Kyrgyzstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Bilaterální vztahy jsou na dobré úrovni, avšak dosavadní objem obchodní a ekonomické spolupráce byl nízký – k hlavním překážkám patří geografická vzdálenost, slabost kyrgyzské ekonomiky spojená s nedostatkem finančních zdrojů, vysoká míra teritoriálního rizika atd. Přestože je obrat vzájemného obchodu nedostačující, v posledních letech došlo ke zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí (svědčí o tom mj. organizace sedmi business fór během posledních 4 let). Tato skutečnost, spolu s vytvořením možného systému financování projektů v důsledku spolupráce mezi Českou exportní bankou a Rusko-kyrgyzským rozvojovým fondem, vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v příštích letech.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat ČR – KG se standardně pohybuje na úrovni pod 10 mil. USD. Výkyvy nahoru (např. v roce 2017) souvisejí s realizací jednorázových projektů.
Jak na české, tak i na KG straně je zájem na dalším rozšíření bilaterální hospodářské spolupráce ČR – KG, a to i prostřednictvím přímých kontaktů mezi hospodářskými komorami apod. ZÚ Nur-Sultan tento proces aktivně podporuje v rámci podnikatelských misí či organizací projektů ekonomické diplomacie.

 Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za poslední roky (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2014 14 881 10 726 25 607 4 155
2015 6 749 2 060 8 809 4 689
2016 6 686 535 7 221 6 151
2017 15 588 644 16 251 14 924
2018 8 504 2 694 11 198 5 810
2019 7 210 754 7 964 6 456

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2019 k nejvýznamnějším položkám českého vývozu a dovozu patřily:

Vývoz z ČR do KG:

  • léčiva, počítače, traktory, mobilní telefony, hotové pokrmy, skleněné zboží, umělá střeva, stroje pro papírenství, polyacetáty a pračky.

Dovoz do ČR z KG:

  • zelenina, kompasy, nealkoholické nápoje, bavlna, semena, ovoce, díly k telekomunikačním zařízením, ruční nářadí, kámen a obuv.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiku vzájemného obchodu službami žádná ze stran nevede. Potenciál pro rozvoj spolupráce mezi ČR a Kyrgyzstánem existuje zejména v oblasti turismu, a to jak KG občanů do ČR (včetně medicínské turistiky), tak i českých občanů do Kyrgyzstánu (ekoturistika, příroda, hory).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z hlediska přímých investic se české firmy v Kyrgyzstánu mnoho neangažují. Kyrgyzská statistika uvádí, že ke konci roku 2019 dosáhly přímé investice z ČR hodnoty cca půl milionu USD. Větší investiční celky si může dovolit jen větší a silnější společnost vzhledem k obtížnosti úvěrování bankami (vyšší investiční riziko). Společné firmy v KG mají české firmy Regulus s r.o. a ENVI-PUR s r.o. Další české firmy jsou v Kyrgyzstánu průběžně aktivní. Pokud se české firmy v KG obchodně angažují, jedná se někdy o firmy se zastoupením v Kazachstánu, odkud pokrývají i své obchodní aktivity v KG.

Vedle současných menších obchodních případů představují potenciální možnost pro export z ČR do KG dodávky technologií pro malé potravinářské provozy a lehký průmysl.  V posledních dvou letech byly do Kyrgyzstánu dodány čističky odpadních vod a solární systémy na ohřev vody a vzduchu. Omezený zájem je evidován o možnosti v oblasti těžby a zpracování plynu.  Po zotavení ekonomiky KG jsou možným předmětem obchodního zájmu dodávky pro výstavbu a obnovu vodních elektráren.

Zájem českých společností o rozvoj hospodářské spolupráce s Kyrgyzstánem byl potvrzen na podnikatelských fórech v Biškeku, naposledy 9. dubna 2019.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna je tvořena následujícími bilaterálními dohodami: Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Smlouva ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) a Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách (2004) apod.

Se vstupem ČR do EU byla k 30. 4. 2004 vypovězena Dohoda o obchodně ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci z r. 1998. Obě strany se v této souvislosti dohodly, že prozatím nebudou sjednávat novou dohodu. Obchodní režim mezi ČR a KG je upraven smlouvou o spolupráci v dané oblasti mezi EU a Kyrgyzstánem (PCA). V přípravě je nová posílená dohoda o spolupráci s EU, která by měla být podepsána a ratifikována v roce 2020.

Dne 9. dubna 2019 vstoupila v platnost Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem ekonomiky KG a téhož dne se uskutečnilo první zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci). V rámci budoucích zasedání PS pro hospodářskou spolupráci je možná diskuze o dalším rozšíření smluvní základny mezi zeměmi, např. Dohoda o podpoře a ochraně investic apod.

Dne 30. listopadu 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, podepsaná v Biškeku dne 9. dubna 2019.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká strana poskytuje kyrgyzské straně rozvojovou pomoc prostřednictvím českých finančních prostředků v EBRD, Czech Trust Fund v UNDP a též programu MZV ČR k malým lokálním projektům.

V roce 2017 byl v Biškeku realizován malý lokální projekt, a to výstavba plotu kolem školy č. 22, která byla postavena v roce 1928 Čechoslováky sdruženými v kooperativu INTERHELPO. Hodnota projektu byla 250 tisíc Kč. Realizací projektu se podařilo zajistit bezpečnost žákům s postižením navštěvujících školu č. 22; vyvolat zájem rodičů a volených představitelů městské části o investice do okolí a prostředí, ve kterém žijí; připomenout odkaz Čechoslováků, kteří školu postavili v roce 1928, stejně jako celou městskou část; dosáhnout uznání ČR jako země, která se hlásí k odkazu svých krajanů a přispívá k jeho zachování do budoucna.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem