Laos: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

S ohledem na místní zvyklosti je pro prodej českého zboží (příp. služeb) jednoznačně vhodné doporučit využití místních zástupců znalých domácího trhu a prostředí. V rámci procesu postupné liberalizace obchodu v Laosu může být partnerem českých firem soukromá i státní laoská firma, ale i společný podnik se zahraniční účastí. Pro vstup českých firem na laoský trh je možné vřele doporučit spolupráci především s thajskými firmami, které jsou již v Laosu zavedeny, mají zde bohaté historické zkušenosti a funkční obchodní kontakty.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všechny vývozní a dovozní operace se řídí pravidly Ministerstva průmyslu a obchodu pro vývoz a dovoz (Export and Import Regulation), celním zákonem a pravidly pro operace s valutami a devizami.

Laoská legislativa rozlišuje tři skupiny dováženého/vyváženého zboží: podporované, kontrolované a zakázané.

Dovážené zboží:

 1. Podporované dovážené zboží jsou stroje a zařízení pro výstavbu základní ekonomické infrastruktury a výrobní zařízení.
 2. Kontrolované dovážené zboží je prakticky všechno zboží nespadající do kategorie „1“ a „3“.
 3. Zakázané dovážené zboží je podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu veškeré zboží podřaditelné pod kategorie vojenského materiálu, drog, toxických chemikálií, nebezpečných průmyslových výrobků a předmětů s pohoršujícím obsahem.

Vyvážené zboží:

Zákaz vývozu se vztahuje na zbraně, střelivo, výbušniny, starožitnosti, drogy, toxické chemikálie, vzácná divoká zvířata. Vývoz některých druhů zboží je řízen prostřednictvím vývozních kvót a oprávnění. Jedná se především o dřevo (stavební, řezivo, kulatinu).

Všechny obchodní operace (vývozní, dovozní, investiční) mohou uskutečňovat pouze podniky registrované podle zákona o obchodních operacích. Registrace se provádí na Ministerstvu obchodu, Odbor pro obchodní registraci (Trade Registration Department) a v provinciích na obchodních úřadech (Provincial Trade Services – PTS). Registrovat se musí všechny druhy podniků (domácí, zahraniční, státní, soukromé, společné podniky). V případě investičních záměrů musí žádost o registraci obsahovat i souhlas příslušného rezortního ministerstva. Zahraniční podniky se zájmem o investování musí před obchodní registrací požádat Foreign Investment Management Committe o vydání licence pro zahraniční investiční činnost.

Každá vývozní i dovozní operace vyžaduje udělení vývozního či dovozního povolení. To je vydáváno Ministerstvem průmyslu a obchodu, které k tomuto účelu zmocnilo provinční obchodní úrady (PTS). U vývozních operací stát v některých zvláštních případech vykonává vývozní inspekci. Dovozní povolení (licence) platí zpravidla tři měsíce.

V průběhu celního odbavení při vývozu i dovozu musí být zboží do vyřízení všech formalit umístěno v celním skladu. Žádost o vydání vývozní celní deklarace musí obsahovat 5x žádost o vývozní deklaraci a dále po jedné kopii od vývozního povolení, faktury, balícího listu, popř. další požadované dokumenty. Za stanovení a vybrání cla a poplatků odpovídá Ministerstvo financí a jeho celní odbor (Customs Department).

Detailnější informace k dovozu a vývozu zboží z Laosu je možné získat na stránkách laoské Celní správy.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investor smí v souladu se Zákonem o podpoře investic, který vstoupil v platnost v roce 1994 a byl aktualizován v roce 2017, založit v Laosu:

 • společný podnik s laoským subjektem (státním nebo soukromým, kdy zahraniční partner musí mít na celé investici podíl nejméně ve výši 30 %),
 • podnik plně ve vlastnictví zahraničního investora.

V případě založení podniku plně ve vlastnictví zahraničního investora může tato forma podniku mít následující podobu:

 • zcela nová společnost,
 • pobočka mateřské firmy (branch office)
 • reprezentační kancelář.

Zakládající smlouva o podniku musí mít doložku o shodě s laoským právním řádem a musí být schválena Výborem pro řízení zahraničních investic (Foreign Investment Management Committee – FIMC). Ten do 60ti dnů po doručení žádosti o založení podniku vydá licenci; zahraniční investor musí pak do 90ti dnů po vydání licence zaregistrovat firmu. FIMC koordinuje schvalovací proces s dalšími laoskými institucemi (např. ministerstvo obchodu, zemědělství atp.).

Zahraniční investor si smí pronajmout půdu, stát neovlivňuje vedení podniku a garantuje, že zahraniční investice nemohou být znárodněny nebo konfiskovány ve veřejném zájmu (ke změně by však mohlo dojít v návaznosti na uvažované změny v Zákoně o půdě). Zahraniční investor smí zaměstnávat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu a smí převádět příjmy a zisky do zahraničí (prostřednictvím laoských bank). Daň ze zisku je placena laoským úřadům podle platného daňového zákona (k tomu viz blíže kap. 1.7).

V roce 1994 byl schválen obchodní zákoník (Business Law), který se týká laoských i zahraničních podniků. Zákon rozlišuje 4 druhy podniků: soukromé, státní, kolektivní a společné podniky (laoské státní se soukromými nebo zahraničními a laoskými státními či soukromými podniky). Minimální registrovaný kapitál podniku byl stanoven na 1 milion LAK. Podnikat nesmí osoby mladší 18ti let, mentálně narušené osoby, osoby se zákazem podnikání z rozhodnutí soudu a státní úředníci (kromě případů, kdy úřady udělí výjimku). Stát řídí podnikání v některých oblastech s ohledem na bezpečnost a ekonomické zájmy země. Jedná se o petrochemii, výrobu elektrické energie, dodávky vody, telekomunikace, dřevozpracující průmysl, těžební průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, chemickou výrobu a výrobu alkoholu a cigaret. Zvláštním předpisem jsou stanoveny oblasti podnikání výhradně pro laoské státní příslušníky.

Kromě státních a kolektivních (tj. de facto družstevních) podniků existují v Laosu soukromé podniky. Soukromé podniky mohou mít následující podobu:

 • výhradní obchodní podnik (sole trade enterprise) – může jej vytvořit i jedna osoba, minimální registrovaný kapitál je 1 mil. LAK,
 • společnost (company) formou:
  • partnerství,
  • společnosti s ručením omezeným,
  • veřejné společnosti – tato forma vyžaduje alespoň 7 akcionářů.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Rozvoj tohoto sektoru služeb není na úrovni srovnatelné např. s Thajskem nebo dalšími rozvinutějšími zeměmi jihovýchodní Asie. Pro propagační a reklamní účely je možné využít inzerci v místním tisku nebo reklamní šoty v televizi a rozhlasu.

Vzhledem k tomu, že většina těch, kteří v Laosu vlastní televizor, sleduje thajské televizní programy, pro propagaci produktů v Laosu se vyplatí rovněž uvažovat o televizní reklamní kampani v Thajsku.

Kontakty na hlavní laoské tiskoviny využitelné pro propagaci produktů:

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obdobně jako v jiných chudších rozvojových zemích je nutné očekávat, že míra vymahatelnosti práva v oblasti duševního vlastnictví bude malá a vyžádá si zdlouhavý soudní proces.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle zákona musí všechny veřejné zakázky projít veřejným výběrovým řízením. Tendry jsou obvykle zveřejňovány v místním tisku nebo jsou k dispozici na příslušných rezortních ministerstvech.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při řešení obchodních sporů je využíván místní legislativní systém. Zákon o zahraničních investicích (Law on Investment Promotion) připouští možnost řešit spor i arbitráží v zemi zahraničního investora nebo u nezávislé mezinárodní instituce. Zákon byl v minulosti několikrát novelizován. Informace k investičním příležitostem v Laosu je možné nalézt také na oficiálních internetových stránkách laoského Ministerstva pro plánování a investice.

Ekonomická spolupráce s Laosem je velmi ovlivněna nedostatkem likvidních finančních prostředků. Soukromý sektor upřednostňuje vytváření společných podniků, kdy zahraniční partner vloží technologii a kapitál a laoský partner pozemky, budovy atp. Praktická vymahatelnost práva je velmi složitá a jedná se o dlouhodobý a náročný proces.

Mezi obvyklé platební podmínky patří akreditiv (Letter of Credit). Vzhledem k tíživé hospodářské situaci v zemi a insolventnosti jak soukromé, tak často i státní podnikové sféry, je nutno doporučit obezřetnost při sjednávání platebních podmínek a požadovat co největší ochranu z hlediska jistoty zaplacení.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání obvykle postačí košile s kravatou.

Úředním jazykem je laoština. Malé procento zejména starších občanů a státních úředníků hovoří francouzsky či rusky. Po přijetí země do ASEANu (r. 1997) je pozornost věnována výuce angličtiny, mimo jiné z důvodu postupně rostoucího turistického ruchu.

Pracovní dny jsou pondělí až sobota, maximální pracovní doba je 8 hodin denně. Obchody a restaurace jsou otevřeny obdobně jako v okolních zemích či v Evropě.

Státní svátky v Laosu v roce 2020 připadají na následující dny:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 9. března (Mezinárodní den žen – náhrada za 8. března)
 • 13. – 17. dubna (laoský nový rok – Songkran)
 • 1. května (Svátek práce)
 • 6. května (Visakhabousa)
 • 1. června (Svátek dětí)
 • 5. července (Boun Khao Phansa)
 • 20. července (Den založení Laoského svazu žen)
 • 1. října (Boun Ok Phansa)
 • 5. října (Festival závodu lodí – náhrada za 3. října, pouze ve Vientiane)
 • 7. října (den založení centrální banky Laosu – volno mají pouze banky)
 • 2. listopadu (Festival That Luang – náhrada za 31. října)
 • 2. prosince (laoský národní den)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

ČR má s Laosem uzavřenu smlouvu o bezvízovém styku pro držitele diplomatických a služebních pasů. Držitelé cestovních pasů musí žádat o víza. Velvyslanectví Laosu ve Varšavě je akreditováno i pro působnost v ČR. Víza po příletu/příjezdu (visa on arrival) lze získat také na letišti ve Vientiane a vybraných hraničních přechodech.

Obchodní a turistická víza jsou vydávána maximálně na dobu jednoho měsíce. Obchodní víza mohou být dále prodloužena. Zahraniční firmy, které v Laosu investují, mají možnost získat povolení k pobytu pro své pracovníky po celou dobu svých komerčních aktivit v zemi.

Při cestování do země se doporučuje sledovat upozornění Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně přímo stránky Velvyslanectví ČR v Bangkoku. V obecné rovině je nutné být si vědom možných zdravotních rizik a doporučených očkování.

Před cestou do země v každém případě doporučujeme vždy ověřit podmínky vstupu přímo s velvyslanectvím Laosu, které je pro tyto otázky příslušné.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V lednu 2014 vstoupil v platnost nový Zákoník práce (Labour Law), který nahradil zákoník z roku 2006. V souladu s ním má zaměstnavatel povinnost upřednostňovat laoské uchazeče o zaměstnání. Pro zaměstnání zahraničních pracovníků je vyžadováno speciální povolení Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Welfare).

Zahraniční dělníci nesmí představovat více jak 15 % celkového počtu laoských zaměstnanců a u kvalifikovaných pracovních sil tento poměr nesmí překročit 25 %. Zahraniční zaměstnanci musí být pochopitelně držiteli platného pobytového víza a pracovního povolení.

Pracovní smlouvu mohou cizinci uzavřit na dobu 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců s tím, že celková doba pracovní smlouvu nesmí kumulovaně přesáhnout dobu 5 let. Z tohoto ustanovení je možné udělit výjimku v závislosti na potřebách zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladech pro danou pracovní pozici.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud chce cizinec využívat jakoukoliv zdravotní péči v zemi, musí za tuto péči zaplatit, často pouze v hotovosti. V každém případě je doporučeno před příjezdem do Laosu mít uzavřeno kvalitní cestovní zdravotní pojištění pro umožnění refundace nákladů na zdravotní péči. Zároveň se doporučuje ověřit si u své pojišťovny rozsah krytí rizik a související finanční limity.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem