Kosovo: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

Česko-kosovská obchodní výměna se řadu let vyvíjí velmi pozitivně v náš prospěch a naše obchodní bilance vykazuje významný přebytek. Aktuální statistické údaje naznačují, že pokračuje růst vývozu i dovozu. V loňském roce dosáhl český export do Kosova 23,0 mil. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku náš export vzrostl o 5,9 %. Dovoz z Kosova do ČR je ve srovnání s naším vývozem velmi nízký, nicméně vykazuje významný růst. V roce 2019 dosáhl kosovský dovoz do naší země 1,3 mil. EUR a ve srovnání s loňským rokem vzrostl o 17,0 %. Obrat obchodní výměny mezi našimi zeměmi dosáhl výše EUR 24,3 mil. EUR, přičemž ve srovnání s loňským rokem vzrostl o 6,5 %. Přebytek obchodní bilance činí 21,7 mil. EUR. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu se zařadily dopravní a manipulační prostředky a jejich komponenty, cigarety, živá zvířata, zařízení pro automatické zpracování dat, kaučukové pásy pro dopravníky a různé chemické a hygienické výrobky. Mezi nejvýznamnější dovozní položky v uvedeném období patřily rostliny k výrobě léčiv, ovoce, potravinářské výrobky, víno z hroznů a díly k elektrickým strojům. I přes malý počet obyvatel (2 mil.) a nízkou kupní sílu nabízí kosovská ekonomika zajímavé příležitosti pro české firmy. Z pohledu českého exportu patří mezi nejperspektivnější odvětví kosovského hospodářství především těžební průmysl a s ním související energetika, dále ekologie a vodní management, obnovitelné zdroje, železniční doprava, osobní automobily, autobusy, stroje pro zemědělství a rovněž služby.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-kosovská obchodní výměna se řadu let vyvíjí velmi pozitivně v náš prospěch a naše obchodní bilance vykazuje významný přebytek.  Vývoj obchodní výměny mezi našimi zeměmi za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

(tis. EUR)

ROK

Vývoz

pořadí

Index

Dovoz

pořadí

Index

Obrat

pořadí

Index

Saldo

2015

12 214

103.

111,8

628

141.

59,4

12 842

115.

107,2

11 586

2016

13 779

101.

112,8

751

133.

119,6

14 530

115.

113,1

13 028

2017

13 974

98.

101,4

617

141.

82,2

14 592

116.

100,4

13 357

2018

21 742

92.

155,6

1 145

130.

185,6

22 887

104.

156,8

20 597

2019

23 037

91.

105,9

1 340

127.

117,0

24 377

103.

106,5

21 697

Zdroj: ČSU

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější české vývozní položky do Kosova v roce 2019
 

český vývoz do Kosova

tis. EUR

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

2 089

Zařízení manipulační mechanická a díly k nim jn.

1 840

Zvířata živá (dobytek, drůbež, ovce, kozy, koně ap.)

1 684

Zařízení k automatickému zpracování dat, jednotky periferní

1 546

Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky

1 288

Výrobky ze dřeva jn. (obaly, okna, dveře, nádobí ap.)

1 278

Papír a lepenka

970

Mýdla, přípravky čistící a leštící

885

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

710

Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly

690


Nejvýznamnější české dovozní položky z Kosova v roce 2019

český dovoz z Kosova tis. EUR
Suroviny rostlinného původu jn. (bambus, semena ap.) 405
Stroje elektrické (ne točivé) a jejich díly 228
Předměty z hmot plastických jn. 181
Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené 171
Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao 152
Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní 39
Koření 37
Nápoje nealkoholické jn. 31
Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící jn. 24
Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj. 21

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Česká národní banka neeviduje žádnou položku obchodní výměny v oblasti služeb mezi ČR a Kosovskou republikou vzhledem k velmi nízkému obratu. Jedním z hlavních důvodů toho stavu je skutečnost, že mezi ČR a Kosovem není přímé letecké spojení. Služby cestovních kanceláří jsou tak připisovány do obchodní výměny s jinými (tranzitními) zeměmi – především s Rakouskem.

Zdroj: ČSOB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací kosovských institucí dosáhly investice českých subjektů v Kosovu od roku 2007 celkové výše téměř 5 mil. EUR. K větším českým investicím můžeme počítat výstavbu čistíren odpadních vod v obci Harilaci (2011-2013) či výstavbu čistírny u jezera Badovac (2015-2017), které byly financovány z prostředků České rozvojové agentury. Z dalších akcí investiční povahy financovaných v rámci české rozvojové spolupráce je možné zmínit asistenci při odstraňování ekologických zátěží (2010), rekonstrukci rozvodné sítě v obcích Berivojce (2008-2009), Bince (2009-2010) a Kololeč (2011), dodání transformátoru pro obec Mogila (2010), stavba a vybavení pekárny v obci Podujevo (2010) a instalace kanalizace v obci Marmulle (2011). Z prostředků MPO ČR v rámci programu Aid for Trade byly financovány studie proveditelnosti pro kombinát Trepča na obnovení těžby v dole Hajvalia (2014) a studie na zajištění interoperability IT systémů ekonomických ministerstev Kosova (2016). Mezi větší české obchodní projekty v Kosovu můžeme též zařadit opravu zakladače pro hnědouhelný důl Sibovic firmami PRODECO a Elektroprim, která byla financovaná z evropských fondů. Obdobnou investicí byly stavby čistíren odpadních vod pro Justiční palác v Prištině (2013-2014) a pro vězení v municipalitě Gjilan (2015-2016), které byly realizovány na komerčním základě a financované rovněž z evropských zdrojů.

Zatím jedinou a současně i velmi úspěšnou přímou českou investicí v Kosovu je investice sdružení českých investorů Rockway Capital, které investovalo několik mil. EUR do segmentu ICT prostřednictvím kosovské společnosti Gjirafa. Jde o srovnávač cen, internetový obchod, mediální portál a vyhledávač typu „mall.cz“. Tento internetový portál je široce využíván nejen v Kosovu, ale též v dalších albánsky hovořících zemích a komunitách po celém světě, především v Albánii, Makedonii, Černé Hoře a Řecku. Česká investice do portálu Gjirafa se v Kosovu řadí mezi nejúspěšnější zahraniční investiční projekty poslední doby.

Mezi české firmy, které projevují o obchod s Kosovem zájem, je možno dále zařadit např. společnosti REKO, ALTA, Topol Water, Škoda Praha, Škoda Auto, Hyundai CZ, IVECO Czech Republic, Barum, Styroprofile, LS Systém, NOEN, Vodní zdroje, Transroll, Provyko a ENELEX.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi základní smluvní dokumenty mezi Českou republikou a Kosovskou republikou patří:

  • Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);
  • Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. – 26. 3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a11. 5. 1992;
  • Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);
  • Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. září 1998).
  • V roce 2013 byla v Prištině podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kosovskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Ratifikační proces na kosovské straně byl ukončen a čeká se na poslední kroky české strany. Dle informace Ministerstva financí ČR není zatím jasné, kdy bude Dohoda ratifikována na české straně.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kosovo patří do kategorií zemí, které využívají tzv. projektové priority české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Projekty, které Velvyslanectví ČR v Prištině v Kosovu realizuje, se dělí do čtyř skupin:

  • Malé lokální projekty české zahraniční rozvojové spolupráce (MLP) – projekty realizované přímo pod dozorem Velvyslanectví ČR v Prištině a implementované lokálními partnery. Zodpovědným partnerem je Odbor rozvojové spolupráce (ORS) MZV ĆR.
  • Projekty bilaterální ZRS – projekty, které Velvyslanectví ČR v Prištině pomáhá identifikovat a monitoruje, ale na něž se výběrová řízení vypisují v České republice prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Odpovědným subjektem je tedy primárně ČRA, sekundárně ORS.
  • Projekty multilaterální ZRS – projekty z těchto peněz většinou realizují mezinárodní organizace, konkrétně v případě Kosova to byly Světová banka, OBSE, UNDP a ICO. Velvyslanectví ČR v Prištině se podílí na identifikaci a monitoringu těchto projektů.
  • Projekty TRANS – transformační spolupráce MZV pod odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP); tyto jsou realizovány českými nevládními organizacemi.

V posledních letech byly v Kosovu realizovány tyto větší rozvojové projekty:

Podpora integrace zrakově postižených do společnosti (2011-2012), celkem 5.300.000,- Kč: vybavení 9 center Kosovské asociace nevidomých IT technologiemi, vyškolení zrakově postižených osob ve využívání IT, studijní cesta do ČR, vypracování strategie začleňování zrakově postižených na trh práce na základě výzkumu trhu práce.

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji (2012-2017), celkem 1.400.000,- Kč: rozvoj školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peji prostřednictvím školení pedagogů ve výuce hudby a vybavení školy potřebným zařízením, studijní cesta pedagogů a personálu školy do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově postižené, semináře o významu a principech inkluzívního vzdělávání v Kosovu.

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu (2011-2013), celkem 13.000.000,- Kč: inkluze dětí ze znevýhodněných skupin (především romských, aškalských a egyptských) do vzdělávacího systému v Kosovu, provoz vzdělávacího centra v lokalitách Fushe Kosova a Istog, zapojení mediátorů mezi komunitami, školami a místní správou, lobbying za implementaci Strategie pro integraci romských, aškalských a egyptských komunit v Kosovu.

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi (2011-2013), celkem 9.432.551,- Kč: výstavba čistírny, vyškolení personálu na obsluhu čistírny a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující environmentální význam čištění odpadních vod.

Malé lokální projekty

Kurz fotografování a designového fotografování pro mladé Kosovany s Downovým syndromem, 10.911 EUR: základní výcvik ve fotografování a zpracování fotografií s cílem lepšího uplatnění na pracovním trhu v Kosovu.

Studijní cesta nevidomých múzicky nadaných dění a jejich profesorů do Deylovy konzervatoře v Praze, 9.849 EUR: rozšíření znalosti nevidomých a slabozrakých kosovských studentů i profesorů o možnostech jejich odborného (hudebního) vzdělávání, projekt rovněž položil základy širší spolupráce Deylova ústavu, Asociace nevidomých a slabozrakých v Kosovu a školy pro nevidomé v Peji.

Evropská letní hudební akademie 2012 a 2017, 500 000,- Kč: podpora vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol z Kosova i dalších zemí regionu prostřednictvím mistrovských kurzů, vedených pedagogy ze zemí EU.

Ženy jako pilíř moderní společnosti, 27.955 EUR: podpora vzdělávání žen v severním Kosovu s cílem jejich lepšího uplatnění na trhu práce a prosazování jejich práv ve společnosti.

V rámci transformační spolupráce probíhal projekt na zatraktivnění kosovských municipalit pro zahraniční investory.

Malé lokální projekty 2015/2018:

Zdravotní centra pro ženy, 309 977,- Kč. Projekt na zvyšování povědomí matek (zejména ze sociálně slabého prostředí) o mateřství a souvisejících tématech prostřednictvím existujících center a na trénink zdravotnického personálu, který atky školí.

Hřiště Šťastné dětství (severní Mitrovica), 422 990,-Kč. Projekt na vytvoření bezbariérového/inkluzivního hřiště pro děti a na doprovodné aktivity (workshop pro děti, prezentační akce). Dále na udržitelnost projektu (municipalita odsouhlasila převzetí odpovědnosti za udržování hřiště).

Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního vzdělávání v centrech v Prištině a Peji, 266 975 Kč. Projekt se zaměřuje na předávání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA center – organizovaného českou expertkou na speciální vzdělávání.

Zvýšení kapacit pro poskytování kvalitního speciálního vzdělávání v centrech v Prištině a Peji, 266 975 Kč. Projekt na předávání českého know-how formou tréninku pro kosovské pracovníky REA center – organizovaného českou expertkou na speciální vzdělávání.

Dne 27. března 2017 podepsal velvyslanec České republiky v Kosovu se zástupci tří kosovských nevládních organizací dohody o realizaci malých lokálních projektů. Tyto projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci české rozvojové pomoci. První projekt byl zaměřen na děti s Downovým syndromem a na navyšování jejich kapacit. Cílem druhého projektu bylo zvýšit právní povědomí nevidomých a slabozrakých osob pro jejich lepší orientaci v současném světě. Třetí projekt cílil na vytvoření nových pracovních míst v multietnických oblastech Kosova především pro menšiny kosovských Srbů a Romů. Na malé lokální projekty v roce 2017 byla vyhrazena částka 1.500.000 Kč. Od roku 2018 byla Kosovská republika vyřazena usnesením vlády ze seznamu prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2018 se v Kosovu nerealizovaly žádné malé lokální projekty.

Aid for Trade

V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Aid for Trade“ se realizoval projekt „Vypracování studie proveditelnosti výstavby průmyslové zóny Llabjan“ v municipalitě Gjilan ve východním Kosovu.

V říjnu 2014 dokončila společnost Báňské projekty Ostrava (BAPRO) studii proveditelnosti v rámci programu Aid for Trade pro kombinát Trepča zaměřenou na obnovení těžebních kapacit a restartování těžby na dvou dolech.

Projekty probíhající v letech 2017 – 2020

Projekt ČRA Čistírna odpadních vod Badovac – předání uživateli Prištinské vodárenské společnosti za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, vedení municipalit Prištiny a Gračanice je plánováno na červenec 2018.

Projekt ČRA Čistírna odpadních vod Zubin Potok – Identifikační mise expertů ČRA se uskutečnila počátkem září 2017, studie proveditelnosti byla koncem listopadu 2017 předána ČRA.
V programu MPO ČR Aid for Trade pro rok 2017 byla zahájena realizace projektu s Kosovskou obchodní komorou (KCC) „Business Plans for Kosovo SMEs“. Cílem projektu byla pomoc malým a středním firmám při zpracování podnikatelských plánů. Projekt byl realizován brněnskou společností GEOtest společně s Regionální hospodářskou komorou v Brně. Projekt byl dokončen v listopadu 2017.

PROPED 2017 – Incomingová mise vedoucích manažerů Kosovské energetické společnosti (KEK) do ČR v rámci programu MPaO ČR, realizace aliancí CPIA/Škoda Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině v říjnu 2017 v Tušimicích, Ledvicích a v Praze.

PROPED 2020 – Velvyslanectví ČR v Prištině připravilo na čtvrté čtvrtletí 2020 incomingovou misi českých energetických a důlních firem – jednání s vedením Kosovské energetické společnosti (KEK) o možnostech spolupráce a vývozu z ČR do Kosova.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině (Kosovo) ke dni 20. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem