Kyrgyzstán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Při vstupu na kyrgyzský trh je zejména nutné pečlivé prověření bonity partnera a zvýšená pozornost platebním podmínkám.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Kyrgyzstánu jsou důležité k prosazení nabízeného zboží dobré osobní kontakty. Tyto kontakty je nutné periodicky upevňovat, neboť klíčové osoby důležité pro prodej nabízené produkce mohou odcházet i přicházet např. z Obchodně-průmyslové komory na jiné posty na Ministerstvo ekonomiky KG, avšak většinou si při svém odchodu zachovávají vazby a kontakty.

Důležité je mít na KG trhu partnera, který se vyzná v místních podmínkách a který má zpravidla dobré kontakty. Při vstupu na kyrgyzský trh je zejména nutné pečlivé prověření bonity partnera a zvýšená pozornost platebním podmínkám.

Lze se též setkat se špatnou platební morálkou, nedodržováním uzavřených dohod a v případě soudních sporů se zdlouhavým projednáváním. Celkově špatná finanční situace je v mnoha případech limitující pro další rozvoj i perspektivních projektů. Je nutné brát v potaz velmi omezený trh spotřebního zboží a nízkou koupěschopnost obyvatelstva. Používanou měnou při obchodních platbách je kyrgyzský som a americký dolar. Prakticky jedinou platební podmínkou, která je bez rizika, je platba 100 % předem, ostatní platební podmínky jsou rizikové, přijatelnost akreditivů je nutno konzultovat u bank v ČR. Důvodem je špatná platební morálka. Zájem o rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce mají na KG straně asociace JIA, Obchodně – průmyslová komora KG či místní pobočka AmCham.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Po dovozu zboží dovozce platí clo. Dále platí dovozce DPH ze sumy sestávající se z ceny kontraktu a z poplatků za proclení.

Je-li dovozce ze země, se kterou byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění, která již vstoupila v platnost, a má-li u sebe potvrzení o tom, že již DPH zaplatil v zemi původu, pak se od něj platba DPH nevyžaduje, resp. vyžaduje se jen ta část DPH, o kterou je kyrgyzská DPH vyšší než DPH v zemi původu. Je uzákoněna kontrola exportu na některé výrobky. Okruh těchto výrobků odpovídá standardu obvyklému v evropských zemích – alkohol, cigarety, zbraně a vojenský materiál, jedy, radioaktivní látky, některé léky atp. Na dovoz i vývoz tohoto zboží je nutno mít příslušnou licenci.

Od roku 1993 využívala KG strana při exportu do zemí EU „Všeobecný systém preferencí“- GSP.  V listopadu 2015 schválila Evropská komise návrh na udělení Kyrgyzstánu GSP +, který vstoupil v platnost 27. ledna 2016. GSP + odstraňuje celní tarify na více jak 6 000 kategorií zboží. Kyrgyzští exportéři mají tak možnost vyvážet za nulových celních tarifů do EU zemědělské výrobky včetně je ovoce, zpracovaného ovoce (konzervované), sušeného ovoce, potravinářských výrobků, tabáku, textilních výrobků, oblečení, koberců apod.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení kanceláře či reprezentace nebo společného podniku je zapotřebí mít k dispozici ověřený výpis z obchodního rejstříku a nutný je soudně ověřený překlad statutu. Totéž se týká i zřizování společného podniku. V současné době postačuje překlad do jazyka ruského.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Reklamy českých podniků v teritoriu Střední Asie jsou minimální. Dobrý zvuk mají v Kyrgyzstánu některé české tradiční výrobky jako je sklo, české pivo, české lázeňství apod.

Veletrhy

V Kyrgyzstánu se každý rok koná více než 20 výstav většinou v Biškeku.
Veletrhy v Kyrgyzstánu mj. organizuje společnost ITECA 115 A, str. Ibraimov, Bishkek, Kyrgyzstan, 720000 tel.: +996 312 902 966 e-mail: management@iteca.kg web: www.iteca.kg.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Kyrgyzstánu upravena Zákonem o autorském právu, který vstoupil v platnost 14. ledna 1998. Kyrgyzská strana má za povinnost ochraňovat duševní vlastnictví jako člen WTO. Kyrgyzstán v roce 2002 přistoupil ke dvěma dohodám, a to „The WIPO Copyright Treaty“ a „The WIPO Performances and Phonograms Treaty“.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím internetové adresy http://zakupki.gov.kg/popp/home.xhtml. Informace o některých významnějších tendrech rozesílá KG strana prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v zahraničí.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V případě řešení různých obchodních sporů je třeba brát do úvahy zdlouhavost a také vnitřní sociální vazby (bývalé kmenové, národnostní atp.), které objektivitu rozhodování ovlivňují.

Obecně lze konstatovat, že otázka vymahatelnosti práva je v Kyrgyzstánu zhruba na stejné úrovni jako v ostatních středoasijských postsovětských republikách, možná o trochu lepší.

Celkem zajímavým a pozitivním faktem je skutečnost, že se i zde objevily renomované a kvalitní právnické kanceláře, které se orientují v místních specifických poměrech a dokážou svému klientovi poskytnout příslušnou právní pomoc na profesionální úrovni.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V Kyrgyzstánu má obchod, stejně jako ve většině zemí Asie, i určitou společenskou stránku a akceptování zvyklostí je první předpoklad úspěchu. Je třeba počítat s tím, že bez osobního kontaktu s potenciálním obchodním partnerem se nelze obejít.  V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kyrgyzstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Není také dobré své potenciální partnery podceňovat, možná neumí dobře anglicky a nevedou teoretické diskuse o mezinárodním obchodě, za to se však velmi dobře vyznají v místních poměrech a umějí si velmi dobře poradit díky kontaktům na své příbuzné a známé.

Dále je nutno brát v úvahu, že Kyrgyzstán je poměrně chudší zemí s prvky východního způsobu myšlení. Jedná se třeba o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní, ale i písemnou dohodu, atp. Při komunikaci s kyrgyzskými partnery je třeba dávat přednost osobnímu kontaktu, případně telefonátu. V případě nutnosti písemné komunikace je vhodnější tištěná podoba, e-mailové přikládají relativně menší váhu zejména v otázce rychlosti odpovědi.

Státní jazyk kyrgyzský, oficiální jazyk ruský. Jazyky jsou uváděny jako rovnoprávné. Další nejčastěji používané jazyky jsou uzbecký a na jihu farsí.

Veřejné svátky

 • 1.1.  Nový rok
 • 7.1.  Vánoce (pravoslavné)
 • 23.2. Den obránců vlasti
 • 8. 3.  Mezinárodní den žen
 • 21.3. Národní svátek Nooruz
 • 7. 4.  Den národní dubnové revoluce
 • 1.5.   Svátek práce
 • 5. 5.  Den ústavy Kyrgyzské republiky
 • 9.5.   Den vítězství
 • 31.8. Den nezávislosti Kyrgyzské republiky
 • 7. 11. a 8.11. Dny historie a paměti předků

Další dva muslimské svátky „Orozo Ait“ a „Kurman Ait“ jsou definovány lunárním kalendářem.
V případě, že svátek vychází na víkendový den (neděle), tak se den volna přenáší na další pracovní den po svátku.

Pracovní doba: Od 9:00 do 17:30 (oficiální), v soukromých firmách podle rozhodnutí majitele.
Prodejní doba:  V podstatě od 9:00 do 20:00 až do 24:00, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Na základě zákona Kyrgyzské republiky č. 121 ze dne 14. 7. 2012 byla zrušena vízová povinnost pro turistické cesty či cesty na základě pozvání nepřesahující 60 dnů pobytu. Vedle vízové povinnosti došlo ke zrušení povinnosti se registrovat. Toto opatření se týká celkem 44 zemí, mezi nimiž je i Česká republika. Pokud by však plánovaná cesta měla přesáhnout 60 dnů pobytu, je možné si zažádat o vízum na jakémkoliv zastupitelském úřadě Kyrgyzstánu v zahraničí. Pro cesty nad 60 dnů pobytu je nutné zažádat si o vízum, a to prostřednictvím teritoriálně příslušného Zastupitelského úřadu Kyrgyzstánu ve Vídni. Bližší, resp. aktuální informace je možné nalézt pod následujícím odkazem www.kyremb.at.

Od 15. ledna 2015 mohou občané Kyrgyzstánu podávat žádosti na krátkodobá Schengenská víza do ČR na velvyslanectví Švýcarska v Biškeku (adresa: 21 Erkindik blvrd., Bishkek 720040, Kyrgyzstan).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K zaměstnání cizince postačuje pouze pracovní povolení. V místním pojetí se jedná spíše o pracovní registraci nikoliv povolení.

Podle informací českých obchodních zástupců nelze jednoznačně říci, zda pro firmy je přínosnější mít jako zástupce českého či místního občana. Nevýhodou místních sil často bývá nedostatek loajality vůči zastupované firmě a hledání jiné firmy, která by nabídla vyšší plat. Naopak výhodou je, že výše mzdy je menší než u vyslaného zástupce české firmy. Výhodou českého zástupce je sepětí s českou (vysílající) firmou a objektivnější hodnocení trhu. Nejlepší kombinací se jeví situace, kdy vedoucím zastoupení je český občan a sekretářka nebo asistent(ka) je místní síla.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní první pomoc, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou značně vysoké, a to jak absolutně, tak vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Nemocnice jsou  skromně vybaveny. Proto by občan ČR měl cestovat do uvedené země, jen když je jeho zdravotní stav na dobré úrovni. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné při cestě do KG uzavřít zdravotní připojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem