Kapitálový trh

Dohled nad plněním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu vykonává Česká národní banka. Kromě obecných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu se dohled řídí také zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění, případně zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Na základě výše uvedených zákonů je Česká národní banka zmocněna k vydávání vyhlášek, které stanovují bližší podmínky pro podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Jejímu dohledu na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhá:

 • a) obchodník s cennými papíry,
 • b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření,
 • c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky,
 • d) investiční zprostředkovatel,
 • e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele,
 • f)  vázaný zástupce zastoupeného,
 • g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry,
 • h) osoba, která vyhotovila prospekt v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • i) organizátor regulovaného trhu,
 • j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo v České republice,
 • k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který není provozovatelem tohoto systému,
 • l) osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie,
 • m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,
 • n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • p) centrální depozitář,
 • q) emitent při plnění povinností podle tohoto zákona,
 • r) zasvěcená osoba,
 • s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace,
 • t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji,
 • u) osoba šířící investiční doporučení,
 • v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací,
 • w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem,
 • x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,
 • y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu,
 • z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko,
  • z 1) osoba, na kterou se vztahují povinnosti, nebo zákazy podle nařízení o derivátech s výjimkou registru obchodních údajů.

Dohledu České národní banky podléhá také osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V rámci pravomocí stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu může Česká národní banka uložit osobě podléhající dohledu, která porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, rozhodnutí vydané na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti.

Česká národní banka může dále zejména:

 • nařídit mimořádné provedení auditu,
 • nařídit změnu auditora,
 • pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,
 • zakázat činnost podléhající dohledu,
 • pozastavit obchodování s investičními nástroji,
 • zavést nucenou správu,
 • změnit rozsah povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců,
 • zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,
 • zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,
 • nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu,
 • nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.

Při vykonávání dohledu podle zákona o podnikaní na kapitálovém trhu může dále Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry opatřením k nápravě další sankce, opatření nebo omezení, které tento zákon umožňuje. Součástí dohledu je i oprávnění vydávat opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, případně zavést nucenou správu, odejmout povolení nebo souhlas jí vydané, nebo změnit jeho rozsah.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. ledna 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby