Kypr: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

Kyperský trh není příliš rozsáhlý a místními firmami je dobře zpracován. Využívání místních agentů/zástupců je proto pro dlouhodobější spolupráci obvyklé. Obchodní zástupce musí být na Kypru zaregistrován u Rady obchodních zástupců a být držitelem licence s registračním číslem. V takovém případě je spolupráce obvykle upravena závaznou smlouvou o zastupování.

Kyperské firmy často podmiňují nákup zboží od zahraničního dodavatele v případě navázání dlouhodobější spolupráce zajištěním exkluzivity, resp. zvýhodněných podmínek odběru. Tento požadavek zdůvodňují omezenými absorpčními možnostmi kyperského trhu, kde by konkurence mezi kyperskými podniky nepřinesla užitek ani zahraničnímu partnerovi.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Hledat kyperského partnera lze např. prostřednictvím inzerátu v bulletinu Kyperské hospodářské a průmyslové komory (Cyprus Chamber of Commerce and Industry, CCCI) nebo přímo v sekci Members Directory na hlavní stránce.

V případě žádosti o vyhledání vhodného partnera adresované velvyslanectví doporučujeme zaslat současně následující informace:

 • stručný popis výrobku v angličtině
 • detailní kontaktní údaje
 • informační listy, katalogy, vzorky, certifikáty, referenční listiny
 • obvyklé obchodní podmínky, za jakých dodáváte, záruční dobu
 • kdo je v zahraničí Vaším obvyklým odběratelem, distributorem – s jakým sortimentem obchoduje
 • kdo je Vaším konkurentem – jaké zahraniční výrobky lze označit za podobné či bojující o stejnou skupinu zákazníků
 • popis případné předchozí spolupráce s Kyprem
 • jaké jsou Vaše představy možností dodávek na Kypr

Je vhodné si rovněž předem zjistit přibližné dopravní náklady, tj. zkusit zkalkulovat cenu z ČR na Kypr (do Larnaky či Limassolu) s odhadem možného jednorázového množství dodaného na kyperský trh. Zejména pro období získávání tržního podílu a prosazení se na trhu je to obvykle největší výzva.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Kypr je od 1. května 2004 členským státem EU a součástí vnitřního trhu Evropské unie. Pro české vývozce platí v Kyperské republice stejná pravidla jako v ostatních zemích EU.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podnikatelskou činnost na Kypru může provozovat:

 • obchodní společnost soukromá/veřejná (company private/public)
 • pobočka (branch)
 • veřejná společnost/společnost s ručením omezeným (general partnership/limited partnership)
 • Evropská společnost (European Company) podle Nařízení Rady 2157/2001

Zápis do podnikového (obchodního) rejstříku se provádí prostřednictvím právní kanceláře.

Pravidla zápisu jsou stejná jako pro místní podnikatele. Předem je nutno získat od rejstříku souhlas se jménem společnosti – z důvodu možného konfliktu názvů. Základem je společenská smlouva, ve které se uvádí všeobecné informace o firmě: předmět činnosti, základní kapitál, počet vydaných akcií, seznam vedoucích pracovníků včetně jejich pravomocí, sídlo společnosti ad. K této informaci je nezbytné předložit potvrzení místního právníka (lawyer’s affidavit) o tom, že všechny podmínky k založení společnosti byly po formální stránce splněny.

Zaregistrování společnosti do podnikového rejstříku a vyřízení dalších dokumentů prostřednictvím právnické kanceláře trvá zhruba 1 měsíc. Náklady na celou proceduru registrace se pohybují od 550 EUR výše a závisí na velikosti a typu společnosti.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zažité spotřebitelské zvyky kyperských zákazníků s sebou přináší požadavky na propagaci, zejména pokud jde o začínající firmy nebo o prezentaci nového zboží. Způsoby propagace se neliší od propagace v ČR, samozřejmě s přihlédnutím k místním zvyklostem a podmínkám. Rozsah nezbytné reklamy či jiné formy propagace se liší dle výrobků a je patrně vhodné přenechat tuto otázku kyperskému partnerovi, pokud má zkušenosti s obchodem s danou komoditou. Vedle tradičních propagačních médií (televize, rádio, tisk, billboardy) se v posledních letech rozvinuly metody tzv. přímého marketingu, rozesílání propagačních materiálů domácnostem, telemarketing a v posledních letech jsou masivně využívány sociální sítě, především Facebook.

Po krizi z roku 2013 zanikl tradiční mezinárodní všeobecný veletrh v Nikósii (EXPO CYPRUS) a byl nahrazen menšími sektorovými veletrhy (viz kapitola 5.2 Kalendář akcí).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví platí v Kyperské republice Autorský zákon z 1. ledna 1994, Patentový zákon z 2. dubna 1998, Zákon o právní ochraně průmyslových designů a vzorů z 23. února 2002 a Zákon o ochranných známkách. Všechny národní předpisy jsou novelizovány a konzistentní s relevantními evropskými předpisy a mezinárodními standardy.

V současné době není známý případ porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Systém vypisování a řízení veřejných zakázek se na Kypru řídí jednotným zákonem (plné znění v řečtině).

Aktuální vyhlášené tendry je možné sledovat prostřednictvím e-Procurement (v anglické verzi aplikovat filtr „Latest CfTs“, Calls for Tenders), portálu kyperské vlády, na kterém jsou povinně zveřejňovány všechny veřejné zakázky. Obecné informace zde jsou k dispozici anglicky, zadávací dokumentace převážně v řečtině. Systém umožňuje rovněž registraci firmy a zasílání notifikací o nových tendrech podle vybraných oborů.

Po vyhlášení každé veřejné zakázky běží lhůta pro podání formálních dotazů k jejím podmínkám a formulaci případných výhrad, které jsou vypořádány nejpozději do pevně stanoveného data. Krátce poté obvykle následuje termín pro podání nabídek. Jednotlivé lhůty od sebe dělí relativně krátká doba a prostor pro přihlášení do tendru je maximálně v řádu týdnů, proto se doporučuje mít nabídku a příslušnou dokumentaci připravenou předem. Všechny nabídky, které splní formální kritéria, postupují do druhého kola, ve kterém je automaticky vybraná ta nejlevnější jako vítěz.

Pokud má vývozce informace o připravovaném tendru, doporučujeme v případě státních institucí ještě před jeho vypsáním oslovit oficiální cestou představitele zadavatelské instituce, ideálně s nabídkou prezentace produktů a služeb v místě. V rámci ministerstev se jedná o pozici „Permanent Secretary“, resp. jim podřízené investiční/akviziční odbory.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Na Kypru se aplikuje anglosaské právo, kde významnou úlohu hraje systém precedentů. Využití místního právníka je proto nákladné, ale nezbytné. Vzhledem k tomu, že soudní řízení je vedeno v řeckém jazyce, je nezbytná přítomnost tlumočníka. K veškeré dokumentaci musí být k dispozici ověřený řecký překlad. Výše soudních výloh je závislá na délce soudního řízení. Rovněž postavení soudce je specifické, samotný průběh řízení je pro cizince nepřehledný. Při uzavírání obchodního kontraktu proto doporučujeme včlenit arbitrážní doložku a zvolit si místo arbitráže mimo Kypr a jako rozhodné právo pro případný spor právo ČR či třetí země, které je nám bližší.

Podle kyperského právního systému může být arbitrem kdokoliv, na kom se zainteresované strany dohodnou. Využít lze i služeb profesionálních arbitrů, kteří jsou sdruženi v Odborné asociaci arbitrů (The Chartered Institute of Arbitrators /Cyprus Branch).

Kypr je smluvní stranou Newyorské úmluvy o uznávání a výkonu cizích arbitrážních rozhodnutí.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Kyperský trh má s ohledem na svoji velikost omezenou absorpční kapacitu pro dovážené zboží. Na trhu jsou obvykle přítomni hlavní globální konkurenti. Obchodníci si k ceně přesto přiráží vysokou marži, bez níž nemohou provozovat obchody při relativně malém objemu prodeje. Cenu zboží zvyšují také relativně vysoké náklady na dopravu.

Pronikání českého spotřebního zboží na kyperský trh (kromě tradičního a všeobecně známého zboží jako např. broušené sklo a pivo) výrazně komplikuje stále rostoucí zájem kyperských obchodníků o levné alternativy z Asie, zejména z Číny.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejčastějšími způsoby placení za zboží (služby) poskytnuté zahraničním dodavatelem na Kypru dlouhodobě byly:

 • akreditiv (90denní)
 • placení proti dokumentům (cash against documents)
 • bankovní šek, který se používá především u menších objednávek
 • cash in advance (nedoporučujeme!)

Před hospodářskou krizí roku 2013 bývala platební morálka kyperských podnikatelů a obchodních partnerů směrem do zahraničí všeobecně považována za dobrou, se zánikem a problémy mnoha firem se ale trvale zhoršila. Vzhledem k vysoké míře nesplácených úvěrů také banky na Kypru zpřísnily podmínky pro poskytování úvěrů, včetně provozních. Řada kyperských obchodníků byla nucena přistoupit na platby do zahraničí před dodáním zboží či zajištění platby bankou. Proto je třeba, aby exportéři na Kypr věnovali dohodě o platebních podmínkách mimořádnou pozornost.

S obnovením ekonomického růstu po roce 2015 se postupně zlepšila finanční situace kyperských firem i jejich platební morálka, v důsledku krize kolem COVID-19 může ovšem obojí znovu rychle upadnout.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kyperské republice se lze bez problémů domluvit anglicky, znalost řečtiny je však bezesporu výhodou.

I když zpoždění příchodu 15–30 minut není úplně neobvyklé, závisí na partnerovi – nová generace podnikatelů si více váží času.

Tmavý oblek je považován za výraz solidnosti a je na obchodních jednáních upřednostňován. V letních dnech však řada obchodních partnerů dá přednost neformálnímu oblečení.

Velký význam je přikládán osobním kontaktům, ve kterých emoce hrají svou roli. Připuštění neznalosti či neschopnosti věc zařídit nebývá obvyklou reakcí. Při jednáních či neformálních setkáních se nedoporučuje spěch, nátlak či projevy nadřazenosti. Citlivým konverzačním tématem je řešení kyperské otázky (rozdělení ostrova). Kypřané jsou obecně přátelští a pohostinní, mnoho věcí se řeší u jídla.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyky: řečtina a turečtina (v praxi se ovšem turečtina nepoužívá)
 • Další nejčastěji používaný jazyk: angličtina

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Kromě vlastních státních svátků se v Kyperské republice slaví i řecké státní svátky. V níže uvedených dnech jsou úřady a banky uzavřeny:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Slavnost zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie
 • 25. března státní svátek Řecka – Den nezávislosti
 • 1. dubna Den boje za nezávislost Kypru
 • 1. května Svátek práce
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 1. října Den nezávislosti Kypru – státní svátek Kyperské republiky
 • 28. října státní svátek Řecka – „OXI“ NE – připomenutí řeckého odmítnutí italského ultimáta a odporu proti invazi v roce 1940
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Druhý den Vánoční

Pohyblivé svátky:

 • Zelené pondělí (50. den před Velikonocemi řecké ortodoxní církve)
 • Velký pátek – Epitaph (podle řecké ortodoxní církve)
 • Velikonoční pondělí (podle řecké ortodoxní církve)
 • Velikonoční úterý (uzavření bank, škol a úřadů) po velikonočním pondělí
 • Svatodušní pondělí – Kataklysmos

Obvyklá pracovní doba:

Prodejní doba na Kypru byla v minulosti velmi složitě a přísně regulována, od krize v roce 2013 však došlo k zásadní liberalizaci a zjednodušení.

Supermarkety většinou otevírají od pondělí do soboty mezi 8 a 9 hodinou a zavírají ve 20 nebo 21 hodin. V neděli nejpozději od 11 hodin, otevřeno pak mají do 20 hodin.

Menší obchody a provozovny služeb mají většinou otevřeno od pondělí do pátku / soboty od 9 do 18:30 či 19 hodin a dodržují tradiční odpolední pauzu mezi 13 a 15 hodinou. Převážná většina těchto provozoven dle tradice v sobotu zavírá dříve a vedle neděle má zavřeno i ve středu odpoledne po 14 hodině. Stále více obchodů a služeb však svoji otevírací dobu rozšiřuje.

Historicky odchylnou prodejní dobu na Kypru vždy měly a mají provozovny s tzv. zvláštním statutem jako pekárny, cukrárny, kiosky (tzv. periptera), dále půjčovny automobilů, hotelové a letištní prodejny, které  mohou být otevřeny 24 hodin denně po celý týden. Základní potraviny, hygienické potřeby a další lze zakoupit v kioscích a základní potraviny rovněž v pekárnách. Oba typy prodejen mají většinou otevřeno do pozdních večerních hodin, nezřídka non-stop.

Vládní úřady, ministerstva: pondělí až pátek, 8–15 hod.

Pošty: pondělí – pátek, 7:30–15:00

Banky: otevírací doba se liší mezi bankami i napříč pobočkami

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Kyperská republika je členskou zemí EU, a pro občany ČR proto na Kypru platí volný pohyb osob.

Doklady

Občané ČR můžou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. V okupované části Kypru můžou čeští občané pobývat maximálně 90 dnů.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Režim vstupu

Po vstupu České republiky do Evropské unie mají čeští občané právo se svobodně pohybovat a pobývat na území členských států EU včetně Kyperské republiky. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občané EU se musí na území Kyperské republiky zaregistrovat u místně příslušného imigračního úřadu do tří měsíců od příjezdu, v případě turistů provádějí ubytovací zařízení tuto registraci automaticky.

Ke vstupu do Kyperské republiky slouží mezinárodní letiště v Larnace a Paphosu nebo přístavy v Larnace, Limassolu, Paphosu a Latsi. Čeští občané se zde prokazují platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Podle zákonů Kyperské republiky je považovaný za legální vstup na ostrov pouze příjezd přes tyto hraniční přechody, a turisté, kteří vstoupí na Kypr přes jeden z nich, můžou cestovat na severní okupovanou část ostrova (do tzv. „Severokyperské turecké republiky“, SKTR) bez omezení. Úřady Kyperské republiky však můžou při návratu na území kontrolované vládou požadovat předložení letenky či lodního lístku jako důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří přijeli na ostrov přes jiné hraniční přechody (zejména letiště Ercan v SKTR), se může v krajním případě stát, že nebudou vpuštěni na území kontrolované vládou. Možným problémům se vystavují zejména turisté, kteří by vstoupili na Kypr přes tzv. SKTR a chtěli by ostrov opustit přes některý z mezinárodních přechodů kontrolovaných vládou Kyperské republiky.

Při vstupu na Kypr přes území tzv. SKTR se musí čeští občané prokázat cestovním pasem platným alespoň dalších 6 měsíců od data příjezdu. V severní okupované části Kypru můžou čeští občané na jeho základě pobývat maximálně 90 dnů.

Mezi oběma částmi Kypru je pro české turisty možné cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Pokud turisté přicestují přímo na severní Kypr, musí k návštěvě jižní části ostrova použít cestovní pas.

Specifika Kypru a doporučení pro návštěvníky

Podle zákonů Kyperské republiky je považovaný za legální vstup na ostrov pouze příjezd přes mezinárodní letiště v Larnace a Paphosu nebo přes přístavy v Larnace, Limassolu, Paphosu a Latsi. Turisté, kteří vstoupí na Kypr přes tyto hraniční přechody, můžou cestovat na severní okupovanou část ostrova (do tzv. „Severokyperské turecké republiky“, SKTR) bez omezení. Úřady Kyperské republiky však můžou při návratu na území kontrolované vládou požadovat předložení letenky či lodního lístku jako důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří přijeli na ostrov přes jiné hraniční přechody (zejména letiště Ercan), se může v krajním případě stát, že nebudou vpuštěni na území kontrolované vládou.

Mezi oběma částmi Kypru je pro české turisty možné cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. V současné době jsou otevřené následující přechody: na ulici Ledra a u hotelu Ledra Palace v Nikósii (oba pouze pro pěší), Agios Dometios v Nikósii, dále na západě Astromeritis-Zodhia, Limnitis, Lefka-Apliki a na východě Pyla-Pergamos, Agios Nikolaos-Strovilia (britská základna Dhekelia) a Dherynia.

V případě cestování autem z půjčovny pečlivě zvažte jeho používání na opačné straně ostrova, než kde je registrováno (z jihu na sever a obráceně), a před případnou cestou si důkladně prostudujte podmínky pronájmu. Většina autopůjčoven nemá sjednané havarijní pojištění pro druhou část Kypru a pojistka sjednávaná na hranicích funguje pouze jako povinné ručení. V případě zaviněné autonehody nebo odcizení vozu následně turistům hrozí, že budou hradit veškeré způsobené škody z vlastních prostředků.

S ohledem na skutečnost, že tzv. Severokyperskou tureckou republiku nikdo (kromě Turecka) mezinárodně neuznává, může být konzulární pomoc turistům pobývajícím v severní části ostrova poskytována pouze v omezeném rozsahu.

Kypr při srovnání s jinými destinacemi, včetně Evropy, obecně patří mezi relativně bezpečné země. V posledních letech je nicméně zaznamenáváno více případů krádeží či vloupání.

Cestování autem na Kypru

Motoristé mohou při svých krátkodobých pobytech používat řidičský průkaz vydaný některým z členských států EU nebo platný mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě vlastním automobilem je nutné předložit také platný technický průkaz a tzv. zelenou kartu. Na území Kyperské republiky je možné provozovat vlastní vozidlo bez registrace v místě nejvýše 3 měsíce.

Maximální rychlost je 50 km/hod. v obci, 80 km/hodinu mimo obec a 100 km/hod. na dálnici. Jezdí se vlevo.

Letecká spojení

Přímé spojení z Prahy do Larnaky od května do října zajišťují společnosti Smartwings (Travel Service) a Cyprus Airways, další celoročně s přestupem (Vídeň, Frankfurt, Varšava, Athény, Bělehrad ad.).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR


Zaměstnávání občanů EU na Kypru

Od 1. května 2004 je pracovní trh pro občany EU plně liberalizován, čeští občané mohou na Kypru pracovat za stejných podmínek jako občané Kyperské republiky.

Občané EU, kteří chtějí na Kypru pracovat, se musí zaregistrovat k pobytu v případě, že zamýšlený pobyt je delší než 3 měsíce a účelem pobytu je zaměstnání. Žádost se podává před uplynutím lhůty 4 měsíců od data příjezdu u Úřadu pro matriku a migraci (Civil Registry and Migration Department, CRMD). V případě nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta.

Civil Registry and Migration Department (CRMD)
PO Box 25196
1307 Nicosia
Tel.: +357 22 804486
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

Žadatel o registraci musí:

 • vyplnit formulář MEU1A
 • požádat o přidělení čísla sociálního pojištění po získání zaměstnání na Kypru
 • podat žádost o registraci pobytu osobně na CRMD

Přiloženy musí být následující dokumenty:

 • vyplněný formulář (poskytne kterékoli pracoviště CRMD) podle typu požadovaného pobytu (zaměstnání, samostatně výdělečná činnost, studium atd.)
 • platný pas nebo jiný identifikační doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o zaměstnání vystavený zaměstnavatelem a opatřený razítkem Úřadu práce (zajišťuje zaměstnavatel)

V případě, že je žádost podávána i pro závislé osoby, musí být předložena ověřena kopie oddacího listu, rodných listů dětí apod.

Vysílání pracovníků k poskytování služeb na Kypr

Vyslání je nezbytné notifikovat u Ministerstva práce a sociálního pojištění:

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
7 Lord Byron Avenue
1463 Nicosia
E-mail: administration@mlsi.gov.cy

Vyslání musí být oznámeno minimálně jeden den před jeho uskutečněním. Pro oznámení není stanoven zvláštní formulář. Notifikace musí být v řečtině a angličtině, u pracovní smlouvy doporučujeme mít překlad do angličtiny.

Oznámeny musí být následující údaje:

 • jméno vysílajícího podniku, adresa hlavního sídla a právní statut
 • detaily o právním zástupci podniku jednajícím za podnik a zástupci na Kypru, pokud existuje
 • místo provádění služby (adresa, jméno, právní statut, sídlo firmy, kde budou pracovníci poskytovat služby)
 • datum počátku vyslání
 • délka vyslání
 • charakter činnosti
 • osobní identifikační údaje vyslaných pracovníků

V místě výkonu služby musí být k dispozici:

 • formulář E 101 resp. E 102
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad
 • pracovní smlouva

V případě, že vyslání přesáhne 3 měsíce, je nezbytné:

 • přihlásit se k pobytu
 • vyplnit formulář MEU 1A
 • prokázat dostatečný příjem ze zaměstnání mimo Kyperskou republiku
 • být pojištěn (postačuje Evropský zdravotní průkaz)
 • předložit pracovní smlouvu

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na české občany se vztahují pravidla lékařské péče platná pro občany EU. Neodkladnou zdravotní péči po předložení Evropského zdravotního průkazu mohou zdarma poskytnout pouze státní zdravotnická zařízení, u soukromých lékařů je nutné platit v hotovosti. Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče a služeb v jednotlivých zařízeních na Kypru se může lišit. O rozsahu hrazené péče v zahraničí by se měli cestovatelé předem informovat u vlastní zdravotní pojišťovny. Vzhledem k ostrovnímu charakteru země a vzdálenosti od ČR by mělo být komerční cestovní a zdravotní připojištění samozřejmostí. Bezplatná péče pro občany EU zejména nepokrývá případné náklady na repatriaci.

Cizinci s trvalým pobytem na území Kyperské republiky mají možnost se zapsat do všeobecného zdravotnického systému „GESY“, pokud jsou za ně placeny odvody do systému. Všeobecná zdravotní péče začala fungovat v roce 2019 pro ambulantní ošetření a v průběhu roku 2020 by měla být rozšířena i na hospitalizace, prevenci a rehabilitace. Na internetovém portálu GESY lze nalézt seznam všeobecných lékařů, pediatrů a specialistů, kteří jsou již členové GESY a ošetření u nich je hrazené ze systému. Podrobně je zde také popsán proces registrace pacientů v systému i u konkrétního všeobecného lékaře.

Ošetření u lékařů, kteří nejsou součástí GESY je hrazeno hotově nebo prostřednictvím soukromého zdravotního pojištění. Poplatek za vyšetření se pohybuje v rozmezí 20–60 EUR za návštěvu, k tomu je dále třeba přičíst specializované úkony.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikósii (Kypr) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem