Katar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Hospodářské vztahy ČR a Kataru nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Katar jako významný stát Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), jako stát s ekonomickým potenciálem a jako zajímavého obchodního partnera. Perspektivními oblastmi pro posílenou česko-katarskou obchodní spolupráci jsou nejen tradiční české lázeňství a zdravotnictví (zejména oblast fyzioterapie), ale například i oblast zemědělství a potravinářství, výroba ekologických (recyklovaných) stavebních materiálů nebo například lehké strojírenství. V kontextu katarského úsilí o diverzifikaci ekonomiky a budování průmyslové základny high-tech odvětví, které mají zajistit životaschopnost katarské ekonomiky po odeznění ropné éry, mají šanci i vyspělé české technologické společnosti v oblasti strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, ICT, a energetiky (zejména obnovitelné zdroje). Katarské státní fondy disponují obrovským kapitálem, který Katar investuje do nákupu klíčových strategických technologií a know-how a jeho transferu do země.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Katarem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kataru do ČR je velmi malý. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

Obchodní výměna ČR s Katarem (v tis. USD)
 

2015 

2016

2017

2018

2019

vývoz

91 412 105 476 114 314 95 584 102 494

dovoz

8 453

9 956 14 272 12 611 11 455

Zdroj: statistiky MPO

Vzájemná obchodní výměna má stoupající tendenci od roku 2010. V roce 2019 dosáhla 114 mil. USD po prozatimním vrcholu v hodnotě 128 mil. USD v roce 2017. Statistiku vzájemného obchodu do určité míry zkreslují reexporty, které dle odhadu katarské hospodářské komory (QCCI) číní kolem 10 % vzájemného obchodu.

V dubnu 2018 Katar navštívila delegace ČR vedená zástupcem náměstka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ivanem Jančárkem. Součástí delegace byla i podnikatelská mise Hospodářské komory ČR vedená předsedou zahraniční sekce HK ČR, Iljou Mazánkem. V říjnu 2019 se v rámci oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Kataru uskutečnilo business fórum s ministrem pod záštitou HK ČR a katarské obchodní komory.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

K hlavním vývozním položkám patří osobní automobily, pneumatiky, nábytek, zařízení k automatickému zpracování dat, textilní výrobky, chladicí a mrazicí pulty, vybavení do koupelen, skleněné dlažební kostky, měřiče kapalin, elektrické kabely a nábytek.

Mezi dovozními položkami hrají prim polymery etylénu a dále se dováží elektrické rozvaděče, spínače a vypínače, kabely, žárovky s vláknem, hřebíky, šrouby, svorníky, matice, nýty, stroje a dopravní prostředky a předměty z plastů.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb se dle informací zastupitelského úřadu omezuje zejména na lázeňskou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících reletivně vysoký počet katarských občanů (v posledních letech se počet lázeňských návštěvníků z Kataru pohybuje kolem 500 ročně). Dalšími oblastmi jsou zejména softwareové licence a různé IT služby v oborech telekomunikací, bankovnictvích a dalších oblastech. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuvajt nemá informace o žádných realizovaných investicích českých subjektů v Kataru, ani o žádných významných joint ventures mezi českými a katarskými společnostmi. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi Českou republikou a Státem Katar o leteckých službách byla podepsána  v průběhu návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Kataru dne 18.1. 2012.

Dále jsou v jednání následující dohody mezi Českou republikou a Státem Katar:

  • Dohoda o ochraně a podpoře investic
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Technická jednání vztahující se k bilaterální dohodě o zamezení dvojímu zdanění byla dokončena v roce 2019 a dohoda je připravena k podpisu. Co se týče dohody o ochraně a podpoře investic, počítá se se zahájením technických jednání v průběhu roku 2020, pokud to umožní současná situace a omezení dané pandemií COVID-19.  

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Stát Katar jako bohatá země není adresátem rozvojové pomoci, ale sám poskytuje pomoc buď přímo nebo účelově (pomoc Palestincům, pomoc Libanonu po válce v roce 2006, pomoc Darfúru, obětem zemětřesení a povodní v různých zemích atd.) anebo prostřednictví různých mezinárodních organizací s celosvětovou nebo regionální působností. Výše rozvojové pomoci činí 0,7 % HDP ročně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem