Lichtenštejnsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Vynikající rámcové podmínky a atraktivní perspektivy růstu činí z Lichtenštejnska špičkovou obchodní lokalitu. Není náhodou, že je zde aktivních více jak 4’000 společností, mezi něž patří společnosti, jež úspěšně konkurují na světovém trhu jako globální specializovaní hráči. 
Firmy v Lichtenštejnsku vyvíjejí, vyrábějí a prodávají přední výrobky a služby po celém světě. Za tímto účelem stát nabízí vynikající rámcové podmínky, mezi které patří například snadný přístup k dobře vyškoleným odborníkům z tuzemska a z oblasti kolem Bodamského jezera. Zvláštní význam má však centrální poloha s přímým přístupem na trh do všech zemí EU a EHP, jakož i do hospodářské oblasti Švýcarska. Uznaná stabilita a spolehlivost Lichtenštejnska jakožto státu Triple-A také přispívá k tomu, že se knížectví stává ziskovým místem pro současné podnikání.
Obecné pravidlo „kvalita za rozumnou cenu“ má pro český produkt na místním trhu ve snaze zaujmout lichtenštejnského zákazníka obzvlášť veliký význam. Business jazykem je jako všude na světě angličtina, nicméně znalost němčiny je vždy výhodou, zvyšuje „komfort“ komunikace při delší spolupráci i důvěryhodnost před lichtenštejnským partnerem.
Výhody Lichtenštejnska jako obchodní lokality

– Vysoká míra politické kontinuity a stability
– Široká strategie podnikání
– Dva přístupy na trh (EU / EHP)
– Liberální hospodářská politika
– Stabilní sociální, právní a hospodářský systém
– Umírněný systém zdanění právnických osob, jednoduchý daňový systém (Flat-Tax)
– Liberální zákon o obchodních korporacích
– Zdravá finanční politika státního rozpočtu
– Švýcarský frank jako zákonné platidlo

– AAA – stabilní ratingová země
– Velmi dobrá infrastruktura
– Přehledná velikost, která s sebou přináší flexibilitu a rychlé rozhodování
– Velký kapitál veřejného sektoru

– Podpora výzkumných a vývojových činností  

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na trh:

Viz také seznam advokátních a právnických kanceláří
Vzhledem k velikosti Lichtenštejnska a jeho trhu, je počet distribučních a prodejních kanálú neveliký. Využití místního zástupce je nejlepší počáteční varianta pro komunikaci s koncovým zákazníkem či obchodními partnery. České firmy mohou profitovat hlavně kvalitou a nižší cenou.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní dohoda se Švýcarskem
Celní dohodou z r. 1924 se stalo Lichtenštejnsko součástí švýcarského celního prostoru. V letech 1991-1995 došlo k úpravě dohody a Lichtenštejnsko od té doby může – vždy na základě zvláštního ujednání se Švýcarskem – přistupovat jako samostatná smluvní strana k mezinárodním dohodám a jako samostatný členský stát k mezinárodním organizacím v oblasti působnosti celní dohody (např. přistoupení k EHP v r. 1995).
Celní dohoda se Švýcarskem byla impulzem pro dalekosáhlou harmonizaci hospodářského práva a práva sociálního zabezpečení.
Na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky.
Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu zbraní – např. nožů)
Více údajů ohledně dovozu, vývozu a tranzitu zboží do, z a přes Lichtenštejnsko lze získat na webových stránkách Švýcarské celní správy 

Dokumenty
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Lichtenštenjského knížectví bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V Lichtenštejnsku je registrováno více firem, než kolik je zde obyvatel. 

 • Ve věci založení a provozování se lichtenštejnské AG a nadace příliš neodlišují od podobných společností v německy mluvících zemích, jako jsou Německo a Rakousko.
 • Jejich nespornou výhodou jsou ale velice přijatelné daňové podmínky pro cizí investory (holdingové společnosti), kteří nevykonávají výdělečnou činnost na území Lichtenštejnska / Švýcarska. Nutné je také zdůraznit, že sídlo a bankovní účet v Lichtenštejnsku neznamenají provozování výdělečné činnosti v tomto státě.
 • Obecně platí, že dosažený zisk anebo nárůst majetku holdingových společností nepodléhá ani dani ze zisku, ani živnostenské dani.
 • Je to velmi rozvinutá země s jednou z nejsilnějších ekonomik světa. Zajímavé je, že ve srovnání s Německem či Švýcarskem má velký podíl výroby. Pokud hledáte stabilitu a myslíte to s podnikáním vážně, Lichtenštejnsko je pro vás tou pravou volbou! 
 • Základní sazba daně z příjmů právnických osob je 12.5%. Tato hodnota je ve srovnání s mnoha jinými zeměmi relativně nízká a nezapomínejme, že v Lichtenštejnsku kromě úspory peněz získáváte i vysokou prestiž.
 • V Lichtenštejnsku jsou tři sazby pro daň z přidané hodnoty: základní je 8%, snížené sazby jsou potom 2.5% a 3.8%.
 • Nejběžnějším typem společnosti v Lichtenštejnsku je společnost typu Aktiengesellschaft (AG).
 • Pro založení tohoto typu společnosti je třeba jednoho podílníka a jednoho ředitele, 
  který musí být rezidentem.Pro registraci je třeba základní kapitál 50 000 CHF 

https://www.liechtenstein-business.li/fuer-unternehmer/voraussetzungen-zur-firmengruendung/  

Právní forma

Akciová společnost (Aktiengesellschaft AG)

 • Minimální kapitál 50’000 SFr.
 • Ručení za majetek společnosti omezen
 • Povinnost vést účetnictví a kontrolu/revize
 • Veřejná roční uzávěrka
 • Mezinárodně uznávaná právní forma

Instituce (Anstalt)

 • Minimální kapitál 30’000 SFr.
 • Ručení omezeno na majetek instituce
 • Povinnost vést účetnictví
 • Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe – specifická právní forma podnikání v Lichtenštejnsku)
 • Neveřejná roční uzávěrka
 • Mezinárodně méně známá právní forma

Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

 • Minimální kapitál 30’000 SFr.
 • Podílníci ručí do předem stanovené částky
 • Povinnost vést účetnictví
 • Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe – specifická právní forma podnikání v Lichtenštejnsku)
 • Mezinárodně uznávaná právní forma
 • Veřejně registrovaný podílník

Podnik/firma jednotlivce (Einzelfirma)

 • Žádný minimální kapitál
 • Ručení naní neomezeno na soukromý majetek 
 • Povinnost vést účetnictví při hrubém obratu přes 10’000 SFr.
 • Jednoduché zřízení
 • Nízké náklady na zřízení

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Lichtenštejnsko je náročné a velmi drahé teritorium. Kromě standardních marketingových postupů je velmi důležité věnovat péči jazykové úrovni.

           Veletrh
           Průmyslová, obchodní a řemeslná výstava LIHGA ve městě Schaan. Příští edice: 11. až 13 a 16. až 19. září 2020

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Lichtenštejnsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Lichtenštejnsko je členem WIPO, World Intelectual Property Organization, od roku 1972.

Zastupitelskému úřadu ČR v Bernu nejsou známy žádné spory ohledně porušení práv duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky

Handelsregister

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pomoc při řešení problémů s podnikáním

Při jakýchkoliv problémech se vstupem a podnikáním na lichtenštejnském trhu, je možné signalizovat tyto problémy na adresách: k překážkám obchodu prekazky.obchodu@mpo.cz, k ochranným opatřením antidumping@mpo.cz.
V kontaktu s Ministerstvem obchodu a průmyslu je nutné uvést přesnou povahu problému, datum a místo kde vzniká, případně další údaje o obchodním případu, kterého se problém týká a také identifikaci.
Problémy s přístupem na lichtenštejnský trh lze signalizovat také přímo Evropské komisi prostřednictvím webových stránek.
Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v českém jazyce.
Obecně lze konstatovat, že spory mohou být řešeny smírčím řízením, nebo u soudu. Výrazně levnější je najít řešení smírčím řízením u rozhodčího soudu. Rozhodčí soud pracuje při Hospodářské komoře ČR.
V případě soudního projednávání není možné se obejít bez právní pomoci specializovaných kanceláří.
V Lichtenštejnsku například:

Advokátní komora která zastřešuje všechny advokátní a právnické kanceláře (u dvou je možnost komunikace v českém jazyce). 
Informace:
„Velvyslanectví nenese odpovědnost ani za kvalitu, ani za cenu účtovanou advokáty a poradci na tomto (ani jiném) seznamu, ani za výsledek jimi vedených konzultací či případných soudních řízení.“

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyky:

 • němčina

Státní svátek:

 • 15. srpna.

Svátky a pracovní volna 2019:

 • 01. ledna Nový rok
 • 02. ledna Berchtoldstag – svátek v germanofonních kantonech Švýcarska a Lichtenštejnska
 • 06. ledna Svátek Tří králů
 • 02. února Hromnice
 • 09. února Masopustní svátek
 • 19. března Svatý Josef
 • 19. dubna Velký pátek
 • 22. dubna Velikonoční pondělí
 • 01. května Svátek práce
 • 30. května Nanebevstoupení Páně
 •  9. června Svatodušní svátky
 • 10.června Svatodušní pondělí
 • 20. června Svátek Božího těla
 • 15. srpna Státní svátek Lichtenštejnska
 • 08. září Narození Panny Marie
 • 01. listopadu Svátek Všech svatých
 • 08. prosince Početí Panny Marie
 • 24.prosince Štědrý den
 • 25. prosince 1. svátek vánoční
 • 26. prosince 2. Svátek vánoční
 • 31. prosince Silvestr

  Otevírací doba:
  Úřady jsou obvykle otevřeny od 8:00 do 12:00 h dopoledne a od 14:00 do 17:00 h odpoledne. O víkendech jsou zavřeny. Menší obchody jsou obvykle otevřeny od 9:00 do 12:00 h a od 13:30 do 18:30 h. Větší řetězce nemají polední pauzu. 
  Pošty jsou obvykle otevřeny ve všední dny od pondelí do pátku od 07:30 do 18:00 h, v sobotu od 08:00 do 11:00 h. Banky jsou obvykle otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 h.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestování do teritoria

Občané ČR smějí pobývat ve Lichtenštejnsku jako turisté 3 měsíce bez víza (pobytového povolení). Veškeré informace k vízům a pobytovým povolením je třeba konzultovat s Regionales Konsularcenter Wien

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů

Všichni zahraniční občané, kteří přijedou do Lichtenštejnska za účelem výdělečné činnosti musí mít po celou dobu pobytu u sebe platný cestovní doklad.

Před zahájením výdělečné činnosti musí zahraniční pracovník u Úřadu pro hospodářské záležitosti zažádat o potvrzení o registraci. Viz https://www.llv.li/#/12084/dienstleistungserlassung-aus-dem-ausland 

Po příjezdu do Lichtenštejnska za účelem výdělečné činnosti je nutné se nahlásit od 1. dne zahájení výdělečné činnosti na příslušném místním úřadě. 
Bližší informace týkající se výdělečné činnosti (do 90 kalendářních dnů v roce, resp. nad 90 kalendářních dnů v roce ) lze nalézt pod následujícími odkazy z webových stránek Imigračního a pasového úřadu: https://www.llv.li/inhalt/117641/amtsstellen/bis-90-tage, https://www.llv.li/inhalt/117642/amtsstellen/ab-91-tage 

Veškeré informace k vízům a pobytovým povolením je třeba konzultovat s Regionales Konsularcenter Wien

Uznávání pracovních kvalifikací

Občané České republiky, kteří potřebují ověřit, zda je jejich zamýšlené povolání v Lichtenštejnsku regulované, se mohou obrátit na informační centrum NARIC. Informační centrum poskytne informace související s případnou žádostí o uznání odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu.    

Informationsstelle für Anerkennungsfragen (NARIC Liechtenstein)

Austrasse 79
Postfach 684
FL – 9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN

Web: http://www.sa.llv.li
Tel: +423/ 236 67 58
Fax: +423/ 236 67 71
E-mail: daniel.miescher@llv.li

Kontaktní osoba: Daniel Miescher, ředitel divize vyššího sekundárního a vysokoškolského vzdělávání 

Další informace: http://www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx#anc07_29
Právní rámec uznávání pracovních kvalifikací:
https://www.gesetze.li/lilexprod/showpdf.jsp?media=pdf&lgblid=2008026000&gueltigdate=09022016

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Maximální týdenní pracovní doba v Lichtenštejnsku je:
  • 45 hodin pro zaměstnance v průmyslových společnostech, pro administrativní pracovníky, pro technické a jiné pracující, včetně zaměstnanců v obchodech
  • 40 hodin pro mladé lidi od 15 do 18 let
  • 48 hodin pro všechny ostatní pracovníky
 
U některých skupin a provozoven lze týdenní pracovní dobu přechodně prodloužit až o čtyři hodiny.

Délka řádné dovolené je 5 týdnů pro zaměstnance do 20 let včetně a 4 týdny pro zaměstnance nad 20 let. Pro některé sektory jsou pracovní podmínky stanovené na základě kolektivních smluv (viz předchozí bod). 

Státní svátky a dny pracovního klidu: https://www.llb.li/de/kontakteinstieg/adressen-oeffnungszeiten/bankfeiertage


Informace lichtenštejnského úřadu práce:

Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) – http://www.amsfl.li/

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče

Mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se proto doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí.

Nemocnice – Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz – tel.: 0423/235 44 11

Důležité informace lze nalézt na portálu MPSV.

Zdravotní péče a pojištění

Občané, kteří pracují a bydlí v jiném členském státě EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční pojišťovna EHIC, nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.
Občané, kteří pracují v jiném členském státě EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční pojišťovnu o vystavení formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem