Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů

*

Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy, a to na základě vydání státního povolení (koncese) podle zvláštního právního předpisu. Koncesní listinu na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů – tzv. výrobu lihovin „studenou cestou“ musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která tuto výrobu provozuje. Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství ČR

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování (název) životní situace

Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) – tzv. výroba lihovin ) „studenou cestou“

Základní informace k životní situaci

Koncesní listinu na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) – tzv. výrobu lihovin „studenou cestou“ musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která tuto výrobu provozuje.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let.

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání koncesní listiny s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ na příslušný živnostenský úřad.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost se podává na místně příslušný živnostenský úřad. Činnost úřadu:

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem živnostenského odboru; po podání žádosti též s příslušným pracovníkem odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství (dále též „MZe“), který zodpovídá za vydání odborného stanoviska MZe pro rozhodování o udělení koncesní listiny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o vydání koncesní listiny musí být, pro potřeby živnostenského úřadu, doložena doklady vyplývajícími ze živnostenského zákona, např.:

  • výpisem z obchodního rejstříku,
  • výpisem z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
  • dokladem o vzdělání aj.

a dále, pro potřeby Ministerstva zemědělství, doklady vyplývajícími ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o doložení:

  • nákresu a popisu výrobního zařízení provozovny,
  • technické dokumentace výrobního zařízení provozovny
  • a dokladu o vlastnickém či jiném právu k výrobnímu zařízení provozovny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k žádosti o vydání koncesní listiny jsou k dispozici na živnostenských úřadech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání koncesní listiny se hradí živnostenskému úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. od podání žádosti o vydání koncesní listiny do jejího vydání nesmí uběhnout více jak 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo zemědělství

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neudělení koncesní listiny se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při „černé výrobě lihu“ mohou být uplatněny postihy dle trestního zákoníku, zákona o spotřebních daních a živnostenského zákona.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo zemědělství – odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor živností, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
  • jednotlivé živnostenské úřady.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva zemědělství ČR
Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (Živnosti koncesované)
Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Živnosti koncesované)
Vydání povolení pěstitelského pálení (Potravinářství)
Vydání koncesní listiny na výrobu a úpravu kvasného lihu (Potravinářství)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství – odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Švec

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 1. 2009

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

13. 1. 2009

Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby