Lichtenštejnsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Lichtenštejnsko nepatří mezi významné obchodní partnery České republiky, je dlouhodobě zhruba na 100. pozici obchodních partnerů ČR s podílem zhruba 0,01 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Obchodní saldo v r. 2019 činilo 11 794 tis. CZK, z pohledu ČR tedy aktivní (mírně pasivní bylo v období 2008 – 2014).
Rostoucí trend vzájemného obchodu od roku 2003 byl přerušen v letech 2008 a 2009 důsledky hospodářské krize. Od roku 2010 byly zaznamenány pozitivní vývojové tendence a v r. 2016 narostl vzájemný obchod na rekordní úroveň 1 172 mil. CZK. V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat hodnoty 643 036 tis. CZK, což je pokles o 59 958 tis. CZK oproti r. 2018. V dlouhodobém pohledu zaznamenáváme však tendenci růstu jak u vzájemného obchodu, tak i u vývozu. Lichtenštejnské firmy zaměstnávají v Česku cca 220 pracovníků. Nejznámější firmy jsou například HILTI, Hoval, Thyssen-Krupp Presta nebo LGT Bank.
– Hoval provozuje prodejní a servisní centrum v Plzni
– Hilti má vedle své centrály nedaleko Prahy / Prahy tři distribuční, servisní a prodejní místa
– Oerlikon Balzers provozuje prodejní a výrobní centrum v Jihlavě

V roce 2019 dovezla Česká republika z Lichtenštejnska 812,548 tun zboží v celkové hodnotě 315 621 tis. CZK. Největší podíl dovozu 99 297 tis. CZK tvořilo Průmyslové spotřební zboží (třída 8 dle klasifikace SITC)

V roce 2019 vyvezla Česká republika do Lichtenštejnska 1 105,216 tun  tun zboží v hodnotě 327 415 tis. CZK. Největší podíl vývozu 154 062 tis. CZK tvořily Stroje a dopravní prostředky (třída 7 dele klasifikace SITC)

Zdroj: MPaO ČR, Měsíční statistika zahraničního obchodu

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Částky v tis. CZK

  2015 2016 2017 2018  2019
Vývoz 355 524 613 900 575 643 393 732 327 415
Dovoz 273 850 558 775 387 234 309 262 315 621
Obrat 629 384 1 172 675 962 877 702 994 643 036
Saldo +81 674 +55 125 +188 103 +84 470 +11 794

Zdroj: MPaO ČR, Měsíční statistika zahraničního obchodu

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Vývoz
Období :   1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              92 798             41 359
09 Různé jedlé výrobky a přípravky LI Lichtenštejnsko              50 881                12 119
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu LI Lichtenštejnsko              266 400                45 318
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko              25 827                21 265
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko              129 504                42 701
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko              1 545               2 029
75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat LI Lichtenštejnsko                10 621                 35 365
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. LI Lichtenštejnsko              390                  5 236
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku LI Lichtenštejnsko              10 323                   6 203
89 Různé výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko              246 196                83 621
Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Dovoz
Období :   1.1.2019  –  31.12.2019
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
69 Kovové výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko 86 213            39 165
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. LI Lichtenštejnsko 4 796              16 932
81 Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační LI Lichtenštejnsko             106 008                36 911
54 Léčiva a farmaceutické výrobky LI Lichtenštejnsko               1 400                  23 575
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. LI Lichtenštejnsko                2 049                  27 714
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. LI Lichtenštejnsko              14 726                  44 830
88 Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny LI Lichtenštejnsko                2 051                  32 694
59 Chemické prostředky a výrobky, j.n. LI Lichtenštejnsko                865                  1 403
78 Silniční vozidla LI Lichtenštejnsko              3 367                     595
66 Výrobky z nekovových nerostů, j.n. LI Lichtenštejnsko            124                  586

Datum generování: 30.07.2019
Zdroj:
CZSO,

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přibližně tři pětiny zaměstnanců v Lichtenštejnsku pracují v sektoru služeb. Mezi nejdůležitější ekonomické sektory patří finanční a pojišťovací služby, právní a daňové poradenství a obchod. Rozsah služeb je široký a zahrnuje kolem 300 druhů hospodářské činnosti. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých českých investic v Lichtenštejnsku byl 1’781 mil. CZK k 31. 12. 2017 (nejaktuálnější údaj).
Zdroj:  Česká národní banka

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

Smluvně právní základna s ČR
8. září 2009 – podpis společného prohlášení ČR a Lichtenštejnska o navázání diplomatických styků a současně také memoranda o budoucí spolupráci.
Společná komise historiků zřízená ve dnech 6. – 7. dubna 2010 při oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta v Lichtenštejnsku.
25. 9. 2014 Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Stále mladá spolupráce mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou je intenzivní a je vyjádřena ve velkém počtu spolupráce v oblasti zahraniční politiky, kultury a vzdělávání.
Pro účely daňové spolupráce mezi ČR a Lichtenštejnskem je aplikovatelná dohoda uzavřená na komunitární úrovni, tzn. Dohoda mezi Evropským společenstvím (ES) a Lichtenštejnskem, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanovenými směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Na základě zmíněné Dohody aplikuje Lichtenštejnsko srážkovou daň z úrokových příjmů ve výši 35% a následně je 75% z těchto výnosů převáděno do země rezidence skutečného vlastníka úrokového příjmů, tj. např. do ČR.

Lichtenštejnsko přistoupilo k Dohodě o automatizované výměně daňových informací dle standardů OECD. Výměna informací začne fungovat 1. 1. 2017.

Vztahy s EU a multilaterální vztahy
Lichtenštejnsko je členem ESVO od roku 1990, členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) od roku 1995 a členem WTO rovněž od roku 1995.

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mezinárodní humanitární spolupráce a rozvoj (IHCE) je odpovědností ministerstva zahraničních věcí a je koordinována Úřadem zahraničních věcí.
V roce 2018 poskytlo Lichtenštejnsko na projekty určené na pomoc při mimořádných událostech a při rekonstrukcích, na pomoc uprchlíkům a migraci a na bilaterální a multilaterální projekty rozvojové spolupráce 22,5 milionu franků.
Oficiální podpora a rozvojová spolupráce (Official Development Assistance, ODA) zahrnuje státní výdaje, které Lichtenštejnsko vydává dle kriterií OECD. 
https://www.llv.li/inhalt/12037/amtsstellen/internationale-humanitare-zusammenarbeit-und-entwicklung 

Nadace Rozvojová služba Lichtenštejnska (Der Liechtensteinische Entwicklungsdienst LED)

• vykonává veřejnou rozvojovou spolupráci ve jménu lichtenštejnské vlády
• pracuje hlavně ve venkovských oblastech ve vzdělávání a rozvoji venkova
• upřednostňuje podporování žen, sociální spravedlnost a životní prostředí ve všech činnostech
• je soukromoprávní nadací obyvatelstva a vlády Lichtenštejnska
• byla založena v roce 1965
http://www.led.li/strategie/leitbild.html

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem