Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou ministerstvem podle § 20 – 22 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Základní informace k životní situaci

Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou Ministerstvem zemědělství podle § 20 – 22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále též "zákon").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

 • fyzická osoba, která splňuje podmínky pro udělení licence,
 • právnická nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence (§ 21 zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Licenci uděluje Ministerstvo zemědělství, jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, na základě písemné žádosti žadatele, pokud on sám nebo jeho odpovědný zástupce splňuje podmínku:

 • zletilosti,
 • plné způsobilosti k právním úkonům,
 • bezúhonnosti,
 • úplného středního vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let nebo vysokoškolského vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti obsahující všechny požadované náležitosti podle § 14 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále též "vyhláška").

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo zemědělství

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost obsahuje:

 • jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo sídlo a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,
 • obchodní firmu, pokud pod tímto jménem podniká,
 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
 • popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 6 měsíců.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje:

 • obchodní firmu, sídlo a právní formu žadatele; fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt,
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 • výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt odpovědného zástupce žadatele,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
 • popis dosavadní odborné lesnické praxe (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) odpovědného zástupce žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší než 6 měsíců.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o udělení licence v lesním hospodářství (příloha č. 31 vyhlášky) je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Kolková známka v hodnotě 100 Kč jako správní poplatek nalepený na předkládané žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupováno dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při bezchybně podané žádosti 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené zákonem a vyhláškou, Ministerstvo zemědělství žadatele vyzve, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (§ 20 – 22)
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad k ministru zemědělství, a to písemným podáním adresovaným Ministerstvu zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů (viz kontakty uvedené v bodě 9).

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo zemědělství

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Tomášek, tel.: 221 812 330

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 1. 2008

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

23. 1. 2008

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace