Kongo (Kinshasa): Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

export FOB

10350

9316

9979

14807

15999

import FOB

10460

10200

10208

-13771

-14374

saldo

-110

-884

-228,5

1036

1625

Údaje jsou v mil. USD
Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery DRK v roce 2019 byli:

Vývoz:  Čína 42.5%, JAR 22.6%, Tanzanie 10.1%, UAE 5.7% a Mozambik 4.1%.
Dovoz: Čína 26.4%, JAR 13.1%, EU27 8.4%, Zambie 6.1% and UAE 5.0%.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními komoditami jsou nerostné suroviny (kobalt, měď, ropa, diamanty, zlato, koltan (kolombit tantalu)), dále dřevo, elektrická energie, káva. Místní výrobní základna je nízká, dováží se prakticky vše, zejména potraviny, dopravní stroje, strojní zařízení všeho druhu (včetně těžebního), spotřební zboží všeho druhu (včetně ošacení), pohonné hmoty.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

KDR v současné době nemá žádné zóny volného obchodu nebo svobodné přístavy, nicméně existuje program jejich výstavby v každé provincii. Vláda již v roce 2012 schválila vytvoření speciální ekonomické zóny v Maluku (Kinshasa), dosud však nebyla vybudována.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle údajů ANAPI (agentury na podporu investic) dosáhly přímé zahraniční investice v KDR v roce 2019 výše 1,5 mld. USD. Většina investic směřovala do sektoru služeb, telekomunikací, energetiky, dále těžby nerostných surovin a jejich zpracování, těžby dřeva, zemědělství a výroby potravin a do výroby léčiv.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Verbálně je KDR zemí otevřenou zahraničním investicím, ve skutečnosti ale vláda stále udělala málo pro omezení překážek, které investory odrazují. Konžská vláda se snaží zahraniční investory do země lákat – podporuje zejména investice do rekonstrukce a výstavby infrastruktury, zpracování dřeva, průzkumu a těžby ložisek uhlovodíků a minerálů, zemědělství a potravinářského průmyslu.
Vlastnická práva jsou v KDR chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl (ve skutečnosti existuje řada praktických překážek a rozdílů: soudy často nadržují domácí straně, získání pracovních víz je obtížné, platy zahraničních pracovníků podléhají vyššímu zdanění). Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, domácí zájmy jsou chráněny pouze v případech, kdy se jedná o národní bezpečnost a vybraná strategická odvětví domácí ekonomiky a malých podniků. Investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat movitý majetek. Neexistují geografická omezení, povinný transfer technologií.
Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí velmi kriticky – KDR obsadila 184. místo ze 189 hodnocených zemí. Praktickými překážkami jsou bezpečnost, špatná infrastruktura (zejména elektřina a dopravní infrastruktura), vysoké dopravní náklady, rigidní pracovní trh, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil, velmi pomalý a komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit, nevynutitelnost smluvních závazků, nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti (např. při udělování těžebních, telekomunikačních aj. licencí) a zejména neprůhledná, komplikovaná legislativa, kterou si každý orgán vykládá (a vymáhá) po svém. Vláda se snaží zlepšit podnikatelské prostředí (založila Agenturu pro podporu investic a guichet unique, země přistoupila k dohodě OHADA, EITI, zavedla VAT), tyto kroky prozatím nevedly ke zvýšení důvěry investorů a zlepšení podnikatelského prostředí.

Podmínky vstupu zahraničního kapitálu: 1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l´’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a investorům dává právní jistotu a kompatibilitu. KDR k dohodě přistoupila v únoru 2012, právní rámec (a zejména jeho aplikaci) ale dosud nesladila. Zákon o investicích definuje, za jakých podmínek mohou společnosti získat různé úlevy. Daňová a celní zvýhodnění (bezcelní dovoz zařízení, strojů a náhradních dílů, nulová vývozní daň, nulová podniková daň, nulová daň z převodu půdy a nemovitostí, zrychlené odpisy investic do infrastruktury) po dobu 3, 4, 5 let jsou přiznávány investorům (společnostem) podle místa investice (3 roky v hlavním městě, 4 roky v provincii Bas-Congo, dále Lumumbashi, Likasi a Kolwezi, 5 let jinde), velikosti investice, počtu vytvořených pracovních míst a počtu vyškoleného personálu. Tyto úlevy je nutné předem vyjednat s ANAPI.
Ústava (kapitola 2, čl. 34 – 40) a investiční zákon chrání soukromé vlastnictví bez rozdílu a zahraniční společnosti nediskriminuje. Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou malých prodejních firem (zahraniční subjekt nesmí v tomto oboru podnikat), firem působících v zemědělství a společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu. Ústava i zákon připouští vyvlastnění ve veřejném zájmu (ochrana dědictví lokálních komunit a životního prostředí, velké stavby, objevení ložisek minerálů), dále v případě neoprávněného nabytí majetku (licence) ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. Vzhledem k nepřehledným zákonům a různým výkladům práva a výše uvedených pojmů (a někdy i v důsledku netransparentního získání licence) jsou těžební, energetické a lesnické firmy neustále v ohrožení odebrání licence nebo vyvlastnění. Kompenzace za vyvlastnění nebývá ve všech případech vyplacena a mezinárodní arbitrážní rozsudky proti vládě jsou v Kongu těžko vymahatelné.
Vůči zahraničním firmám neuplatňuje KDR žádná speciální dovozní nebo investiční bariéry. Netarifní bariéry (různé poplatky a cla vybíraná často bez koordinace několika agenturami) jsou aplikovány na všechny společnosti. Kromě odsouhlasení investice s ANAPI (doba investice, místo, daňové a celní výhody, závazek respektování účetních, ekologických a kontrolních standardů KDR a dodržování mezinárodních a místních technických norem) neexistují pro investory žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti nebo povinného transferu technologií (takové předpisy se ale připravují zejména pro těžební sektor). Dovezené strojní vybavení a investovaný kapitál musí v zemi zůstat po dobu 5 let. Zahraniční společnost se může ucházet o vládní zakázky. Investice do ropného a důlního průmyslu, bankovnictví, telekomunikací a těžby dřeva se řídí zvláštními zákony.
Neexistují žádné zvláštní omezení na převod peněz do nebo z KDR, investoři mohou prostřednictvím komerčních bank převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod. Centrální banka licencuje exportéry i importéry, exportér i importér vyplňuje devizovou deklaraci v komerční bance, přes kterou se transakce uskutečňuje.
Ze země se nesmí vyvážet částky vyšší než 10 000 USD.

Limity zahraniční kontroly a práva na soukromé vlastnictví a založení firmy
Ústava Konžské demokratické republiky stanoví právo vlastnit a zakládat podnikatelský subjekt a zapojit se do všech forem výdělečné činnosti, přičemž uvádí minimální omezení týkající se drobného obchodu a zákaz vlastnit zahraniční podíl vyšší než 49 procent v zemědělství. Vláda navrhla právní předpisy o zahraničním vlastnictví, ale parlamentní rozprava stále probíhá. I když to nemusí být založeno na zákonech, mnozí investoři upozorňují na to, že v praxi vyžaduje GDRC zahraniční investory, aby najímali místní zástupce a účastnili se společného podniku s vládou nebo místními partnery.
Nový zákon o subdodávkách v soukromém sektoru, který byl schválen v lednu 2017, omezuje účast zahraničních investorů na subdodávkách téměř ve všech odvětvích a společnosti působící v DRC je považují za diskriminační vůči jejich zájmům. Zákon omezuje subdodavatelskou činnost na většinové konžské a kapitalizované společnosti, jejichž sídlo se nachází na území státu. Jedinou výjimkou je případ nedostupnosti odborných znalostí v konkrétní subdodavatelské oblasti. V takovém případě musí být příslušnému orgánu předložen důkaz o nedostatku odborných znalostí, který by umožnil, aby byla jako subdodavatelem použita nekonžská společnost, avšak činnost nesmí překročit šest měsíců.
Zákon rovněž zakazuje subdodávky ve výši více než 40% celkové hodnoty zakázky; neplatné doložky, ustanovení a smluvní ujednání, která porušují ustanovení tohoto zákona; a nese sankce až do výše 150 000 USD a riziko uzavření operací po dobu šesti měsíců v případě porušení některých ustanovení. Od dubna 2017 lobbují Federace podniků Konga (FEC), Americká obchodní komora DRC a další obchodní organizace, aby přezkoumaly a revidovaly zákon. V současné době zahraniční podniky měly dvanáctiměsíční období odkladu, které skončilo v lednu 2018, aby vyhovělo novému zákonu. Vzhledem k tomu, že vláda dosud neprovedla prováděcí předpisy, zákon ještě nenabyl platnost.
Dne 9. března 2018 vláda vyhlásila nový důlní zákon, který zvýšil sazby licenčních poplatků o dvě až deset procent, zvýšil daňové sazby na „strategické“ kovy a uložil přirážku k „super ziskům“ těžebních společností. Vláda jednostranně odstranila doložku o stabilitě obsaženou v hornickém zákoníku z roku 2002. Vláda jednostranně odstranila doložku o stabilitě obsaženou v důlní kodexu z roku 2002. Doložka o stabilitě chrání investory před jakýmikoli novými poplatky nebo daněmi po dobu deseti let. Celkově se důlní kodex z roku 2002 snažil oživit těžební sektor tím, že přilákal zahraniční investory do Konžské demokratické republiky, která byla poté považována za mimořádně rizikovou investiční destinaci. Vzhledem k tomu, že neexistuje soudržný a transparentní právní a fiskální rámec, který by zmírnil obavy investorů, nabídla doložka o stabilitě významný podnět pro velké těžební společnosti. Odstranění doložky o stabilitě může odradit budoucí investice v těžebním sektoru.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem