Libérie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trh v Libérii přináší některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého. Vstup na liberijský trh by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. Ani tehdy, pokud partner obstojí v prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno (zj. libanonskými) velkoobchodníky. Dovozci luxusnějšího zboží většinou nakupují  přímo od výrobce. Doplňkovou roli hraje nár. těžařský veletrh.

Vedle faktorů, působících ve všech zemích regionu (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, otázka serióznosti partnera, korupce…) existují i faktory specifické – neexistence smluvní základny, orientace na tradiční (především na americké) partnery (donory/dodavatele) i rozšířený systém podvodů tzv. nigerijského typu, vč. internetových (podvodníci jsou velmi vynalézaví a agresivní – krom fin. ztráty hrozí i fyz. újma)

Podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty.

Databáze firem pro potenciálního partnera k distribuci zboží:

Společnosti pro marketingový průzkum:

PwC Liberia
9th Street, Payne Avenue, Sinkor, Monrovia, Montserrado, Liberia
Tel: +231 (0) 770 999 555
Tel: +231 (0) 888 999 555
https://www.pwc.co.za/en/services/country-desk/africa-desk.html

Practical Sampling International
14th street, sinkor,
monrovia, Liberia.
E-Mail: infoofpsi@yahoo.co.uk
Website: http://www.psi-research.net/liberia.html

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Základními dokumenty pro vývoz do Libérie jsou exportní faktura (se stručným popisem a množstvím zboží, plat. podmínkami a cenou v USD), potvrzení o původu, doklad o před-expediční inspekci (Clean Report of Finding) a dopravní dokumentace. Na liberijské straně je třeba dovozní povolení (Import Permit Declaration). Dovozní clo je 2,5-25 %.

Při zahájení liberalizačního programu v 1998 bylo vyčleněno 26 okruhů omezených výhradně na činnost liber. společností. Po protestech donorů a zahr. firem publ. noveliz. Zákon o investicích (Investment Act, 1966, 1973, 2010), redukující počet výhradních sektorů na 16 (distribuce místních výrobků; dodávky písku a kamene; dovoz/prodej použitých aut (s povolenými výjimkami); dovoz/prodej sekond-hand/u; maloobchod dřevem a krycími materiály; maloobchod rýží a cementem; opravny bot; opravny pneumatik; opravny aut s investicí do 50.000 USD; podomní obchod; prodej ledu; provoz CK; provoz čerpacích stanic; provoz video-klubů; taxislužby; výroba tvárnic). Za předpokladu investic v min. výši 500.000 USD (či investici min. 300.000 USD a min. 25% účastí liber. partnera) mohou zahr. firmy investovat i do čištění a stáčení vody (s výjimkou výroby a prodeje vody balené do sáčků); chovu drůbeže a výrobků z ní; PR a designu; prodeje farmak; prodeje krmiva pro zvířata a drůbež; provozu pekáren; provozu kamionů; provozu kin; provozu zábavních center (mimo hotely); tisku; výroby/dodávek kamene; výroby zmrzliny.

Vyloučen je dovoz zboží vyrob. ve vězeň zařízeních a zboží pod sankcemi OSN. Zakázán je dovoz i vývoz nožů a útočných zbraní, třaskavin a nábojů, pornografického materiálu, drog, padělaných výrobků a peněz, surových diamantů (povoleny jen v rámci zvl. mez. sektorových předpisů). Bez zvláštního povolení není dovolen ani dovoz/vývoz masa a masných výrobků a rostlin (vč. květin, semen a výrobků z rostlin). Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu liberijského MZe a veterinárního posudku a vakcinace proti vzteklině z místa původu. Dovoz měny nad 10.000 USD (či ekvivalentu v místní měně/jiných měnách) musí být na hranicích deklarován. Postih je až 25 % nedeklarované či ne zcela deklarované částky. Deklarovat je třeba i vývoz částek nad 7.500 USD/ekvivalentní (vyvážet lze pouze ve formě bankovních  výběrů, cestovních šeků či příkazů, či). Postih je identický. Na letišti nejsou vybírány daně. Bezcelní dovoz je povolen na 200 cigaret či 25 doutníků či 250g tabáku,1 lvína a1 ltvrdého alkoholu,100 gbalení parfému a “dary do 125 USD”.

Další informace: http://www.lra.gov.lr/tariff.php a guide to importers to Liberia

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Trh je liberální. Zahraniční investice nejsou omezeny (zaregistrovat lze i firmu se 100% zahr. majetkovou účastí), držení pozemků zahr. vlastníky není povoleno. (Technicky nevyspělá, ale levná) prac. síla je k dispozici, daňové zatížení je malé.

Zahr. společnosti mohou v místě působit jako místní firmy (Locally Incorporated Entities) či nadnárodní pobočky, vyžadována je ovšem místní residenční adresa (resident agent/ office).

Procedura vzniku společnosti je po formální stránce poměrně nenáročná (teor. do 48h). Po přihlášení jména a statutu společnosti (Articles of Incorporation) a podání přihlášky v semi-autonomní vl. agentuře (Liberia Business Registry – one-stop-shop) a složení poplatku v bance (LD1400) obdrží žadatel na místě potvrzení (Journalizing Slip).

Běžné licence, povolení a daňové registrace, které podnik potřebuje:

 • Zónové a územní povolení, zejména pro nové výrobní podniky a některé domácí podnikatelské činnosti;
 • Ministerstvo zdravotnictví vydává povolení v případě, že podnik zahrnuje přípravu a / nebo prodej potravin;
 • licence na daň z prodeje pro prodej téměř všech produktů a služeb;
 • povolení od požární služby, zejména pro firmy, které obsluhují velké množství zákazníků (např. noční kluby a bary).

Podle liberijského obchodního práva „společné podniky nebo partnerství existují, když dva nebo více partnerů nebo právnických osob souhlasí, že pracují jako spoluvlastníci podniku s cílem dosáhnout zisku a podepisují písemnou dohodu. Partnerství s nelibiánským partnerem je považováno za subjekt v zahraničí a je podle toho posuzováno. Registrace probíhá prostřednictvím různých vládních agentur v závislosti

Více na:

http://investliberia.gov.lr/new/page_info.php?&7d5f44532cbfc489b8db9e12e44eb820=NDc1

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v médiích, reklama v rozhlase či televizi.

Vzhledem k nízké kvalitě služeb se však doporučuje českým firmám pořídit si reklamní a propagační materiály od českých firem.

Marketingový průzkum
Jedna ze společností, provádějící v Libérii marketingový průzkum:
http://www.mblent.com/

Reklamní agentura
Odkaz na společnost zabývající se v Libérii reklamou:
http://www.championdesignsinc.com/

Reklama v novinách
Přehled on-line novin v Libérii, kde je možno umístit reklamu:
http://www.onlinenewspapers.com/liberia.htm

TV reklama

Reklama v rádiu

 • Star Radio
 • Community Radio

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranu soukr. majetku/investic zaručuje liberijská ústava (i investiční zákon z roku 2010). Vláda se ovšem orientuje na řešení zákl. existenčních problémů obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority. Zákony o duševním vlastnictví v Libérii pokrývají oblasti jako názvy domén, tradiční znalosti, přenos technologií a patenty / autorská práva atd. Zákon o právu na duševní vlastnictví v Libérii z roku 2014 byl schválen v zákoně v červnu roku 2016 a poskytuje právní a správní rámec pro ochrany autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zákon vyzývá k založení úřadu pro duševní vlastnictví v Liberii (LIPO), což je firemní semi-autonomní agentura fungující pod dohledem ministerstva obchodu a průmyslu (MOCI)

Libérie je členem hl. mez. úmluv – Bern, Lisabon, Madrid, Paříž, Vídeň, Washington; WIPO/World Intellectual Property Organisation).

Dohlížecím orgánem se stal Úřad pro copyright (Copyright Office, CRO) a Úřad pro průmyslové vlastnictví (Industrial Property Office, IPO). Personální kapacita obou institucí je ovšem slabá, implementace opatření (vymáhání v praxi) neadekvátní. Koluje celá řada padělků (tarmaky, kosmetika, oblečení, software/hardware, filmy, písně, ad.), poplatky za vysílací práva nejsou hrazeny.

Intelektuální vlastnictví musí být zvl. zmíněno při dovozu/registraci firmy (Import Permit, Business Registration Form).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Místní agentura pro zadávání veř. zakázek (Public Procurement and Concessions Commission) informace publikuje v denním tisku. Zákon PPCC z roku 2010 umožňuje obstarávajícím osobám rozhodnout o způsobu zveřejňování oznámení o veřejných zakázkách a udělování cen.

Mezinárodní výběrové řízení:

Mezinárodní výběrová soutěž (ICB) se používá vždy, když se použije otevřené výběrové řízení a nelze získat místní dodavatele, pokud nejsou vyzvány k podání nabídky zahraniční firmy .
Všechny mezinárodní předkládané dokumenty musí být v anglickém jazyce. Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a případně také ve vybraných mezinárodních médiích.

Národní výběrové řízení:

Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a v případě ICB také ve vybraných mezinárodních médiích. Ve výběrových řízeních národních soutěžních nabídek (NCB) jsou oprávněni k předkládání nabídek pouze tuzemští dodavatelé nebo dodavatelé.
Mezinárodní společnosti se mohou zaregistrovat na místní úrovni a mohou také podávat nabídky prostřednictvím místních partnerů. Není-li mezinárodní společnost registrována v obchodním rejstříku Libérie, zákon umožňuje místnímu partnerovi této společnosti v Libérii podat nabídku v jejich prospěch v národním konkurenčním výběrovém řízení.

Omezené výběrové řízení:

Omezení nabídek se používá, pokud zboží, práce nebo služby jsou dostupné pouze od omezeného počtu uchazečů; navíc, pokud je čas a náklady na posouzení velkého počtu nabídek nepřiměřený k odhadované hodnotě zadávacího řízení. Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a v případě ICB také ve vybraných mezinárodních médiích. Příležitost podávat nabídky je omezena pouze na dodavatele, kterým byla obstarávajícím subjektem zaslána nabídka k předkládání nabídek.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů

Liberijský právní systém byl přejat z USA (soudní hierarchie se opírá o Nejvyšší soud a podřízené tribunály). Anglo-americké zvykové právo (Common Law) bylo doplněno ustanoveními tradičního práva (Local Customary Law). Slabinou systému je stále nízké ohodnocení soudců (rozsudky si lze v zásadě koupit, zahr. firmy bývají přitom v nevýhodě) i dlouhé lhůty  řízení.

Přijat byl Obchodní zákoník (Commercial Code), ustaven Obchodní soud (Commercial Court, září 2011). Zákon o bankrotu ovšem dosud neexistuje (povinná/dobrovolná likvidace institucí se řídí zákonem o fin. institucích, Financial Institution Act, 1999).

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem).

Do kontraktu se v každém případě doporučuje zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

Další informace: http://judiciary.gov.lr/commercial-court/

Rizika

Liberijský trh je malý, s rel. slabým absorpčním potenciálem, orientován je na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

V případě strojního zařízení je třeba počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v rel. vlhkém či naopak prašném prostředí, v teplotách kolem 35o C, při  značném kolísání (nebo výpadcích) elektrického napětí.

Česká firma musí být připravena na urč. stupeň nestability, nestandardní postupy a jednání partnerů, neprůhledné zákony, vysokou korupci, nízkou kvalifikaci pracovních sil, špatnou infrastrukturu.

Investice jsou stále víceméně nepojistitelné, je třeba počítat s prakt. obtížemi při vymáhání příp. pohledávek. Vládní garance jsou poskytovány, skutečné platby ovšem nezaručují. Výzvou je infrastrukturní krytí i bankovní systém.

Platební podmínky a morálka

Neexistuje agentura, která by byla schopna prověřit spolehlivost obchodního partnera. Doporučuje se opatrnost, co nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LC).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Spoločenská interakce:

Liberijská společnost je uzavřená, přetrvává rel. absence cizinců i stále komplikovaná bezp. reputace země.

Soc. etiketa je v Libérii volnější, vyhýbat se je ovšem třeba vyzývavému chování, ostentativnímu luxusu a (neznámé) kolemjdoucí (s úsměvem, systematicky, často i potřesem ruky) zdravit, odpovídat na veškeré výzvy k pozdravu (oční kontakt).

Oblečení se (ze společenských i zdravotních důvodů) doporučuje s dlouhými rukávy i nohavicemi (mj. ochrana proti moskytům/malárii). Odstup při diskusi bývá menší, častý je poklep na ruku, ramena, stehno, po zádech.

Většinu činnosti v domácnosti dosud zastávají ženy.

Pokrmy:

V Monrovii je několik hotelů s restauracemi, mimo hl. město existují jednodušší „cook shops“, v nichž je v zásadě možno koupit pouze dušené maso a fufu (příloha z tlučeného manioku).

Talíře a sklenice jsou před jídlem na stůl pokládány dnem vzhůru, s ubrouskem na povrchu. Spolubesedníci (stejně jako partneři při jednání) si na začátku třesou rukama, v případě důvěrnějšího vztahu i prostředníčkem pravé ruky („snapshake“: tradice pochází z dob, kdy koloniální pán otrokovi prst na ruce lámal na znamení vlastnictví).

Většina pokrmů se dosud většinou připravuje na otevřeném ohni, na volných prostranstvích. Kuchař osobně, naráz jídlo servíruje a zůstává přítomen u tabule. Do ukončení stolování zůstávají na stole rozložené všechny chody. Většina Liberijců jí rukama, obyvatelé měst již většinou používají příbor.

Typická liberijská večeře se skládá z “dumboy”/“fufu”, předkládaných s palmovým máslem, omáčkou (“palava” sauce), dušeným masem (či všehochutí „country chop“ – směsice mas, ryb, zeleniny, vařených v palmovém oleji),  „jollof rice“ (pokrm připomínající rizoto) a vývarem z hovězích vnitřností. Jako desert bývají servírovány placky z rýžového chleba a sladkých brambor. K jídlu se pije zázvorové pivo. Káva se podává jen při zvláštních příležitostech.

Masné výrobky, ryby a zeleninu se doporučuje konzumovat pouze provařené/propečené (horké), ovoce pouze loupatelné. Vodu se doporučuje pít výhradně balenou (z vodovodu a z místních otevřených, nechlorovaných zdrojů – prameny, řeky, jezera – je většinou kontaminovaná, před požitím je ji – v případě nutnosti – nejprve třeba důkladně převařit, v otevř. vodních zdrojích se nedoporučuje ani koupat). Mléko a mléčné výrobky bývají nepasterizované.

Další

Libérie je zemí se silným respektem k tradičnímu úzu. Na veřejnosti nejsou povoleny žádné projevy sexuální náklonnosti (polibky, doteky). Přísně je trestána (v zemi nelegální) homosexualita i překupnictví/užívání drog (vysoké pokuty, vězení).

Výslovně zakázáno je fotit důležité vládní, vojenské i náboženské budovy (zásah bezp. složek proti přestupku bývá okamžitý, bez varování). O povolení se – k eliminaci příp. nedorozumění – doporučuje žádat před jakýmkoli fotografováním (místní obyvatelé, zástavba).

Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) a další důl. doklady a cennosti se doporučuje během pobytu uschovat v dobře střeženém sejfu (s sebou – po celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město – nosit pouze kopii datové stránky dokladu, kopii víza).

Oblečení bývá při form. příležitostech tradiční či evropské (na jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Při plánování obchodní schůzky je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (jednání jsou často odkládána, obchodní partneři se velmi často nedostaví). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat nejen s nedochvilností a relativně dlouhými čekacími dobami (od zahr. návštěvníka se ovšem automaticky předpokládá, že přijde včas), ale i s vysokou mírou byrokracie a korupce. Přístup ke smluvním závazkům je volný (doporučuje se trvat na platbě předem či neodvolatelném akreditivu potvrzeném mez. bankou). Nezbytností jsou vizitky (předávají se obvykle jen pravou rukou) a formální oslovení (profesním titulem). V případě, že se s partnerem více neznáte, se nedoporučuje osobnější přístup (Small Talk). Jednání vždy vede (začíná, ukončuje) hierarchicky nejvýzn. osoba. Smlouvání se očekává, dohody bývá dosaženo rychle (do 5-10 minut). Dary se předávají jen za předpokladu, že se obchod uzavírá mimo město, v tradičních komunitách (v případě měst bývá považován za úplatek, precedent).

Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Libérii angličtina, většina mluvčích má silný místní přízvuk, často na hranici srozumitelnosti.

Sezóna dešťů trvá od května do září, většina cest ve vnitrozemí je během ní nesjízdných.

Státní svátky

Fixní:

 • 1. leden (New Year)
 • 7. leden (Pioneer´s Day)
 • 11. únor (armád Forces Day)
 • 12. březen (Decoration Day)
 • 15. březen (narozeniny prvního prezidenta země, Josepha Jenkinse Robertse)
 • 1. květen (Labor Day)
 • 14. květen (National Unification Day)
 • 26. července (Independence Day)
 • 15. srpen (Assumption)
 • 24. srpen (National Flag Day)
 • 8. listopadu (Thanksgiving Day)
 • 12. listopadu (National Memorial Day)
 • 29. listopad (narozeniny nejdéle sloužícího prezidenta země,Williama Tubmana)
 • 25.-26. prosinec (Christmas)

Pohyblivé:

 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Svátek oběti)
 • Velikonoce
 • Den postu a motlitby (Fast and Prayer Day, duben)

Pracovní doba

 • V administrativě: 8.00-12.00 a14.00-17.00h (po-pá) a 9.00-14.00h (so)
 • V bankách: 8.30-12.00 (po-čt) a 8.30-12.30h (pá)
 • Mezinárodní letiště v Monrovii je otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 7.00 do 19.00 h.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země je třeba (min. 6 měs. platný) pas a vízum (na zákl. pozvání, dokladu o cíli cesty a čerstvého bank. výpisu, interview, během 7 prac. dní). Vízum je za 75-350 eur (dle typu a délky trvání víza) možno získat na ZÚ Libérie v Berlíně: na místě je získat nelze – osoba bez víz je okamžitě deportována.

Po překročení hranice je pas razítkován (o prodloužení víz je za 20 USD možno pořádat na monrovijském Imigračním úřadě (Broad Street, Monrovia).

Více na stránkách: http://www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

Očkování:

Libérie je silně malarická oblast. Povinné je očkování proti žluté zimnici (od roku a výše, předkládá se i jako podklad k udělení víza), doporučuje se očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B, popř. choleře, aktualizovat vakcinaci proti obrně, tuberkulóze. V zemi se běžně vyskytuje řada tropických (onchocerciasis) a zažívacích onemocnnění (hepatitida A, E, tyfoidy, schistosomiasis, protozoální průjem, lassa fever, endemicky cholera). Běžná je vzteklina. Vysoká je incidence sexuálně přenosných onemocnění, zj. HIV/AIDS.

Cestovatelům se důrazně doporučuje uzavřít dobré cest. pojištění a před cestou kontaktovat lékaře a případná zdravotní rizika konzultovat.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Najímání cizích státních příslušníků v Libérii závisí na dostupnosti kvalifikovaných místních kandidátů na danou pozici. Pracovní právo upřednostňuje zaměstnávání liberijských občanů a mnoho investičních smluv vyžaduje, aby podniky zaměstnávaly určité procento liberjánů, a to i na vrcholových vedoucích pozicích. Nalezení kvalifikované pracovní síly zůstává problémem a zahraniční společnosti často poukazují na obtíže nalézt kvalifikovanou práci jako svou největší provozní překážku.
Ministerstvo práce oznámilo v roce 2015, že nebude vydávat pracovní povolení pro osoby, které nejsou z Libérie a kteří hledají zaměstnání na pozicích jako jsou účetní, manažeři lidských zdrojů a správní manažeři. Zahraniční společnost, která si přeje zaměstnat cizí státní příslušníky, musí nejprve založit svou liberijskou pobočku. Tento libérijský subjekt je pak povinen požádat o příslušné pracovní povolení pro zaměstnance.

Cizinci potřebují dlouhodobé vízum a prac. povolení.

Více na: http://lis.gov.lr/

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření v místních zdravotnických zařízeních lze doporučit jen v naléhavých případech (i movitější Liberijci dávají přednost ošetření mimo zemi, př. v ghanské Akkře), výjimečně lze o pomoc požádat místní pobočku Médecins Sans Frontières).

Zdravotnická zařízení v Libérii jsou velmi omezená a mají špatnou kvalitu. Zařízení často postrádají základní čistotu, diagnostické a léčebné vybavení a dokonce i nejběžnější léky. Soukromé kliniky jsou často provozovány jednotlivci bez vládních licencí nebo dokonce lékařských titulů. Neexistuje veřejná agentura, která by tyto operace monitorovala. Nemocnice a zdravotnické služby v Libérii jsou omezeny na hlavní město Monrovia, prakticky bez lékařských služeb je venkov. Mezi hlavní veřejné nemocnice v Libérii patří nemocnice Johna F. Kennedyho a nemocnice vykoupení, se sídlem v Monrovia. Obě zařízení poskytují základní zdravotní péči a nespecializované zdravotnické služby. Přehled zdravotnických zařízení v Libérii zde.

Za každé ošetření se (před zákrokem) vyžaduje fin. hotovost. K dispozici nejsou ani (pokud, pak drahé) léky. Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění, s sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci.  Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Libérie