Malawi: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Vztahy Malawi s EU jsou bezproblémové, ovšem nikterak intenzivní. Zahraniční politika Malawi je dlouhodobě píše prozápadní a tato země často na mezinárodních fórech podporuje stanoviska EU.  V Malawi má vedle Delegace EU z členských států rezidentní diplomatické zastoupení pouze Německo a Irsko.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Malawi
Area 18 Roundabout, Presidential Way / Corner M 1PO Box 30102,
Capital City, Lilongwe 3, Malawi.
Telefon: +265 1 773199, e-mail: delegation-malawi@eeas.europa.eu

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/malawi_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je klíčovým obchodním partnerem Malawi. Podle údajů IMF členské země EU (EU27) v úhrnu v roce 2019 dovezly z Malawi zboží za celkem 269 milionů EUR a vyvezly do Malawi zboží v hodnotě 233 milionů EUR. EU jako celek tak byla největším dovozcem zboží z Malawi s podílem 26,3 % na jeho celkových vývozech a třetím největším vývozcem do Malawi s podílem 10,5 % na celkových dovozech. Malawi patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země (LDCs), disponuje proto v rámci programu „Everything but Arms“ volným a bezcelním přístupem na evropské trhy. Vývozu do EU z Malawi dominuje tabák, čaj, káva, cukr, ryby. Dovozy z EU jsou tvořeny ponejvíce stroji a mechanickými zařízeními, vozidly a farmaceutickými výrobky.

Malawi je součástí regionu Východní a jižní Afriky, se kterým EU dojednala prozatímní Dohodu o hospodářském partnerství (EPA). Tu podepsaly Seychely, Madagaskar, Mauritius, Zimbabwe a Komory; Malawi dosud stojí mimo tuto dohodu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 – 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Malawi alokována částka 560 mil. EUR. Finanční prostředky jsou věnovány zejména na konkrétní programy podpory dobré správy věcí veřejných, vzdělávání a na rozvoj venkova. V zemi rovněž působí Evropská rozvojová banka, která mj. podporuje rozvoj vodárenských a kanalizačních sítí v největších městech, výstavbu skladovacích sil a zvyšování vývozních kapacit malých a středních podni z oboru zemědělství. V listopadu 2019 byl zahájen projekt renovace hlavních silničních tahů v zemi v hodnotě 131 mil. EUR, z čehož 43 mil. EUR tvoří grant EU a 96 mil. EUR úvěr EIB. Malawi má také přístup do unijního programu ERASMUS+. 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem