Kolumbie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.6. Trh veřejných zakázek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Kolumbii se zejména v posledních letech rozšířila síť zástupců českých výrobců a exportérů, ale její rozvoj vyžaduje podporu českých subjektů. Zástupci pracují na provizní bázi, v menším objemu na vlastní účet s celostátní působností nebo pro některé regiony.

K přetrvávajícím slabinám českých exportérů patří nedostatečný předprodejní obchodní servis, absence reklamy, neúčast na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích, slabá prodejní a zastupitelská síť, nedostatek katalogů, obtížný garanční, montážní a opravárenský servis a složité dodávky náhradních dílů. Zlepšila se situace v možnostech poskytování výhodných úvěrů dovozcům, zejména u investičních celků. V řadě případů je však stále citelný malý zájem českých výrobců o tento vzdálený, i když solventní latinskoamerický trh.

Ke stálým výhodám vzájemných hospodářských styků lze zařadit relativní dostatek devizových prostředků v zemi a solventnost partnerů, příznivou zbožovou strukturu poptávky, kompatibilní s potenciální exportní nabídkou ČR. Další výhodou je pokračující liberalizace místního trhu stejně jako dobré ekonomické výsledky a setrvalý hospodářský růst.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V seznamu volných dovozů je zahrnuto 99 % položek celního sazebníku. Předběžná importní licence je vyžadována jen na omezený okruh komodit, a to na dovoz některých obilovin, surovin pro farmaceutický průmysl, léčiv a léků, některých biologických a chemických produktů, zbraní, výbušnin, munice, letadel a výrobků vojenského průmyslu. Dovozce veřejných dopravních prostředků musí být zaregistrován v tzv. Národním seznamu a musí provést homologaci před dovozem. Na dovoz živých zvířat a výrobků živočišného a rostlinného původu se vyžaduje sanitární certifikát.

Administrativní formality zahrnují registraci ke statistickým účelům a rovněž povinnost importéra 5 let archivace obchodní dokumentace k dovozním případům. Ve výjimečných případech na základě žádostí grémií výrobců v oboru může vláda aplikovat tzv. cláusulas de salvaguardia (ochranné doložky), spočívající v dočasném použití vyšších cel na výrobky určité provenience k zabránění nekalé cenové konkurence a dumpingu. Tato doložka je aplikována i na dovozy přes třetí země.

Před realizací dovozu dovozce předloží Ministerstvu obchodu, průmyslu a turismu (MOPaT) fotokopii svého osobního průkazu a číslo daňové identifikace, předloží v bance žádost o dovozní licenci (Registro de Importación), kterou v některých případech doloží tzv. visto bueno (viz níže) a žádost o licenci předloží ke schválení MOPaT. Dále je nutno zaregistrovat číslo plátce daně RUT (Registro Único Tributario). Dovozní licence je udělována operativně a má statisticko-evidenční účel. Po udělení dovozní licence předloží dovozce žádost o nákup deviz, Declaración de Cambio své bance, požádá o otevření L/C nebo provede poukaz bankovním převodem.

V případě platební podmínky delší než 6 měsíců od B/L banka vyžaduje depozitum a operace se zaregistruje v centrální bance Banco de la República. Po dovozu v přístavu určení vyplní Declaración de Valor en Aduanas u dovozů vyšších než 5 000 USD a na základě předložené dovozní licence a deklarace o směně zaplatí clo. Celnice si může vyžádat fyzickou inspekci zásilky. V takovém případě si vyžádá předložení dovozní licence, obchodní faktury, dopravního dokumentu, potvrzení o původu zboží, sanitární nebo jiné povolení, balicí list, plnou moc pro celního agenta a deklaraci o celní hodnotě zásilky. Po inspekci může příjemce zboží vyzvednout.

Visto bueno se vyžaduje v těchto případech:

 • letadla s btto váhou přes 363 000 kg, letadla vojenské verze, letadla vyrobená před r. 1960
 • divoká fauna a flora
 • suroviny pro farmaceutický průmysl, potravinářské výrobky, alkoholické nápoje
 • kyselina sírová, chlorovodík, čpavek, hypermangan draslíku, aceton, chloroform a uhličitan sodný
 • zbraně, munice a jejich součásti, střelný prach, výbušniny, chemikálie pro výrobu výbušnin apod., chlorečnan draselný, ledek, červený nebo amorfní fosfor, čpavkový nitrát, obrněná vozidla aj.
 • pšenice a ječmen

Dovoz některých produktů vyžaduje registraci dovozce u dalších státních institucí, např.:

 • vozidla pro osobní veřejnou přepravu, pro přepravu nákladní – po zákonné homologaci (Ministerio de Transporte)
 • sanitární registrace na léky, potraviny, kosmetiku, zařízení na dávkování léků, chirurgické potřeby, biologické produkty, kontrastní látky pro radiologii, substance, deodoranty, plagicidy, insekticidy (Ministerio de Salud y de la Protección Social)
 • zoosanitární živá zvířata a jejich produkty, sušené mléko a mléčné náhražky, biologický materiál na diagnostikaci nemocí domácích zvířat – tzv. spotřební koncept, prostředky na hubení škůdců, suroviny na výrobu prostředků k hubení škůdců v zemědělství (Instituto Colombiano Agropecuario „ICA“)

Nejvyšší daňovou a celní institucí v zemi je Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), která schvaluje nacionalizace zboží dováženého do země. Navzdory eliminaci obchodních bariér a snížení dovozních celních sazeb stále existuje pašování zboží a dumping. Proto byla přijata některá opatření k potlačení těchto praktik, které zahrnují zvýšení trestních postihů za pašování, zpřísnění kontroly celních a daňových plateb a zvýšení kontroly dováženého zboží prostřednictvím tzv. certifikačních společností (Sociedades Certificadoras), jejichž úkolem je ověřovat dovozní ceny podle cen zahraničních trhů a tím se vyhnout podfakturacím. Celní agenda ve vývozu i dovozu musí být realizována výhradně prostřednictvím tzv. SIA (Sociedades Intermediarias Aduaneras), které mají od DIAN oprávnění k celnímu odbavování a registraci daní všech kolumbijských dovozců a vývozců. V zemědělském sektoru, kde docházelo k dumpingu v cenách rýže, mléka, pšenice aj., vláda vytvořila systém pásem dovozních cen a dovoz pod stanoveným pásmem není povolen.

Se vstupem v platnost Dohody o volném obchodu (srpen 2013) mezi Kolumbií a zeměmi EU bylo odbouráno okamžitě 65% veškerých dovozních cel na vybrané zboží a u ostatních položek se postupně dovozní clo snižuje, až bude úplně odbouráno. Jedná se o přechodné období do roku 2023. Převážná většina zboží je zahrnuta v seznamu volného dovozu bez jakýchkoliv omezení.

Při dovozu se postupuje následovně:

 • zaregistrovat dovážený produkt na celním úřadě DIAN, který stanoví sazbu cla a DPH
 • vyžádat souhlas – visto bueno – a zapsat produkt u příslušných kontrolních institucí (ICA, INVIMA)
 • zapsat firmu u daňového evidenčního úřadu RUT „Registro Único Tributario“ a vyžádat číslo daňového plátce NIT (Número de Identificación Tributaria)
 • na Ministerstvu obchodu, průmyslu a turismu vyplnit podací formulář „Ficha de radicación“ a registrační formulář dovozu „Registro de Importación“
 • absolvovat bankovní jednání, vyplnit „Declaración de Cambio“ u autorizované banky
 • vyplnit formulář „Autorización para Preinspección“
 • předložit „Declaración de Importación“vyplnit „Declaración Andina de Valor de Aduana“
 • předložit kopii „Registro de Importación“
 • předložit komerční fakturu, balicí list, certifikát o původu zboží, konosament
 • předložit certifikát o konformitě zboží, povolení jeho dovozu od ICA, INVIMA (pokud je vyžadováno)
 • předložit kopii RUT „Registro Único Tributario“Po obdržení zboží se na celnici zařizuje nacionalizace takto: 
 • vyplnit formulář „Autorización para Preinspección“
 • předložit „Declaración de Importación“
 • vyplnit „Declaración Andina de Valor de Aduana“
 • předložit kopii „Registro de Importación“
 • předložit komerční fakturu, balicí list, certifikát o původu zboží, konosament
 • předložit certifikát o konformitě zboží, povolení jeho dovozu od ICA, INVIMA (pokud je vyžadováno)
 • předložit kopii RUT „Registro Único Tributario“Vývozní režimS výjimkou předmětů kulturního nebo uměleckého charakteru a některých zemědělských komodit neexistují žádná vývozní omezení.

Seznam položek zemědělského původu, které vyžadují exportní licenci, nepřesahuje 10 položek sazebníku. Vývoz není zatížen clem nebo doplňkovými poplatky. Exportér může podle teritoria a komodity uplatňovat nárok na CERT (volně obchodovatelný cenný papír na doručitele pro refundaci některých daní). V rámci regionálních plánů existuje také možnost bezcelního dovozu některých vybraných surovin k výrobě zboží na export. Administrativní náležitosti zahrnují pouze registraci výrobce v národním seznamu a registrační formulář exportu.

Existují celní výhody při vývozu do zemí USA (systém ATPDEA), Evropského společenství (GSP+), zemí CAN, v rámci seskupení G-3 pro vývoz do Venezuely a Mexika, Dohody o volném obchodu Kolumbie–Chile, Společného středoamerického trhu a Karibského společenství.Existuje celní statut k podpoře vývozu, tzv. ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras) pro firmy, jejichž roční vývoz překročí 2 mil. USD a 60 % jejich celkových prodejů, přičemž takto zařazené firmy nebudou platit clo ze surovin dovážených pro exportní výrobu a požívají výhod celního tranzitu a operativního vracení daní. Druhým institutem je PEX (Programas Especiales de Exportación), speciální vývozní programy, jejichž cílem je zásadně stimulovat vyšší přidanou hodnotu. Národním výrobcům je umožněno přednostně nakupovat národní suroviny náhradou za suroviny dovážené. Další informace na www.colombiatrade.com.co a www.mincit.gov.co.

Vývoz z Kolumbie je podporován státní institucí ProColombia (dříve Proexport Colombia), která zřídila své agentury i v některých zemích Evropy, Asie a Ameriky. V Evropě jsou otevřeny pobočky ProColombia v Madridu, Paříži, Londýně, Frankfurtu, Moskvě a Istanbulu a ostatní země jsou v rámci úsporných opatření vlády obchodně ekonomicky zpracovávány ze ZÚ Kolumbie v jednotlivých zemích. Úkolem ProColombia je zejména podpora kolumbijského vývozu a poskytování informací o trzích prostřednictvím lokálních agentur. Bližší info viz: www.procolombia.co.

Licenční řízení k vystavování importních a exportních licencí a statistické sledování obchodní výměny zajišťuje Ministerstvo obchodu, průmyslu a turismu. Eventuální další informace lze získat na www.mincit.gov.co.

Ochrana domácího trhu

S výjimkou ochranných doložek – cláusulas de salvaguardia – uplatňovaných na některé citlivé položky, institutu minimálních závazných dovozních cen na vybrané produkty, které chrání domácí výrobce před cenovým dumpingem, zvyšováním cel hlavně na zemědělské produkty (mléko, sušené mléko, některé vybrané mlékárenské produkty) a dále na textilní výrobky, tkaniny, příze aj. a DPH ve výši 19 % není v Kolumbii v platnosti žádné zákonné opatření, které by mělo chránit domácí trh před zahraniční konkurencí. Bližší informace viz www.mincit.gov.co.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínkou pro podnikání v Kolumbii zůstává povinnost zahraničních společností otevřít v zemi pobočku. Pro zřízení pobočky je nutný notářský zápis v místě sídla pobočky s uvedením druhu obchodní aktivity v Kolumbii, výše autorizovaného kapitálu a sídla hlavní kanceláře. Pro pořízení notářského zápisu je vyžadováno:

 • společenská smlouva společníků o zřízení firmy
 • registrace úkonu a dokumentů, které prokazují zapsání firmy v obchodním rejstříku u obchodní komory v místě sídla firmy
 • registrace oficiálních knih organizace (hlavní kniha, pokladní deník aj.) u obchodní komory
 • žádost o číslo daňové registrace RUT u daňového úřadu DIAN
 • otevření běžného účtu na jméno společnosti k deponování zahraničního kapitálu
 • zaregistrování investice v mezinárodním technickém oddělení centrální banky do 3 měsíců od provedení investice; portfoliové investice musí být registrovány u centrální banky do 30 dnů od data prodeje měny na směnném trhu
 • jakékoliv změny v registraci musí být schváleny centrální bankou

V Kolumbii jsou nejrozšířenější tyto formy společností:

 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • pobočka zahraniční společnosti
 • konsorcia

Ke zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku aj. formy podnikání je zákonem stanovena povinnost využít služeb místních specializovaných advokátních kanceláří.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi jsou k prezentaci výrobků a služeb využívány veškeré formy propagace, tj. rozhlas, televize, inzerce, odborné publikace, denní tisk a reklama. Důležitým momentem pro rozhodování partnera je prezentace výrobků na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích.

V zájmu provádění akvizice je vhodné, aby čeští zájemci o vstup do obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery vybavili ZÚ a kancelář CzechTrade v dostatečném množství katalogy, prospekty, cenovými informacemi, referenčními listy a dalším obchodně technickým propagačním materiálem ve španělském jazyce, eventuálně poskytli dostatek dalších informací o svých výrobně komerčních možnostech. Doporučujeme také, aby české firmy před zahájením obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery konzultovaly se ZÚ a CzechTrade své obchodní záměry v teritoriu.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Bogotě:

 • Expodefensa
 • International Footwear and Leather Show
 • Feria Internacional del Libro de Bogotá
 • Expoconstrucción y Expodiseño
 • Alimentec
 • Expopartes
 • Belleza y Salud
 • Agroexpo
 • Meditech
 • Petróleo y Gas
 • Feria del Hogar
 • Feria Internacional Industrial de Bogotá
 • Andinapack
 • Expo ArtesaníasTermíny výstav lze zjistit na portálu Corporación de Ferias y Exposiciones, CORFERIAS Bogotá, www.corferias.com.

Další informace o připravovaných akcích a veletrzích pro české firmy lze nalézt na stránkách ZÚ a CzechTrade, případně na portálu www.businessinfo.cz.

Mimo uvedené veletrhy jsou v zemi organizovány i specializované regionální výstavy s místem konání mimo Bogotu, a to nejčastěji v Medellínu: Colombia Moda – oděvní a textilní průmysl, konfekce, móda, módní doplňky, F-AIR – letecký průmysl, Colombia Minera y Expometálica – těžební průmysl, dále v Barranquille: rozvoj průmyslu a technologií, komunikace, mezinárodní námořní doprava a skladování, obalová technika a v Cartageně veletrh ACODAL – vodohospodářství, úprava a čištění vody, technologie

V zemi jsou k prezentaci výrobků a služeb využívány veškeré formy propagace, tj. rozhlas, televize, inzerce, odborné publikace, denní tisk a reklama. Důležitým momentem pro rozhodování partnera je prezentace výrobků na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích. V zájmu provádění akvizice je vhodné, aby čeští zájemci o vstup do obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery vybavili ZÚ a kancelář CzechTrade v dostatečném množství katalogy, prospekty, cenovými informacemi, referenčními listy a dalším obchodně technickým propagačním materiálem ve španělském jazyce, eventuálně poskytli dostatek dalších informací o svých výrobně komerčních možnostech. Doporučujeme také, aby české firmy před zahájením obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery konzultovaly se ZÚ a CzechTrade své obchodní záměry v teritoriu.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je zpracována vyhláškou Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky 486 uvedenou na www.mincit.org, případně též na www.comunidadandina.org.

Z české strany nebyl na ZÚ Bogota hlášen žádný případ poškozování práv duševního vlastnictví. Nově je problematika duševního vlastnictví pokryta Mnohostrannou obchodní dohodou mezi EU a Kolumbií/Peru, která je v prozatímní platnosti od srpna 2013.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejná tendrová řízení v rámci veřejného sektoru a výběr dodavatelských subjektů v projektech financovaných Světovou bankou, BIDem aj. mezinárodními finančními institucemi zejména v oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky a zemědělství kontrolují majoritně tradiční velké zahraniční společnosti nebo konsorcia, která mají vybudovány rozsáhlé místní kontakty, disponují kvalitními informacemi, mají podporu místních vlád a také vlastní dlouhodobou strategii v regionu a dostatek finančních prostředků na efektivní lobby. Dodávky investičních celků v rámci veřejných zakázek budou pravděpodobně i v budoucnosti pro ČR v Kolumbii spíše výjimkou a vzájemná obchodní výměna bude nadále prioritně zahrnovat české dodávky jednotlivých strojů a zařízení soukromým subjektům a přímé dovozy kolumbijských, převážně zemědělských produktů.

Pro účast na veřejných státních zakázkách, je nutná registrace u Obchodní komory (Cámara de Comercio) a pro zabránění korupci také povinná registrace v Registru dodavatelů, v tzv. Informačním systému státní kontraktace (Sistema de Información de Contratación Estatal – SICE). Nabídky je většinou nutno předkládat prostřednictvím místního, u obchodní komory zaregistrovaného zástupce, který splňuje náležitosti individuálně stanovené soutěžními podmínkami.

Veřejné zakázky jsou přidělovány na základě vypsaných licitací národních nebo mezinárodních, v ojedinělých případech se mohou realizovat i přímo, a to u dodávek zboží, které jsou pro stát strategicky důležité nebo v případech náhlé nouze a mimořádných událostí. V soukromém sektoru jako běžná forma zakázek funguje přímý nákup, nevyžaduje se licitace ani v případě investičních celků.

V energetickém sektoru v projektech na výstavbu elektráren se vyžaduje předběžný souhlas s účastí v projektu od Ministerstva dolů a energetiky a regulační komise CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) s prodejními sazbami vyráběné elektrické energie, jak pro národní spotřebu, tak pro vývoz. Tento předběžný souhlas se vyžaduje i u projektů výstavby elektráren na plyn a pro komercializaci plynu.

Podrobné informace o soutěžích.

V souvislosti s rozvojem integračních aktivit Kolumbie dochází na jedné straně k rozšiřování obchodního prostoru, na druhé straně však bude narůstat vzájemný obchod členských zemí integračních seskupení a následkem toho může docházet ke ztížení podmínek pro partnery z jiných zemí, včetně České republiky. Podobný účinek má i dohoda o volném obchodu mezi Kolumbií a USA. Vzroste význam společné analýzy obchodních podmínek v rámci jednotlivých integračních celků, činnost smíšených výrobních a obchodních firem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Obchodní spory vyplývající ze vztahu prodávající – kupující na základě písemné kupní smlouvy jsou řešeny prostřednictvím místních právních zástupců způsoby obvyklými, tj. nejprve pokusem o smír (smírčí jednání) a přátelské vyrovnání mimosoudní cestou.

V případě, že nedojde k dohodě, jsou používány způsoby řešení soudní cestou po konzultaci se Superintendencia de Sociedades (dohled nad společnostmi), nebo s Federación Nacional de Consumidores (ochrana spotřebitele), arbitrážním řízením na Cámara de Comercio, nebo u civilního soudu příslušného dle sídla firmy (okresní a regionální soudy). Specializované obchodní soudy v zemi neexistují, obvykle jsou spory řešeny na Cámara de Comercio formou arbitrážního řízení podle Obchodního zákoníku (Codigo de Comercio). Pro řešení obchodních sporů je v každém případě nutné využít služeb místních advokátních kanceláří.

Rizika místního trhu

Největším problémem trhu stále zůstávají bezpečnostní rizika vyplývající z existujícího boje s guerrillou ELN a dalšími nezákonnými ozbrojenými skupinami zejména ve vnitrozemí, vysoká celková kriminalita a rizika související s pěstováním koky a obchodem s drogami. Na konci roku 2016 byla odsouhlasena mírová dohoda s ozbrojenou skupinou FARC a v současné době se připravují programy pro zajištění stability země a začlenění těchto lidí do společnosti. Jedná se o tzv. program Post-conflicto.

Z hlediska mikroekonomického je nutno dbát na zajištění návratnosti poskytnutých úvěrů místní klientele. V soukromém sektoru se nedoporučuje dlouhodobé úvěrování bez řádného zajištění bankovní garancí nebo bankovním avalem. Ani notářsky zaregistrované kontrakty se zástavním právem (reserva de dominio) nedávají záruku návratnosti úvěru, možnost zabavení dodávky v případě neplacení pohledávky a vymáhání pohledávky bez ztrát.

I přes shora uvedené okolnosti doporučujeme českým firmám překonat obavy z bezpečnostní situace a aktivně působit na trhu, využívat poskytnutá e-mailová spojení a provádět akviziční a nabídkovou činnost.

Rizika investování v teritoriu

Investiční klima v zemi nejvíce limituje nepříznivá vnitropolitická bezpečnostní situace, obchod s narkotiky a pěstování drog a vysoká všeobecná kriminalita. S tím souvisí i rizika spojená s investováním do energetiky, těžebního průmyslu a infrastruktury spojená s možnými sabotážními akcemi guerrilly.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Veškeré zisky a výnosy z investic jsou volně převoditelné do zahraničí, vyjma období krize platební bilance země, během níž mohou být tato práva poukazu dočasně suspendována. Za krizi se považuje pokles devizových rezerv pod hodnotu 3 měsíčních dovozů. Platby za převody technologií, kontrakty na technickou pomoc, ochranné známky a patenty nejsou předmětem restrikcí nebo předchozí autorizace.

Kontrakty musí být registrovány u Ministerstva obchodu, průmyslu a turismu. Kolumbijský směnečný režim dovoluje absolutní volnost v kapitálovém přílivu, zřizování bankovních účtů v zahraniční měně, transakce v cizí měně s autorizovanými dealery (téměř všechny privátní a veřejné instituce finančního sektoru) a široký rozsah operací volného trhu.

Platební podmínky obvyklé v zemi:

Pro zahraničně obchodní vztahy je nejvhodnější platební podmínkou neodvolatelný potvrzený akreditiv a la vista s odloženou splatností. Akreditiv je nejpoužívanější a místní klientelou akceptovaná platební podmínka pro styk s českými bankami i factoringovými a forfaitingovými společnostmi. Oblíbeným způsobem placení je přímý bankovní transfer na 60 až 180 dnů dle objemu dodávky, ale doporučuje se využívat hlavně u prověřených obchodních kontaktů.  

V mezinárodním styku se doporučuje při této platební podmínce využít služeb pojišťovacích a zajišťovacích společností v ČR (EGAP).

Pro úvěrové dodávky investičního zboží z ČR se doporučuje vyžadovat nejširší možné zajištění návratnosti dodávky, bankovní garance, bankovní avaly a využití možnosti předtermínového odprodeje pohledávky před její splatností (forfaiting, u opakovaných expedic factoring) a vládní garance pro dodávky investičních a technologických celků.

Za nedostatečné zajištění lze považovat aplikaci zástavního práva na zboží až do úplného zaplacení mezi českým dodavatelem a konečným uživatelem, a to z důvodů rozlehlosti území Kolumbie a možného volného pohybu osob a zboží po celé zemi, kdy lze zboží jen těžko lokalizovat a zabavit, přičemž náklady na samotné zabavení předmětu kontraktu, bez ohledu na značná bezpečnostní rizika jsou vysoké a riziko ztráty nepřiměřeně velké.

Obecně nejvhodnější platební podmínkou použitelnou pro hodnotově menší dodávky je platba předem, aplikovatelná na havarijní dodávky náhradních dílů, zboží netrvanlivého a citlivého charakteru (potravinářské speciality) a u nových partnerů všeobecně.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při cestování do Kolumbie k pracovním a obchodním jednáním se doporučuje předběžný souhlas a zvací dopis místních partnerů. Je dobré si předem ověřit, zda na dny pobytu nepřipadají plánované státní svátky. Dále je vhodné obchodní schůzky sjednávat telefonicky, na emailovou komunikaci nemusí vždy reagovat. Před vlastní návštěvou je vhodné se ujistit u obchodního partnera, že je vše v pořádku a že s vaší návštěvou počítá. Je dobré si ověřit aktuální bezpečnostní situaci v místech, kam cestujete, především pokud se jedná o odlehlé oblasti Kolumbie.

Úřední a používaný jazyk(y)

Úředním jazykem v Kolumbii je španělština. Existuje mnoho lokálních jazyků používaných menšinami. Pro jednání s vašimi obchodními partnery se bohužel nemůžete spolehnout na znalost anglického jazyka. Se znalostí španělštiny jste všude daleko lépe přijímani.

Státní svátky, pracovní a prodejní doba

Státní svátek Kolumbie je 20. 7. – Den nezávislosti. V zemi jsou dále každoročně plánovány následující svátky, dny pracovního volna, a pro rok 2018 připadají na následují dny:

 • 1. 1.  Nový rok
 • 12. 1. Tři králové
 • 23. 3. Sv. Josef
 • 17.– 18. 4. Zelený čtvrtek, Velký pátek (Velikonoce)
 • 1. 5. Svátek práce
 • 18. 5. Nanebevzetí
 • 15. 6. Sagrado Corazón
 • 16. 6. Corpus Cristi
 • 29. 6. Sv. Petr a Pavel
 • 20. 7. Den nezávislosti
 • 7. 8. Bitva u Boyacá
 • 17. 8. Nanebevzetí Panny Marie
 • 16. 10. Objevení Ameriky Kryštofem Kolombem
 • 30. 10. Svátek všech svatých
 • 13. 11. Nezávislost Cartageny
 • 8. 12. Neposkvrněné početí
 • 25. 12. Vánoční svátek

Obvyklá pracovní doba:

 • 8:00–12:00, 14:00–18:00
 • 9:00–22:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR mohou s účinností od 10. února 2004 cestovat do Kolumbijské republiky bez víz. Délka povoleného bezvízového pobytu závisí od účelu pobytu a poskytuje se na základě vstupního a pobytového povolení vydaného na letišti (vstupní razítko s uvedením délky pobytu). K turistice je povolen bezvízový pobyt 90 dnů s možností prodloužení o dalších 90 dnů, přičemž tato povolená délka pobytu se týká každého kalendářního roku. Za účelem akademické činnosti, účasti na seminářích, konferencích, výstavách, při krátkodobém studiu, léčebném pobytu je povolen bezvízový pobyt 180 dnů v rámci kalendářního roku (více infomací o podmínkách vstupu a pobytu bez víz).

Pro bezvízový pobyt obecně platí, že nelze vykonávat výdělečnou činnost. Pro ostatní účely pobytu zůstává v platnosti vízová povinnost (více informací o typech víz a povolení k pobytu).

Do/z Evropy je přímé spojení Air France/KLM přes Paříž/Amsterdam, společností Lufthansa přes Frankfurt, španělskou Iberií přes Madrid, portugalskou společností TAP přes Lisabon nebo pomocí národní společnosti Avianca přes Madrid či Londýn. Další možností je cestovat přes některý „hub“, jako např. přes Kanadu (Air Canada) či USA (prostřednictvím linek Continental Airlines a Delta Air Lines.

Od ledna 2003 Kolumbie ukončila činnost svého diplomatického zastoupení v Praze a veškeré úkony spojené s konzulární a vízovou činností pro ČR vykonává kolumbijské velvyslanectví ve Vídni. Kolumbijským velvyslancem je J. E. Jaime Alberto Cabal Sanclemente.

Embajada de Colombia en Viena
Stadiongasse 6-8/15 A-1010 Wiena
telefon: 0043 1 405 42 49, 406 44 46, 408 41 32
e-mail: eaustria@cancilleria.gov.co
web: austria.embajada.gov.co

Consulado de Colombia en Viena
telefon: 0043 1 405 42 49
fax: 0043 1 408 83 03
e-mail: caustria@cancilleria.gov.co
web: http://viena.consulado.gov.co/

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Dlouhodobě rizikové oblasti jsou hranice s Ekvádorem, departament Choco a města Buenaventura a Tumaco. Mezi oblasti s narůstajícím bezpečnostním rizikem v důsledku humanitární krize ve Venezuele a související imigrací Venezuelanů do Kolumbie patří zejm. příhraniční oblast s Venezuelou, zvláště Norte de Santander, Arauca, Vichada a Guainia.

V poslední době se množí případy loupežných přepadení turistů, a to i v jinak bezpečných turistických destinacích jako je např. Bogota a Santa Marta. Pokud to není nutné, doporučujeme omezit pohyb venku v nočních hodinách a nenosit s sebou cennosti, velké částky v hotovosti ani originály cestovních dokladů. Obecně platí, že velká města jsou místy větší kriminality. Proto se nedoporučuje poznávat tato města v nočních hodinách a brát si taxi na ulicích bez předchozího objednání telefonem či zvláštními telefonními aplikacemi.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům informovat se o aktuálních bezpečnostních podmínkách na stránkách MZV ČR a zaregistrovat se v databázi pro cestovatele DROZD.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizí občané kontrahovaní u kolumbijských nebo zahraničních firem musí mít tzv. dočasné pracovní vízum (TP-4) a podepsanou pracovní smlouvu. Toto vízum je platné po dobu platnosti pracovní smlouvy, maximálně však na dobu 3 let a umožňuje více vstupů na území Kolumbie. O první vízum tohoto druhu nebo o vízum po skončení platnosti předchozího víza je nutné požádat výhradně na konzulárních úřadech Kolumbie v zahraničí. Pokud jde o druhé nebo další vízum a je o něj žádáno ještě před skončením platnosti předchozího víza, lze žádost podat v hlavním městě Bogotě.

Aby cizinec mohl vykonávat pracovní činnost nebo činnost regulovanou a uvedenou ve vízu, musí splňovat všechny zákonné požadavky jako běžný kolumbijský občan. U neregulovaných činností musí prokázat zkušenost nebo způsobilost.

V případě, že udělené pracovní vízum má platnost delší než 3 měsíce, cizinec musí již na území Kolumbie požádat o zapsání do registru cizinců a vystavení cizineckého průkazu (Cédula de Extranjería).

Podmínky zaměstnání jsou řízeny dekretem č. 834 z 24. dubna 2013. Další potřebné údaje lze získat na webových stránkách kolumbijského MZV nebo přímo na stránkách kolumbijského ministerstva práce.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při návštěvě Kolumbie je nejvýš žádoucí mít sjednáno kvalitní zdravotní pojištění a dostatek hotovosti pro případ náhlé hospitalizace nebo ambulantního ošetření. Kvalitní nemocnice v Bogotě je např. Clinica Santa Fé (Calle 116, No 9-02, tel. 603 03 03) nebo Clínica del Country (Carrera 16 No. 82-57, tel. 530 0470 nebo 530 1270).

Čeští občané trvale žijící v zemi využívají místní zdravotní péče na základě nepovinného zdravotního a sociálního pojištění, v případě zaměstnanosti jim platí toto pojištění zaměstnavatel povinně. Ostatní čeští občané působící v teritoriu přechodně platí náklady spojené se zdravotní péčí a ošetřením v hotovosti na místě. V případě závažnějších lékařských zákroků se vyžaduje úhrada předem.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem