Lucembursko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Hospodářské vztahy České republiky a LUcemburska jsou bezproblémové, vycházejí ze společného členství obou zemí v EU, WTO a OECD.

 

Na bilaterální úrovni je v platnosti Dohoda o podpoře a ochraně investic (1989) a Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (1991, novel. 2013), zajišťující výměnu informací (vč. bankovních), zahrnující mj. právo na dělení výběru daní z příjmu a majetku mezi oběma státy či základní spolupráci příslušných orgánů obou zemí.

 

V současnosti patří Lucembursko mezi menší obchodní partnery České republiky (kolem 50. pozice). Trend je víceméně stabilní, s víceméně trvalou pozitivní obchodní bilancí CZ.

 

Mezi perspektivní obory patří kromě služeb (finanční, ICT) a strojírenské a zpracovatelské produkce (automobily, kovovýroba, plasty, chemický průmysl) zj. tzv. nové technologie (bio, nano, zdravotnictví, vesmírný průmysl), popř. (výběrové) zemědělské produkty („produits du terroir“).

 

Významnou pozici LU zaujímá v oblasti dislokované výroby (konečné výrobky či polotovary z CZ, kompletace a distribuce v Lucembursku).

 

K nejvýznamějším exportním firmám patří Škoda Auto, Rotarex Praha, ArcelorMittal, Karosa Vysoké Mýto, FoxCon CZ Pardubice, Deza Valašské Meziříčí, Astron Buildings Přerov, Paul Wurth Ostrava, Paramo Pardubice, Fatra Napajedla a Accumalux Mladá Boleslav. K nejvýznamnějším importním firmám se řadí Arcelor Distribution Praha, GoodYear Dunlop Praha, Akuma Mladá Boleslav, Rotarex Praha, Ferona Praha, ABB Praha a Škoda Auto Mladá Boleslav. V LU operuje na 1.150 CZ firem (většinou v oblasti daňově zvýhodněných finančních produktů).

 

Mezi hlavní lucemburské investory se řadí společnosti Agroethanol (Jihočeský zemědělský lihovar), Arcelor Mittal (Matthey), Astron (prefabrikované budovy), Invensys Appliances Controls (servis elektroniky), Wagon Automotive (subdodávky autodílů), Ceneuprint (Svoboda Press), Logit (výroba textilií) a Accumalux (Akuma Mladá Boleslav). V kapitálových investicích je LU na prvním místě v obchodování s obligacemi (většina firem je však nadnárodních, místní firmy jsou spíše střední, či menší). Dominují investice se stoprocentní účastí, forma joint-venture rozšířená není. Výjimkou je LU firma Paul Wurth a část CZ firmy Vítkovice, as (AB Group Engeneering/Rotarex Praha).  Investice CZ se realizují spíše v oblasti portfoliových produktů (akcie, dluhopisy, finanční deriváty, pojištění) či při zakládání evropských správních podnikových centrál. 

 

K rozvoji vzájemného obchodu a investic významně přispívá nově ustavené přímé letecké spojení Praha-Lucemburk (LuxAir, 4 lety týdně, od 3/2016, sezónně/se zimní přestávkou, v 2020 kvůli krizi rozšířenéé až do 1. 7. 2020).

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna CZ-LU (mil. EUR, STATEC, 5/2019)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo CZ

2014

115,6

92,4

208

-23,2

2015

108,6

122,4

231

+13,8

2016

143,8

165,5

309,3

+21,7

2017

161,8

173,3

335,1

+11,5

2018

185,4

179,5

364,5

-10,5

2019

149,9

182,8

332,7

+32,9

 Zdroj: STATEC 5/2020

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vzájemného obchodu je relativně stabilní.

 

  • Největší položku vývozu představují silniční vozidla, stroje a zařízení všeobecně užívaná v průmyslu a textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich.
  • Největší  položku dovozu tvoří elektrický proud, stroje a zařízení všeobecně užívaná v průmyslu, železo a ocel.

 

 

Vývoz (statistika SITC (2), s dopočty.)

 

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota EUR (tis.)
78 Silniční vozidla
3 619 759
49 919
74 Stroje a zařízení všeobecně užívaná v průmyslu
1 823 977
28 967
65 Textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich
6 923 276
27 236
23 Surový kaučuk, vč. syntetického a  regenerovaného
5 710 882
13 829
89 Různé výrobky, j.n.
710 854
12 601
69 Kovové výrobky
3 393 094
10 099
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
1 269 758
8 238
67 Železo a ocel
9 061 826
7 921
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznamy
51 156
6 868
75 Kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému zpracování dat
46 404
5 947
62 Výrobky z pryže, j.n.
1 911 320
4 775
57 Plasty v prvotní formě
3 929 914
4 089
73 Kovozpracující stroje
964 903
2 802
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu
225 879
2 745
35 Elektrický proud 0
2 733
71 Stroje a zařízení k výrobě energie
123 125
2 157
66 Výrobky z nekovových nerostů, j.n.
2 056 304
1 773
53 Barviva, třísloviny a pigmenty
372 869
1 641
52 Anorganické chemikálie
93 193
1 515
81 Prefabrikované budovy, výrobky zdravotnické, instalační
424 860
1 436

 Zdroj: ČSÚ

 

Dovoz (statistika SITC (2), s dopočty)

 

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota EUR (tis.)
35 Elektrický proud
0
35 893
74 Stroje a zařízení všeobecně užívaná v průmyslu, j.n.
1 545 040
28 358
67 Železo a ocel
32 832 311
24 571
69 Kovové výrobky, j.n.
6 606 419
12 403
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
785 772
7 921
52 Anorganické chemikálie
2 485 602
7 626
65 Textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich
1 565 322
7 425
58 Plastické hmoty v neprvotních formách
3 983 876
6 899
62 Výrobky z pryže, j. n.
1 381 151
6 558
64 Papír, lepenka a výrobky z nich
3 864 031
5 517
68 Neželezné kovy
1 507 104
4 696
23 Surový kaučuk, vč. syntetického a regenerovaného
1 996 007
4 624
89 Různé výrobky, j.n.
3 375 231
4 528
28 Rudy kovů
114 791
4 263
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu
79 418
3 432
78 Silniční vozidla
833 636
3 225
82 Nábytek a jeho díly
446 854
2 892
53 Barviva, třísloviny a pigmenty
372 869
1 641
52 Anorganické chemikálie
93 193
1 515
81 Prefabrikované budovy, výrobky zdravotnické, instalační
424 860
1 436

 Zdroj: ČSÚ

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Lucemburská vláda otevřela pracovní trh pro občany států, které přistoupily k Evropské unii, 1. 5. 2004. Občané CZ mohou  v Lucembursku využívat stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států (občan České republiky se zájmem o práci v Lucembursku není povinen žádat o pracovní povolení, pouze se registruje za účelem sociálního pojištění u LU úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu)

 

Objem vzájemné výměny v oblasti služeb se ročně pohybuje kolem 250-3400 mil. eur. Statistiky STATEC (https://statistiques.public.lu/fr/index.html) zahrnují zpracování, opravy a údržbu, námořní, leteckou, silniční, železniční, říční i potrubní osobní i nákladní dopravu/přepravu, kosmickou dopravu, přenos elektrické energie, poštovní a kurýrní služby, stavební práce v zahraničí i v tuzemsku, licencované poplatky za užívání franšíz a výsluhy, počítačový software a jeho šíření, telekomunikační služby, audiovizuální poplatky, licence k užívání duševního vlastnictví, ostatní služby v oblasti VT, informační služby, služby výzkumu a vývoje, vědecko-technické služby a vlastnická práva v oblasti, právní, účetní a auditorské služby, poradenství v řízení, reklamu a průzkum trhu, pořádání veletrhů, architektonické a inženýrské služby, služby odpadového hospodářství, služby v oblasti zemědělství a lesnictví, dobývání surovin, pronájem a leasing, služby v souvislosti s obchodem, služby v oblasti zaměstnání, audiovizuální služby, služby scénických umělců, služby v oblasti zdravotnictví, služby v oblasti vzdělávání, služby v oblasti kutlury a rekreace a ostatní osobní služby.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Viz rovněž kap. 2.5./ Investice CZ se zatím realizují zj. v oblasti portfoliových produktů (akcie, dluhopisy, finanční deriváty, pojištění) či při zakládání evropských správních podnikových centrál. 

Konkrétní položky jsou striktně neveřejné.

  

   2012 2013  2014  2015  2016   2017
Investice CZ v LU                  107 618 849 759 651  890

 Zdroj: STATEC, 5/2019 (v mil. eur).

 

Pro srovnání uvádíme investice LU:

 

   2012 2013  2014  2015  2016   2017
Investice LU v CZ                    3.309 3.072 7.647 8.302 9.764  11.785

 Zdroj: STATEC, 5/2019 (v mil. eur).

 

 Z hlediska celkového objemu jsou nadále jasně v převaze lucemburské investice v CZ:

 

   2012 2013  2014  2015  2016   2017
Netto pozice ve prospěch LU 3.202 2.461 6.799 7.543 9.113  810.895

 Zdroj: STATEC, 5/2019 (v mil. eur).

 

Aktuální údaje (2018-2019) k dispozici nejsou.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obě země jsou členy WTO, OECD a EU.

 

Bilaterální smluvní základna je široká. Mezi nejdůležitější smlouvy patří Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním (Ženva, 18.  9. 1929), Dohoda o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu (Brusel, 30. 9. 1952 a Praha 6. 7. 1964), Dohoda o letecké dopravě (Praha,  6. 12. 1968), Kulturní dohoda (Lucemburk, 17. 6. 1976), Dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží (Lucemburk, 15. 7. 1982), Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Brusel 24. 4. 1989), Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Lucemburk, 18. 3. 1991, novel. Brusel, 5. 3. 2013/novelizace zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a z majetku mezi oba státy a upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou stran), Dohoda o vnitrozemské plavbě (Lucemburk 30. 12. 1992), Dohoda o přijímání stážistů (Lucemburk, 11.11. 1999), Smlouva o sociálním zabezpečení (Lucemburk, 17. 11. 2000), Bezpečnostní dohoda mezi vládou  Lucemburského velkovévodství a vládou České republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných skutečností (Praha, 11. 4. 2011) a Memorandum o spolupráci v rámci průzkumu a využívání zdrojů ve vesmíru mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem hospodářství Lucemburského velkovévodství (korespondenčně Praha/Lucemburk, 2. 10. 2018).

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Lucembursko přijalo jednostranný závazek věnovat na rozvojovou spolupráci prostředky ve výši 1 % ODA/HNP (nikoli pouze jen mandatorních 0, 7% HDP, tj. je po SE vůbec 2. největším přispěvatelem OECD).

 

Bilaterálně spolupracuje se 7 prioritními, zj. nízkopříjmovými zeměmi (LDCs), převážně v Africe (Burkina Faso, Kapverdy,  Mali, Nigérie, Senegal), ale i v Asii (Laos) a ve Střední Americe (Nikaragua), s nimiž uzavírá rámcově 4-leté, sektorově zaměřené dohody. Mezi další významné partnery patří 6 států v obdobné geografické distribuci (Afghánistán, Kosovo, Mongolsko, Myanmar, Palestinská autonomní území, Salvador).

 

CZ společně s LU vzhledem k rozdílně teritoriálně zaměřeným rozvojovým prioritám (LU/zj. Afrika, CZ/zj. Asie) realizovala pouze jediný trilaterální projekt, „Venkovské zásobování vodou“ v okrese „Barouéli“ v Republice Mali (2006–2009, s celkovým rozpočtem 2,3 mil. €).

 

V 2018 a v 2019 byly  – bez potvrzení zájmu Lucemburska – provedeny opakované tentativní sondáže možností cílené humanitární spolupráce, př. v oblasti Sahelu (CZ/zatím do 26 mil. CZK/840.000 EUR).

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lucemburku (Lucembursko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem