Kuba: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Kuba je teritoriem se státním monopolem organizací zahraničního obchodu na veškerý mezinárodní obchod a pravidelnou podmínkou financování na 360, v poslední době častěji 720 dní. U větších či strategických zakázek je běžným požadavek na splatnost 7, 15 i více let. Kubánské úřady navíc nevydají dovozní povolení pro zboží, jehož ekvivalent se na kubánském trhu již nachází – ať již z domácí produkce, nebo prostřednictvím již povoleného dovozu. Při zájmu o export je v první řadě nutná registrace na rejstřík dodavatelů příslušného podniku zahraničního obchodu (každý takový státní podnik vede svůj oddělený rejstřík). Zapsání vyžaduje dodání řady dokumentů a celý proces může trvat řádově měsíce i roky.

Důležitá je schopnost komunikace ve španělštině.

Prvotní kontakt vedoucí ke schůzce u příslušného podniku zahraničního obchodu by měl začít u Kubánské obchodní komory.

V teritoriu působí zároveň Česko-kubánská smíšená obchodní komora.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Kompletní platný celní sazebník z r. 2008 k této velmi podrobné problematice je k dispozici ve španělském jazyce na stránkách Státního celního úřadu.

Podle ustanovení zákona č. 124 z 15. prosince 1990 byla vyhlášena celní sazba založená na nomenklatuře harmonického systému určování a kodifikace zboží. Všechny výpočty celních poplatků se vedou ad valorem, k hodnotě zboží v souladu s patřičnou dohodou Světové organizace pro obchod (WTO). Zboží, které je dovezeno do země, musí být celně deklarováno a projít celní kontrolou.

Celní sazba má dvě třídy:

 • Obecná sazba – s maximálními použitelnými cly pro nečleny WTO a pro další země, které nemají podepsané bilaterální obchodní dohody s Kubou.
 • Doložka nejvyšších výhod – statut “Nejvíce zvýhodněná země”, použitelný u těch zemí, které poskytují Kubě stejná práva, tj. členské země WTO a ty, které mají s Kubou podepsané obchodní bilaterální dohody (včetně ČR).

Kuba dále počítá s preferenčním režimem díky jejímu členství v Globálním systému obchodních preferencí (SGPC) a dojednáním Dohod parciálního dosahu, podepsaných s členy Latinskoamerického integračního společenství (ALADI). Pro využití preferenčních sazeb, podle nařízení těchto dvou systémů, je třeba prokázat původ zboží.

Pro neobchodní dovoz platí na Kubě celní daň podle Ustanovení zákona č. 22 z 16. dubna 1979. Zákon č. 162, nazvaný “Celní”, reguluje dovoz a vývoz zboží, tranzit cestujících, řízení před celnicí, kontrolu dopravních prostředků, zboží a  vše, co s tímto souvisí. Zároveň  ustanovuje opatření proti překračování a neuposlechnutí těchto nařízení.

Na Kubě se používá politika nahrazování dovozu (substituce importu). Ministerstvo zahraničního obchodu vytvořilo oddělení pro ohodnocování dovozu, které hodnotí žádosti o dovoz. Nové žádosti místního dovozce o povolení dovozu, jak do dlouhodobé nomenklatury, tak pro příležitostný dovoz, musí být doloženy zdůvodněním, proč nemůže být využit domácí produkt v případě, že existuje. V případě, že dovozce není obeznámen s tím, že existuje stejný domácí produkt, anebo se s ním  neseznámil předem, k ohodnocení žádosti přistoupí samo oddělení ministerstva. Povolení k dovozu bude poskytnuto především v případě, že neexistuje možnost využití domácího výrobku.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení kanceláře je mj. nutné doložit minimální roční obrat s kubánskými státními podniky ve výši alespoň 500 000 USD ročně za poslední 3 roky, a dále především důvody žádosti (zřízení kanceláře musí být kubánskou stranou vyhodnoceno jako přínosné pro Kubu), všeobecné informace o aktivitách společnosti, zakládací listinu, stanovy, výpis z obchodního rejstříku, pověření a zplnomocnění reprezentanta a jeho životopis, bankovní zprávu některé z bank kubánského bankovního systému a nezávislý audit poslední účetní závěrky. Licence je zpravidla vydávána na 5 let s možností prodloužení. Nemovitost je možné najmout výlučně od kubánského státu, nákup státní nebo nájem či nákup soukromé nemovitosti možný není. Pracovní síly mohou být najímány pouze přes kubánskou státní agenturu.

Co se týče společných podniků, základní právní rámec zahraničních investic na Kubě určuje zákon č. 118/2014, o zahraničních investicích, který rozlišuje 3 jejich podoby: a) smíšený podnik, b) smlouvu o mezinárodním ekonomickém přidružení, či c) podnik s výlučně zahraničním kapitálem. Nová úprava umožňuje (oproti dosavadnímu poměru 49:51 ve prospěch Kuby) podnik se 100% zahraniční účastí (avšak za cenu ztráty daňových výhod). Nově se ho mohou účastnit i kubánská zemědělská a nezemědělská družstva. V otázce najímání pracovních sil (domácí i zahraniční) v obecné rovině zůstává státní zprostředkovatelna přijímající platy od zaměstnavatele v devizách a vyplácející pracovníka v národní měně. Zásadní změnou v nové úpravě je skutečnost, že schválené podniky budou moci za určitých podmínek dovážet a vyvážet, tj. nebudou závislé na kubánských podnicích zahraničního obchodu.

Veškeré investice i nadále schvaluje vláda, postup při prezentaci žádostí, administrativní i faktické náležitosti a proces schvalování upravuje vládní dekret č. 325/2014. Předpis dále upravuje i vznik a právní život zřízení kanceláře či reprezentace.

Režim dále specifikují předpisy nižší právní síly: vyhlášky Kubánské centrální banky č. 46 a 47/2014, vyhlášky Ministerstva zahraničního obchodu a investic č. 128 a 129/2014 a vyhláška Ministerstva práce a sociálního zabezpečení č. 16/2014.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Kromě nižší účinnosti reklamy na populaci s průměrným platem 27 USD měsíčně neexistují výraznější specifika. Je vhodné spojit se s tiskem (hlavní ekonomickou tiskovinou je  týdeník Opciones) či běžnými reklamními kancelářemi, z nichž některé pracují se zahraniční účastí. Televizní reklama je velmi omezená. V poslední době se začíná objevovat častěji reklama v rozhlasových stanicích.

Veletrhy a akce viz bod 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Kuba je členem WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví) i signatářem dohody TRIPS v rámci WTO. Nicméně problematikou ochrany práv duševního vlastnictví se v reálu příliš nezabývá.

Běžně jsou k dostání pirátské kopie DVD či hudebních CD, ani na oficiálních projekcích nebývá zvykem kubánské strany jakkoli řešit problematiku promítacích práv.

Na druhou stranu jsou mediálně známé mezinárodní soudní spory Kuby o používání ochranných známek Bacardí, Havana Club či Cohiba.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Na Kubě neexistuje zákon o veřejných zakázkách, objednávky jsou zadávány přímo vybraným firmám v neveřejném řízení na základě politického rozhodnutí.

Kuba každoročně publikuje poptávku po investicích, tzv. Cartera de Oportunidades, ve které specifikuje prioritní oblasti zájmu. Zveřejňována je vždy v rámci veletrhu FIHAV (začátek listopadu), následně je k dispozici na webu http://www.camaracuba.cu/index.php/es/negocios/inversion-extranjera-en-cuba

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Snahou kubánského partnera je zpravidla uzavírání kontraktů s kubánským obchodním právem jako právem rozhodným. 

Režim řešení sporů mezi společníky společného podniku stanovuje v kap. XVII zákon č. 118/2014, o zahraničních investicích.

V kubánském velkoobchodě ani pro dodavatele neexistuje žádné ustanovení vztahující se na výši marže. V kubánském maloobchodě se zdražení zboží pohybuje na úrovni mezi 200-300 %. Vyšší nárůst cen praktikují především větší podniky jako např. CIMEX a ABATUR, které si tak řeší vlastní problémy: prostojné v přístavu, špatnou distribuci atd. Zároveň jde o podniky, které z minulosti čelí řadě nesplacených dluhů.

Při normálním  kontraktu na průmyslové zboží nebo potraviny kubánská strana předpokládá odklad platby na 365 nebo 720 dní, přičemž kubánské podniky často nenabízejí žádné ručení. Důvodem je značná přeúvěrovanost podniků i bank. Banky poskytují ručení především na strategické zboží (ropa, některé potraviny, energetika). Platební morálka je obecně špatná, záleží však také na tom, o jaký kubánský podnik se jedná. Politikou vlády je podepisovat pouze takové kontrakty, u kterých si je jistá, že na jejich splácení bude mít devizy.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Pro obchodní jednání s kubánskými partnery je důležité si uvědomit, že Kuba je socialistickou centrálně plánovanou ekonomikou, kde na zahraniční obchod mají monopol tzv. podniky zahraničního obchodu. Při obchodních jednáních je kubánská strana často vázána předpisy, na jaké obchodní podmínky může přistoupit. To znamená, že není zcela v  moci obchodního partnera rozhodnout všechny detaily smlouvy. Občas se ale také stává, že se na tuto okolnost kubánská strana záměrně odvolává, aby pro urychlení jednání přinutila protistranu k ústupkům. Při sjednávání platebních podmínek kontraktu je dobré vyžadovat kvalitní zajištění platby.

Úředním jazykem na Kubě je španělština, její znalost je pro úspěšné působení nezbytná, stejně jako častý osobní kontakt. Ostatní nejčastěji používané jazyky – angličtina v obchodním i turistickém styku, pro styk s turisty dále také francouzština, italština a němčina, z minulosti často také přetrvává znalost ruštiny.

Státní svátky:

 • 1. a 2. leden – Vítězství revoluce (hlavní svátek)
 • Velký pátek
 • 1. květen – Svátek práce
 • 25.–27. červenec – Den národního povstání (útok na kasárna Moncada dne 26. 7. 1953)
 • 10. říjen – Začátek bojů za nezávislost, osvobození otroků roku 1867 (Grito de Yara)
 • 25. prosinec – Vánoce – vyhlášeny volným dnem od roku 1998 po návštěvě papeže Jana Pavla II.
 • 31. prosinec – Konec roku

Pracovní doba:

 • ministerstva a podniky: oficiálně zpravidla Po – Pá 8:00 – 16:30, polední přestávka 30–60 min, pracovní morálka bývá proměnlivá
 • obchody: Po–So: 10:00 – 18:00 h, větší supermarkety denně 10:00-21:00

Benzínové stanice Cupet a Oro Negro teoreticky fungují 24 hodin denně (mnohdy však nejsou k dispozici pohonné hmoty), trhy s ovocem a zeleninou mívají v pondělí omezený provoz. 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro informace o aktuálních náležitostech vstupu a pobytu na kubánském území je příslušné konzulární oddělení Velvyslanectví Kuby v České republice:

Velvyslanectví Kubánské republiky
Jinonická 14, 150 00  Praha 5 – Košíře
Telefon: (420) 233 322 175
Fax: (420) 233 341 029
E-mail: consul@cz.embacuba.cu

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost:

Turistická víza: občané ČR, držitelé všech druhů pasů, potřebují pro vstup na Kubu vízum. Pokud se jedná o turistický pobyt, uděluje vízum konzulární oddělení ZÚ Kuby v Praze ve formě turistické karty. Tato karta může být vyřízena prostřednictvím cestovní kanceláře. V některých zemích je možno získat turistická víza na Kubu na letišti před odletem. Turistická karta opravňuje k jednomu vstupu, pobytu po dobu 30 dnů a může být na Kubě na cizinecké policii za poplatek prodloužena o dalších 30 dnů.Turistická karta nemůže být použita pro účely obchodního jednání.

Obchodní vízum

Pro jakékoliv obchodní jednání je nutné obchodní vízum. Bez něj se zástupci kubánských státních podniků (které jediné mají v centrálně plánované soicalistické ekonomice impotní/exportní oprávnění) se zahraničním partnerem zcela odmítají bavit.

A7 – vyhledávání příležitostí, vydává se pro průzkum možností obchodu, zpravidla pouze na 7 dnů

D7 – obchodní vízum, vydává se na základě žádosti kubánského partnera, až na 30 dnů, s možností prodloužení  (které musí opět vyřídit kubánský partner)

Přiletět na turistické vízum a pak provést změnu na obchodní není možné, je nutné již od počátku na kubánském velvyslanectví žádat o obchodní vízum.

Doklady potřebné pro vstup občanů ČR na Kubu: platný cestovní pas (doba platnosti minimálně do opuštění Kuby, nejlépe však šest měsíců po opuštění země); turistovi během pobytu zůstává druhá polovina turistické karty (víza), která se odevzdává při odletu. Taktéž je třeba cestovního pojištění.

Motorové vozidlo:

Pro zapůjčení motorového vozidla postačí český řidičský průkaz (platí po dobu 180 dnů pobytu na Kubě, poté je nutné zažádat o místní řidičský průkaz – pouze formalita, není nutné žádné přezkoušení z pravidel silničního provozu). Velmi se doporučuje pečlivě zkontrolovat technický stav vozidla. Vzhledem ke špatnému osvětlení a stavu komunikací nedoporučujeme cestovat vozidlem po setmění.

Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny, příp. i některých předmětů:

Obecně platí povinnost deklarovat převoz částky přesahující 5 000 USD. Ze země je zakázáno vyvážet místní měnu CUC.

 

Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1 000 CUC. Platí přísný zákaz dovozu zbraní, vysílaček a satelitů. Živá zvířata musí mít příslušný certifikát. Generální ředitelství cel v částce č. 30 Sbírky zákonů s účinností od 1. 9. 2014 vydalo nové předpisy regulující dovoz zboží neobchodní povahy. Nová úprava zachovává stávající limit hodnoty dováženého zboží na 1 000 pesos, výrazně však mění množstevní limity některých kategorií. Před cestou je vhodné se informovat o aktuálních podmínkách na: www.aduana.co.cu.

Zboží osvobozené od celních poplatků a daní:

 • Věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpovídajícímu době pobytu)
 • Kolečková křesla pro postižené
 • Technická a umělecká literatura, beletrie
 • Domácí potřeby u osob s trvalým pobytem na Kubě
 • Až 10 kg léků

Zákaz dovozu se vztahuje na:

 • Drogy, omamné a psychotropní látky, vyjma těch, jež cestující přiváží podložené patřičným lékařským předpisem k osobnímu použití
 • Krevní deriváty
 • Pornografické časopisy, předměty a zboží
 • Výbušniny
 • Lehká motorová vozidla a motory

Speciální předpisy platí pro:

 • Zbraně, munice, bodné a sečné zbraně
 • Územní radiokomunikační stanice a přístroje
 • Biologické a farmaceutické výrobky živočišného původu a/nebo pro veterinární použití
 • Vzorky flóry a fauny a jejich části v jakékoli formě
 • Potraviny pouze v průmyslově vyrobených a hermeticky uzavřených konzervách

Speciální předpisy upravující dovoz zděděného majetku, předmětů obsahujících ušlechtilé kovy a drahé kameny a valut:

Při odjezdu ze země je třeba deklarovat hotovost ve výši převyšující 5 000 USD. Pokud se jedná o hotovost s numismatickou hodnotou, je taktéž třeba předložit povolení k vývozu Muzea numismatiky nebo Kubánské centrální banky.

Aktuální informace o dovozních/ vývozních předpisech lze nalézt na webových stránkách Státního celního úřadu: www.aduana.co.cu.

Ubytování:

Ubytování v hotelech na Kubě, nejen v Havaně, ale i v ostatních turisticky zajímavých oblastech, je různé kvality. „Hvězdičkové“ hodnocení hotelů je prakticky vždy nadsazeno, tj. čtyřhvězdičkový hotel odpovídá cca tříhvězdičkovému. Hotely jsou většinou provozovány společně se zahraničním partnerem (řetězce známých hotelů, převážně španělských, italských a německých).

Značně rozšířená je i možnost ubytování různé kvality u soukromých provozovatelů za přijatelné ceny (od cca 25 CUC za pokoj). S majitelem je možné domluvit za příplatek i snídani, případně další stravování, což může být při problematickém zásobování potravinami na Kubě výhodné.

Pokud se jedná o camping či nocování pod širým nebem, je považován za nelegální. Tzv. “lidový camping” je určen Kubáncům a podmínky v něm zdaleka nedosahují úrovně  ani těch nejprostších kempů v Evropě.

Peníze:

Na Kubě platí dvojí měna – kubánské peso a peso konvertibilní (viz kap. 1.9.). Cizinci zpravidla vše platí v konvertibilních pesech. Pouze na trzích s ovocem a zeleninou a v soukromých pouličních občerstveních je možné nakupovat za národní měnu. Zaslání finanční hotovosti na Kubu je možné prostřednictvím:

 1. České obchodní banky do Banco Internacional de Comercio S.A. (adresa: 20 de Mayo y Ayestarán, La Habana), kde proti předložení cestovního pasu vyplatí cizinci tuto hotovost. Upozorňujeme, že transfer je nutno uskutečnit v EUR. Tato transakce trvá 3 – 5 dní.
 2. Kubánské pojišťovny Asistur; peníze (EUR) se zašlou přes banku BAWAG International Bank nebo ČSOB na Banco Financiero Internacional, Calle 5ta B y 6, Playa, La Habana, Cuba; Código (Kód): BFI CCU HHXXX; Beneficiario (Příjemce): SAC ASISTUR SA; No. de cuenta (číslo účtu): 0300000002629921; Referencía (reference): jméno osoby; razítko banky. Banka musí odeslat kopii bankovního převodu na Asistur číslo faxu +53-7-8668087 nebo na e-mailové adresy viviant@asistur.eu či narcis@asistur.eu; Hned po přijetí faxu Asistur vyplatí hotovost na své pobočce na adrese Prado 208, Centro Habana, La Habana. Tato transakce trvá 1-2 dny.
 3. Služby Western Union na Kubě fungují pouze z omezeného množství zemí (např. USA, Španělsko).

V bankách a ve většině nových hotelů fungují bankomaty. Pro pobyt na Kubě doporučujeme mít k dispozici dostatečnou hotovost. Velmi se tedy doporučuje nespoléhat se pouze na platební kartu, která v žádném případě nesmí být napojena na US banku.

Doprava:

Hromadná doprava ve městech funguje velmi špatně. Autobusy jezdí nepravidelně a jsou přeplněné. Dobře lze cestovat turistickými dálkovými autobusy (např. www.viazul.com) do hlavních turistických oblastí jako je Pinar del Río, Varadero, Trinidad, Santiago de Cuba atd. Doprava po těchto trasách je zajištěna klimatizovanými autobusy s pevným jízdním řádem. Současně lze využít i služeb dálkových soukromých taxi, které lze nalézt v blízkém okolí autobusových stanic.

Existuje možnost pronajmutí vozidla u příslušných agentur, je však vhodné si vůz (zejména pak v turistické sezóně) zarezervovat s dostatečným předstihem. K nákupu pohonných hmot do automobilů se využívají benzinové pumpy (cena benzinu speciál je 1,20 CUC za litr, nafta 1,10 CUC za litr). Benzin je zhusta nekvalitní (zněčištěný) a způsobuje problémy s provozem vozidla. Na benzinových stanicích se mohou tvořit i několikahodiné fronty.

Orientační ceny za půjčení automobilu:

 • malé vozy – např Kia Picanto: od cca 60 CUC/den (plus pojištění)
 • střední vozy – Peugeot 305: od cca 75 CUC/den (plus pojištění)

Formální oděv:

Na rozdíl od Evropy se na Kubě oblek používá jen velmi omezeně, především mezi cizinci. Pánům do divadla, na kubánský balet, koncert či recepci zcela postačí světlejší košile s kravatou (i bez) s plátěnými kalhotami. Za formální oděv a náhražku obleku je dále považována tzv. guayabera, košile s prýmky a 2-4 kapsami na přední straně, která se nosí vytažená z kalhot a vzhledem k obvykle horkému klimatu je velmi praktickou částí oděvu. Je užívána i cizinci zvyklými na poměry.  Lze ji zakoupit v kterémkoliv hotelu v cenách kolem 30 – 125 CUC a nosí se jako rozhalenka bez kravaty. Všeobecně je však třeba počítat s menší formálností akcí, především u těch organizovaných kubánskými partnery. Kravatu v zemi nosí především cizinci, domácí ji prakticky nepoužívají (kromě extrémně formálních příležitostí – přijetí ministrů, hlav států, občas i u příležitosti kontaktu s cizinci). Dámský formální oděv není nijak odlišný od evropského.

Hygienické a zdravotní podmínky:

Pro cestu na Kubu není předepsáno žádné povinné očkování. Doporučené je očkování proti žloutence typu A i B.

Je třeba vzít v úvahu problém s pitnou vodou, nelze používat vodu z místní vodovodní sítě, ale pouze vodu kupovanou v láhvi s neporušeným uzávěrem.

Doporučujeme vybavení běžnými léky pro případ nevolnosti, střevních či horečnatých onemocnění. V lékárnách pro cizince je možné tyto léky koupit, cena je ale ve srovnání s běžnými cenami v zahraničí neúměrně vysoká. Lékařské ošetření v nemocnicích pro cizince je na uspokojivé úrovni.

Kubánská kuchyně:

Kuba je proslulá svým  rumem, který slouží jako základ do typických míchaných nápojů – Daiquirí, Mojito, Cuba Libre. Za přijatelné ceny je možné ochutnat langustu a další speciality z mořských plodů. Typické kubánské jídlo je congrí (rýže s barevnými fazolemi), moros y cristianos (rýže s černými fazolemi). V současné době existuje kromě klasických restauraci i možnost stravování v soukromých restauracích (paladary), kde jsou zpravidla stejné ceny a kvalita obsluhy bývá vyšší, celkově však úroveň gastronomie stále poměrně nízká, a to jak vzhledem k nedostatku surovin, tak kvůli minimální tradici služeb a absenci jejich tržního chápání. Nedoporučuje se konzumace potravin od drobných prodejců na ulici.

Elektrická síť:

Napětí v elektrické síti na Kubě je 110V, 60Hz na rozdíl od českých 220V, 50 Hz. V případě trvalejšího pobytu v zemi si cizinci v bytech připojením dvou fází vytvářejí napětí 220 V, 60 Hz, kdy ovšem příslušný přístroj musí být použitelný i při 60 Hz. V moderních hotelích jsou většinou klasické evropské zásuvky na 220V v koupelně, ve starších hotelích je na 220V klimatizace, která však má odlišný typ zásuvky. Některé elektrospotřebiče, zakoupené v Evropě, však mají přepínání 110 – 220 V, 50 – 60 Hz. Adaptér na americkou zásuvku doporučujeme zakoupit v ČR.

Bezpečnostní situace:

Kuba se na poměry regionu obecně vyznačuje dobrou bezpečnostní situací, nezveřejňuje však své statistiky zločinnosti. V roce 2012 měla dle údajů mezinárodních organizací 477 případů zabití, tj. 4,2 na 100 tisíc obyvatel, což je nejméně z celé polokoule po Kanadě a Chile. Ani pouliční kriminalita související s turistickým ruchem dosud není nijak výrazná, situace se však pozvolna zhoršuje a v některých zónách – typicky centrum Havany – je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť dochází k čím dál většímu množství kráděží a přepadení.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Soukromé podniky se zahraničním kapitálem nesmějí kontrahovat zaměstnance volně, nýbrž přes státní zaměstnaneckou zprostředkovatelskou agenturu. Kubánský stát tak má zcela pod kontrolou rozhodování, které zaměstnance podniky zaměstnají, a za jaké platy. V případě, že si žadatel přeje určitého pracovníka, který mu zprostředkovatelnou nebyl nabídnut, předloží této instituci vlastní žádost a ta rozhodne o jeho přijetí nebo nepřijetí. Výplata zaměstnance probíhá rovněž prostřednictvím státní agentury, která si za zprostředkování coby provizi ponechá většinu platu – společnost za zaměstnance platí v konvertibilní měně CUC (odpovídá USD), státní agentura zaměstnance vyplácí stejnou částkou v národní měně CUP (odpovídá zhruba CZK, neboť 1 CUC = 25 CUP).

Mezi hlavní zprostředkovatelny práce zahraničním podnikům patří spol. ACOREC, diplomatickým misím pak státní společnost PALCO, která dále z větší části ovládá i trh s nemovitostmi (i pro zahraniční podniky).

Nový investiční zákon účinný od června 2014 nově připouští možnost zaměstnání vlastní pracovní síly na bázi autorizované výjimky.

Cizinci krátkodobě žijící na Kubě dále musí získat pracovní povolení.

Kubánský občan nesmí být postaven do čela pobočky zahraniční firmy.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nemocnice Cira García v Havaně je určena pro cizince. Ošetření je placené, přičemž za první orientační návštěvu lékaře se obvykle platí mezi 25 až 100 CUC. Také další ceny jsou vysoké.  Zdravotní pojištění pro cestu na Kubu je povinné. Ve větších turistických střediscích (např. Varadero) se nacházejí obdobná zařízení pro zahraniční turisty. 

Nemocnice “Clínica Central Cira García” 
Calle 20, No. 4101
Esquina a Ave. 41, Miramar, La Habana
telefon: +53 7204 2811-14

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem