Kambodža: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU má své zastoupení v Kambodži od roku 2002 (do roku 2009 Delegace Evropské komise, od prosince 2009 Delegace EU). Od listopadu 2011 má v Phnompenhu svého rezidentního velvyslance.

Adresa a kontaktní údaje:

Delegation of European Union
No. 100 A, Preah Norodom Boulevard
Khan Daun Penh, 12207 Phnom Penh
PO Box 2301, Cambodia
tel: +855 (0) 23 216996 / 220611
fax: +855 (0) 23 216997
e-mail: DELEGATION-CAMBODIA@eeas.europa.eu 
web: https://eeas.europa.eu/delegations/cambodia_en

V červnu 2011 byla slavnostně otevřena kancelář Evropské obchodní komory (EuroCham), jejímiž zakládajícími členy jsou Francouzská obchodní komora (Chambre de Commerce Franco-Cambodgienne – CCFC), Britská obchodní asociace (British Business Association in Cambodia (BBAC) a německá Hospodářská asociace (Arbeitskreis Deutsche Wirtschaft -ADW). Od roku 2017 má EuroCham také tři teritoriální sekce (kapitoly): skandinávskou (NordCham), italskou (ICBA) a sekci Benelux (Benelux Cambodia)

European Chamber of Commerce
30 Preah Norodom Blvd, 3F Bred Bank Building
Phnom Penh 12000
Phnom Penh, Cambodia
tel: +855(0)23 964 141
e-mail: info@eurocham-cambodia.org 
web: www.eurocham-cambodia.org

Lze se přihlásit k e-mailovému odběru pravidelného měsíčního newsletteru EuroCham, případně jej lze získat i na internetových stránkách komory.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU27 byla v roce 2019 druhým největším vývozním trhem pro kambodžské zboží. V dovozech jí však náleží až 6. místo po Číně, Thajsku, Vietnamu, Japonsku a Indonésii. Celkově je EU27 druhým největším obchodním partnerem Kambodže po Číně. Kambodža patří do skupiny nejméně rozvinutých zemí (LDC) a využívá systému všeobecných celních preferencí (GSP) „Everything But Arms“ (EBA).  Vzájemná obchodní bilance EU – Kambodža je výrazně nevyrovnaná. V roce 2019 vývoz z EU do Kambodže dosáhl 928 mil. EUR (růst o 30,2 %), dovoz činil 4 637 mil. EUR (růst o 4,7 %). Obchodní deficit dosáhl 3,7 mld. EUR. Nejvýznamnějšími komoditami, které EU z Kambodže dováží, jsou oděvy, obuv a jízdní kola. Investice evropských firem v Kambodži jsou značně omezené a zaměřují se převážně na cestovní ruch, spotřební zboží a oděvní průmysl.

Další podrobné statistiky o obchodu mezi EU a Kambodžou lze nalézt na stránkách Evropské komise.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 byl schválen Víceletý indikativní program EU (MIP) 2014 -2020 pro Kambodžu s celkovým rozpočtem 410 mil. EUR:

Sektor

Částka (EUR)

%

1) Zemědělství/správa přírodních zdrojů (včetně rybářství a lesnictví)

144 mil.

35 %

2) Vzdělání/dovednosti            

140 mil.

34 %

3) Státní správa/administrativa

120 mil.

29 %

Podpůrná opatření

6 mil.

2 %

Celkem

410 mil.

100 %

ad 1) Největší finanční podpora bude směřovat do sektoru zemědělství a správy přírodních zdrojů. Na zemědělství je závislá většina venkovského obyvatelstva Kambodže, které tvoří 80% obyvatelstva, a proto je zemědělství také prioritou v programových dokumentech Kambodžské vlády. (Cambodia Rectangular Strategy Phase IV (RSP) a National Strategic Development Plan 2019-23 (NSDP).) Užívání, správa, distribuce a ochrana přírodních zdrojů patří, především v souvislosti s nelegální těžbou vzácného dřeva, k nejožehavějším tématům kambodžské společnosti. Není proto pochyb, že podpora ze strany dárců je v těchto oblastech potřebná.

Finanční podpora EU v této oblasti má vést především k:

  • zlepšení podnikatelského prostředí v zemědělství a sektorech souvisejících se správou přírodních zdrojů prostřednictvím zlepšení existujících národních kapacit, strategií a předpisů, které podporují rozvoj udržitelného užívání zemědělské půdy a lesů a prostřednictvím komercializace, podpory inovací a investic soukromého sektoru a zajištěním ochrany přírodních zdrojů;
  • posílení hodnotového řetězce zvýšením produktivity práce, efektivity zpracování, zlepšení kvality výrobků a zvýšení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu;
  • umožnění místním komunitám podílet se na ochraně a správě zemědělských a přírodních zdrojů včetně udržitelné správy lesů (FLEGT) prostřednictvím zvýšení kapacit na národní a regionální úrovni a dodržováním zákonů a předpisů.

ad 2) EU dlouhodobě poskytuje Kambodži rozpočtovou podporu do vzdělávacího sektoru. Není pochyb o tom, že reforma kambodžského školství je velmi potřebná a naprosto nevyhnutelná. Nastavení funkčních mechanismů v oblasti vzdělávání je základním předpokladem pro získání dostatečně kvalifikovaných a vzdělaných občanů, kteří budou schopni uplatnit své znalosti jak ve státním, tak soukromém sektoru, a přispět tak k jejich správnému fungování, bez kterého není možné zajistit udržitelný rozvoj.

ad 3) V oblasti státní správy EU podporuje následující oblasti:

  • Reforma veřejných financí (Public Finance Reform Programme – PFMRP), která má za cíl zlepšit plánování, rozpočtování, hospodaření, výkaznictví a audit veřejných financí za účelem zvýšení účelnosti, transparentnosti a zodpovědnosti státní správy a jí poskytovaných služeb;
  • Podpora decentralizační reformy (Sub-National Democratic Development – SNDD)  – zlepšení nerovnosti mezi občany a komunitami, zajištění rovného přístupu ke službám;
  • Podpora činnosti Zvláštních komor kambodžských soudů (ECCC);

Aktuální informace o zveřejňovaných výběrových řízeních EU v Kambodži lze sledovat na webu Delegace EU v Phnompenhu.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni 29.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem