Katastrální zákon a související otázky

Shrnutí problematiky

Katastrální zákon upravuje komplexně problematiku katastru nemovitostí, s výjimkou právní úpravy, která je již řešena v OZ. Celá úprava zákona je přitom vystavěna na několika klíčových zásadách.

V prvé řadě je nutné zmínit zásadu materiální publicity, která reprezentuje základní cíl katastru nemovitostí (a vůbec všech veřejných seznamů). V důsledku uplatnění této zásady je chráněna dobrá víra v pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru nemovitostí.

Další zásadou, kterou nový katastrální zákon zcela zásadně změnil, je zásada priority. Podle OZ platí, že pro pořadí je rozhodující doba podání návrhu na zápis práva a práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí. Katastrální zákon však dobu podání dále specifikuje a právní účinky vkladu přiznává již k okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu. Okamžik je přitom v souladu s ustanovením správního řádu měřen na den, hodinu a minutu.

Dále byla stanovena zásada intabulace, zavádějící veškerý zápis věcných práv výlučně vkladem.

Dále Katastrální zákon zavedl zvýšenou informovanost účastníků vkladového řízení. Podle ustanovení § 18 odst. 1 Katastrálního zákona katastrální úřad povolí vklad nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů od odeslání informace podle § 16 odst. 1 Katastrálního zákona, což v některých případech může vést i k prodloužení řízení. O provedeném vkladu je poté zasíláno vyrozumění, a to těm osobám, které vkladem právo pozbývají nebo jejichž právo se vkladem omezuje (není doručováno pouze právnímu zástupci).

Vyrozumění má podobu výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého je patrné, jaký vklad byl do katastru proveden. Ačkoliv je prodloužení řízení často kritizováno jako zbytečné, je nepochybné, že se tak zmenšila šance úspěšných podvodů s nemovitostmi, neboť v případě, že budou katastrálnímu úřadu předloženy podvržené listiny, vyjde tato skutečnost lépe najevo.

Katastrální zákon reflektuje rovněž změny, které vyplynuly z občanského zákoníku. Do katastru nemovitostí je zapisováno 15 nových věcných práv k nemovitostem, která před účinností OZ zákona neexistovala, a 19 nových poznámek. Katastr nemovitostí eviduje rovněž i cenové údaje, které slouží potřebám orgánu veřejné moci a realitnímu trhu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Témata: Právní průvodce | Právo