Kuvajt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Hospodářské vztahy ČR a Kuvajtu nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Kuvajt jako významný stát GCC, jako stát s ekonomickým potenciálem a jako perspektivního obchodního partnera. Obchodní výměna mezi ČR a Kuvajtem spočívá v podstatě ve vývozu z ČR do Kuvajtu, jelikož dovoz z Kuvajtu do ČR je zanedbatelný. Český export do Kuvajtu se mezi roky 2009 a 2019 téměř zdvojnásobil z 28 mil. EUR na více než 54 mil. EUR. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2017, kdy se dočasně přehoupl přes 80 mil. EUR, následně však došlo v důsledku ochabování tempa kuvajtské ekonomiky k jeho propadu. Českému exportu dlouhodobě dominují osobní automobily, pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné skříně, stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny, skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, nábytek, železné a ocelové trubky, potrubí pro ropovody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompresory, léky a léčiva, textilní výrobky, a živá zvířata (drůbež). Dovoz z Kuvajtu do ČR se omezuje zejména na produkty petrochemického průmyslu a polymery etylénu. Poskytování služeb je až na výjimky (softwarové licence apod.) limitováno na lázeňskou a zdravotnickou péči, za kterou do ČR přijíždí v letních měsících tisíce kuvajtských návštěvníků.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz a dovoz ČR (v mil. USD)

 

2012

2013 2014

 2015

2016 2017

 2018

2019

Vývoz z ČR

50,9

47,3 50,5

62,3

77,9

92,3

85,43

60,94

Dovoz do ČR

1,39

1,57 0,75 0,44 0,67 0,82

1,9

1,59

Zdroj: MPO – ČSÚ

Pozn.: Vzájemnou obchodní statistiku poměrně zásadně zkreslují reexporty z Kuvajtu do okolních zemí regionu, zejména Iráku a Iránu, které dle některých odhadů mohou činit přibližně 30 % českého exportu do Kuvajtu, a které výše uvedená tabulka nereflektuje.

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky

Osobní automobily, pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné skříně, stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny,  skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, nábytek, železné a ocelové trubky, potrubí pro ropovody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompresory, léky a léčiva, textilní výrobky, živá zvířata.

Hlavní dovozní položky

Organické chemikálie, polymery etylénu, telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury a výrobky osvětlovací techniky.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je až na výjimky limitováno na lázeňskou a zdravotnickou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících značné počty kuvajtských občanů (v roce 2018 to bylo kolem 5000 návštěvníků). ZÚ Kuvajt nemá k dispozici statistiku obchodní výměny mezi ČR a Kuvajtem v oblasti služeb. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuvajt nemá povědomí o žádných česko-kuvajtských joint-ventures nebo projektech výrobní či ekonomické spolupráce mezi českými a kuvajtskými firmami. Spolupráce probíhá na úrovni dovozu českých výrobků a jejich distribuce kuvajtskými obchodními partnery.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V hospodářsko-obchodní oblasti jsou nejvýznamnějšími uzavřenými smlouvami dohoda o zamezení dvojímu zdanění a dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic. I nadále zůstává aktuální otázka sjednání dohody o hospodářské spolupráci mezi ČR a Kuvajtem. Návrh dohody byl v roce 2019 na expertní úrovni oboustranně odsouhlasen jak ČR, tak Kuvajtem, a v roce 2020 by tak mělo dojít k podpisu dohody, která se stane významným nástrojem podpory vzájemných hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. Prioritními oblastmi spolupráce vytyčenými v dohodě jsou například energetika, dopravní a automobilový průmysl, zdravotnické přístroje a zařízení. Návrh počítá s vytvořením smíšeného hospodářského výboru, kterému bude předsedat zástupce českého Ministerstva průmyslu a obchodu, a zástupce kuvajtského ministerstva financí. Výbor bude v pravidelných intervalech zasedat střídavě v Kuvajtu a v ČR. K dalším významným bilaterálním smlouvám a dohodám patří:

  • Kulturní dohoda z 30.6. 1971, platná od 17.1. 1972 (vyhl. 49/1972 Sb.)
  • Dohoda o letecké dopravě z 3.7. 1997, platná od 21.4. 2005 (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z 18.12. 1979, platná od 11.3. 1980 (vyhl. 78/1980 Sb.)
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z 1.10. 1984, platná od 1.1.1993
  • Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu ze 17.10. 1988, platná od 17.10. 1988
  • Dohoda o podpoře a ochraně investic z 8.1. 1996, platná od 21.1. 1997 (vyhl. 12/1997 Sb.)
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 5.6. 2001, platná od 3.3. 2004 (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.)
  • Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, 29.4. 1995
  • Protokol o změně Dohody o letecké dopravě (Praha 13.10. 2010)
  • Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic (Kuvajt 31.10. 2010)

Obchodní dohoda mezi ČR a Kuvajtem z r. 1984 byla vypovězena v březnu r. 2003 na základě vstupu ČR do EU.

Smlouvy o obraně státu podepsal Kuvajt po osvobození od irácké okupace v letech 1992–94 s USA, Velkou Británií, Francií a Ruskem. Tyto smlouvy nepřímo fakticky upřednostňují uvedené země i v hospodářských vztazích s Kuvajtem.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuvajt je bohatý stát a dle informací Zastupitelského úřady ČR v Kuvajtu není příjemcem rozvojové pomoci ze zahraničí. Kuvajt sám poskytuje rozvojovou pomoc ve výši přibližně 1 % HDP jiným arabským zemím, a to prostřednictvím Kuvajtského fondu pro arabský ekonomický rozvoj (Kuwait Fund for Arab Economic Development – KFAED). Tato organizace rozhoduje o darech či půjčkách za výhodných platebních podmínek jiným zemím na konkrétní projekty, zejména v oblasti rozvoje infrastruktury. V uplynulých letech Kuvajt hostil tři humanitární donorské konference k Sýrii a sám přispěl celkovou částkou přes 1 mld. USD. V únoru 2018 se v zemi konala mezinárodní dárcovská konference k Iráku spojená s konferencí o obchodních a investičních příležitostech v Iráku.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 1. 9. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem