Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké 1 223 632
1006 Rýže 1 134 833
6109 Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené 1 054 907
6402 Obuv ostatní z kaučuku plastů 827 693

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně. Potenciálně zajímavou oblastí je však dynamicky se rozvíjící sektor služeb cestovního ruchu. Počet zahraničních turistů, kteří navštívili Kambodžu v roce 2019, vzrostl o 6,6 % na 6,6 milionů. Přestože se v roce 2020 očekává významný pokles turistů v důsledku pandemie Covid-19, cestovní ruch patří k hlavním vládním rozvojovým prioritám. Kambodža se snaží budovat si image země s atraktivním kulturním dědictvím a přírodními zajímavostmi. Omezením je nedostatečná infrastruktura v cestovním ruchu a dopravě.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Kambodža v současné době nefiguruje ve statistikách o tocích přímých zahraničních investic České národní banky.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Po více než deset let trvajícím jednání potvrdila Kambodža dne 8. 8. 2005 sukcesi do smluv s bývalou ČSSR. V platnosti zůstávají následující hospodářské smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČSSR a Kambodžským královstvím (Phnompenh, 11. 2. 1961)
  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
  • Platební dohoda mezi ČSSR a Kambodžskou lidovou republikou (Praha, 19. 11. 1980)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 13. 6. 1983)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na vyrovnání bilance obchodu v letech 1984-1985 (Praha, 16. 10. 1984)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na realizaci projektů hospodářské spolupráce v KLR (Phnompenh, 19. 3. 1986)
  • Protokol o modifikaci dohody mezi vládou ČSSR a vládou KLR o poskytnutí úvěru na opravu a instalaci elektrické ústředny v Phnompenhu (Praha, 29. 10. 1987)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic (Phnompenh 12. 05. 2008)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách (Phnompenh, 08. 06. 2018)

Platnost Dohody o výměně zboží z roku 1980 byla vzhledem k její neslučitelnosti se závazky ČR vůči EU zrušena ke dni 28. 10. 2003.

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2018 je Kambodža zařazena mezi 6 prioritních zemí s programem spolupráce. V období 2018 – 2023 bude rozvojová spolupráce mezi ČR a Kambodžou zaměřena na oblast inkluzivního sociálního rozvoje: zdravotnictví (s důrazem na péči o matky a děti), vzdělávání (se zaměřením na středoškolské a střední odborné vzdělávání) a oblast udržitelného nakládání s přírodními zdroji: zajištění přístupu k vodě a sanitaci. Kromě bilaterálních a trilaterálních rozvojových projektů a projektů rozvojově – ekonomického partnerství (B2B v ZRS) v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Kambodži rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadu a kambodžským studentům jsou nabízena vládní stipendia. Doplňkovým programem ke stipendiím je Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích. Více informací o projektech rozvojové spolupráce naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.

Projekty B2B v gesci České rozvojové agentury

Kromě tradiční formy rozvojové spolupráce jsou v Kambodži nově  implementovány také projekty v rámci programu  rozvojově-ekonomického partnerství (B2B). Program v gesci ČRA je zaměřen na podporu soukromého sektoru a vstupu českých firem na kambodžský trh. České firmy mohou během výběrových  řízení v rámci programu de minimis požádat o podporu vlastních  projektů zaměřených na rozvojovou spolupráci.

Možné příležitosti pro české firmy v rozvojové spolupráci (projekty B2B)

Sektor energetiky

Kambodži se daří naplňovat hlavní energetické priority v elektrifikaci velkých měst. V nich jsou potřeby téměř pokryty. Jiná situace je na venkově a v nejodlehlejších oblastech, které by měly být plně elektrifikovány v následujících dvou dekádách. Proces může urychlit orientace na větší využití obnovitelných zdrojů při výstavbě menších zařízení pro generování energie (elektřina, plyn). Jedná se o bioplynové stanice, instalace domácích fotovoltaických článků a jednodušší fotovoltaické projekty, malé vodní elektrárny ad.

Sektor vody a sanitace

Přístup k pitné vodě nemá většina venkovského obyvatelstva. Mnohdy zde zcela chybí základní infrastruktura. Ve velkých městech je situace o něco lepší, ale i tam kapacita naráží na zvyšující se potřeby nových obyvatel a turistů. Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura by v některých oblastech mohla v nejhorším případě vést i k útlumu expandujícího cestovního ruchu, kterému se zatím velmi daří a stává se novým hybatelem rozvoje kambodžské ekonomiky. Jde především o regiony, kam míří turisté nejčastěji (provincie Sihanoukville, Siem Reap ad.). Chybějí studie proveditelnosti, zajímavá je také výstavba malých čističek pro menší komunity, města či hotelové rezorty a instalace mobilních úpraven vody. Firmy se mohou uplatnit i jako dodavatelé pro neziskový sektor, který úroveň vody a sanitace v Kambodži pomáhá zlepšit.

Sektor zdravotnictví

Zdravotní péče se potýká s nízkou důvěrou ze strany veřejnosti kvůli nedostatečnému vybavení veřejných zařízení a kvalifikace personálu pro složitější zákroky. Roste proto počet soukromých klinik i zájem kambodžské střední třídy investovat do kvalitní zdravotní péče. Velký zájem je o zahraniční farmaceutika, která jsou na seznamu nejvíce dovážených produktů z EU. Rozvojové příležitosti jsou také ve vybavení zdravotnických zařízeních (přístroje, lůžka, nástroje a další pomůcky pro rutinní i složitější zákroky), které postrádají  především ve veřejných regionálních nemocnicích. Zde však současně chybějí zkušenosti personálu provozovat a pravidelně opravovat nově instalované a technologicky náročné vybavení.

Sektor zemědělství

Zemědělství je stále jedním z opěrných ekonomických odvětví Kambodže. Vysoká závislost na pěstování rýže a dalších plodin však činí kambodžskou ekonomiku zranitelnou. Diverzifikovat agrární sektor a zvýšit produktivitu práce by pomohl přenos zkušeností ve zpracovatelských odvětvích a větší mechanizace sektoru. Nové zemědělské technologie a inovativní postupy se tu uplatní při pěstování a zpracování tropických plodů, pepře a kaučuku. Zajímavou oblastí je i transfer know-how v oblasti hospodaření a nakládání se dřevem z důvodu vysokého tempa odlesňování a ubývání původních tropických porostů.

Sektor infrastruktury

Nynější dopravní infrastruktura je v nevyhovujícím stavu, avšak situace se pozvolna zlepšuje. Do tohoto sektoru míří v posledních letech významné investice a na rozvoj infrastruktury se zaměřují i hlavní donoři rozvojové pomoci. Bude nutné vybudovat nové systémy silniční infrastruktury a veřejné či hromadné dopravy. Pro české firmy se v některých případech dle povahy financování nabízejí příležitosti participovat v infrastrukturních tendrech. Aktivní je v tomto směru hlavně Světová banka a Asijská rozvojová banka (výstavba a modernizace silničních úseků). V roce 2016 bylo rekonstruováno a znovu otevřeno železniční spojení pro nákladní a osobní přepravu mezi Phnompenhem a Sihanoukville, v roce 2019 pak byla dokončena renovace úseku mezi Phnompenhem a Poipet. V plánu jsou rekonstrukce dalších železničních úseků. Zde by se mohly uplatnit zkušenosti českých firem s traťovými zabezpečovacími zařízeními a signalizačními technologiemi.

Sektor gumárenského průmyslu

Kaučuk patří mezi důležité suroviny, které Kambodža exportuje do zahraničí. Na světové trhy se však dostává převážně nezpracovaný. Zpracování kaučuku na místě v gumárenských závodech by Kambodži umožnilo více diverzifikovat její export a snížit závislost na vývozu textilních výrobků či rýže. Uplatní se zde transfer know-how i studie proveditelnosti.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni 29.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem