Kostarika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
 2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
 3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
 4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
 5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
 6. Trh veřejných zakázek
 7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka
 8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
 9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
 10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
 11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Kostarický trh je otevřený konkurenci a nabízí možnost účasti zahraničních firem. Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, i když zejména velké multinacionální korporace realizují své prodeje v rámci globalizace a nadnárodních trhů přímo. Při prodeji prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu, nebo využití sítě specializovaných obchodů.

 

Vstup na trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat renomovaná firma znalá místních poměrů. Optimální oslovení klientely by mělo být realizováno předložením nabídky kalkulované nikoli ex-works, ale včetně dopravného a pojištění, které dává odběrateli představu o celkové ceně. Nabídka by měla být formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi a prezentačními CD či DVD. Vývozce vstupující na kostarický trh by měl mít promyšleno zajištění servisu, resp. požadavků na servis. Měl by mít rovněž zkalkulováno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude obchodní transakce financovat. Je třeba zvážit, zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce, jejichž posláním je podpora českého exportu: EGAP a Česká exportní banka.

 

Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, případně formou účasti na výstavách, veletrzích a předváděcích akcích. V zásadě existují dvě varianty: Prodej prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu nebo využití sítě kapitálově silných obchodních domů, které mají své pobočky ve většině významných míst. Tyto prodejní domy však prodávají zásadně zboží vysoké kvality. Trh je do značné míry saturován americkými firmami, jimž v menší míře konkurují dodavatelé z Evropské unie.

 

Předpokladem obchodního úspěchu je častý a osobní kontakt s partnery, včetně pozvání na oběd a předávání darů. Korespondenční akvizice má vzhledem ke shora uvedenému prakticky nulovou účinnost. Primárním kontaktem je osobní kontakt se zákazníkem nebo zástupcem, pravidelně obnovovaný a ošetřovaný. Místní firmy se nebrání účasti na mezinárodních jednáních, vč. návštěv v ČR. Jazyková nevybavenost a špatná úroveň marketingu a public relations jsou bohužel častými jevy, které doprovázejí fyzické i korespondenční jednání českých podnikatelů. Sporadické jsou i reakce českých subjektů na nabídku ZÚ Bogota ohledně možnosti prezentace jejich komodit formou výstav, účasti na veletrzích, či pouhého zaslání propagačních a cenových materiálů k provedení katalogové výstavky. Růst obratu by zajistilo větší propojení podnikatelských subjektů ČR s kapitálem členských států EU, hlavně pak v oblasti energetiky, dopravních prostředků a také velkých stavebních projektů.

 

 

Nutným předpokladem pro úspěchy českých vývozů, zejména hodnotově velkých zakázek a investičních celků, je zajištění financování. V případě velkých investičních projektů je nutné uvažovat o principu BOT (build – operate – transfer) jako nejvhodnějším modelu pro místní trhy. To platí pro celou Latinskou Ameriku, která neoplývá finančními zdroji.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky a dokumenty:

 

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA, Japonskem a EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

 

Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, již zmíněná osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené kostarickou ambasádou v místě původu zboží. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.

 

Ochrana domácího trhu:

 

Zahraniční obchod a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované efektivity realizace obchodních zájmů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou administrativní procedurou. Proto bývá i přes značnou finanční náročnost výhodné využít služeb specializovaných místních advokátních kanceláří.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jak pro akvizici, tak i pro udržení trvalé přítomnosti již zavedených firem na kostarickém trhu je nutností intenzivní propagace. V této zemi je specificky velmi nutná účast na veletrzích a výstavách, která je zahraničními firmami využívána ve spolupráci s místními reklamními agenturami, s ohledem na jejich znalost místní (někdy indiánské) mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný případ. Předpokladem efektivní reklamy by měla být její originalita. Nutno brát v úvahu silné vazby obchodníků na blízké volné zóny obchodu v USA a Panamě.

 

Ve smyslu účinných mediálních reklamních kampaní existují v oblasti propagace českého zboží a služeb na kostarickém trhu dosud značné rezervy, což snižuje růst obchodní výměny.

 

Veletrhy a výstavy:

 

Veletrhy v San José jsou spíše lokálního významu a při přípravě účasti na těchto akcích je vhodné prostudovat webové stránky ministerstva obchodu www.comex.go.cr a stránky www.eventospedregal.com.

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podmínky ochrany duševního vlastnictví jsou uvedeny na webových stránkách www.procomer.com a dalších ministerstev. S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ Bogota v tomto teritoriu zatím nesetkal.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních je značně nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek bývají ve většině případů pouze několik dnů od data

vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů téměř nikdy neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých účastnických a nebo garančních poplatků. Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka, tj. španělštiny a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a zcela jasně a bez jazykových problémů předloží nabídku, která odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních vyloučena.

 

Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na internetových adresách, uvedených v STI.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů:

 

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před místními rozhodčími orgány nutno řešit pouze přes místního advokáta. Šance na úspěch je však malá. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu.

 

Problémy a rizika místního trhu:

 

Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na kostarickém trhu sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a představitelů místních a zahraničních firem.

 

Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly ve srovnání s konkurenčními výrobky. Nabízené ceny jsou vzhledem k situaci na místním trhu nízké a jsou založeny na bázi nabídek z asijských zemí a cen nabízených z volných zón v USA nebo Panamě.

 

Zcela běžnou součástí místní obchodní praxe jsou neustálé změny termínů schůzek, nebo nedodržování dohodnutých harmonogramů přípravy a podpisů jednotlivých obchodních případů. Je však možno konstatovat, že se úroveň kultury v obchodních vztazích v důsledku stále většího zapojení místní ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje. Velký vliv má i místní zastoupení zemí EU, které stále více vnáší do prostředí obchodování komerčně jasné podmínky a zvyklosti.

 

Rizika místního trhu pro české podnikatele v LA lze všeobecně shrnout následovně:

 

 • Vysoké náklady na zahraniční zastoupení (bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit) a potřeba časté osobní přítomnosti na trhu. Rizikem je návratnost těchto nákladů.
 • Oprávněné obavy z nepříliš transparentního zadávání státních zakázek, které mohou být již předem směrovány na vybraného dodavatele.
 • Vysoké nároky na konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a celním preferencím v obchodě s okolními státy. 

Obvyklé platební podmínky, platební morálka:

 

Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty:

 

Je třeba předem sjednat a před konáním je vhodné ještě znovu potvrdit obchodní schůzky.

 

 

Úřední jazyky a další jazyky:

 

Oficiálním jazykem je španělština, v teritoriích obývaných indiány se v menší míře používají jejich původní jazyky. K používaným jazykům patří i angličtina (v turistických centrech a v karibské oblasti).

 

Státní svátky:

 

 • 1. ledna – Nový rok
 • březen–duben – Velikonoční svátky
 • 1. května – Svátek práce
 • 15. září – Den nezávislosti (1821)
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 3. listopadu – Státní svátek
 • 8. prosince – Svátek Neposkvrněného početí
 • 24. prosince – Štědrý večer
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr
 • Vznik státu: 15. 9. 1838

Pracovní a prodejní doba:Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.Obchody jsou většinou otevřené od 8:00–9:00 hodin do 18:00–19:00 hodin. V době od 12:00 do 14:00 hodin bývá polední přestávka.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V platnosti je bilaterální dohoda o oboustranném zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Kostariky pro všechny druhy pasů, přičemž celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní. Podrobnosti jsou v zákoně č. 126/1995Sb. z 5. 11. 1994. Dohoda zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost.

 

Podrobné údaje týkající se druhů víz a pobytových povolení je možné nalézt na webových stránkách www.migracion.go.cr.

 

Kostarika je stále ještě poměrně bezpečnou zemí v regionu střední Ameriky, i když i zde je třeba mít se na pozoru. Ze zdravotního rizika jde především o nebezpečí malárie a denge (k 8/2013 bylo registrováno 31 tisíc případů onemocnění denge); z očkování lze doporučit hepatitidu A/B, břišní tyfus.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům informovat se o aktuálních bezpečnostních podmínkách na stránkách www.mzv.cz a zaregistrovat se v databázi pro cestovatele DROZD.

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců včetně občanů ČR v zemi není problémem, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány.

 

Informace ohledně pracovních povolení a dalších migračních opatření lze nalézt na webové stránce: www.migracion.go.cr

 

Více informací lze získat též na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Kostariky: www.mtss.go.cr

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Kostarikou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem