Malajsie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

                    v tis.
  Vývoz     Dovoz     Obrat     Saldo
  USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2014 222 125 52. 115,7 921 501 27. 111,4 1 114 34. 112,2 -699 376
2015 187 158 53. 84,3 986 578 24. 107,1 1 173 736 29. 102,6 -799 420
2016 186 292 51. 99,5 975 571 23. 98,9 1 161 863 32. 99,0 -789 279
2017 208 451 52. 111,6 1 240 835 23. 127,3 1 449 287 28. 124,8 -1 032 384
2018 209 138  53.  100,3  1 602 356  20.  126,1  1 811 495  25.  122,4  -1 393 218
2019 199 782 53. 95,6 1 629 113 20. 101,9 1 828 896 25. 101,2 -1 429 331

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře vzájemného obchodu ČR s Malajsií převažuje elektrotechnika a výpočetní technika dodávaná oběma směry v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců nadnárodních firem.

Vedle tradičních položek českého vývozu do Malajsie (pneumatiky, syrovátka, součásti stavebních strojů) hrají stále významnější roli české progresivní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o aplikace jak fyzické tak kybernetické bezpečnosti, sofistikovanou zdravotnickou techniku, elektroniku, optiku, telekomunikační zařízení apod. Většina komodit je dodávána prostřednictvím místních distributorů, případně již existujícího vlastního zahraničního zastoupení českých firem. 

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Malajsie v roce 2019
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)
8542 Elektronické integrované obvody 29 537 76,7
3818 Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku 27 859 100,2
4011 Pneumatiky nové z pryže 13 824 84,7
3603 Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod 10 469 122,2
0404 Syrovátka výrobyz mléka zahuštěné slazené 7 963 84,0
8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové trubíny 7 131 10124,9
8431 Součástí jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj 6 485 162,2
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 6 293 115,9
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny 6 079 358,1
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob 4 776 81,6

Zdroj: ČSÚ

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Malajsie v roce 2019
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%)
8542 Elektronické integrované obvody 679 720 105,6
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 269 183 77,2
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 168 581 154,9
8473 Části, součásti a příslušenství (jiné kryty, kufříky a podobné výrobky) 58 919 475,3
8541 Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní pol 44 410 81,5
8443 Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části 41 153 214,6
8529 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 a 8528 34 382 46,8
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 31 822 116,4
4001 Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod 27 775 88,5
4015 Výrobky oděvní doplňky z kaučuku vulkaniz 18 627 100,2

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

v mil. Kč 2018 2019
Položka Kredit Debet Bilance Kredit Debet Bilance
Služby  337,7 1 505,4 -1 167,7  382,0  1608,3  -1226,3
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)  3,2 4,1  -0,9   1,9  4,5  -2,6
Opravy a údržba jinde neuvedené  35,4  0,0  35,4  51,2  0,1 51,1
Doprava 213,9  1 416,1  -1 202,2  219,5 1490,3 -1270,8
Cestovní ruch 5,0  0,0  5,0  1,0 0,0 1,0
Stavební práce 1,8  0,0 1,8  1,3 0,1 1,2
Pojišťovací služby a penzijní financování 9,7  63,2  -53,5 10,1 66,8 -56,7
Finanční služby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené 2,7   0,0 2,7  9,1 0,2 8,9
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 19,0  5,5  13,5 22,6 1,7 20,9
Ostatní podnikatelské služby  44,8  16,1 28,7 32,6 44,4  -11,8
Osobní, kulturní a rekreační služby 2,2  0,4  1,8  32,7 0,2 32,4
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malajsii, která si dlouhodobě klade za cíl přesun ke znalostní ekonomice založené na vysokém podílu přidané hodnoty, je tendencí a trendem povzbuzovat zahraniční podniky k částečnému či úplnému přesunu výroby, vývoje či výzkumu do teritoria za účelem rozšíření dovedností a zvýšení úrovně používaných technologií v zemi. Malajsie se díky své geografické poloze, členství v organizaci ASEAN, stabilnímu prostředí a robustní diverzifikované ekonomice může stát výhodnou základnou pro reexport řady českých produktů i do jiných států ASEANu.

Stopy českých firem v Malajsii můžeme vidět i v minulosti. V polovině třicátých let byla v přístavu Klang založena továrna na boty Baťa a celé generace malajsijců vyrostly s jejími výrobky do té míry, že většina obyvatelstva považuje značku Baťa za malajsijskou. Na malajsijském trhu jsou dále přítomné a známé značky jako Bohemia Crystal, pneumatiky Barum nebo motocyklové součástky CZ. Z dalších sektorů je možné jmenovat v oblasti ICT již zmíněný česko-malajsijský společný podnik Tech-Store nebo výrobce bezpečnostního softwaru Trustport.

V oblasti potravinářského průmyslu jsou na malajsijském trhu známé a oblíbené cereálie Emco, cereální sušenky Semix Pluso, nebo extrudované chlebíčky Racio. Stejně tak v sektoru zvířecích krmiv se na malajsijském trhu úspěšně etablovala značka Brit výrobce Vafo Praha.

V sektoru strojírenství lze jmenovat výtahy Stros, které byly dodány do nově budovaných malajsijských elektráren, nebo Strojírnu Litvínov, která v obchodním centru v Kuala Lumpur postavila vertikální aerodynamický tunel pro simulaci volného pádu.

Spolupráce v oblasti obrany je mezi Českou republikou a Malajsií dlouholetou záležitostí.  V minulosti byly dodány vozy Tatra od společnosti Tatra Trucks, pasivní lokační systémy VERA od firmy ERA, nebo radary pro civilní letiště od společnosti Eldis. Úspěchy slavila také Česká zbrojovka, jejíž samopaly Scorpio Evo 3, se staly standardním samopalem malajsijských policejních jednotek, a to v kombinaci s kolimátory a další optikou firmy Meopta.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána dne 8. 3. 1996 v Kuala Lumpur a v platnost vstoupila dne 9. 3. 1998.
  • Dohoda o ochraně a podpoře investic, jejíž podpis se uskutečnil v průběhu návštěvy předsedy vlády ČR Václava Klause v Malajsii dne 9. září 1996, vstoupila v platnost dne 3. 12. 1998.
  • Probíhají expertní jednání o návrhu Smlouvy o právní pomoci mezi Českou republikou a Malajsií ve věcech trestních, prní kolo proběhlo v lednu 2019.
  • Dále probíhají konzultace na expertní úrovni o Dohodě o ekonomické spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Malajsii neposkytuje oficiální rozvojovou pomoc a ani ji od Malajsie nepřijímá. Malajsie není klasickým příjemcem rozvojové pomoci, velká většina rozvojových projektů v zemi se týká spíše technické pomoci v oblasti vyššího a učňovského vzdělávání, dobrého vládnutí, či životního prostředí.

V letech 2007-2014 probíhaly české projekty rozvojové a humanitární spolupráce zaměřené na pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii. Projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí. ČR prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia, místní pobočky UNHCR, tchai-wanské nadace Tzu-Chi, IOM a dalších NGO, mj. financovala činnost mobilní kliniky poskytující nezbytnou prvotní lékařskou péči pro barmské uprchlíky a monitoring zdravotního stavu těchto uprchlických komunit.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem