Libérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

ZÚ Akkra v roce 2018 neevidovala žádnou obchodní a ekonomickou spolupráci mezi ČR a Libérií, ale v 03/19 byl zorganizován projekt ekonomické diplomacie PROPED č. 36A-045-002 „Prezentace obranného průmyslu ČR v Libérii a Sierra Leone“, který měl za cíl prezentovat české firmy podnikající v obranném průmyslu a nabídnout spolupráci při budování ozvbrojenných sil v obou těchto zemích, v boji proti terorizmu a při ochraně hranic.

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance zahraničního obchodu mezi ČR a Libérií (údaje v tis.USD)
2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 556 3 079 1 652 567 814
Dovoz 35 214 12 711 5 375 15 670 9 123
Saldo -34 658 -9 632 -3 723 -15 103 -8 309

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Libérie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace
Kód zboží Název zboží Hodnota (tis. USD)
26 Rudy kovů strusky popely 8 626
40 Kaučuk a výrobky z něj 496
Vývoz ČR do Libérie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží Název zboží Hodnota (tis. USD)
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 549
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 261
30 Výrobky farmaceutické 2
23 Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo 1

Zdroj :Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra v roce 2018 neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Libérií.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Libérii.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztah ČR s Libérií není upraven žádným bilaterálními smlouvami.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libérie nepatří mezi prioritní země pro Českou republiku v oblasti rozvoje. V roce 2018 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Libérie