Kapitálový trh

Dohled nad plněním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu vykonává Česká národní banka. Kromě obecných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu se dohled řídí také zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění, případně zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Na základě výše uvedených zákonů je Česká národní banka zmocněna k vydávání vyhlášek, které stanovují bližší podmínky pro podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Jejímu dohledu na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhá:

 • a) obchodník s cennými papíry,
 • b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření,
 • c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky,
 • d) investiční zprostředkovatel,
 • e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele,
 • f)  vázaný zástupce zastoupeného,
 • g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry,
 • h) osoba, která vyhotovila prospekt v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • i) organizátor regulovaného trhu,
 • j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo v České republice,
 • k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který není provozovatelem tohoto systému,
 • l) osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie,
 • m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,
 • n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • p) centrální depozitář,
 • q) emitent při plnění povinností podle tohoto zákona,
 • r) zasvěcená osoba,
 • s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace,
 • t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji,
 • u) osoba šířící investiční doporučení,
 • v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací,
 • w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem,
 • x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,
 • y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu,
 • z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko,
  • z 1) osoba, na kterou se vztahují povinnosti, nebo zákazy podle nařízení o derivátech s výjimkou registru obchodních údajů.

Dohledu České národní banky podléhá také osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V rámci pravomocí stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu může Česká národní banka uložit osobě podléhající dohledu, která porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, rozhodnutí vydané na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti.

Česká národní banka může dále zejména:

 • nařídit mimořádné provedení auditu,
 • nařídit změnu auditora,
 • pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,
 • zakázat činnost podléhající dohledu,
 • pozastavit obchodování s investičními nástroji,
 • zavést nucenou správu,
 • změnit rozsah povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců,
 • zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,
 • zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,
 • nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu,
 • nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.

Při vykonávání dohledu podle zákona o podnikaní na kapitálovém trhu může dále Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry opatřením k nápravě další sankce, opatření nebo omezení, které tento zákon umožňuje. Součástí dohledu je i oprávnění vydávat opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, případně zavést nucenou správu, odejmout povolení nebo souhlas jí vydané, nebo změnit jeho rozsah.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme