Lichtenštejnsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Lichtenštejnsko nepatří mezi významné obchodní partnery České republiky, je dlouhodobě zhruba na 100. pozici obchodních partnerů ČR s podílem zhruba 0,01 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Obchodní saldo je z pohledu ČR v posledních letech aktivní (mírně pasivní bylo v období 2008 – 2014).
Rostoucí trend vzájemného obchodu od roku 2003 byl přerušen v letech 2008 a 2009 důsledky hospodářské krize. Od roku 2010 byly zaznamenány pozitivní vývojové tendence a v r. 2016 narostl vzájemný obchod na rekordní úroveň 1 172 mil. Kč. V roce 2018 dosáhl vzájemný obrat hodnoty 702 994 tis. Kč, poklesl tak meziročně o 27%. V dlouhodobém pohledu zaznamenáváme však tendenci růstu jak u vzájemného obchodu, tak i u vývozu. Lichtenštejnské firmy zaměstnávají v Česku cca 220 pracovníků. Nejznámější firmy jsou například HILTI, Hoval, Thyssen-Krupp Presta nebo LGT Bank.

– Hoval provozuje prodejní a servisní centrum v Plzni
– Hilti má vedle své centrály nedaleko Prahy / Prahy tři distribuční, servisní a prodejní místa
– Oerlikon Balzers provozuje prodejní a výrobní centrum v Jihlavě

Lichtenštejnské společnosti zaměstnávají v České republice cca 220 pracovníků.

V r. 2018 vyvezlo Lichtenštejnsko do České republiky 693,456 tun zboží v hodnotě 309’262 tis. CZK.

V r. 2018 dovezlo Lichtenštejnsko z České republiky 2’087,872 tun zboží v hodnotě 393’732 tis. CZK.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Částky v tis. CZK

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 312 204 355 524 613 900 575 643 393 732
Dovoz 356 645 273 850 558 775 387 234 309 262
Obrat 668 849 629 384 1 172 675 962 877 702 994
Saldo -44 441 +81 674 +55 125 +188 103 +84 470

Zdroj: ČSU

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Vývoz
Období :   1.1.2018  –  31.5.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              249 109                137 730
09 Různé jedlé výrobky a přípravky LI Lichtenštejnsko              71 093                16 431
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu LI Lichtenštejnsko              430 930                71 102
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko               43 376                34 752
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko               201 557                42 511
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko               4 476                1 546
75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat LI Lichtenštejnsko                14 141                 42 511
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. LI Lichtenštejnsko               2 397                  24 707
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku LI Lichtenštejnsko               16 364                  8 347
89 Různé výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko               307 489                  81 077
Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Dovoz
Období :   1.1.2018  –  31.5.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              227 753                86 188
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko              5 504                19 367
81 Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační LI Lichtenštejnsko              107 144                31 349
54 Léčiva a farmaceutické výrobky LI Lichtenštejnsko                2 004                  32 459
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. LI Lichtenštejnsko                2 453                  35 932
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko               15 886                  43 064
88 Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny LI Lichtenštejnsko                3 650                  69 676
59 Chemické prostředky a výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko                1 950                  19 588
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko               46 067                  14 020
66 Výrobky z nekovových nerostů, j.n. LI Lichtenštejnsko              2 066                  12 962

Datum generování: 30.07.2019
Zdroj:
CZSO,

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici žádné relevantní údaje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku byl 1’781 mil. CZK k 31. 12. 2017 (nejaktuálnější údaj).
Zdroj:  Česká národní banka

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

Smluvně právní základna s ČR
8. září 2009 – podpis společného prohlášení ČR a Lichtenštejnska o navázání diplomatických styků a současně také memoranda o budoucí spolupráci.
Společná komise historiků zřízená ve dnech 6. – 7. dubna 2010 při oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Lichtenštejnsku.
25. 9. 2014 Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Pro účely daňové spolupráce mezi ČR a Lichtenštejnskem je aplikovatelná dohoda uzavřená na komunitární úrovni, tzn. Dohoda mezi Evropským společenstvím (ES) a Lichtenštejnskem, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanovenými směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Na základě zmíněné Dohody aplikuje Lichtenštejnsko srážkovou daň z úrokových příjmů ve výši 35% a následně je 75% z těchto výnosů převáděno do země rezidence skutečného vlastníka úrokového příjmů, tj. např. do ČR.

Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o automatizované výměně daňových informací dle standardů OECD. Výměna informací začne fungovat 1. 1. 2017.

Vztahy s EU a multilaterální vztahy
Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD. 
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung 

Nadace Rozvojová služba Lichtenštejnska (Der Liechtensteinische Entwicklungsdienst LED)

• vykonává veřejnou rozvojovou spolupráci ve jménu lichtenštejnské vlády
• pracuje hlavně ve venkovských oblastech ve vzdělávání a rozvoji venkova
• upřednostňuje podporování žen, sociální spravedlnost a životní prostředí ve všech činnostech
• je soukromoprávní nadací obyvatelstva a vlády Lichtenštejnska
• byla založena v roce 1965
http://www.led.li/strategie/leitbild.html

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem