Kambodža: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

S ohledem na asijské zvyklosti je možno jednoznačně doporučit využívání místních zástupců znalých místního prostředí pro prodej zahraničního zboží. Partnerem českých firem mohou být státní i soukromé kambodžské firmy, společné podniky nebo společnosti stoprocentně vlastněné zahraničním subjektem.  

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní clo je hrazeno z veškerého zboží (až na výjimky stanovené zákonem nebo příslušnými orgány), které překročí hranice Kambodže, ve výši 0 % až 35 %. Kambodža je od roku 2004 členem Světové obchodní organizace (WTO) a uplatňuje nejvýhodnější národní sazby pro členy WTO. Kambodža je také členem zóny volného obchodu ASEAN (AFTA) a uplatňuje sazby dané Dohodou zemí ASEAN o obchodu se zbožím. Vývozní clo je uvaleno pouze na několik málo komodit, jakými je surové dřevo, kaučuk, neopracované drahé kameny a určité vodní produkty.

Podrobné informace týkající se dovozních a vývozních podmínek jsou uvedeny na stránkách celní správy Kambodže. Zde lze též dohledat informace o celních a dalších sazbách.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Kambodži neexistují žádná omezení pro založení firmy, nicméně mnohé musí získat licenci či povolení od příslušných institucí (bankovní a finanční instituce, cestovní kanceláře, realitní kanceláře, telekomunikační firmy, průmyslové závody ad.). Každý nový podnikatelský subjekt musí být registrován u Ministerstva obchodu Kambodže (15 dní před zahájením činnosti). Vyřízení registrace obvykle trvá 11 pracovních dní po předložení všech požadovaných dokladů. Následně musí být zaregistrován u Daňového úřadu (General Department of Taxation) a Ministerstva práce a odborného vzdělání. Zřízení, fungování, správa a registrace podnikatelského subjektu se v Kambodži řídí Zákonem o obchodních společnostech a Zákonem o obchodní registraci. V souladu s nimi je možné v Kambodži založit následující formy organizací:

 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.) – může mít 1 – 30 podílníků a je řízena správní radou. Minimální registrovaný kapitál je 4 mil. KHR (přibližně 1 000 USD). Pokud je pouze jeden podílník, jedná se o jednočlennou soukromou s.r.o., pokud je více podílníků jedná se o soukromou s.r.o. Neexistují žádná omezení ohledně vlastnictví, s.r.o. může být 100% vlastněna zahraničním subjektem a má stejná práva jako kambodžská firma až na jedinou výjimku a tou je nemožnost vlastnictví půdy.
 • pobočka zahraniční firmy – může vykonávat stejné činnosti jako s.r.o., tj. uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji zboží a služeb a zabývat se výrobou, zpracováním, stavebnictvím atd. Výraznou nevýhodou této formy podnikání je plná odpovědnost mateřské společnosti za dluhy a ztráty pobočky v Kambodži. Pobočka musí být řízena nejméně jedním vedoucím pracovníkem. Není stanoven minimální kapitál pro založení.
 • reprezentační kancelář zahraniční firmy – její činnost se omezuje na navazování obchodních vazeb a získávání informací pro mateřskou firmu. Reprezentační kancelář není samostatným právním subjektem, nemůže vstupovat do smluvních vztahů za účelem prodeje, nákupu či poskytnutí služeb a nemůže mít žádný zisk. Musí být plně financována mateřskou firmou.

V oblasti repatriace zisků do zahraničí neexistují žádné restrikce. Zákon o zahraničních investicích garantuje investorům právo nákupu volných měn přes oficiální bankovní systém a volnou repatriaci zisků do zahraničí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro reklamu lze použít HSP, t.j. inzerci v tisku a reklamní šoty v televizi či rozhlase. Podle průzkumů je nejúčinnější využití televizní reklamy, a to především ve větších městech. Mladší generace je kromě televize rovněž nadprůměrně ovlivňována internetem, především sociálními sítěmi. V čím dál větší míře začínají být využívány billboardy.

Přehled veletrhů a výstav je uveden v kapitole 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Kambodža uznává důležitost ochrany práv duševního vlastnictví, zahrnujících obchodní značky, patenty a užitné vzory, průmyslový design, ochranné známky a autorská práva.

Kambodža je dlouholetým signatářem Pařížské konvence o ochraně práv duševního vlastnictví, Stockholmské konvence, Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a Dohody o biologické diverzitě.  

V souvislosti se vstupem do WTO (2004) Kambodža přijala několik zákonů regulujících práva související s duševním vlastnictvím:

 • Zákon o značkách, obchodních názvech a nekalé soutěži (2002), prováděcí předpis (2006)
 • Zákon o patentech, osvědčeních užitných vzorů a průmyslovém designu (2003), prováděcí předpis (2006)
 • Zákon o autorských právech a souvisejících právech (2003).

V roce 2008 přijala Kambodža Zákon o ochraně práv k odrůdám a v roce 2014 zákon o zeměpisných označeních. Přestože jsou zákony teprve v raném stadiu rozvoje, účinné mechanismy registrace a ochrany práv duševního vlastnictví již fungují:

 

Předmět

Období

Registrace *

Obchodní značka

Jakékoliv viditelné označení schopné rozlišit zboží nebo služby společnosti

10 let, obnovitelná na dobu neurčitou

povinná/MO

Patent

Vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné a zahrnují důvtipné řešení

20 let

povinná/MPŘ

Užitný vzor

Vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné

7 let

povinná/MPŘ

Průmyslový design

Jakákoliv kompozice linií a barev nebo jakákoliv třírozměrná forma nebo materiál, pokud dává výrobku zvláštní vzhled

5 let, obnovitelný 2x

povinná/MPŘ

Autorská práva

Původní autorské dílo

po dobu života autora + 50 let (s určitými výjimkami)

dobrovolná/MK

Zeměpisné označení

Název nebo značka produktu, které korespondují se specifickým místem, k němuž je vázána kvalita a pověst zboží jako místa původu

10 let, obnovitelné na dobu neurčitou

povinná/MO

* MO = Ministerstvo obchodu, MPŘ= Ministerstvo průmyslu a řemesel, MK = Ministerstvo kultury

V praxi však stále dochází k častým případům porušování práv duševního vlastnictví jak v oblasti ochranných známek, tak i např. uměleckých děl či softwaru a jejich vymahatelnost dosud zaostává za legislativním zakotvením.

Další informace lze nalézt na stránkách Rady pro Rozvoj Kambodže.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V rámci reformy veřejných financí přijala v lednu 2012 Kambodža Zákon o veřejných zakázkách, jehož hlavním smyslem bylo zavést jednotný systém zadávání veřejných zakázek, a zajistit tak řádné a transparentní nakládání se státními financemi. Výjimkou jsou zakázky týkající se národní obrany a veřejné bezpečnosti. Již od začátku mnozí odborníci a zástupci občanské společnosti upozorňovali na závažné nedostatky včetně chybějícího postupu v případě podání stížnosti a nedostatečně rozpracovaných postupů při plánování, realizaci a monitoringu veřejných zakázek ze strany vládních institucí. Nadále tak přetrvává praxe, kdy mnohé významné zakázky nejsou zveřejňovány a veřejnost získává informace o jejich výsledku velmi obtížně. Žádosti o úplatky ze strany státních úředníků jsou časté.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů

Pokud se týká sporů v oblasti zahraničních investic, Kambodža se stala v březnu 1997 členem International Finance Corporation a podepsala smlouvu o garantování zahraničních investic (Multilateral Investment Guarantee Agency agreement – MIGA). Tato smlouva zahrnuje mezinárodní mechanismus řešení vzniklých sporů.

V březnu 2013 kambodžská vláda zahájila činnost Národního arbitrážního centra (National Arbitration Centre – NAC) v naději, že tím povzbudí důvěru místních i zahraničních investorů, a získá tak navrch nad sousedním Vietnamem a Myanmarem v konkurenčním boji o investory.  Vzhledem k tomu, že fungování NAC je teprve v začátcích, jeho úspěch bude záležet především na podpoře soudců a jejich schopnosti prosadit arbitrážní odškodnění. I když je zatím předčasné hodnotit fungování NAC, jeho zřízení je bezpochyby povzbuzujícím krokem pro současné i potenciální investory a vítanou alternativou (rychlejší, levnější a spravedlivější) k řešení sporů kambodžskými soudy. 

Rizika místního trhu, platební morálka

Spolupráce s kambodžskými firmami je často limitována nedostatkem likvidních finančních prostředků. Proto je třeba v obchodním styku využívat garantované platební nástroje jako jsou akreditivy a platby proti dokumentům (L/C). Dalším zásadním problémem je obtížná vymahatelnost práva a s tím související beztrestnost a hojně rozšířená korupce (156. místo ze 176 hodnocených zemí podle Transparency International). Podnikání v Kambodži také značně stěžují složité byrokratické procesy, vysoká cena elektrické energie a nedostatek kvalifikovaného personálu. 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Pozdrav – tradiční kambodžský způsob zdravení je spojení dlaní ve výši hrudníku („sam peah“). Kambodžané zvyklí jednat s cizinci však běžně používají podání ruky.

Vizitky – podobně jako v celé Asii i v Kambodži je výměna vizitek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty – okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu.

Oděv – na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání postačí košile s kravatou.

Jazyk – úředním jazykem je khmerština, v obchodním styku se lze obvykle dohovořit anglicky a částečně francouzsky.

Pracovní doba firem a institucí – pohybuje se zpravidla od 8.00 až 9.00 hod. a trvá s polední přestávkou (obvykle 12.00 až 14.00 hod.) zhruba do 17.00 až 18.00 hod. Stejná otevírací doba platí i pro obchody, v případě nákupních center je delší (do 20.00 hod.).

Státní svátky

Státní svátky v roce 2018
1. leden Mezinárodní nový rok  
7. leden Den vítězství nad genocidou  
31. ledenMeak Bochea  
8. březen Mezinárodní den žen  
14. – 16. dubenKhmérský nový rok  
29. dubenVisak Bochea
1. květenMezinárodní den práce  
3. květenOslava královské orby 
13. – 15. květenOslava narozenin krále Norodoma Sihamoniho  
20. květenDen památky obětí kambodžské genocidy
1. červen Mezinárodní den dětí  
18. červen Oslava narozenin královny matky Norodom Monineath Sihanouk  
24. září Den ústavy  
8. – 10. říjenPchum Ben  
15. říjen Úmrtí krále otce Norodoma Sihanouka  
23. říjen Podpis Pařížských mírových dohod  
29. říjen Korunovace Norodoma Sihamoniho  
9. listopad Den nezávislosti  
21. – 23. listopad Vodní festival  
10. prosinecMezinárodní den lidských práv  

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou do Kambodže je praktické si pořídit fotokopie všech osobních dokladů, včetně víz a letenek, a současně mít tyto dokumenty naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.

Ke vstupu na území Kambodže je vyžadován cestovní pas, jehož platnost je minimálně 6 měsíců od vstupu do země. Občané ČR dále potřebují vstupní vízum. Turistické vízum na 30 dní (s možností prodloužení o 1 měsíc) je možné získat následujícími způsoby:

 1. po příletu na všech mezinárodních letištích (Phnompenh, Siem Reap a Sihanoukville) a na všech pozemních mezinárodních přechodech (s Thajskem: Poipet, Cham Yeam,  O’Smach, Prom, Daung, Chorm; s Vietnamem: Bavet, Kaam Samnor, Trapeang Sre, Trapeang Phlong, Phnom Den, Prek Chak, Banteay Chakrei, O Yadow, Koh Roka; s Laosem: Dom Krolor). K vyplněné žádosti je třeba doložit 2 fotografie (4x6cm). Poplatek je 30 USD.     
 2. prostřednictvím internetu (tzv. e-vízum) – přihlášením na webovou adresu www.evisa.gov.kh, zvolit jazyk češtinu a dále postupovat podle návodu. Poplatek za 30 denní turistické vízum je 37 USD (30 USD vízum + 7 USD manipulační poplatek) a je nutno jej uhradit platnou platební kartou. Upozornění: e-vízum lze použít ke vstupu do Kambodže na všech mezinárodních letištích, ale pouze na 3 pozemních mezinárodních přechodech: Poipet, Bavet, Cham Yeam.
 3. na kterémkoliv zastupitelském úřadě Kambodžského království v zahraničí. Poplatky se na jednotlivých úřadech mohou lišit.

Varianta 1) a 3) také umožňuje požádat o 30 denní pracovní/obchodní vízum. Poplatek za toto vízum po příletu, resp. příjezdu je 35 USD a toto vízum je možné prodloužit na neurčito. 

V případě ztráty cestovního dokladu s kambodžským vízem a vstupním razítkem je potřebné obdržet výstupní vízum do náhradního cestovního dokladu (NCD) vystaveného Velvyslanectvím ČR v Phnompenhu. Toto výstupní vízum stojí 40 USD a vydává jej Imigrační úřad Ministerstva vnitra Kambodže (332 Russian Boulevard, Phnom Penh, Cambodia) obvykle do 3 dnů. Tento úřad také provádí jakékoli změny víza v době jeho platnosti na území Kambodže (prodloužení, převedení do nového cestovního dokladu apod.).

Cizinci jsou oblíbeným cílem zlodějů a kapsářů. Násilné činy proti cizincům jsou poměrně vzácné, nicméně se vyskytly případy, při nichž byli cizinci ohrožováni střelnými zbraněmi. Místa se zvýšenou kriminalitou jsou nábřeží Tonle Bassacu a čtvrť Beung Keng Kang (BKK) v Phnompenhu a pláže a turistická část Sihanoukville. Častým způsobem krádeže je odříznutí popruhů batohů a tašek zloději z kolem projíždějících motocyklů.

Krádežím lze předcházet dodržováním následujících zásad:

 • nechávat cennosti v hotelovém trezoru;
 • nosit s sebou jen nezbytně nutné věci. Batohy a tašky nosit na rameni vzdáleném od vozovky;
 • být zvýšeně obezřetný v nočních hodinách a v odlehlých oblastech;
 • nikdy nedávat batoh či tašku volně do košíku kola či motocyklu;
 • v dopravních prostředcích a v přeplněných místech si dávat pozor na kapsáře;
 • při cestách autobusem či lodí nikdy nenechávat příruční zavazadlo bez dohledu. 

V případě ztráty či odcizení peněz je možno využít husté sítě poboček Western Union.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K práci v Kambodži je třeba mít platné pracovní/obchodní vízum a platné pracovní povolení. Pracovní/obchodní vízum je možné získat po příjezdu na všech mezinárodních letištích a na všech pozemních mezinárodních přechodech nebo na kterémkoliv zastupitelském úřadě Kambodžského království v zahraničí. Zaměstnavatel musí požádat o pracovní povolení pro své zahraniční zaměstnance na Odboru práce a sociálních věcí.

Kambodžská vláda v současnosti sleduje dodržování těchto pravidel mnohem přísněji než v minulých letech. Panuje určitá nejistota, zda bude tato pravidla vůči jedincům, kteří v Kambodži pracovali bez příslušných povolení, uplatňovat i zpětně. V zájmu každého občana ČR, který v Kambodži pracuje, je sledovat jakékoliv změny a konzultovat je s příslušnými kambodžskými úřady.   

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Státní i mnohá soukromá zdravotní zařízení jsou v Kambodži na nízké úrovni a trpí nedostatkem kvalifikovaného personálu i technického vybavení. Nicméně v poslední době v hlavním městě Phnompenhu a dvou hlavních turistických destinacích, Siem Reap a Sihanoukville, vzniklo několik soukromých zdravotních zařízení, která jsou schopna poskytnout relativně kvalitní pomoc i v případě vážnějších zdravotních komplikací (včetně jednodušších chirurgických zákroků). Tato péče je zpoplatněna, a je proto naprostou nezbytností mít před cestou uzavřené cestovní zdravotní pojištění na dostatečně vysokou částku. V případě velmi komplikovaných zdravotních problémů jsou pacienti stále převáženi do Thajska či Singapuru.

Zdravotní zařízení v Kambodži

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem