Libanon: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Lebanon
City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Barbir Street, Facing Mouawad Museum, Beirut
Tel.: 00961 1 569400
Fax: 00961 1 569415
Email: delegation-lebanon@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace: Ralph Tarraf

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Právním základem obchodních vztahů Libanonu s EU je Asociační dohoda z roku 2002, která vstoupila v platnost v dubnu 2006 a umožnila reciproční volnou směnu průmyslových a většiny zemědělských produktů. Pro Libanon znamená Asociační dohoda kromě otevření dveří na jednotný evropský trh také přístup k evropské finanční pomoci a transferu technologií. Jelikož cílem Dohody je současně celková finanční, ekonomická a administrativní modernizace Libanonu, její implementace zesiluje postavení Libanonu při jednáních o vstupu do Světové obchodní organizace (WTO), který EU podporuje. Obchodní spory spadající pod rozsah Dohody jsou od r. 2010 řešeny podle protokolu vytvářejícího mechanismus pro urovnávání obchodních sporů.

Vzájemný obchod mezi EU a Libanonem od r. 2006 roste (průměrné tempo růstu 7,6 %), přičemž celkový objem obchodu v r. 2018 dosáhl hodnoty cca 6,7 mld. EUR. V r. 2018 libanonský vývoz do EU představoval 0,5 mld. EUR a skládal se převážně z minerálních produktů a kovů, zemědělských výrobků  a chemikálií. Vývoz z EU do Libanonu v roce 2018 dosáhl 7,2  mld. EUR a tvořily jej převážně minerály, strojírenské a přepravní stroje a chemikálie. Od r. 2012 podíl EU na celkovém obchodu Libanonu představuje přibližně 40 % (podrobněji viz zde).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Libanon je rozvojovou zemí s vyšším středním příjmem. Zejména v souvislosti s válečným konfliktem v Sýrii je nadále příjemcem rozsáhlé zahraniční pomoci ze zemí OECD/DAC a od multilaterálních donorů. Pokud jde o EU, k prioritám patří Libanon také v důsledku migrační krize směrem do EU. Prioritními oblastmi podpory jsou reforma justice a bezpečnostního prostředí, sociální koheze, udržitelný ekonomický rozvoj, ochrana zranitelných skupin (včetně syrských uprchlíků a hostitelských komunit) a transparentní využití přírodních zdrojů. Právním základem je Asociační dohoda, která umožnila Libanonu postupné zapojení do Evropské sousedské politiky .

V listopadu 2016 byly přijaty tzv. priority partnerství a kompakty, které stanovují hlavní oblasti spolupráce mezi EU a Libanonem, mj. s ohledem na migrační krizi. Priority vychází ze společných hodnot a sdílených zájmů, zejména regionální stability. Jsou zaměřeny na vhodný způsob řešení humanitární a uprchlické krize, bezpečnost a boj proti terorismu (reforma bezpečnostního sektoru), podpora právního státu (kapacita institucí, boj proti korupci aj.),  podpora růstu a pracovních příležitostí (obecní správa, obchod, soukromé investice, infrastruktura, energetika aj.), migrace a mobilita, dialog a vzájemná koordinace). Prioritní akce obsažené v kompaktu jsou financovány prostřednictvím dodatečných fondů EU. Klíčové cíle, výsledky a indikativní finanční alokace jsou upřesněny v dokumentu nazvaném Single Support Framework 2017/2020. Indikativní alokace bilaterální pomoci EU do Libanonu představuje 186,5 – 227,9 miliard EUR a soustředí se do tří prioritních sektorů: 1. podpora ekonomického růstu a vytváření pracovních příležitostí, 2. místní správa a sociálně-ekonomický rozvoj, 3. podpora právního státu s důrazem na bezpečnost. Dalšími zdroji financování jsou tzv. tematické programy (např. v oblasti lidských práv, občanské společnosti a výměny studentů).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu (Libanon) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem