Lotyšsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Lotyšsko je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004 (vstoupilo spolu s ČR); od 1. 1. 2014 je také součástí eurozóny. Obyvatelé země jsou většinou velmi eurooptimističtí, i když k řadě jevů zaujímají i vcelku kritická stanoviska. Nejužší a velmi intenzivní kontakty má Lotyšsko s baltskými a skandinávskými sousedy, ale také s Německem, Nizozemskem a Velkou Británií, kde má početnou diasporu. Ruskojazyčná část populace více tíhne ke spolupráci s východními postsovětskými partnery.     

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Rize sídlí zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu.

Hlavním cílem zastoupení EK v LV je:

 • informovat veřejnost o dopadech politiky EU na obyvatele Lotyšska;
 • poskytovat informace o EU lotyšské vládě a dalším institucím i ostatním zájemcům;
 • poskytovat informace tisku a médiím o vývoji a směřování politiky EU;
 • komunikovat s Lotyšskem jménem EK;
 • informovat EK v Bruselu o politickém, ekonomickém a sociálním vývoji v Lotyšsku.

Zastoupení Evropské komise v Lotyšsku
Eiropas Savieníbas Mája, Aspazijas bulv. 28, Riga, LV-1050, Latvija / Latvia
Tel.: +371 67085400
Fax: +371 67085448
E-mail: comm-rep-latvia@ec.europa.eu 
Web: http://ec.europa.eu/latvia/index_lv.htm 
Twitter: @EiropasKomisija

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku
EP Information Office, Aspazijas bulv. 28, LV-1050 Riga, Latvia / Latvija
Tel.: +371/6708 54 60
Fax: +371/6708 54 70
Web: http://www.europarl.lv/

V Lotyšsku též sídlí evropská agentura BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

Z. A. Meierovica bulv. 14, LV-1050 Riga

www.berec.europa.eu 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Lotyšsko, coby členská země EU, realizuje obchodní politiku a aplikuje celní pravidla EU (byla uskutečněna harmonizace celních pravidel s předpisy EU).

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Lotyšska. Podle nejnovějších údajů export Lotyšska do zemí EU tvoří 67,4 % a import 71,8 % z celkového objemu.

Lotyšsko je součástí Evropské celní a daňové unie (European Taxation and Customs Union) a jednotného evropského trhu. Celní systém EU se řídí především:

 • Evropským celním zákoníkem dle nařízení Evropské rady (ER) č. 2913/9, implementováno nařízením Evropské komise (EK) č. 2454/93;
 • Nařízením ER č. 918/83, které zakládá a sjednocuje systém úlev z celních poplatků;
 • Nařízením ER č. 2658/87, které zřizuje/zavádí závazný tarif statistického označení stejně jako Společný celní tarif.

Celní režim dále regulují mezinárodní smlouvy, mj. Rámcová dohody o tarifech a obchodu (GATT), Dohoda o harmonizaci jakosti komodit a kódovacího systému, Dohoda TIR a Dohoda o dočasném dovozu a vývozu ATA.

Přijatá zákonná opatření odpovídají pravidlům a zásadám přijatým GATT/WTO, jejímž je Lotyšsko členem od února 1999.

 Do obchodu se zeměmi EU se promítly následující změny:

 • většina celních bariér byla odstraněna a tím byly odstraněny i všechny celní procedury v rámci jednotného trhu;
 • s výjimkou některých limitů týkajících se individuálních osob (allowances for individual travellers), která zůstávají v platnosti, dokud nebude transformováno celé evropské právo, žádná kvantitativní omezení již neexistují;
 • DPH, nepřímé daně a speciální daně již nejsou považovány za celní poplatky;
 • Vyhlášky lotyšských celních úřadů ohledně původu zboží (BOI) nebo splnění podmínek sazebníku (tariff code; BOI) jsou platné po celé EU;
 • využívá se NCTS (New Computerized Transit System) umožňující jak firmám, tak celním úřadům sledovat a kontrolovat pohyb zboží elektronickou cestou.
Zahraniční obchod Lotyšska ve faktických cenách (prosinec 2019)
 

Export

Import

 

mil. EUR

% z celkového   objemu

mil. EUR

% z celkového   objemu

Celkem

1013,0

100

1383,4

100

Státy EU

682,5

67,4

993,1

71,8

Státy eurozóny

476,9

47,1

737,9

53,3

Státy SNS

155,8

15,4

109,2

7,9

Ostatní státy

174,7

17,2

281,1

20,3

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Lotyšsko již od předvstupní fáze svého přibližování k členství v Evropské unii využívalo a dosud využívá dostupné zdroje z unijních fondů, zejména z Fondu soudržnosti (CF), z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) a  Evropského sociálního fondu (ESF). Na kofinancování projektů, směřujících do nejrůznějších oblastí, včetně projektů komunální politiky a občanské vybavenosti, je v jednotlivých rozpočtech (vč. municipalitních) vždy pamatováno příslušnými částkami.  

Implementační agenturou pro administraci unijních finannčích nástrojů je Lotyšská investiční a rozvojová agentura (LIAA). Poskytuje informace o existujících a plánovaných aktivitách, zajišťuje příjem přihlášek do různých projektů, vyhodnocuje je, uzavírá smlouvy a dohlíží na plnění podmínek projektu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rize (Lotyšsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem