Keňa: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Místní zástupce či partner je naprosto nezbytný, a to zejména v případě dodávek investičních celků, nebo účasti v tendrech. Zastupitelský úřad může s vyhledáváním partnerů pomoci, je však možné přímo kontaktovat místní obchodní komoru – např. pokud se týká potřeby reference na věrohodnost potenciálního partnera, ačkoli ani v tomto nelze bonitu partnera jednoznačně ověřit.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

 

 

Keňa má relativně liberalizované dovozní podmínky. Neexistuje systém dovozních licencí. Výjimku tvoří některé položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně (Import, Export and Essential Supplies Act). Od 29. září 2005 je v Keni v platnosti systém ověřování konformity dovozů (Pre-shipment Verification of Conformity – PvoC), který nahradil předchozí Pre-shipment inspection for imported goods. Smyslem nového systému je posílit kontrolu konformity dováženého zboží podle keňských norem, které spravuje Kenya Bureau of Standards (KEBS).

Kontrolu provádí v zemi původu zboží inspekční firmy Societé Génerale de Surveillance a Intertek Testing.

Ochrana domácího trhu je zajišťována celními sazbami, které se pohybují v rozmezí 0–40 % (The Customs and Excise Act).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Keňský právní systém vychází z anglického práva. Pro zřízení kanceláře, reprezentace firmy nebo společného podniku je nutná registrace v obchodním rejstříku.

Hlavní typy společností v Keni:

 • obchodní společnost (Registered Company)
 • pobočky společností, zapsaných mimo Keňu (Branch Offices of Companies registered outside Kenya)
 • veřejná obchodní společnost (Partnership)
 • podnik jednotlivce (Sole proprietorship)
 • družstva (Cooperatives)

Pro právní úkony spojené se zřizováním zahraničních společností nebo jejich zastoupení se doporučuje využívat místních právníků.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Tyto požadavky jsou zpravidla domlouvány s příslušným zástupcem, který často žádá finanční podporu pro zavedení určitého výrobku na trh. Aspekt propagace jako takový, stejně jako jeho forma, která se neodlišuje od formy běžné ve vyspělých státech, jsou ze strany českých exportérů často podceňovány. Propagaci na místě nelze provádět bez anglických prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku.

Největším veletrhem v zemi je Nairobi International Show. Pořádající organizace je Agricultural Society of Kenya.

Zahraniční vystavovatelé dávají přednost specializovaným výstavám pořádaným většinou v Kenyatta International Conference Centre (KICC, výšková budova v centru Nairobi).

Menší specializované výstavy se dále pořádají v obchodních centrech Sarit a Village Market. Dále zde jsou realizovány národní výstavy (Turecko, Írán). Bylo by možné zde realizovat i představení České republiky, jako země, která má co nabídnout (více informací: www.biztradeshows.com/kenya).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace a registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek.

Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže reálnou naději na úspěch mají většinou pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky či agentury.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní právo vychází z anglického práva a zvyklostí. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s keňskými partnery. Vhodnější a ve svém výsledku méně finančně náročné je mimosoudní vyrovnání – lze očekávat zaujetí soudu ve prospěch keňských účastníků.

V případě nových obchodních kontaktů se používá neodvolatelný dokumentární akreditiv, otevřený u renomované banky. Při menších zakázkách u nových odběratelů není neobvyklý plat předem. Postupně lze na základě zkušeností přejít na platbu proti dokumentům. Při styku s dlouhodobými partnery je běžná úvěrová platební podmínka.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

V obchodním styku je možno se v Keni setkat s představiteli různých národností a komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Základní komunity jsou tři: Afričané, indická a pákistánská komunita či Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U indického či pákistánského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem, pokud nejde o Evropana nebo Američana, který již delší dobu žije v zemi – zde často zapůsobí dlouhodobý vliv afrického prostředí. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými zvyklostmi na vizitkách uvádějí titul „Eng.“. V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul „Honourable“.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 17 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem indické či pákistánské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. Na pobřeží (např. v Mombase), kde je vlhčeji a tepleji než ve vnitrozemí, převládají samotné košile.

V případě pozvání do rodiny je vhodné přinést kytici manželce hostitele nebo menší, typický český dárek (sklo, CD s českou hudbou, kniha nebo jakýkoliv český suvenýr). Bez ohledu na to, zda jde o byt či restauraci, je čas oběda mezi 12:30 až 15:00 hod., čas večeře od 19:00 do 21:00 hod.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených. Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva, a proto je pro Středoevropany často nesrozumitelný a doporučuje se spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

Úřední a používané jazyky:

Úřední jazyky jsou angličtina a svahilština. Angličtina je široce užívaná, byť Evropan může mít problémy porozumět místnímu přízvuku.

Státní svátky:

 • 1. ledna Nový rok
 • 1. května Svátek práce
 • 1. června Madaraka Day (Den svébytnosti)
 • 20. října Kenyatta Day (Den prvního prezidenta)
 • 12. prosince Jamhuri Day (Den nezávislosti)
 • 25. prosince Christmas Day (1. vánoční svátek)
 • 25. prosince Boxing Day (2. vánoční svátek)

Dále se slaví pohyblivé svátky:

 • březen/ duben Velký pátek, Velikonoce, Velikonoční pondělí
 • Id-el-Fitr konec ramadánu

Kalendář:

 • Keňa využívá standardní kalendář.

Čas: GMT + 3 hodiny (vůči ČR je letní čas + 1 hodina, zimní čas + 2 hodiny)

Obvyklá pracovní doba:

 • státní úřady: pondělí / pátek 9:00 – 16:00
 • banky: pondělí / pátek 9:00 – 17:00; sobota 9:00 – 15:30
 • obchody: pondělí / sobota 9:00 – 18:00 (některé mají otevřeno i déle a v neděli)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

 

Keňa vyžaduje pro občany ČR vízový styk pro všechny druhy pasů. O keňské vízum je možné požádat online (evisa.go.ke), na velvyslanectví Keni v Haagu nebo na mezinárodních letištích v Nairobi a Mombase.

Vízový poplatek na hranicích při vstupu do Keni pak USD 50. Před cestou je však vhodné částku ověřit. 

Keňské celní předpisy nepovolují vývoz (ale i převoz a dovoz) předmětů z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení.

Keňské úřady nevyžadují při vstupu do země v případě cestujících z Evropy žádné očkování. V případě, že však byl uskutečněn transit přes oblasti s výskytem žluté zimnice (východní, západní a střední Afrika, Latinská Amerika) je toto očkování povinné. Bez ohledu na předpisy při vstupu do země se však doporučují očkování proti žloutence A, žluté zimnici a břišnímu tyfu. Mimo hlavní město a výše položené oblasti se doporučuje rovněž užívat antimalarika.

V souvislosti s opakovanými teroristickými útoky uskutečněnými radikály v Keni a vzhledem k riziku jejich pokračovaní doporučuje MZV ČR zcela se vyhnout cestám do zvlášť rizikových oblastí. Jedná se o chudinské čtvrti v Nairobi, Mombase a dalších střediscích, pás 60 km při hranicích se Somálskem a pobřeží u ostrova Lamu a dále na sever. Pro aktuální informace je doporučeno sledovat web Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci cizinců je nutné pracovní povolení, které se vydává na základě podkladů o vzdělání a praxi. Keňské zákony sice přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se však pracovní povolení vydávají pouze specialistům (lékaři, poradci, vedoucí pracovníci firem s většinovým zahraničním kapitálem a různí experti).

Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě sporu podkladem pro eventuální soudní jednání.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Aby byl pacient v Keni vůbec přijat k ošetření, je nezbytné, aby byl pojištěn u renomované zdravotní pojišťovny. Je proto vhodné mít společně s doklady i pojistku popř. kreditní kartu. Jinak soukromé nemocnice většinou požadují platbu předem nebo složení zálohy ve výši kolem 100 000 Kč.

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. Na dobré úrovni jsou soukromé nemocnice např.:

Nairobi:

 • Aga Khan Hospital, tel. (020) 3662000
 • Nairobi Hospital (020) 2845000
 • Karen Hospital (020) 6613000

Mombasa:

 • Mombasa General Hospital, tel. (041) 2312191

Při nehodách mimo hlavní město (včetně území Tanzanie a Ugandy) je možno využít leteckou záchrannou službu AAR, která sídlí v Nairobi na Wilson Airport, tel. (020) 2717374.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem