Malajsie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Malajsií a ČR je proniknutí na místní trh vysoce obtížné bez místního zástupce, nebo založení vlastní pobočky/kanceláře. Tři hlavní etnika zastoupená v Malajsii (Malajci, Číňané a Indové) tvoří do určité míry specifické skupiny spotřebitelů, které se navzájem liší a v případě určitého druhu zboží mohou představovat tři odlišné tržní segmenty, které se vyznačují různými preferencemi, ale například i výší příjmů.

Pokud chce například exportér uspět s nabídkou určitého druhu luxusního zboží, neměl by se dobrovolně diskvalifikovat tím, že uzavře smlouvu o výhradním zastupování se společností, která nemá dobrou obchodní vazbu na majetnou čínskou komunitu.

V každém případě by zástupce měl mít sídlo v Malajsii, protože forma nerezidentních zástupců (např. ze Singapuru či Thajska) nebývá efektivní. Místní obchodní komunita i obyvatelstvo naopak příznivě reaguje na přítomnost autorizovaného servisu pro zboží, či jakékoli další zviditelnění vlastní přítomnosti. Přítomnost zastoupení dodává na kredibilitě.

Ve stále vyšší míře je významným faktorem získání certifikace „halál“. Ze zákona se povinnost této certifikace vztahuje pouze na některé potravinářské výrobky (maso, mléčné výrobky, apod), avšak často místní distributoři požadují předložení halál certifikace i na výrobky, kde to není povinné, a to čistě z důvodu potenciálně vyšších tržeb (muslimové tvoří 65%-70% obyvatelstva), které je systematicky vybízeno ke spotřebitelské obezřetnosti, a právě upřednostňování halál certifikovaných výrobků. V posledních letech existují i tendence uplatňování halál certifikace na celé dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Získání halál certifikace u malajsijského úřadu JAKIM  (Department of Islamic Development Malaysia) je poměrně obtížné. Mezi hlavní podmínky patří, aby výrobní podnik byl zcela vyhrazen halál produkci. Alternativou k náročnému a nákladnému procesu certifikace úřadem JAKIM je získání certifikátu od některé z evropských autorit figurujících na seznamu uznaných certifikací (http://www.halal.gov.my/v4/) úřadem JAKIM.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Při dovozu zboží jsou požadovány dokumenty, které se běžně vyžadují celními úřady ve světě. Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. Celní úřad má nicméně právo při stanovení výše cla vycházet z ceny obvyklé pro daný druh zboží a vypočítat clo z vyšší částky, než je uvedena ve faktuře. Brání se tak záměrnému podfakturování zboží.

K faktuře se dále přikládá náložní list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd. 

V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží.

Celní systém

Dovozní cla jsou uvalena na dovážené zboží a obvykle se jejich hodnota vypočítává z dovozní ceny (ad valorem). Sazby dovozních cel jsou v rozpětí 0–50 %. Suroviny, strojní zařízení, základní potraviny a léčiva jsou při dovozu obecně zatíženy nižšími celními sazbami.

Hodnota zboží neboli dovozní cena pro účely výpočtu dovozního cla je stanovena v souladu s pravidly a principy oceňování dováženého zboží, jak jsou zakotveny v úmluvách Světové obchodní organizace.

Osvobození od platby cla je možné za určitých podmínek, pokud jde o suroviny a komponenty určené k využití při výrobě pro domácí trh nebo pro vývoz. Od dovozních cel mohou být osvobozeny rovněž dovážené stroje a vybavení, které jsou přímo určeny pro průmyslovou výrobu a nelze je zakoupit na domácím trhu. Průmyslové podniky však musejí o osvobození od cla požádat příslušné orgány.

Výrobci, jejichž zboží jde z 80 % na vývoz, mohou požádat o status LMW (Licensed Manufacturing Warehouse). Na základě LMW statutu jim bude prominuta platba cel na dovážené suroviny, komponenty a strojní zařízení, které přímo používají při výrobě vývozní produkce. 

Pro zjištění dovozních cel a dalších daní a poplatků dle harmonizovaného sazebníku (HS) zřídila malajsijská celní správa přehledný web.

Spotřební daně (Excise Duties)

Spotřební daně jsou uvaleny na určité druhy zboží, které je vyráběno v Malajsii či do Malajsie dováženo. Mezi druhy zboží, které jsou zatíženy spotřební daní, nalezneme následující položky: alkoholické nápoje, cigarety a tabákové výrobky, motorová vozidla, hrací karty a hru mahjong. 

Dovážený alkohol tak podléhá nejen dovozním clům (víno 7 RM/L, šumivé víno 23 RM/L, pivo 5 RM/L, lihoviny 55-58 RM/L), ale také spotřební daně odvozené od každého litru 100% alkoholu obsaženého v dovážené zásilce (víno 150RM/L 100% alkoholu, šumivé víno 450 RM/L 100% alkoholu, pivo 175 RM/L 100% alkoholu, lihoviny 150 RM/L 100% alkoholu).

Kromě platby spotřební daně musejí výrobci tabákových výrobků a alkoholických nápojů požádat o licenci k výrobě takového zboží. Dle informací ZÚ v současné době nejsou vydávány kupříkladu žádné nové licence k výrobě piva. Podobně jsou nuceny o licenci požádat také společnosti, které skladují zboží podléhající spotřební dani, pokud již nejsou držiteli povolení k výrobě předmětného zboží.

Spotřební daň se uplatňuje také na osobní automobily, které se do Malajsie dovážejí ze zahraničí, přičemž v závislosti na objemu motoru a druhu vozu se pohybuje v pásmu mezi 60 % a 105 % (viz tabulka). 

Spotřební daň je splatná v okamžiku, kdy zboží opouští výrobní prostory, ale v případě motorových vozidel je daň splatná při registraci vozidla na Silničním dopravním úřadě. U vyváženého zboží odpadá povinnost platit spotřební daně.

Vývozní cla

Vývozní cla jsou obecně uvalena na hlavní vývozní komodity Malajsie: ropu a palmový olej (dále pak textilie, kaučuk či dřevo). S výjimkou ropy, která podléhá desetiprocentnímu vývoznímu clu, jsou cla na další vyvážené komodity vypočítávána s ohledem na výši nákladů při jejich výrobě. V praxi to znamená, že vývozní cla na tyto komodity jsou uvalena pouze na rozdíl mezi vývozní cenou a tzv. prahovou cenou, která odráží náklady výroby dané komodity. V případě, že je vývozní cena stejná nebo nižší než cena prahová, není na vyvážené zboží uvaleno clo. Pro účely výpočtu vývozního cla je hodnota zboží, neboli vývozní cena, stanovena ve výši ceny, jakou by vývozce obdržel ve fázi, kdy je zboží propuštěno celním úřadem do místa vývozu. Referenční tržní cena je každý měsíc zveřejňována na webu Malaysia Palm Oil Board (http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/). 

Kvantitativní dovozní omezení jsou uvalena zřídka a na omezený rozsah druhů zboží. Cílem těchto dovozních kvót je ochrana domácího průmyslu nebo bezpečnostní důvody, případně ochrana veřejného zdraví.

Dovoz některých druhů zboží je zakázaný, nicméně v určitých případech lze požádat o zvláštní dovozní povolení. Mezi zakázané druhy zboží patří výrobky z Izraele, zboží s židovskou náboženskou tematikou, pornografie a neregistrovaná léčiva.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zahraniční společnosti existují dvě možnosti fungování v Malajsii, a to:

 • založení místní společnosti
 • založení reprezentační kanceláře.

K 31. lednu 2017 vstoupil v Malajsii v účinnost Companies Act 2016, který značně zjednodušuje proces zakládání společností, zejména co do administrativní zátěže. Valnou většinu kroků lze provést dálkově prostřednictvím portálu MycoID. Tento portál umožňuje také provádět dálkové platby za poplatky k jednotlivým úkonům (prověření, zda žádaná obchodní firma je volná k použití, registrační poplatek, atd.). Registraci uživatele do portálu je stále nutné verifikovat osobně u nejbližší přepážky SSM (malajsijský obchodní rejstřík), tudíž pro uživatele v zahraničí nejde o zcela pohodlnou možnost. V praxi je nadále řada firem zakládána osobně. Praktické kroky k založení společnosti je možné nalézt na str. 76 manuálu MycoID

V Malajsii lze založit společnost soukromou nebo veřejnou. Společnost může být založena jako:

 • akciová společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • společnost s ručením neomezeným

Společnost s ručením omezeným je možné založit pouze jako veřejnou. V případě soukromé společnosti postačí při registraci doložit jednoho malajsijského jednatele a jednoho společníka. V případě veřejné společnosti je nutné doložit malajsijské jednatele alespoň dva. 

Narozdíl od dřívější praxe je pro zcela nejjednodušší založení společnosti s ručením omezením nutné doložit pouze jednu osobu jednatele s trvalým pobytem v Malajsii. Také narozdíl od dřívější praxe není v řadě případů nutné při založení společnosti dokládat společenskou smlouvu. Je však nutné doložit souhlas jednatele/jednatelů se jmenováním do funkce. Po založení společnosti je taktéž nutné jmenovat tajemníka společnosti (company secretary). Tuto povinnost je možné ošetřit smlouvou se specializovanou společností. 

Zapsání společnosti je do značné míry závislé na její formě, a návazně tedy množství doprovodné dokumentace. V případě jediného vlastníka společnosti s ručením omezením se jedná o proces, který je při osobním podání vyřízen „na počkání“ a v případě dálkového podání v řádu dnů (ověření dokumentů zaslaných online prostřednictvím portálu MycoID). 

Reprezentační kanceláří se rozumí kancelář zahraniční společnosti v oblasti služeb či zpracovatelského průmyslu, která pro centrálu vyvíjí určité, avšak nekomerční funkce, a centrálu reprezentuje. Tuto kancelář je možné založit buď jako klasickou reprezentaci, nebo regionální kancelář, která koordinuje aktivity v Jihovýchodní Asii. Kancelář by měla být financována ze zahraničních zdrojů. 

Mezi povolené aktivity patří:

 • sběr a analýza informací o trhu a obchodních/investičních příležitostech v Malajsii a regionu;
 • plánování a koordinace obchodních aktivit;
 • identifikace surovin, komponent a dalších průmyslových výrobků;
 • výzkum a vývoj;
 • koordinace aktivit filiálek/zástupců v regionu;
 • další aktivity, které neústí přímo v komerční transakce.

Nepovolenými aktivitami se rozumí:

 • obchod (včetně dovozu, vývozu) či jakákoli jiná komerční aktivita;
 • pronájem skladovacích prostor (veškerá logistika musí být prováděna místními entitami);
 • podpis obchodních smluv či jiné komerční zavazování mateřské společnosti či poskytování služeb za úplatu;
 • účast na každodenním chodu dalších malajsijských poboček mateřské společnosti.

Žádost o regisatraci reprezentační kanceláře je nutné podat malajsijské agentuře na podporu investic MIDA. Podrobnější návod je možné nalézt na webu MIDA.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci, marketing a reklamu jsou ve velkých městech podobné jako ve všech ekonomicky vyspělých zemích světa. Je možné využít místní tisk (v anglickém, malajském, čínském nebo tamilském jazyce), televizní a rozhlasové vysílání, internet, direct mailing atd.

Oblast reklamy a propagace je samoregulována Radou pro reklamní standardy (ASA), která se skládá z asociace zadavatelů reklamy, Asociace akreditovaných reklamních agentur, Asociace vydavatelů novin, Asociace venkovní reklamy a Asociace mediálních specialistů. Tato asociace se řídí kodexem, který zdůrazňuje principy rovné soutěže, multietnické složení Malajsie a poctivou povahu reklamy. V praxi však do reklamy zasahují také předpisy regulující média, kde je zvláštní pozornost věnována obsahu, který by mohl vzbudit pohoršení z náboženských důvodů. Zveřejňované texty a fotografie nebo filmové záběry musejí být tedy do značné míry v souladu s muslimskou morálkou. V Malajsii lze využít služeb malých grafických a audiovizuálních studií, která nabízejí základní služby za relativně nízké ceny, nebo velkých reklamních agentur, která fungují stejně dobře jako agentury ve vyspělých zemích, ovšem jejich ceny jsou vyšší.  

Pokud se týká výstav a veletrhů, v Malajsii se koná řada akcí jak lokálního tak regionálního významu. Regionálně významným je v oblasti obrany bienálně konaný veletrh LIMA či DSA (březen 2021 a 2022), v oblasti zelených technologií veletrh IGEM (říjen 2020), v oblasti zdravotnických technologií a farmaceutik SE-Asia Healthcare.

Aktuální seznam veletrhů je k nalezení na webových stránkách vládní agentury MATRADE či webových stránkách webových stránkách Eventseye.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví v Malajsii se v současné době vztahuje na patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení, topologie integrovaných obvodů. Malajsie je členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) a signatářem jak Pařížské, tak Bernské konvence, které upravují ochranu duševního vlastnictví. Kromě toho je Malajsie též signatářem dohody TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects od Intellectual Property Rights), podepsané pod záštitou Světové obchodní organizace. Malajsijské zákony týkající se ochrany práv duševního vlastnictví jsou tudíž v souladu s mezinárodními standardy a teoreticky poskytují adekvátní ochranu jak domácích, tak zahraničních investorů.

K poslední revizi práva duševního vlastnictví v Malajsii došlo v roce 2013. Ústředním orgánem pro otázky duševního vlastnictví je Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO).

Kategorie chráněných předmětů duševního vlastnictví

Patenty

Patents act 1983 a Patents Regulations 1986. V souladu s dohodou TRIPS poskytuje legislativa ochranu na období 20 let od podání přihlášky. Více informací naleznete na webu MyIPO .

Ochranné známky

Trade Marks Act 1976 a Trade Marks Regulations 1997. Zákon poskytuje ochranu registrovaných obchodních značek v Malajsii. V souladu s dohodou TRIPS neumožňuje Malajsie registraci známých obchodních značek neautorizovanými osobami a zajišťuje opatření na hranicích k zabránění dovozů padělaného zboží do země. Malajsie však není stranou Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu ochranných známek, tudíž je nutné v případě hromadné mezinárodní registrace provést separátní registraci v Malajsii.

Dle informací ZÚ požaduje místní známková kancelář důkaz o uvedení či zamýšleném uvedení výrobku, jehož ochranná známka je předmětem registrace na místní trh. Takovým důkazem může být distribuční smlouva či jiný relevantní důkaz. Více informací je na webu MyIPO.

Průmyslový vzor

Industrial Designs Act 1996 a Industrial Designs Regulations 1999. Registrovaný průmyslový vzor je chráněn po počáteční období 5 let, které může být čtyřikrát prodlouženo o dalších 5 let, čímž poskytuje ochranu celkem na 25 let. Více informací se nacházi na webu MyIPO.

Copyright

Copyright Act z r. 1987 poskytuje ucelenou ochranu autorských práv. Ochrana v literární, hudební nebo výtvarné činnosti je poskytována doživotně a na dalších 50 let po úmrtí autora. Pokud jde o zvukové nahrávky, záznamy a filmy, ochrana je poskytována na 50 let od data prvního zveřejnění nebo vyhotovení díla. Více informací je k dispozici na webu MyIPO.

Topografie polovodičových výrobků

„The Layout Design of Integrated Circuit Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu integrovaných obvodů na základě původního nápadu autora. Období ochrany je 10 let od data komerčního využití návrhu nebo 15 let od data jeho vytvoření, pokud není komerčně využíván. Více informací se nalézá na webu MyIPO.

Zeměpisné označení původu

„The Geographical Indications Act“ z roku 2000 poskytuje ochranu registrace zboží na základě názvu geografické lokality, kde bylo vyrobeno. Tato ochrana se vztahuje na zboží jako je víno nebo lihoviny, přírodní či zemědělské výrobky nebo umělecká řemesla se specifickou kvalitou či pověstí charakteristickou pro tuto oblast. Více informací je na webu MyIPO

O ochranu ve všech shora uvedených kategorií je možné žádat i online. V posledních několika letech posiluje vláda Malajsie vynutitelnost existující legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména z důvodu porušování autorských práv a používání obchodních značek. Přesto je však zřejmé, že v některých oblastech problémy přetrvávají, například ve výrobě pirátských kopií optických disků, a padělání značkových výrobků.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Malajsijská vláda, její orgány a veřejné agentury mají oprávnění k přímému nákupu zboží a služeb do výše 50 000 RM. V případě prací (např. stavba, rekonstrukce, oprava), mohou zakázku nad 20 000 přímo zadat registrovanému kontraktorovi. Nad tuto částku a do výše 500 000 RM již tyto entity mají za povinnost požádat o alespoň pět nabídek od firem/kontraktorů registrovaných u vlády a vládních agentur. Povinnost vyhlásit tendr nastává u zakázek s vyšší hodnotou než 500 000 RM.

Dohledem nad zadáváním veřejných zakázek jsou pověřena jednotlivá ministerstva, která ke specifikacím ustanoví technickou komisi. Nabídky jsou posuzovány hodnotícími komisemi, resp. dvěma samostatnými komisemi (technickou a finanční), jsou zpracovány a předány výboru příslušného resortu k rozhodnutí (Ministries/Departments Board). Pokud by však veřejná obchodní soutěž přesáhla částku 50 mil. RM (cca 12 mil. USD), jsou nabídky s vypracovaným doporučením předány Ministerstvu financí ke konečnému rozhodnutí.

Domácí i zahraniční uchazeči se musejí zaregistrovat u Ministerstva financí. V případě dodávek pro velké státní společnosti (např. elektrárenská společnost Tenaga Nasional, nebo ropná společnost Petroliam Nasional – Petronas) je třeba být registrován navíc přímo u nich. V případě stavebnictví je vyžadována registrace u Construction Industry Develompent Board – CIDB. Ve specifických případech, kdy místním subjektům chybí expertiza a kapacity, veřejná obchodní soutěž je otevřena účasti společným podnikům místní firmy se zahraničním dodavatelem, za účelem podpory transferu technologií. Mezinárodní tendry jsou vypisovány jen v situacích, kdy nelze daný výrobek/službu získat na místním trhu a kdy výše uvedené společné podniky nejsou možné.

Podíl zahraničních firem na dodávkách může být v některých případech limitován určitou procentuální hranicí (např. 30 % hodnoty kontraktu). Některé tendry jsou vyhrazeny jen pro firmy vlastněné etnickými Malajci a nemají k nim přístup ani zahraniční společnosti, ani malajsijské firmy vlastněné místními Číňany a Indy. Přestože jsou některé tendry alespoň částečně přístupné i účastníkům ze zahraničí, jedná se vesměs o účastníky již v Malajsii řádně registrované a zpravidla ve společném podniku s místním subjektem. Nezřídka mají totiž případní účastníci veřejné obchodní soutěže velmi krátký čas na to, aby se dostavili na místo dodávky (montáže) a na základě tendrové dokumentace včas vypracovali a předložili ve stanoveném termínu soutěžní nabídku.

Informace o vypsaných tendrech lze získat na internetových vládních stránkách, na portálu eperolehan, na webových stránkách jednotlivých ministerstev, nebo na stránkách státních firem.

Obecné informace k veřejným zakázkám v Malajsii a jejich pravidlům jsou k dispozici zde (https://www.treasury.gov.my/).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení sporů

Tak, jako ve většině vyspělých zemí světa, lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nabídky zboží se v Malajsii standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Klang (přiléhající ke Kuala Lumpur). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (USD, EUR). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb malajsijských dopravců a pojišťoven. 

Na začátku při navazování obchodní spolupráce se používají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních dovozců akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu data směnkou, která má pozdější datum splatnosti. 

Platební morálka v zemi je standardní. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.  

Malajsie dosud patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením, nicméně všeobecně se doporučuje volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů atp.  

Rizika místního trhu

Malajsijský trh je velmi konzervativní a prosazení se na něm je poměrně složité. Základem úspěchu je osobní jednání a častá přítomnost v teritoriu. Při navázání osobního vztahu s místním partnerem pak mohou následovat další kroky, jako kupříkladu založení pobočky v zemi. Je užitečné pečlivě místní partnery prověřit.

Průnik na malajsijský trh vyžaduje  notnou dávku trpělivosti a ochotu přizpůsobit se místní mentalitě v průběhu navazování nových obchodních kontaktů i při samotných jednáních. Doporučení: angažovat místního zástupce nebo založit reprezentační kancelář či pobočku v teritoriu. Neznalost poměrů na místním trhu také nahrává podvodům, avšak zde se téměř výhradně jedná o nedostatečně prověřené kontakty z mezinárodních obchodních portálů, přičemž tyto kontakty v konečném důsledku nemusí z Malajsie vůbec pocházet. Doporučuje se zvýšená obezřetnost při zajišťování dodržení podmínek dohod. 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Malajsie je multikulturní zemí, což je nezbytné vzít v úvahu a styl jednání přizpůsobit svým protějškům (Malajci, Číňani, Indové). Každá tato skupina má odlišný způsob jednání a zvyklosti. Je dobré si předem zjistit informaci o národnosti malajsijského obchodního partnera. Od toho se také odvíjí používaný jazyk. V běžném obchodním styku je bez problémů užívána Angličtina, nicméně čínští partneři velmi ocení komunikaci v Čínštině (používána je zejména Mandarínština, Kantonština a Hokkien). Také v případě Malajců není ku škodě naučit se alespoň základní fráze v malajském jazyce. Indická komunita se mezi sebou dorozumívá vesměs tamilsky. 

Pokud se týká vhodného oděvu, nejlepší je lehké a vzdušné oblečení do tropů, pro muže někdy stačí košile s dlouhým rukávem, tmavší kravata s decentním vzorem a tmavé kalhoty. V případě žen je dobré dbát na místní senzitivity a vyvarovat se přehnaně vyzývavého oděvu. Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek.
Malajsijci velmi dbají na formální zdvořilost, respektují starší osoby a společenské postavení partnerů. Podává se zásadně pravá ruka, nicméně není vhodné si tento druh pozdravu vynucovat u muslimských žen, zejména pokud jde o ženy zahalené v šátku. V takových případech stačí se při pozdravu lehce uklonit s dlaní položenou na srdce. Není vhodné se točit k partnerům zády. Nejsou obvyklé projevy důvěrného chování (poplácávání po zádech, objímání, líbání ap.). Je dobré vyvarovat se dvojsmyslných žertů a žertování na náboženská témata. V jednání je třeba nenechat se vyvést z míry, naopak se doporučuje zachovat zdrženlivost, být trpělivý, avšak důsledný. Je třeba připravit se na poměrně častou nedochvilnost, která souvisí s neutěšenou dopravní situací v hlavním městě v době dopravních špiček. Na jednání/schůzku je vhodné mít malý dárek a samozřejmě dostatečné množství reprezentativních profilů firmy a nabízené výrobní produkce. 

Nelze také podcenit důležitost budování pravidelného osobního kontaktu s malajsijskými protějšky. Při dálkovém kontaktu je nezbytné brát v úvahu také dny místních svátků či časy modliteb v případě Malajců. Zejména v pátky bývá možné vyřizovat jakékoli záležitosti pouze dopoledne, méně obvykle pak také v pozdním odpoledni. Pro Malajsii je také obvyklou praxí sledovat vzájemnou komunikaci a podnikat kroky k jejímu případnému obnovení. Po uplynutí obvyklé doby pro odpověď e-mailem může být účinné připomenout komunikaci telefonicky. Vysokou efektivitu v tomto ohledu také vykazují mobilní komunikační aplikace (nejčastěji Whatsapp, pro čínskou komunitu také WeChat).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi ČR a Malajsií je od 15. 8. 1991 v platnosti Dohoda o částečném odstranění vízové povinnosti, umožňující občanům bezvízový pobyt na území druhého státu po dobu nepřesahující 3 měsíce (tj. 90 dnů). Dohoda je platná pro držitele všech druhů pasů.
Při vstupu na území Malajsie je místními imigračními úřady požadována platnost pasu minimálně 6 měsíců nad dobu povoleného pobytu. V Malajsii není zavedena přihlašovací povinnost.
Z hlediska pobytu a cestování představuje Malajsie standardní a v zásadě bezpečnou zemi. ZÚ Kuala Lumpur je v pravidelném kontaktu s místními úřady i cizími zastupitelskými úřady v Malajsii. Bezpečnostní a zdravotní rizika nepředstavují hrozbu, která by se vymykala situaci v okolních zemích regionu. Malajsie naopak představuje relativně vyspělejší stát v regionu jihovýchodní Asie. Nejaktuálnější cestovní doporučení pro Malajsii je na webové stránce MZV ČR (www.mzv.cz).
Malajsijská vláda, ve snaze přilákat co nejvíce zahraničních turistů, udržuje pořádek a bezpečnost na celém území Malajsie. Z bezpečnostního hlediska patří Malajsie k poměrně bezproblémovým zemím v regionu Jihovýchodní Asie. Určité zvýšené riziko únosů cizinců militantními islamistickými uskupeními existuje ve východní části státu Sabah v okolí měst Semporna, Kudat a Sandakan a přilehlých ostrovů (zvláště Sipadan aj.). 

Riziko horečky dengue

V některých oblastech byl v průběhu roku zaznamenán vysoký výskyt případů onemocnění horečkou dengue. Před cestou do Malajsie je proto vhodné zjistit aktuální doporučení na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Horečka dengue je virové onemocnění, které přenášejí komáři. Hlavním preventivním opatřením je proto ochrana před komářím bodnutím. Více informací o horečce dengue naleznete na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace.

Cestovatelům doporučujeme dbát na dodržování základních hygienických pravidel. Je vhodné dodržovat několika základních zásad:

 • pít pouze balenou pitnou vodu
 • ovoce a zeleninu před jídlem omýt tekoucí vodou
 • stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše

Zároveň je vhodné dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

 • neukazovat nepovolaným osobám obsah peněženky
 • nenosit všechny finanční prostředky u sebe nebo je neukládat na jednom místě
 • pokud možno mít cestovní doklady schované ve speciálních pouzdrech pod oděvem a prokazovat se fotokopií dokladů, kde je to možné.
 • ve večerních a nočních hodinách se vyhýbat temným a neosvětleným místům
 • neponechávat zavazadla bez dozoru
 • být obezřetnější při výběru hotovosti z bankovních automatů a při cestování v prostředcích hromadné dopravy

Doporučuje se pořídit si fotokopii cestovního pasu, letenek a cestovních šeků a uschovávat je odděleně. V případě ztráty nebo odcizení toto opatření výrazně usnadňuje veškerá další řízení a postupy.

Rozšířeným jevem jsou krádeže příručních zavazadel nesených volně přes rameno pachateli jedoucími na motocyklu (zejména dámské kabelky). Tato přepadení nezřídka končí vážným poraněním oběti, která je vlečena i několik metrů za jedoucím motocyklem. Doporučuje se nenosit kabelku na rameně směrem do vozovky, chodit na vzdálenější straně chodníku od silnice a proti směru provozu, aby pachatelé nemohli oběť překvapit zezadu. 

Čeští občané se mohou (v případě zájmu) před cestou do Malajsie registrovat na Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur na výše uvedeném telefonním nebo faxovém čísle, popřípadě mohou na e-mailovou adresu kualalumpur@embassy.mzv.cz zaslat krátkou informaci o jejich plánovaném pobytu. Dále je možné zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.

Celní prohlídka

Celní prohlídka je zpravidla důkladná, ale korektní. Je přísně zakázáno přechovávat, dovážet a vyvážet drogy a jiné omamné prostředky. Porušení těchto předpisů má za následek velmi tvrdé postihy, včetně trestu smrti. Malajsie nerozlišuje mezi měkkými a tvrdými drogami. Výše trestu je závislá pouze na množství použitelné omamné látky v zadržené zásilce. 

Malajsijské zákony přísně zakazují dovážet a vyvážet následující druhy zboží:

Drogy a jiné omamné látky; pornografické materiály a časopisy s touto tematikou; předměty se židovskou symbolikou; výrobky pocházející z Izraele; předměty s reprodukcí koránu; střelné a sečné zbraně; zboží, podobající se injekčním stříkačkám; mořské korály; želví vejce, atd.

Pravidla dovozu a vývozu hotovosti

Je povoleno dovážet a vyvážet místní měnu – Malaysian Ringgit (RM) – do celkové hodnoty nepřesahující ekvivalent 10 000,- USD (1 USD = cca 4 RM) na osobu. V opačném případě je nutné získat povolení ředitele příslušného oddělení Bank Negara Malaysia.

Dovoz a vývoz cizí měny (včetně cestovních šeků) je možný bez omezení. V případě, že se jedná o částku, která přesahuje ekvivalent 10 000,- USD, je nutné toto deklarovat v celním formuláři č. 22.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Na občany naší země se vztahují obdobné podmínky při získávání pracovního povolení jako na ostatní zahraniční pracovníky. Hlavním kontaktním místem pro vydání povolení zahraničního pracovníka je Expatriates Services Division (ESD), spadající pod Immigration Department Malaysia. 

Za pracovníka podává žádost malajsijská firma (registrovaná v rejstříku firem Malajsie) u ESD. Žádající firma musí splnit následující požadavky: musí splňovat podmínku minimálního splaceného kapitálu (250 tis. RM pro 100% malajsijskou firua, 350 tis. RM pro společný podnik, 500 tis. RM pro firmu ze 100 % vlastněnou zahraničním kapitálem, 1 mil. RM pro firmu 100% vlastněnou zahraničním kapitálem, která podniká ve vybraných sektorech, např. maloobchod), doložit doporučení instituce monitorující danou pracovní činnost, registrovat pracovní činnosti u monitorující instituce a v neposlední řadě se také zaregistrovat u ESD.

Žádost o povolení zaměstnání pracovníka musí zahrnovat tyto dokumenty:

 • pasové foto
 • kompletní kopii cestovního dokladu
 • průvodní dopis firmy, kde popisuje svoji činnost na hlavičkovém papíru firmy
 • životopis pracovníka + kopie dokladů o vzdělání
 • kopii pracovní smlouvy (s razítkem Malaysia Inland Revenue Board)
 • výpis z registru firem (SSM)
 • doporučující dopis z monitorující instituce, kam činnost patří: vzdělání – Ministerstvo pro vyšší vzdělání, zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví, turistika – Ministerstvo turistiky, letectví – Odbor civilního letectví, sport – Rada pro národní sporty, fotbal – Malajsijská fotbalová asociace

V případě obnovení pracovního povolení jsou též požadovány vybrané daňové dokumenty, výplatní lístky a další doklady dle vyžádání ESD.

Žádosti se podávají online na adrese esd.imi.gov.my

Podrobný přehled postupů a požadavků zpracovala ESD v této brožuře.

 

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur doporučuje všem cestovatelům do Malajsie sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Zdravotní péče je v Malajsii na dobré úrovni, především pokud jde o soukromá zdravotnická zařízení. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. Velvyslanectví má dobré zkušenosti s nemocnicí Gleneagles v ulici Jalan Ampang v Kuala Lumpur.

Očkování: Při dlouhodobějších pobytech se doporučuje očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A i B, břišnímu tyfu a japonské encefalitidě

Pro pobyt v tropických deštných pralesech se doporučuje, po předchozí konzultaci s odborným lékařem, vybavení antimalariky. Pro krátkodobé pobyty se prakticky doporučuje pouze platné očkování/přeočkování proti tetanu a používání repelentů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni 15.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem