Lesotho: Zahraniční obchod a investice

V posledních letech hodnota vývozu z Lesotha značně kolísala, přesto v posledních letech došlo k celkovému nárůstu vývozu. V r. 2017 dosáhl objem vývozu z Lesotha 588 mil. EUR (oproti 576 mil. EUR v r. 2016). V r. 2017 Lesotho dovezlo zboží v celkové hodnotě 1,2 mil. EUR. Bilance zahraničního obchodu je výrazně negativní. Nejvýznamnějším obchodním partnerem je sousední JAR, odkud se do Lesotha dováží 87 % všeho zboží, dále Taiwan, Čína. Plných 57 % vývozu směřuje do JAR, dále USA (33 %), EU (4,5 %). Příliv zahraničních investic omezuje rigidní regulatorní prostředí a nestabilní politická. V roce 2017 dosáhly zahraniční investice výše 132 mil. USD, což znamenalo pokles oproti r. 2016 (169 mil. USD).

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod

2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz  (mil. USD) 847,1 875,6 928,5 881,3 994,2
Dovoz (mil. USD) 1 891,9 1 822,7 1 730,4 1 612,5 1 748,9
Saldo (mil. USD) -1 044,8 -947,1 -801,5 -731,2 -754,7

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním obchodním partnerem Lesotha je JAR, kam směřuje 57 % vývozu a dováží se odtud 87 % veškerého zboží. Dalšími významnými partnery jsou z hlediska vývozu USA (33,5 %) a EU (4,5 %), na dovozu do Lesotha vedle JAR se relativně významně podílí Taiwan (3,2 %), Čína (2 %), méně již Indie (1 %) a země Evropské unie (0,8 %). Relativně vysoký podíl USA na zahraničním obchodu Lesotha je způsoben již zmiňovaným preferenčním přístupem na trh Spojených států pro vybrané země daný tzv. aktem AGOA, který využívají k investicím v Lesothu zejména do textilního průmyslu především taiwanské a čínské firmy. Evropská unie si slibuje od vstupu v platnost Dohody o ekonomické spolupráci (EPA) se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v říjnu 2016 nárůst zahraničního obchodu s Lesothem, k čemuž zatím nedochází.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou hotové výrobky (40 % – oděvy, textil, obuv), diamanty (22 %), dále vlna, mohér, potraviny, živá zvířata, voda, tabák. Dováží se prakticky veškeré zboží zejména potraviny, stavební materiál, motorová vozidla, stroje, léky, ropné výrobky aj. Zdroj: Trading Economics

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Investiční pobídky, jež Lesotho nabízí, jsou detailně popsány na vládním portálu a spočívají mimo jiné v možnosti daňových odpisů (náklady na školení personálu aj.) a snížené dani u výrobních společností (na úroveň 10 %). Zajímavá pro zahraniční investory může být příslušnost země k níže uvedeným mezinárodním dohodám. V současné době je Lesotho signatářem těchto mnohostranných preferenčních ujednání:

  • Celní unie SACU (Southern African Customs Union) – Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, eSwatini – obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu) pouze platbě DPH;
  • Jihafrické rozvojové společenství (South African Development Community – SADC) – jedná se o oblast volného obchodu ustanovenou tzv. SADC Trade Protocol podepsaným v srpnu 1996.

Dále je Lesotho součástí ujednání poskytujících preference na dovoz zboží do EU a USA v rámci:

  • Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi SADC
  • AGOA (African Growth and Opportunity Act) je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi Lesothem a USA preferenční režim na dovoz do USA.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Většina investic plyne na podporu vývozu v rámci portfolia výrobků jako jsou pletené oblečení a džíny. Zahraniční firmy rovněž investují do obuvnického průmyslu, elektrických výrobků, elektroniky, montáží TV, zpracování potravin a další výroby produktů jako jsou např. plasty a deštníky. Největší současnou investici (zhruba 90 mil. USD) realizuje tchajwanská společnost Nien Hsing Group do textilního průmyslu, přičemž výroba v továrně na pletené oděvy by měla být zahájena do konce roku 2018. Oblastí s nevyužitým potenciálem je cestovní ruch. Od roku 2014 realizuje investici do projektu lyžařského areálu AfriSki skupina investorů sdružených kolem jihoafrické firmy Jala Ltd.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Lesotho je relativně otevřené zahraničním investicím a vstup zahraničního kapitálu není výrazně omezován. Většímu přílivu zahraničního kapitálu brání v současné době nestabilní politická situace, geografická poloha země, jež se nachází de facto uvnitř Jihoafrické republiky a málo rozvinutá infrastruktura. Investiční pobídky včetně možností financování jsou popsány na portálu Lesotho National Development Corporation.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: Lesotho