Kosovo: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

V posledních třech letech dochází k silnému hospodářskému růstu, přičemž HDP se v roce 2019 zvýšilo na 4 %, inflace vzrostla na 3,0 %. Pozitivní hospodářský výsledek byl však dosažen i díky mezinárodní podpoře, především z EU, která je Kosovu poskytována. Pro rok 2020 se očekává růst HDP 4,0 %, který bude podpořen růstem vývozu, veřejných investic a domácí poptávkou. Ve střednědobém horizontu má HDP potenciál růstu nad 4 %. Přestože je celkový hospodářský růst pozitivní, významně nesníží vysokou nezaměstnanost, která v průměru dosahuje 30 %, u mladých (15 – 29 let) dokonce 55 %. Další reformy, zejména v oblasti trhu práce a státní správy, by mohly vést k vyššímu růstu. V souvislosti s programy ekonomického rozvoje Kosova se otevírají nové příležitosti pro české firmy. Významnou roli hrají projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), podnikatelské mise do Kosova i incomingové mise do ČR. Dále viz kapitola 5.1.

Ukazatel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Růst HDP (%)

4,2

3,8

4,0

4,0

4,1

4,1

HDP/obyv. (EUR)

4027

4433

4442

4649

4945

5261

Míra inflace (%)

1,5

1,1

3,0

2,9

2,8

2,71,8

Nezaměst. (%)

30,5

30,0

30,0

Bilance běžného účtu (mld. USD)

-0,5

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Populace (mil.)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Exportní riziko OECD

7/7

7/7

7/7

7/7

Odhad Mezinárodního měnového fondu

Zdroj: WB, KSA, MMF, OECD, SB

– EU a Kosovo podepsaly v roce 2015 Stabilizační a asociační dohodu, která vstoupila v platnost 1. dubna 2016.
– Stupeň exportního rizika dle OECD je dlouhodobě 7/7.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 • Automobilový průmysl
  V loňském roce zrušilo Ministerstvo dopravy Kosovské republiky povinné homologace pro dovoz nových automobilů vyráběných pro trh Evropské unie. Jedná se o důležitý krok k odstranění překážek obchodu mezi zeměmi Evropské unie a Kosovem. Je předpoklad, že zmíněné opatření podpoří zájem též o osobní automobily vyrobené v České republice. V Kosovu jezdí stovky nákladních automobilů i autobusů, jejichž technický stav již nevyhovuje současným předpisům. Tato vozidla bude třeba obměnit nebo renovovat. I v této oblasti se tak naskýtá příležitost pro české firmy v oblasti vývozu celků a náhradních dílů.
 • Důlní, těžební a ropný průmysl
  Na území Kosova se nacházejí významná ložiska rud obecných kovů a lignitu. Těžba nerostných surovin je prováděna především státními společnostmi. V případě těžby uhlí se jedná o státní společnost KEK, která zásobuje a v zásadě i ovládá též kosovský energetický průmysl. Kosovský důlní a těžební průmysl je zastaralý a nevyhovující nejen z hlediska produktivity, ale i bezpečnosti práce. Doly potřebují nové těžební stroje, nákladní automobily, nakladače, přepravní pásy, zařízení na třídění materiálu, moderní systémy řízení, bezdrátové komunikační systémy pro horníky, technologie na alternativní spalování metanu, bezpečnostní systémy pro sledování pohybu osob pod zemí, průmyslové výbušniny apod. České firmy by se mohly uplatnit i v oblasti průzkumu nových nalezišť včetně studií proveditelnosti.
 • Energetický průmysl
  Současná elektrická soustava Kosovské republiky je zastaralá, neadekvátní a nespolehlivá. V této souvislosti dala kosovská vláda prioritu modernizaci a zlepšení energetického sektoru země a požádala o podporu a pomoc své rozvojové partnery, včetně Světové banky a Evropské komise. Hlavním cílem je zvýšit energetickou účinnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, integraci na regionální energetické trhy a podporu nové spolehlivé, udržitelné a cenově dostupné výroby energie. Převážnou většinu výrobu elektrické energie zajišťují tepelné elektrárny, které z technických důvodů nemohou pracovat na plný výkon. Pro další vývoj kosovského energetického sektoru bude nezbytná výstavba nových kapacit a modernizace stávajících a dále širší zavádění obnovitelných zdrojů energie. České firmy by se mohly uplatnit především v oblasti subdodávek generátorů, turbín, filtrů a odsiřovacích zařízení, řídicích systémů a dalších částí pro výstavbu, modernizaci a zvýšení efektivnosti tepelných elektráren. Další možností účasti českých firem v plánované modernizaci kosovského energetického sektoru je účast při výstavbě větrné elektrárny Bajgora (105 MW) na severu země. České firmy by se mohly do projektu zapojit např. dodávkami řídicích systémů, generátorů, ložisek, ventilátorů, případně i celých věží (tubusů) pro větrné elektrárny.
 • Vodohospodářský a odpadní průmysl
  Nedostatek moderních čističek odpadních vod v Kosovu způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody. Výsledkem je nevhodná kvalita vody dodávané do veřejné vodovodní sítě. Zcela nevyhovující je též stav vodovodních rozvodů, které bude třeba modernizovat. Rovněž odpadní průmysl vyžaduje obnovu, která si vyžádá rozsáhlé investice do moderních technologií. Proto kosovská vláda začleňuje projekty na zlepšení životního prostředí do programových priorit. Rovněž ze strany municipalit je patrný zvýšený zájem o komplexní řešení odpadového hospodářství. Kosovská republika skýtá v oblasti vodohospodářství a odpadního průmyslu velký potenciál. České firmy by se mohly uplatnit dodávkami čistíren odpadních vod, zařízeními a projekty na zamezení ztrát vody, technologiemi na snížení spotřeby vody v průmyslových odvětvích a dodávkami měřících zařízení pro vodohospodářský a odpadní průmysl.
 • Zemědělský a potravinářský průmysl
  Kosovo má velice nízkou produkci vlastních potravinářských výrobků, většina produktů je dovážena, a to převážně z okolních zemí nebo ze zemí Evropské unie. V současné době roste poptávka po vysoce kvalitních potravinách z ekologického zemědělství. Vláda Kosova i zahraniční donoři hodlají výrazně navýšit své subvence do zemědělství a potravinářství. Bude se jednat zejména o podporu zahradnictví a využívání nejnovější agrotechniky a moderních metod zpracování zemědělské produkce. Pro české firmy se nabízí možnost spolupráce nejen v oblasti vývozu potravinové produkce, ale též v dodávkách zemědělské techniky (traktory a přívěsy, secí stroje, pluhy apod.) a výrobních zařízení do potravinářských provozů.
 • Železniční a kolejová doprava
  Rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní železniční trasy tzv. Raute 10 mezi hranicí se Srbskem a Severní Makedonií (Leshak – Fushe Kosove-Haní i Elezit) v délce cca 150 km. Uvedený projekt byl zařazen mezi prioritní a získal finanční podporu EBRD. Rekonstrukční práce na jižním úseku trasy byly zahájeny v roce 2017. S modernizací železniční dopravní infrastruktury souvisí modernizace technického zázemí a vozového parku dopravců, kde by se mohly uplatnit české firmy, které by mohly dodávat např. řídicí systémy, komponenty na kolejová vozidla, provádět generální opravy lokomotiv a vagónů apod.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob

HS 8703 – Osobní automobily pro přepravu osob

HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motor. vozidel

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavena měřícím zař.

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8481 – Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky

HS 9032 – Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

HS 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Železniční a kolejová doprava

HS 8605 – Železniční, tramvajové osobní vozy aj. vozy bez vlastního pohonu

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Energetický průmysl

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu nad 300 l

HS 8404 – Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla tepelná

HS 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty

HS 8485 – Klimatizační zařízení

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8503 – Části a součásti motorů, el. generátorů, soustrojí apod.

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8535 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů převyšující 1 000 V

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů nepřesahující 1 000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro elektrické ovládání

HS 8540 – Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou

HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

HS 9028 – Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů


Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Ačkoli patří Kosovo do zemí s vysokým stupněm lidského rozvoje, zůstává stále jedním z nejchudších států Evropy. V lednu 2016 byl schválen plán národního rozvoje pro období 2016–2021, který se soustřeďuje na následující oblasti: lidský kapitál, dobré vládnutí, konkurenceschopný průmysl a infrastruktura. 

 • Sektor zpracování odpadů
  Výrazný nárůst odpadků a nedostatek skládkových kapacit vede municipality k hledání ekologického řešení likvidace odpadů. Jedním z prvních projektů je návrh projektu na výstavbu linky na zpracování komunálního odpadu v regionu Gjakova.
 • Sektor sociální infrastruktury a služeb
  Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb se dlouhodobě potýká se začleňováním menšin a poskytováním adekvátní péče pro zdravotně postižené občany. Kosovo se snaží o postupnou digitalizaci a využívání dat pro kvalitní policy making – např. Open data Kosovo (http://opendatakosovo.org/). Nevládní organizace se zabývají především dodržováním lidských práv, integrací marginalizovaných skupin do společnosti a činností spojenou s překonáváním následků válečného konfliktu. V rámci české ZRS si ČR vybudovala unikátní pozici při podpoře začleňování slabozrakých, neslyšících a autistických osob. Angažujeme se také na poli integrace menšin – hlavně Romů, Aškétů a Egypťanů.
 • Sektor vody a sanitace
  V sektoru vody a sanitace trpí Kosovo nedostatkem čistíren odpadních vod (ČOV). V řadě měst rovněž chybí kanalizační systémy a systémy zásobování kvalitní pitnou vodou. I přesto, že dosud neexistuje žádná legální povinnost pro zajištění systému čištění odpadních vod, lze předpokládat, že do budoucna zájem o tyto technologie poroste, a to jak u velkých státních institucí, tak i u malých a středních podniků. Přenos českého know-how a technologií je již realizován v rámci bilaterální rozvojové pomoci. Úspěšnost těchto projektů byla prokázána několika komerčními zakázkami (např. ČOV pro Ministerstvo spravedlnosti, resp. pro Justiční palác a pro vězení v Gjilane a v Prištině).

  Zdroj: MPO ČR, MZV ČR

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Níže je uveden kalendář nejvýznamnějších mezinárodních veletržních akcí konaných v Kosovu. Ve srovnání např. s mezinárodními veletrhy v České republice jsou kosovské akce mnohem menšího rozsahu. Vzhledem k rozšíření infekčního onemocnění koronavirus ve světě, a též v Kosovu, je však konání kosovských mezinárodních veletržních akcí v roce 2020 ohroženo.

Education Fair – Veletrh vzdělávání / Priština – květen
Prezentace poskytovatelů vzdělávacích služeb, komunikačních a informačních technologií, vydavatelských a mediálních služeb apod. Veletrhu se účastní zástupci veřejných i soukromých základních, středních a vysokých škol a ministerstev.
www.ceokos.com
E-mail: education@ceokos.com

EXPOKOS – průmyslový veletrh / Priština – říjen
Nejvýznamnější veletržní akce v Kosovu, zaměřená na stavebnictví, strojírenství (průmyslové stroje a zařízení, elektronika, automatizace a robotika, měřicí a analytické přístroje aj.), energetiku (konvenční i alternativní energetické zdroje, stroje a zařízení pro doly), stavebnictví (stavební materiály, stroje a technologie, izolační materiály, instalatérská technika atd.), dřevozpracující průmysl (dřevoobráběcí stroje, nábytek, kuchyně aj.) a všeobecně na moderní technologie. Součástí veletrhu EXPOKOS bývá zpravidla i samostatná sekce se zaměřením na zdravotnictví a lázeňství – MEDIKOS.
www.ceokos.com
E-mail: info@ceokos.com
Pozn.: V minulých letech se této veletržní akce zúčastňovaly české firmy, zástupci agentury CzechTrade, Hospodářské komory ČR i Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tourism and Travel Fair – veletrh cestovního ruchu / Priština – říjen
Prezentace cestovních kanceláří, hotelových a restauračních služeb, nabídky zájezdů v Kosovu i do zahraničí, prezentace sportovních akcí i sportovního vybavení, turistických potřeb, oblečení, obuvi apod.
www.ceokos.com
E-mail: info@ceokos.com

AGROKOS – zemědělský veletrh / Priština – říjen
Prezentace zemědělských produktů, potravinářských výrobků, zemědělských strojů a zařízení, technologií pro zpracování potravin, balení, chladírenských a mrazírenských zařízení, zavlažovacích systémů, hnojiv, osiv, krmiv, pesticidů, potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů.
www.ceokos.com/agrokos/en/
www.info@ceokos.com

Congress & Event Organization – organizátor výstavních akcí
www.ceokos.com
E-mail: info@ceokos.com
Tel: +383 38 516 013
Fax: +383 38 516 012
Mob.:+ 383 44 177 832, + 383 44 208 446
Zdroj: Congress & Event Organization
www.ceokos.com

Zdroj: Congress & Event Organization, www.ceokos.com

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině (Kosovo) ke dni 20. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem