Katar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Hospodářské vztahy ČR a Kataru nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Katar jako významný stát Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), jako stát s ekonomickým potenciálem a jako zajímavého obchodního partnera. Perspektivními oblastmi pro posílenou česko-katarskou obchodní spolupráci jsou nejen tradiční české lázeňství a zdravotnictví (zejména oblast fyzioterapie), ale například i oblast zemědělství a potravinářství, výroba ekologických (recyklovaných) stavebních materiálů nebo například lehké strojírenství. V kontextu katarského úsilí o diverzifikaci ekonomiky a budování průmyslové základny high-tech odvětví, které mají zajistit životaschopnost katarské ekonomiky po odeznění ropné éry, mají šanci i vyspělé české technologické společnosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, ICT, a energetiky (zejména obnovitelné zdroje). Katarské státní fondy disponují obrovským kapitálem, který Katar investuje do nákupu klíčových strategických technologií a know-how a jeho transferu do země.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Katarem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kataru do ČR je velmi malý. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

Obchodní výměna ČR s Katarem (v tis. USD)
   2014 2015 2016 2017 2018
vývoz 102 328 91 412 105 476 114 314 95 584
dovoz

11 534

8 453 9 956 14 272 12 611

Zdroj: statistiky MPO

Vzájemná obchodní výměna má stoupající tendenci od roku 2010. V roce 2017 dosáhla 128 586 tis. USD. V roce 2018 došlo k určitému ochlazení v souladu s celkovým oslabením obchodu s regionem GCC. Statistiku vzájemného obchodu do určité míry zkreslují reexporty, které dle odhadu katarské hospodářské komory (QCCI) číní kolem 10 % vzájemného obchodu.

V Kataru nejsou registrovány žádné české pohledávky. Platební styk s Katarem probíhá ve volné měně, a to v USD vzhledem k vazbě katarského riálu (QR) na USD.

S ohledem na dosavadní poměrně malou intenzitu obchodních styků převážně v oblasti spotřebního zboží, nebyly prozatím založeny žádné společné podniky. České firmy dosud nedokáží plně využít možnosti, které katarský trh nabízí. Pozornost je nutno věnovat projektům těžby a zpracování ropy a zemního plynu, projektům v infrastruktuře, stavebnictví, průmyslu, ale například i zemědělským projektům, které by mohly být vhodnou příležitostí pro české podniky.

K rozvoji vzájemných styků dochází v oblasti zdravotnictví. V Kataru jsou známy české lázně, jejichž služeb každoročně využívá až 500 hostů z Kataru. Na základě rozhovorů s českými krajany žijícími v Kataru má ZÚ Kuvajt rovněž informace o fungující rehabilitační klinice v Doha, která zaměstnává pouze český zdravotnický personál a zakládá si na tom svoji reputaci. Toto zdravotnické zařízení má údajně značný obchodní úspěch. V srpnu roku 2017 byla zřízena přímá letecká linka Dohá – Praha, které je realizována leteckou společností Qatar Airways.

V dubnu 2018 Katar navštívila delegace ČR vedená zástupcem náměstka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ivanem Jančárkem. Součástí delegace byla i podnikatelská mise Hospodářské komory ČR vedená předsedou zahraniční sekce HK ČR, Iljou Mazánkem.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

K hlavním vývozním položkám patří osobní automobily, pneumatiky, nábytek, zařízení k automatickému zpracování dat, textilní výrobky, chladicí a mrazicí pulty, vybavení do koupelen, skleněné dlažební kostky, měřiče kapalin, elektrické kabely a nábytek.

Mezi dovozními položkami hrají prim polymery etylénu a dále se dováží elektrické rozvaděče, spínače a vypínače, kabely, žárovky s vláknem, hřebíky, šrouby, svorníky, matice, nýty, stroje a dopravní prostředky a předměty z plastů.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je zatím limitováno na lázeňskou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících reletivně vysoký počet katarských občanů (v posledních letech se počet lázeňských návštěvníků z Kataru pohybuje kolem 500 ročně).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuvajt nemá informace o žádných investicích českých subjektů v Kataru, ani o žádných významných joint ventures mezi českými a katarskými společnostmi. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi Českou republikou a Státem Katar o leteckých službách byla podepsána  v průběhu návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Kataru dne 18.1. 2012
  • Dále jsou v jednání následující dohody mezi Českou republikou a Státem Katar:
  • Dohoda o ochraně a podpoře investic
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění

V roce 2017 bylo započato sjednávání bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění. První kolo expertního jednání se konalo v Doha v říjnu 2017. Druhé kolo expertního jednání se konalo na podzim 2018 v Praze. Technická jednání byla tímto dokončena a dohoda je připravena k ratifikaci parlamentem. Co se týče dohody o ochraně a podpoře investic, počítá se se zahájením technických jednání na podzim 2019.  

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Stát Katar jako bohatá země není adresátem rozvojové pomoci, ale sám poskytuje pomoc buď přímo nebo účelově (pomoc Palestincům, pomoc Libanonu po válce v roce 2006, pomoc Darfúru, obětem zemětřesení a povodní v různých zemích atd.) anebo prostřednictví různých mezinárodních organizací s celosvětovou nebo regionální působností. Výše rozvojové pomoci činí 0,7 % HDP ročně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem