Lotyšsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Českou republiku spojují s Lotyšskem vedle obdobných historických tradic, zkušeností a kulturních vazeb také blízké politické a bezpečnostní cíle a především tradiční úzká hospodářská a obchodní spolupráce. Lotyšsko je stejně jako Česká republika výrazně proexportně orientovanou, otevřenou ekonomikou, obě země jsou silně zainteresované na posilování mezinárodní konkurenceschopnosti svých firem, na rozvoji exportních kapacit, na provádění inovací, vzdělanostních programů a realizaci efektivních zahraničních investic.

Obchodně ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Lotyšskem se od 1. 5. 2004 uskutečňují v podmínkách jednotného, prakticky bezbariérového trhu Evropské unie. Od společného začlenění do EU nebyly ve vzájemném obchodu vytvořeny žádné nové překážky a i díky tomu objemy výměny trvale rostou.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

K významnému rozvoji česko-lotyšských obchodně-ekonomických vztahů došlo po společném vstupu obou zemí do EU v roce 2004. Postupně narůstající vzájemný obchod byl v roce 2008 nepříznivě ovlivněn finanční a hospodářskou krizí, která hluboce poznamenala lotyšskou ekonomiku. Koncem roku 2010 nabrala obchodní výměna opět novou dynamiku a v tomto trendu pokračuje. V roce 2019 byl obrat vzájemného obchodu ve výši 367,5 mil. EUR. 

Obchodní výměna mezi ČR a Lotyšskem za posledních 5 let

(mil.EUR)

   2015  2016  2017 2018 2019
 Vývoz (z ČR do LV)  229,1  241,24  241,93 255,47 259,64
 Dovoz (z LV do ČR))  84,7  104,15  117,77 109,88 107,94
 Obrat  313,8  345,39  359,8 365,35 367,58
 Bilance  144,4  137,09  124,16 145,58 151,7

Zdroj : ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vzájemný česko-lotyšský obchod zbožím tvoří tisíce položek napříč prakticky všemi sektory našich  ekonomik, do obchodu jsou na obou stranách zapojeny stovky firem. Po desítky let představují v Lotyšsku „vlajkové“ výrobky z ČR dopravní prostředky – osobní vozy z mladoboleslavské Škodovky, trolejbusy a tramvaje z plzeňských závodů Škoda Electric a Škoda Transportation, modernizované posunovací lokomotivy aj. V roce 2019 byl podepsán rekordní kontrakt na dodávku příměstských vlaků, které pro Lotyšsko vyrobí další firma ze skupiny Škoda Transportation Group, Škoda Vagonka. Kromě této komoditní stálice lze ale hlavně v posledních letech pozorovat značné proměny ve zbožové náplni vývozu i dovozu; v obchodu se stále výrazněji prosazují tzv. nové obory a výrobky s vysokým podílem přidané hodnoty. 

Jestliže v předkrizovém období byla výměna poznamenána nepřiměřeným záporným saldem na lotyšské straně bilance, pak v posledních letech se Lotyšsku daří tuto nepříznivou disbalanci do jisté míry překonávat zrychleným tempem vývozu do ČR a také přebytkem v bilanci služeb. 

Deset nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

SITC č.

Název zbožové skupiny SITC

Vývoz (tis EUR)

Dovoz (tis EUR)

2018

2019

2018

2019

1

Potraviny a živá zvířata

11.517 9.637 17.615 14.611

2

Nápoje a tabák

7.938

8.049 1.049 521

3

Suroviny nepoživatelné, bez paliv

7.116

3.580 6.968

2.304

4

Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály

905

817 3.924

3.946

5

Živočišné a rostlinné tuky a oleje

13 29 131  

6

Chemikálie

21.542 25.773 13.767 15.100

7

Tržní výrobky tříděné hl. podle druhu materiálu

47.738 46.943 25.524 25.270

8

Stroje a přepravní zařízení

127.113 130.684 22.244 24.380

9

Průmyslové spotřební zboží

31.409 33.877 18.664 21.804

10

Nespecifikováno

181 251    

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2019 činil lotyšský vývoz služeb do České republiky 25 milionů.EUR, což bylo o 39% více než v roce 2018. Dovoz služeb činil 30 milionů EUR, což ve srovnání s rokem 2018 znamená snížení o 23%.

 

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 Pět největších českých investorů v Lotyšsku v roce 2019

 

Č.poř.

Společnost

Investor

Objem investic (EUR)

Datum

1.

KKB Real Estate, SIA

VIG FUND, a.s.

17,597,200.00

13.12.2019

2.

ENERCOM PLUS, SIA

WIND FORCE s.r.o.

8,701,286.00

23.12.2019

3.

Media Up, SIA

Blutex Group s.r.o.

8,356,250.00

07.04.2019

4.

Nexis Fibers, SIA

Fibers investment a.s.

5,230,644.00

26.03.2019

5.

Nexis Fibers, SIA

ITS Private Investments, a.s.

5,230,644.00

07.08.2019

 

Zdroj: www.lursoft.lv

 

Na konci roku 2019 činila kumulovaná hodnota PZI (přímých zahraničních investic) České republiky v Lotyšsku 66 mil. EUR; kumulovaná hodnota PZI LV v ČR činila 4 mil. EUR.

Kumulované přímé zahraniční investice z ČR do Lotyšska

 • Kultura, rekreace, zábava 64 %
 • Obchod 17 %
 • Administrativní služby 3 %
 • Obchod s nemovitostmi 1 %
 • Ostatní 15 %

Zdroj: LIAA

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou jsou velmi dobré, mezi oběma zeměmi neexistují otevřené problémy. Naopak mají mnoho společných zájmů, které prosazují v rámci členství v EU a NATO.

Ve vzájemných vztazích jsou platné následující smlouvy:

 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění podepsaná 25. 10. 1994 v Rize
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic podepsaná 25. 10. 1994 v Rize (a navazující dohody)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě podepsaná v Budapešti 29. 5. 1996;   
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o letecké dopravě podepsaná 11. 5. 1999 v Praze
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje (Praha 31. 3. 1999)
 • Dohoda ministerstev obrany České republiky a Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany (Riga 21. 6. 2000)
 • Dohoda mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti turistiky (Riga, 11. 5. 2001)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem  vzdělávání a vědy Lotyšské republiky na období 2012-2015 o vzájemné spolupráci (Riga, 31. 1. 2012) – pozn.: dohoda trvá; na další období by měl být uzavřen nový prováděcí protokol
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu podepsaná 14.11.2000 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsaná 16.10.2000 v Praze
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství podepsaná 1.11.1999 v Rize
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů podepsaná 23.10.2009 v Bratislavě
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie podepsané 7.12.2006 v Rize
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o ochraně utajovaných vojenských skutečností podepsaná 10.5.1999 v Praze
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti kultury podepsaná 10.5.1999 v Praze
 • Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (25.10.1999, Riga)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika a Lotyšsko jako členské země EU si navzájem neposkytují rozvojovou spolupráci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rize (Lotyšsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem