Kazachstán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Kazachstánský trh má velice dobrý potenciál, je však nutné počítat s tím, že vstup na něj je  komplikovaný, nákladný a zejména časově náročný.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Pro prosazení nabízeného zboží v Kazachstánu jsou důležité pevné osobní kontakty, periodicky upevňované projevy pozornosti. Tyto kontakty musí mít velmi široké zázemí, neboť klíčové osoby mění významná místa, ale kontakty zůstávají.

Nelze stavět své obchodní aktivity pouze na zasílání e-mailů a odkazech na internetové stránky, případně na zasílání faxů. Pokud kazachstánský obchodník o nabídku či kontakt nemá zájem, nereaguje. Obdobně se chová, jestli jazykově zaslané nabídce nerozumí. Pro komunikaci s partnerem je nutná dobrá znalost ruštiny, používání jiných jazyků, jak v písemném, tak ústním projevu zcela určitě vyvolává problémy. Požadovaná stanoviska, či odpovědi je nutno často taktně urgovat.

Další důležitou skutečností je, že v Kazachstánu je pouze několik velkoobchodních a maloobchodních řetězců. Hlavním důvodem je populačně geografický faktor, tj. velká rozloha země při relativně nevelkém počtu obyvatel a s tím i související dopravní náklady. Významným faktorem také je, že pro většinu obyvatel je nákup základních potravin i zboží denní spotřeby v supermarketech považován za luxus, neboť mnoho věcí je možné na lokálních trzích pořídit za nižší ceny. Při zásobování malých obchodů i velkých tržnic významná role patří tureckým obchodníkům (blízkost teritoriální i jazyková). Dalším faktorem je levné čínské zboží (zejména na trzích).

Podle informací českých obchodních zástupců nelze jednoznačně uvést, zda pro firmy je účelnější zaměstnávat jako zástupce českého či místního občana. Nevýhodou místních sil často bývá nedostatek loajality vůči zastupované firmě a neustálé hledání jiné, cizí firmy, která by nabídla vyšší plat. Naopak, výhodou je, že výše mzdy je nižší než vyslaného zástupce české firmy. Výhodou českého zástupce je sepětí s českou (vysílající) firmou a objektivnější hodnocení trhu. Ukazuje se, že nejlepší kombinací je situace, kdy vedoucí zastoupení je český občan a sekretářka nebo asistentka je místní síla. Tato kombinace má ještě další výhodu, neboť více a více se začíná na úřadech, ale i ve firmách prosazovat kazaština a tu by měla ovládat místní síla.

Při realizaci dodávky technologických celků je nutno se připravit na to, že se složitě hledají kvalifikované pracovní síly.

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro dovoz zboží do Kazachstánu je zapotřebí předložit bance smlouvu o dovozu zboží. Tuto smlouvu banka zaregistruje.

Takto zaregistrovanou smlouvu je nutno předložit u příslušných celních orgánů k registraci, kde je následně právnická nebo fyzická osoba vedena jako „účastník zahraničně-obchodní činnosti“.

Po dovozu zboží dovozce platí clo plus 0,1 % z ceny smlouvy. Je důležité promyšleně sestavit smlouvu, resp. dvě smlouvy tak, aby jedna smlouva mluvila obecně o dovozu zboží a druhá o konkrétní dodávce. To umožní, aby 0,1 % se platilo pouze z druhé smlouvy, respektive z dodatku. V opačném případě bude zapotřebí neustále platit uvedenou sumu z celkového objemu kontraktu.

Po zaplacení zmíněných poplatků platí dovozce 12% DPH (od 1. 1. 2009) ze sumy sestávající se z ceny kontraktu a z poplatků za proclení.

Je-li dovozce ze země, se kterou je platná „Dohoda o zamezení dvojího zdanění“ (s ČR podepsána v dubnu 1998) a má-li k dispozici dokument o tom, že již DPH zaplatil v zemi původu, pak se od něj platba DPH nevyžaduje, resp. vyžaduje se jen ta část DPH, o kterou je kazachstánské DPH (12 %) vyšší než DPH v zemi, ze které je zboží dováženo. Existují druhy zboží, u kterých je možno požadovat odložení platby DPH, např. léky.

Certifikáty a osvědčení shody na území Celní Unie

15. března 2015 skončilo přechodné období, během něhož bylo na území Celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu možné používání národních osvědčení/certifikátů a prohlášení o shodě (např. GOST a Technické předpisy/reglamenty) pro průmyslové a domácí zařízení vydané ještě před platností následujících Technických předpisů Celní Unie (TR CU):

 • TR CU 010/2011 „V oblasti bezpečnosti strojů a zařízení“
 • TR CU 012/2011 „O bezpečnosti zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu“
 • TR CU 004/2011 „O bezpečnosti zařízení nízkého napětí“
 • TR CU 016/2011 „O bezpečnostní zařízení pracující na plynná paliva“
 • TR CU 020/2011 „Elektromagnetická kompatibilita technických prostředků“

Tzn. národní osvědčení a prohlášení (např. GOST a TR) po 15. březnu 2015 již nejsou platné. Po tomto datu bude možné používat pouze unijní osvědčení/certifikáty a prohlášení o shodě. Nestačí však jen získat nové dokumenty, ale legislativa Celní unie požaduje i změny značení zboží.

Obchodování s výrobky bez řádných dokladů dle požadavků Technických předpisů Celní Unie (TR CU) je pokutováno v souladu s administrativním zákoníkem CU.

Celní systém

Dne 1. 7. 2010 začala naplno fungovat Celní unie Rusko – Bělorusko – Kazachstán, která zjednodušila vzájemné obchodování (vzniklý jednotný celní prostor pro podnikatele znamená, že se jejich zboží po území států CU pohybuje bez celní deklarace a odbavení), zavedla jednotný celní sazebník a zjednodušila pohyb cizího zboží uvnitř jednotného celního prostoru. Jednotný celní sazebník z celkového počtu 11 170 předpisů cel je u 5 704 zvýšil a u 497 snížil, u 409 položek si Kazachstán vyjednal výjimku – jako léky, umělé hmoty, papír a lepenka, hliníkové výrobky, železniční a tramvajové lokomotivy. Vznikem CU se v Kazachstánu zvýšila střední úroveň cel ze 6,2% na 10,6%. Teprve v průběhu roku 2019 v důsledku postupného snižování cel po vstupu do WTO klesly na hodnotu opět kolem 7 %.

Od 1. července 2011 byly v rámci budování mechanismu Celní unie odstraněny celní kontroly na hranicích mezi Kazachstánem a Ruskem.

V lednu 2012 byl vytvořen Jednotný ekonomický prostor mezi Kazachstánem, Ruskem a Běloruskem.
V lednu 2015 byla mezi Kazachstánem, Ruskem, Běloruskem a Arménií vytvořena Eurasijská hospodářská unie. Kyrgyzstán k ní přistoupil v srpnu 2015.

V rámci vstupu KZ do WTO si KZ vyjednal výjimky pro řadu výrobků, u kterých došlo ke snížení celních sazeb. Výrobky dovezené do KZ za těchto podmínek však nesmějí být reexportovány do dalších zemí Eurasijské hospodářské unie.

Kontrola vývozu

V Kazachstánu jsou zavedeny poměrně standardní podmínky kontroly vývozu, založené na vydávání vývozních licencí na kontrolované položky. Jedná se zejména o některé suroviny, potraviny, léky, líh a samozřejmě zbraně, vojenský materiál a zboží dvojího užití.

Ochrana domácího trhu

Vlastní podmínky dovozu do Kazachstánu byly poměrně liberální a ochrana trhu se spíše uplatňovala prostřednictvím odmítání poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na financování zboží a služeb, které Kazachstán akutně nepotřebuje. Po vzniku Celní unie spadají záležitosti ohledně celních sazeb a částečně též netarifních překážek obchodu do kompetence CU. V souvislosti se vstupem Kazachstánu do WTO v roce 2015 dochází ke změkčení některých dřívějších ochranářských opatření.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Kazachstánu existuje mnoho zákonných norem a předpisů upravujících tyto záležitosti. Při zřizování kanceláře či reprezentace nebo společného podniku je zapotřebí mít k dispozici ověřený výpis z obchodního rejstříku, nutný je soudně ověřený překlad statutu. Totéž se týká i zřizování společného podniku. V současnosti postačuje ověřený překlad těchto dokumentů do jazyka ruského, do budoucna je však třeba počítat s tím, že bude nutný i překlad do kazaštiny. Pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku se doporučuje využít některé ze specializovaných konzultantských společností.

Od července 2013 se změnila pravidla pro způsob registrace právnických osob, subjektů malého podnikání v Kazachstánu. Postup je plně elektronický prostřednictvím portálu egov.kz. Při registraci právnické osoby novým způsobem je nutné, aby zakladatel či zakladatelé byli registrováni před podáním návrhu na založení nové právnické osoby v systému egov.kz.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Efektivní reklamou a propagací je v Kazachstánu účast českých firem na specializovaných mezinárodních výstavách i veletrzích, které dosahují v posledních letech poměrně vysoké úrovně a jsou vnímány jako důležitý indikátor zájmu o místní trh. Je však žádoucí akceptovat místní zvyklosti, čímž je míněna zejména komunikace s potenciálními místními zákazníky v ruském jazyce, katalogy a další propagační materiály doporučujeme připravit také v ruštině.

Zkušenost posledních let ukazuje, že úspěšnost prezentací na výstavách v Kazachstánu je podstatně větší než např. v Evropě nebo v USA. Důvody jsou v zásadě dva. První je ten, že je zde orientální způsob praxe v obchodě, počínaje osobním kontaktem s partnerem přes společenskou stránku obchodu, která má v Kazachstánu svou nezastupitelnou úlohu. Druhým důvodem je to, že mnoho firem svou činnost příliš neprezentuje (z daňových důvodů, obava z konkurence, spojení s vysokými vládními kruhy atp.), proto ani celkem významné a silné firmy nejsou v informačních materiálech a katalozích uváděny. Účast na výstavě jim dává možnost přímo na místě oslovit svého partnera bez zbytečného šumu a „vysílání zbytečných“ informací do světa.

Dobrou příležitostí k propagaci českého zboží a služeb je účast firem na výstavách či veletrzích v rámci tzv. oficiální účasti ČR (akce pod záštitou MPO ČR a některých dalších ministerstev – MMR, MZe, kdy je zúčastněným firmám poskytován příspěvek na výstavní plochu atd.). Přehled těchto propagačních akcí na příslušný rok je publikován na internetových stránkách příslušných ministerstev.

Také agentura CzechTrade realizuje společné účasti na výstavách se státní podporou na vybraných výstavách (veletrzích), nezařazených mezi oficiální účasti.

Náklady na reklamu v kazachstánských hromadných sdělovacích prostředcích jsou poměrně vysoké, proto tento způsob propagace české firmy příliš nevyužívají.

Veletrhy a výstavy v teritoriu

Kompletní přehled všech výstav a veletrhů pořádaných v Kazachstánu, vč. podrobných informací o termínu akce, o jejich věcném zaměření, podmínkách pořádání akce a kontaktech, lze najít na internetu, např. na: www.exponet.ru, resp. na webových stránkách jednotlivých kazachstánských výstavních společností nebo organizátorů výstav:

ITECA (Almaty, Nur-Sultan, Atyrau) tel.: +7 727 258 34 34, Fax +7 727 2583444 e-mail: contact@iteca.kz, astana@iteca.kz, iteca_atyrau@iteca.kz web: www.iteca.kz, www.caspianworld.com

Atakent-Expo tel.: +7 727 2582535, 751357, 747926, Fax +7 727 2582959 e-mail: office@exhebitions.kz web: http://eng.atakentexpo.kz/

TNT Productions, Inc. tel.: +7 727 2501999, Fax +7 727 2505511 e-mail: kazakhstan@tntexpo.com web: www.tntexpo.kz, www.tntexpo.com

“CATEXPO” tel.: +7 7272 663680/81/82/83, Fax +7 727 2663684, e-mail: info@catexpo.kz web: www.catexpo.kz

KazExpoService tel.: +7 727 2921966, 920840, Fax: +7 727 2924838 e-mail: kazexposervice@inbox.ru

Kazexpo tel: +7 727 2729531, Fax: +7 727 2507519 e-mail: kazexpo@kazexpo.kz web: www.kazexpo.kz

KORME Exhibition Centre tel/fax: +7 (7172) 52-43-43/11/12/13/14 e-mail: info@korme-expo.kz web: www.korme-expo.kz

Bližší informace k účastem na výstavách a veletrzích v Kazachstánu (se státním příspěvkem) jsou zveřejňovány na www.businessinfo.cz, www.czechtrade.cz a www.mpo.cz

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přestože má Kazachstán na ochranu práv duševního vlastnictví poměrně kvalitní legislativu, na jeho trh postupují padělky značkového zboží. Zboží takového původu se zpravidla prodává v tržnicích. V oblasti ochrany průmyslových práv přímo na území Kazachstánu je situace lepší. V případě zaregistrování padělků zboží z ČR doporučujeme informovat velvyslanectví v Nur-Sultanu či kancelář CzechTrade v Almaty.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek byl přijat v roce 2002 a definuje transparentní postup při jejich zadávání. Veřejné zakázky jsou v Kazachstánu publikovány na webové stránce www.goszakup.gov.kz.

Webová stránka veřejných zakázek zajišťuje registraci účastníků procesu veřejných zakázek, shromažďování informací o uskutečněných veřejných zakázkách, realizaci elektronických veřejných zakázek, poskytování informací o plánovaných veřejných zakázkách, publikování statistických dat.

Účastníci elektronických státních zakázek potřebují elektronické certifikáty (www.pki.gov.kz) a zaregistrovat se jako účastník webové stránky veřejných zakázek (https://goszakup.gov.kz/app/index.php/ru/user/register). S pomocí certifikátu může účastník vejít do systému (https://goszakup.gov.kz/app/index.php/ru/user/login) a účastnit se elektronické aukce veřejné zakázky.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Kazachstánu již existují kvalitní právní firmy, které mohou být nápomocny v obchodním sporu. To, že ve sporu právní zastoupení potřebujete, je dáno nižší úrovní vynutitelnosti práva. Přes snahu o budování právního státu jsou rodové a kmenové vazby často velmi silné. Vláda se snaží postupně investiční klima zlepšovat zejména pro větší zahraniční investory. Některé možné spory lze též řešit v rámci mechanismu Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci ČR – Kazachstán.

Rizika místního trhu

Přestože se kazachstánský trh vyvíjí, stále platí rizika charakteru ryze typického pro celou středoasijskou oblast. Zatím zde stále není dostatek odborníků na zahraniční obchod a mnoho místních obchodníků má zkreslené představy. Velkým problémem jsou pak cenová jednání, neboť málo kdo je ochoten připustit, že zboží má svou hodnotu, a proto i cenový limit, pod který se nedá jít. Dalším faktorem je příliv levného a nepříliš kvalitního čínského, příp. tureckého zboží. To často způsobuje problémy, neboť potenciálním partnerům se zdá všechno drahé, a proto upřednostňují mnohdy nižší cenu na úkor kvality.

Není příliš vhodné zde bez náležité přípravy rozvíjet vlastní aktivity, neboť struktura společnosti v Kazachstánu je velmi složitá. Je vhodnější si najít dobrého a spolehlivého místního partnera a jeho cestou řešit otázky celního odbavení, daní, tranzitů a různých povolení atp. Z tohoto hlediska je třeba také vhodně volit dodací podmínky.

Rizika investování v teritoriu

Obecně lze konstatovat, že z oficiálního hlediska jsou rizika investování poměrně malá (politická i ekonomická stabilita, existence právního systému). V praxi je však situace složitější, tj. lze se často setkat s byrokratickými přístupy ze strany různých institucí. Doporučuje se při hledání partnerů preferovat solidnější společnosti, u velkých projektů využívat mechanismus Mezivládní komise, banky se státní účastí, apod.

 

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Na 74. zasedání Podskupiny expertů pro riziko zemí (členů konsensu OECD) ve dnech 27. – 28. ledna 2016 v Paříži byl Kazachstán zařazen do kategorie 6 (ze 7) členění zemí podle rizikovosti. V Kazachstánu k obvyklým platebním podmínkám patří 100 % platba předem, u dobrých, dlouhodobých a prověřeným obchodních partnerů se tato částka snižuje až na 50 %. Všeobecně lze uvést, že u obchodníků je platební morálka nižší, a to jak u fyzických, tak i právnických osob. Výjimku opět tvoří dobří obchodní partneři, kdy si každá strana uvědomuje nebezpečí poškození svých vztahů s partnerem. Avšak i v tomto případě kazachstánská strana považuje odklady některých plateb za zcela běžnou záležitost a je třeba jí vysvětlovat, že mezi solidními partnery se všechno platí včas. Běžným zvykem v zemi je, že již po vyčlenění sumy potřebné pro platbu je tato suma zaslána svému adresátovi až po mnoha urgencích, neboť odesílatel se s ní snaží, alespoň na krátkou dobu, podnikat v bankovní sféře.

V případě účasti české bankovní sféry na financování některých projektů je žádoucí přesvědčit kazachstánskou stranu o prioritě těchto projektů tak, aby poskytla garanci akceptovatelnou pro EGAP, a.s., který má od roku 2004 uzavřenou dohodu o spolupráci ve formě Memorandum of Understanding s kazachstánskou státní úvěrovou pojišťovnou KECIC.

S ohledem na zlepšení finanční situace v Kazachstánu a na zvýšenou kvalitou bankovnictví jsou v ČR akceptovány i jiné platební nástroje (zejména akreditivy) největších kazachstánských bank.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V Kazachstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí i určitou společenskou rovinu, což je první předpoklad úspěchu. Převážná část obchodníků se rekrutuje z řad soukromých podnikatelů, představitelů finančně-průmyslových skupin, ropných, těžařských a jiných exportních společností. Tito lidé jsou zcestovalí, mají přehled a není jim zcela cizí anglosaský styl jednání. Totéž platí o mladší generaci ve státní správě a podnikovém managementu. U této skupiny lidí převládá logické a koncepční myšlení. Již na první jednání je třeba se pečlivě připravit, mít dostatek informací o vlastní společnosti, o referenčních zakázkách, certifikátech na zboží apod, ale jednání je nutné ponechat v jejich režii. Osobní kontakt s potenciálním obchodním partnerem je nezbytný. Vybudovat si v Kazachstánu pevnou pozici může trvat měsíce, spíše roky. Je důležité získat důvěru a kontakty na místní lidi, kteří dále využijí své kontakty pro vaše zájmy. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky (anglicky), neboť znalost jazyků je v Kazachstánu poměrně na nižší úrovni. Situace se postupně mění, neboť mnoho mladých lidí má již za sebou studia v zahraničí. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Pokud e-mailu místní nerozumí z jazykových důvodů, nebo nemají o kontakt zájem, nereagují. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kazachstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Pokud jde o kulturu a životní styl, mají obyvatelé Kazachstánu blízko k Evropě. Nutno však brát v úvahu, že Kazachstán, ač se jeví na první pohled jako země, která se neliší svými zvyklostmi od evropských, je zemí východní s výrazným orientálním typem myšlení. Jedná se např. o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní ale i písemnou dohodu, otázka spolehlivosti, schopnosti vcítit se do problému partnera atp. Současně je třeba brát i v úvahu silné příbuzenské vztahy. Je též potřebná trpělivost, protože, obzvláště na úrovni úřadů, je nutné kvůli obměně partnera na kazachstánské straně začínat jednat znovu, a to i několikrát.

Zákon o jazycích z roku 1997 rozlišuje „státní jazyk“ a „oficiální jazyk“. Státním jazykem je kazaština. Podle platné Ústavy KZ (část I, čl.7) se ve státních organizacích a orgánech místní samosprávy oficiálně používá vedle kazaštiny i ruština. Rok 1999 je rokem „nastartování“ programu cíleného a státními orgány podporovaného zviditelnění kazašského jazyka v občanském životě. Rusky však běžně hovoří téměř veškeré obyvatelstvo země.

Situace v reálném životě vypadá následovně: všichni obyvatelé Kazachstánu umí rusky, tedy i všichni Kazaši. Jen polovina z cca 10 mil. Kazachů je schopna mluvit kazašsky, ale z nich opět jen polovina zná knižní kazaštinu. Lze konstatovat, že cca 2 mil. obyvatel Kazachstánu z celkového počtu přes 17 mil. ovládá dobře kazaštinu. Nutno dodat, že mladá generace běžně při komunikaci kazaštinu používá a pozice kazaštiny rychle posiluje.

Státní svátky:

 • prosinec – Den nezávislosti
 • a 2. leden – Nový rok
 • leden – Pravoslavné Vánoce
 • březen – Mezinárodní den žen
 • březen – Nauryz mejramy (Svátek jara/nového roku)
 • květen – Svátek jednoty lidu Kazachstánu
 • květen – Den vítězství
 • srpen – Den Ústavy KZ
 • říjen – Den republiky

Rozhodnutím Parlamentu RK byl ještě jako svátek vyhlášen začátek muslimského svátku „Kurbanajt“. Vzhledem k tomu, že se jedná o svátek, jehož datum určuje lunární kalendář, je tento svátek pohyblivý.

Často jsou k některým významným svátkům, rozhodnutím prezidenta nebo vlády, přidávány další volné dny, případně jsou prováděny různé přesuny. Je vhodné se včas informovat, jak přesně budou dny pracovního volna konkrétně pro daný rok určeny.

Obvyklá pracovní doba ve státních i v ostatních institucích je od 9 až 10 hod. do 18 až 19 hod. Prodejní doba v obchodech s potravinami je od 9 do 20 hod., v prodejnách spotřebního zboží od 10 do 19 hod. Ve větších městech je provozován dostatečný počet prodejen základních potravin s nepřetržitým provozem.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Pro vstup do Kazachtánu na dobu nad 30 dní jsou potřebná víza. Z důvodu epidemie koronaviru Kazachstán zrušil s účinností od 17. 4. 2020 do 1. 11. 2020 osvobození občanů řady států, včetně ČR, od vízové povinnosti. V této době je tedy nutné žádat o víza pro vstup do země i na dobu kratší než 30 dní.

O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze:
Pod Hradbami 662/9, 160 00 Praha 6
tel.: 233 375642 (sekretariát velvyslance), 233 375 643 (konzulární oddělení), fax: 233 371019
e-mail: kzembas@gmail.com (velvyslanectví)
http://mfa.gov.kz/en/prague

Žádosti o udělení víza je možné podávat v pondělí, středu a v pátek od 9 do 12 hodin a výdej cestovních pasů probíhá v úterý a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Při podávání žádostí o udělení víza je vyžadována osobní přítomnost a lhůta pro zpracování žádosti je nejméně 5 pracovních, resp. 7 kalendářních dnů.).

Podrobnou informaci ohledně druhu víza podle hlavního účelu cesty a podpůrných dokumentů k žádosti je možné nalézt na stránkách MZV ČR.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnávaní cizinců uplatňuje Kazachstán režim, kdy vláda stanovuje roční kvóty pro zaměstnávání cizinců, které rozděluje na oblastní akimáty a hlavní město Nur-Sultan a město Almaty. Vláda sleduje politiku udržení zaměstnanosti domácí pracovní síly a snižováním kvót pro cizince chce dosáhnout toho, aby byla uvolněná pracovní místa obsazována domácími zaměstnanci. Navíc se u nově vytvořených míst požaduje zajištění podílu zaměstnanců z KZ, který v některých případech dosahuje až 90 %.

Kvóty jsou rozděleny mezi oblasti, města Nur-Sultan a Almaty mj. s přihlédnutím k situaci na trhu práce. Obecně lze konstatovat, že získání pracovního povolení celkově není snadné. Jednodušší situace je u expertů, kteří přicházejí do Kazachstánu na realizaci investičního projektu (v rámci přímých zahraničních investic).

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní poskytnutí první pomoci, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou vysoké, a to i vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje při cestě do Kazachstánu se pojistit. Vznikne-li skutečně kritická situace, je vhodné deklarovat, že máte zájem o poskytnutí placené zdravotní péče, lze tak dosáhnout podstatně vyššího standardu ošetření nebo hospitalizace. Je proto třeba mít u sebe dostatečnou peněžní hotovost, neboť tak lze eliminovat některé nepříjemné situace.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem