Maďarsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace viz rovněž stránky:

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuce a prodej spotřebního zboží v HU probíhá obdobným způsobem jako v ČR. Maďarsko disponuje rozsáhlou sítí maloobchodů, supermarketů a hypermarketů. Nákupní a zábavní centra zde mají delší tradici než v ČR. Oproti ČR je v HU více rozšířen klasický prodej na tržištích, především v rámci prodeje potravinářských a zemědělských výrobků. Dodávky do maloobchodů se dějí buď přes síť velkoobchodů nebo některé maloobchodní řetězce mají vlastní distribuci a zboží nakupují do svých prodejen přímo od výrobců a dovozců (např. CBA, Reál a Coop).

Dodávky do supermarketů a hypermarketů do vstupu HU do EU se prováděly centrálně přímo od výrobců. Zboží ze zahraničí se nakupovalo centrálně, ovšem přes podnik (velkoobchod, nebo zástupce) se sídlem v HU. Po vstupu HU do EU dochází ke spolupráci mezi řetězci v sousedních zemích, např. stejné řetězce v ČR a HU si vzájemně vyměňují zboží vyrobené v obou zemích.

Dodávky do nákupních zábavných center mají spíše charakter dodávek do maloobchodů. Zde ale převažují obchody se značkovým zbožím. Tyto obchody dostávají zboží buď přímo od výrobce, nebo od distributora s oprávněním obchodovat se značkou.

Dodávky spotřebního zboží z ČR je možno realizovat přímo maďarskému partnerovi (prodejci) nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Další možností je založit v HU dceřinou společnost. Při vyhledávání maďarského partnera lze též využít služeb Zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti – internetová stránka www.czechtradeoffices.com/www.czechtradeoffices.com/hu/hu a email: budapest@czechtrade.cz .

Další možnosti jak uplatnit české zboží na trhu je pověřit jeho distribucí existující společnost, která již distribuuje jiné zboží z ČR na zdejším trhu a má kapacity k rozšíření nabídky (výhoda je, že v tomto případě je možné si vyžádat reference). Případného partnera je možno hledat i mezi členy Česko-maďarského obchodního klubu (CSMÜK), který působí v Maďarsku (www.csmuk.hu).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky, dokumenty:

Maďarsko se stejně jako ČR od 1. května 2004 stalo členem EU. Tento fakt rozhodujícím způsobem změnil dovozní podmínky a celní systém, které se přizpůsobily podmínkám v EU. Česko-maďarský obchod se stal v EU vnitřním obchodem a se zbožím původem z ČR se obchoduje do HU volně. Při obchodních „dovozech“ z ČR do HU musí být pohyb zboží podchycen dokumenty pro vnitřní obchod v EU. Samozřejmě to platí i pro „vývozy“ z HU do ČR. Pro statistiku vnitřního obchodu EU je nutné při obchodě ČR-HU vyplnit dokument tzv. Intrastat. Podrobnosti o statistickém systému Intrastat lze najít na stránkách  Centrálního statistického úřadu HU. Více informací: https://www.ksh.hu/intrastat_electronic_declaration?lang=en

 

Dostupnost maďarských vyhlášek, zákonů a nařízení (včetně překladů):

 • Úřad předsedy vlády HU sestavuje Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku), ve kterém jsou zveřejněny všechny zákony, nařízení a opatření HU (bližší informace na www.mhk.hu).
 • Další možností získání informací o maďarských zákonech je služba firmy Wolters Kluwer Kft., která nabízí znění platných maďarských právních předpisů a vládních rozhodnutí. Některé zákony je možno zakoupit v německém i anglickém překladu (bližší informace na https://shop.wolterskluwer.hu/ ).

Ochrana domácího trhu:

A) Limitování obchodních aktivit

Co se týče limitování zahraničně-obchodních aktivit v Maďarsku jsou od 1.5.2004 směrodatná nařízení Evropské komise (EK) a Evropské rady (ER), jim musí odpovídat legislativa země.

Povolováním se zabývá Úřad vlády hlavního města Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) – https://mkeh.gov.hu/hivatal (stránka existuje i v anglické verzi). Dříve to byl Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) – Maďarský obchodní licenční úřad.  

Zde je Oddělení obchodu, vojenské techniky, kontroly vývozu a certifikace drahých kovů a Oddělení metrologie a technického dozoru. Na webových stránkách je uvedeno rozdělení a náplně jednotlivých oddělení, informace o licencích a příslušných předpisech (včetně obsahu licenčních předpisů) a to převážně i v anglickém jazyce. Povolování jsou v harmonii s předpisy EU.   

B) Měření a certifikace

1/ Z hlediska našich vývozců při zájmu o maďarský trh nelze opomenout předpisy na ochranu spotřebitele. Po vstupu do EU byla zavedena 2-letá záruční lhůta. U spotřebního zboží se nekompromisně předepisuje návod v maďarštině. Právní i organizační předpoklady schvalování výrobků před jejich uvedením na trh a do provozu jsou vytvořeny, přesto nelze opomenout, aby výrobky odpovídaly maďarským předpisům z hlediska bezpečnosti práce a u dopravních prostředků z hlediska dopravních předpisů. Všeobecně lze říci, že pokud má česká firma k dispozici certifikát platný v EU, není potřeba získávat pro uvedení na maďarský trh jiný certifikát, ale je třeba počítat s tím, že existují výjimky – např. u geneticky upravených potravin.

Vrcholným orgánem pro oblast akreditací zkušeben a pracovišť v HU je Národní akreditační rada – NAH (Nemzeti Akkreditációs Hivatal – www.nah.gov.hu . Zde je možno získat informace o aktuálním seznamu akreditovaných zkušeben.

2/ Pro některé výrobky např. doplňky stravy má zásadní význam pro uvedení na maďarský trh získání povolení od NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) – Národní úřad pro bezpečnost potravinářského řetězce – https://portal.nebih.gov.hu/ . V případě léků je třeba kontaktovat OGYEI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) – Národní ústav farmacie a výživy – https://www.ogyei.gov.hu/ . V souladu se zákonem Řád obchodování s potravinami 1/1997 (ze dne 17.1.1997) a zákonem o potravinách 1/1996 (ze dne 9.1.1996), musí obal výrobku vyhovovat celé řadě požadavků (např. maďarský text, datum nutné spotřeby, složení, jednotková cena, výrobce, balírna  a  doporučená skladovací teplota atd.). Např. kontrolu etiket provádí laboratoře – např. Wessling – https://hu.wessling-group.com/ .

3/ ÁNTSZ – Állami Népegészségügyi és Tisztorvosi Szolgálat (Státní hygienická a veterinární služba) – https://www.antsz.hu/en .

4/ Aktuální znění maďarského zákona o bezpečnosti práce č. XCIII  roku 1993 v angličtině – http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=38155 .

C) Systém kvót

Po vstupu Maďarska do EU jsou pro Maďarsko platné kvóty jen u specifických komodit jako např. zemědělských výrobků.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní předpisy Maďarska najdete v maďarštině na stránkách: https://www.njt.hu/ . Některé maďarské právní předpisy ve 3 světových jazycích je možno objednat na stránkách: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/egyeb/hmj-hatalyos-magyar-jogszabalyok-harom-nyelven.p317/YSO0966.v6995 .

 

Pro zřízení obchodního zastoupení existují v HU dvě základní možnosti:

 • Zahraniční firma pověří tuzemskou hospodářskou organizaci zahraničního obchodu, která na základě smlouvy o zastoupení bude tyto aktivity vykonávat. K uzavření této smlouvy není nutné žádné jiné schválení, za předpokladu, že jsou splněny ze strany maďarského partnera podmínky vládního nařízení 112/1990 (23.10.1990). Další podmínkou je registrace zahraničně-obchodní činnosti maďarského partnera u MNB – Maďarské národní banky.
 • Přímé zastoupení, tj. zřízení informační a servisní kanceláře – Rejstříkový soud HU (Cégbíróság).

Při registraci uvedených forem podnikatelského subjektu je požadována povinná spoluúčast právníka. Obvyklou formou obchodního zastoupení je s.r.o. Předepsaná minimální hodnota základního jmění nového s.r.o. v tomto případě je 3 mil. HUF. V případě uzavřené a.s. je základní kapitál 5 mil. HUF a v případě veřejné a.s. (tj. je zalistovaná na burze) 20 mil. HUF. Toto upravuje nový Občanský zákoník z roku 2013.

Rozšířenou formou podnikání jsou v Maďarsku i komanditní společnosti. Zahraniční firmy zde s oblibou zřizují i svoje filiálky nebo zastoupení (zákaz obchodní činnosti) za účelem marketingu, propagace a přípravy svých investic do maďarské ekonomiky.

V současnosti v HU převládá forma přímého obchodního zastoupení českých firem, která umožňuje provádět obchodování.

Kontaktní instituce k založení podnikatelského subjektu jsou:

 • NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Tax and Financial Audit Office) (DIČ)
 • KSH (Központi Statisztikai Hivatal/ Central Statistical Office (statistické číslo)
 • Társadalombiztosítási Igazgatóság/Social Security Directorate (reg. číslo)
 • Cégbíróság/Court of Registration (IČO)
 • Banka, poskytující služby pro podnikatele (bankovní účet)
 • Komora (obchodní a průmyslová, agrárně hospodářská) (reg.číslo)

Úřady:

Tyto instituce mají své zastoupení kromě Budapešti i ve všech župách.

Náklady na založení organizace a podnikatelského subjektu jsou různé s přihlédnutím např. k výši poplatku za právníka, počtu zaregistrovaných činností atd. Právníci si při založení obch. společností obvykle účtují v případě s.r.o. (Kft.) a uzavžené a.s. (Zrt.) cca 1000 – 3000 EUR, v případě veřejné a.s. (Nyrt.) se ceny pohybují od 5000 EUR (stav roku 2020).

Lhůta vyřizování nutná pro zahájení činnosti nové organizace je v průměru 3 až 4 týdny (doba od data zahájení spolupráce s právníkem k datu, kdy se od firemního soudu (Cégbíróság) získá potvrzení o podání žádosti o registraci). Získáním tohoto potvrzení se stává nová organizace plnohodnotným právním subjektem. Vlastní výpis z obchodního rejstříku se získá za dobu jednoho i více měsíců. (Uvedené časové údaje jsou typické pro Budapešť, kde jsou stále problémy s přetížeností firemního soudu. Situace mimo hlavní město je příznivější).

Průměrné ceny pronájmů kanceláří v Budapešti za rok 2020 se pohybují přibližně mezi 12 – 22 EUR/ m²/měsíc + DPH  plus provozní náklady. 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Cílená propagace je rovněž na maďarském trhu nevyhnutelná. V oblasti celoplošných televizních a  rozhlasových reklam jsou zastoupeny hlavně nadnárodní společnosti, které vedou tvrdý a nákladný boj o zákazníka. Typické je to zejména v případě spotřebního zboží, kde je situace obdobná jako v ČR (reklamy na prací prášky, hygienické potřeby, jogurty, krmiva pro kočky a psy, atd.).

 

Mezi největší firmy zabývající se průzkumem trhu v Maďarsku patří např.  Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt. a GFK Hungária Kft.

Kromě deníků s celostátní působností se výrobci z ČR vyplatí soustředit se také na  inzerci v odborných periodikách a současně na inzerci ve vysílání regionálních rozhlasových a TV stanic. Z výstav vystupuje do popředí význam účasti na specializovaných výstavách se speciálním odborným zaměřením. Základní význam má příprava reklamních materiálů a prospektů v maďarštině zejména u spotřebního zboží.

 

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Nejvýznamnější veletrhy jsou převážně soustředěny v Budapešti. Vedle toho existují i některé další veletrhy v dalších městech, spíše regionální povahy. Akce se průběžně doplňují, proto je třeba vždy si najít nejaktuálnější stav webových stránek. V současné době pandemie nelze předvídat, jaké veletrhy budou realizovány.

Seznam hlavních veletržních firem a jimi organizovaných veletrhů a výstav:

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (největší veletržní společnost)
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
Pošt. adresa: 1441 Budapest, Pf. 44
Telefon: +36-1/2636000
Fax: +36-1/2636098
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 
Web: https://hungexpo.hu/en/

Zástupcem HUNGEXPO v ČR je: www.expocs.cz

 

 

 

V-Trade Exhibitions Ltd. (V-Trade Kiállítások Kft.)
(město Debrecín, východní Maďarsko)
Email: vtrade@vtrade.hu
Web: www.vtrade.hu

 

Mimo výše uvedené veletrhy se v Maďarsku koná řada dalších regionálních a lokálních výstav zaměřených např. na oblast turistiky, zemědělství atd. Jedná se např. o webové stránky: http://bmvk-gazdanapok.hu a www.babolnaigazdanapok.hu . Je třeba vždy kontrolovat webové stránky, protože k dispozici bývají většinou údaje jen na aktuální půlrok.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Velvyslanectví ČR nejsou v Maďarsku známy případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům. Stav ochrany duševního vlastnictví odpovídá úrovni v EU a našem středoevropském regionu.

V Maďarsku vstoupila dnem 29. září 2002 v platnost Smlouva o ochraně autorských práv vytvořená a podepsaná v Ženevě v prosinci 1996 WIPO (World Intellectual Property Organization), v Maďarsku ohlášená zákonem XLIX. z roku 2004.

Podle předpisů EU funguje od května 2004 při regionálním velitelství Celní a finanční správy pro střední Maďarsko Oddělení pro ochranu práv duševního vlastnictví, který má také oprávnění zavést řízení v případě zjištění porušení práv na ochrannou značku.

V září 2013 vláda přijala tzv.“Národní strategii HU“, která se orientuje na ochranu duševního vlastnictví. Existuje Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) (stránky mají i anglickou verzi).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejnými zakázkami se zabývá Úřad pro veřejné zakázky. Webové stránky jsou i v anglické a německé verzi.

Veřejné zakázky v Maďarsku upravuje Zákon o veřejných zakázkách a předpisy upravující veřejné zakázky. Aktuální verze je na stránkách: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV  .

Plné znění textu vypisované zakázky se vyhlašuje v on-line věstníku Közbeszerzési Értesítő (Zpravodaj veřejných zakázek).

Znění vypisované zakázky (v maďarštině) může OEÚ ZÚ Budapešť zaslat zájemci na požádání. Veřejné zakázky bývají vypisovány v maďarštině. V češtině jsou zakázky na úrovni EU k dispozici na internetových stránkách (ve velmi zkrácené verzi). Jedná se o „Dodatek k Úřednímu větstníku EU vyhrazený pro veřejné zakázky“.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Maďarská strana má při uzavírání obchodních dohod snahu prosadit do dohody zásadu řešení případných sporů u maďarského soudu.

Zákon, obdobně jako v dalších zemích EU umožňuje i použití instrumentu mimosoudního vyrovnání spotřebitelských sporů. Základní podmínkou jeho použití je existence možnosti použití mimosoudního vyrovnání ve smlouvě mezi oběma stranami.

 

Tématikou zřízení podniku, kanceláře v HU se zabývají např. následující právníci:

 

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Pro Maďary je typické strategické obchodování.

Maďarští obchodníci mají přehled o situaci na trhu, cenách a konkurenčních firmách.

Důležité jsou pro ně osobní kontakty a návštěvy při obchodování. Jsou otevření, ale důvěru si musíte zasloužit.

Jednacím jazykem bývá maďarština, ale pro mladší generaci obchodníků většinou není problémem angličtina.

Otevřeně mluví o problémech.

Při uzavírání dohod doporučujeme písemnou formu.

Nedoporučujeme mluvit o politice.

Datum splatnosti faktur bývá prodloužená na 60-90 dní. Doporučujeme prověřit bonitu obchodního partnera.

Pro úspěšné obchodování je potřeba profesionální přístup, flexibilita a nabídka zboží či služby nejvyšší úrovně.

Státní svátky v roce 2020:

 • 1. 1. – Nový rok
 • 15. 3. – Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49
 • 10. 4. – Velký pátek
 • 12. a 13. 4. – Velikonoce
 • 1. 5. – Svátek práce
 • 1. 6. – Letnice
 • 20. 8. – Den sv. Štěpána, zakladatele státu
 • 23. 10. – Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989
 • 1. 11. – Všech svatých
 • 25. 12. – 1. svátek vánoční
 • 26. 12. – 2. svátek vánoční

Pokud den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej tak s víkendem do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě.

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V  rámci státní správy je využíván zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace s úřady.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané České republiky mohou cestovat do Maďarska i na základě platného občanského průkazu.
Při cestách služebním vozem je doporučeno mít s sebou ověřenou plnou moc potvrzující, že řidič je oprávněn s tímto vozem vycestovat do zahraničí.

Více informací viz rovněž internetové stránky Velvyslanectví ČR v Budapešti – v sekci Konzulární informace – „Rady pro cestující do Maďarska“.

V období pandemie jsou pravidla pro vstup v osobní dopravě uvedena na této stránce: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců

Vstupem ČR, SR a HU do EU si tyto státy vzájemně otevřely pracovní trh. Český občan, který chce pracovat v HU, nepotřebuje k práci pracovní povolení (dle nařízení vlády HU č. 93 z dubna 2004). Po příjezdu do HU občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení 90 dnů. Po tomto termínu musí požádat o registraci (Regisztrációs Igazolás) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a azyl (orgán cizinecké policie – Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) podle místa pobytu, viz www.bmbah.hu. Velice podrobné informace získáte na stránkách: http://bmbah.hu/index.php?lang=en (v angličtině, němčině a maďarštině) pod oddílem „Residence in Hungary“ (pokud se jedná o anglickou verzi). Od 1. 1. 2018 došlo ke změně v registraci – viz http://bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en# (Registrace občanů EU). Funguje zde i Call Center. Je třeba předložit platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti a přiložit doklady, které opravňují k pobytu. Více viz v.u. link.

Ohledně zaměstnávání českých občanů v Maďarsku jsou podrobné informace v angličtině, němčině a maďarštině pod oddílem „Residence in Hungary“ – „Residence Permit for the Purpose of Employment“ (pokud se jedná o anglickou verzi) – http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=62&Itemid=816&lang=en# (ke změně došlo od 1. 1. 2018).

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Úřad pro přistěhovalectví a azyl, Národní ředitelství pro cizince
Budafoki út 60.
1117 Budapest XI.
tel.: 00 36 1/463 9100

Call Center: +36 1 463 9292

 

 

Na příslušném úřadě práce podle sídla firmy je třeba vyplnit oznamovací formulář s údaji o maďarském zaměstnavateli, zaměstnanci apod. a přiložit fotokopii osobního průkazu s úředním překladem do maďarštiny.  

Případné další praktické informace (v angličtině) lze získat www.bmbah.hu .

Při přijímání maďarského občana do zaměstnaneckého poměru v obchodním zastoupení zahraničního subjektu v HU platí pro obchodní zastoupení stejné předpisy jako pro ryze maďarské zaměstnavatelské organizace. Povinností zaměstnavatele, obdobně jako je tomu v ČR,  je nahlásit přijetí nového zaměstnance na sociální a zdravotní pojišťovnu.

Vyslaný pracovník musí ještě před zahájením výkonu práce požádat o daňový identifikační znak (adóazonosító jel) na místně příslušném daňovém úřadě (Nemzeti Adó- és Vámhivatal – NAV). U tohoto úřadu je pak třeba pracovníka zaregistrovat, pokud jeho předpokládaná délka vyslání přesáhne 183 dní. Více informací: http://www.nav.gov.hu/ nebo na telefonním čísle: +36 (1) 250-9500.

Povinnost archivace: V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen schraňovat dokumenty související s placením příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce: Požadavky pracovního práva pro určení zástupce neexistují, způsob zastupování je ponecháván na rozhodnutí zaměstnavatele, a pouze při neexistenci takového rozhodnutí stanoví zákon předpoklad uznání zaměstnance za zástupce zaměstnavatele. Právnickou osobu může před daňovým úřadem zastupovat osoba disponující zastupitelským právem podle příslušných pravidel, plnoletý zaměstnanec, který doloží oprávněnost k zastupování, právní poradce, dále advokát, advokátní kancelář, právník evropského společenství, daňový odborník, diplomovaný daňový odborník, daňový poradce, účetní jakož i zaměstnanec nebo člen hospodářské společnosti resp. jiné organizace oprávněné poskytovat služby v oblasti účetnictví, účetní evidence nebo daňového poradenství.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností: Výše uvedené pravidlo se vztahuje také na přebírání písemností.

Podrobnosti ohledně potřebných procedur na Úřadu pro přistěhovalectví a azyl jsou v angličtině, němčině a maďarštině jsou na stránkách www.bmbah.hu. .

V současné době platí nový a upravený Zákoník práce – zákon č. I. z roku 2012, který nahradil zákon č. XXII. z roku 1992. Podle vlády zákon vytváří v HU jeden z nejflexibilnějších pracovních trhů v EU. Nový zákon  např. umožňuje jednodušší propuštění zaměstnance, zvyšuje rozsah mimořádných pracovních hodin, které může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, upravuje zkušební dobu, ochrannou dobu před odchodem do důchodu apod. Přesné znění zákoníku práce (I. zákon z roku 2012) je možno najít na internetu (je třeba rozkliknout „tartalomjegyzék“ a zde vybrat oblast, která nás zajímá – bohužel  pouze v maďarštině).

Průvodce pracovním právem a zaměstnaností v HU najdete na stránkách –  https://accace.com/labour-law-and-employment-in-hungary/

Minimální mzda:

Výše minimální mzdy od 1. 1. 2020 činí 161 000 HUF (cca 455 EUR – počítáno deviz. kurzem k 28. 4. 2020) a výše zaručené minimální mdy 210 600 HUF (cca 599 EUR – počítáno deviz. kurzem k 28. 4. 2020). Pro rok 2019 platila hrubá minimální mzda stanovena ve výši 149 000 HUF (cca 463 EUR – počítáno deviz. kurzem v roce 2019) a zaručená minimální mzda 195 000 HUF (cca 605 EUR- počítáno deviz. kurzem v roce 2019).
Existuje zákon č. XCIII z roku 1996, který se zabývá vyhlášením Dohody o zabránění dvojího zdanění v oblasti příjmových a majetkových daní mezi ČR a Maďarskou republikou ze 14. ledna 1993, v Praze.
Potřebné informace ohledně zaměstnávání cizinců v HU najdete na web. stránkách (bohužel jen v maďarštině).

 

Nejdůležitější informace:

 • K vykonávání práce českým občanem v HU není třeba povolení, existuje pouze ohlašovací povinnost. Ohlášení je povinen učinit zaměstnavatel a to v Pracovním centru (Munkaügyi Központ), který je kompetentní dle místa vykonání práce. Obsah ohlášení: počet zaměstnaných, jejich věk, jejich školní vzdělání, státní příslušnost, číslo FEOR pracovního okruhu, formu právního vztahu zaměstnání, v případě rodinného příslušníka označení jeho právního postavení, informaci o tom, zda právní vztah zaměstnání vznikl či zanikl.
 • Pracovní centrum potvrzuje ohlášení a oznámené údaje eviduje. Vynechání povinnosti nahlášení se postihuje sankcemi.
 • Od 1.7.2013 vstoupil v platnost nový Trestní zákoník (zákon č. C z roku 2012), neboť nařízení vlády z roku 1979 již neodpovídalo společenským potřebám, ani normám EU.
 • Nový Občanský zákoník  – zákon č. V.  z roku 2013 – platí od 15.3.2014. 
 • Je třeba vždy hledat nejaktuálnější verzi, neboť zákony se většinou průběžně modifikují.
 • Všechny 3 nové zákony a případně další je možno objednat ve 3 světových jazycích např. u firmy Wolters Kluwer Kft, e-mail: info-hu@wolterskluwer.com .

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Maďarsko je členem EU – návštěvníci z ČR mají právo na poskytnutí nezbytného zdravotního ošetření za podmínek stejných, jako jsou poskytovány maďarským občanům. Pacient se prokazuje platným Evropským průkazem zdravotního pojištěnce.

 

Pro dlouhodobé, např. pracovní pobyty v Maďarsku, se doporučuje zařídit si v Maďarsku přímo místní kartičku zdravotního pojištění vydávanou na základě potvrzení vydaného příslušným českým úřadem.

 

Kontakt na maďarskou státní zdravotní pokladnu:

Národní fond zdravotního pojištění v HU (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK, dříve název Országos Egészségbiztosítási Pénztár – OEP, Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály – Oddělení mezinárodních vztahů a právních vztahů )
tel.: +36-1-298-2568
web (jsou i v angličtině a němčině): http://www.neak.gov.hu/

Informace v angličtině – http://www.oep.hu/data/cms1004771/Health_Care_Services_Available_During_Temporary_Stay_in_Hungary_form.pdf („Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary“)

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem