Maledivy: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním maledivském trhu může uplatnit v oblastech uvedených v kapitolách 4. a 5. Maledivy pokračují v liberalizaci trhu, je nutno počítat s konkurencí prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je převážně koncentrovaná do hlavního města Malé, proto je již od počátku nutné navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem či firmou, který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých záměrech, fungování dílčích oborů ekonomiky a doporučených postupech. Také je potřeba jednoznačně počítat s kalkulací konzultantských poplatků místním zástupcům.

Informace lze získat na stránkách Ministerstva pro ekonomický rozvoj – Invest Maldives, http://www.investmaldives.org/, případně na zastoupení EU pro Maledivy se sídlem na Srí Lance (https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka_en).

Adresy významných organizací a ministerstev, které podporují mezinárodní obchod Malediv:

Invest Maldives
Ministry of Economic Development
Invest Maldives Building, First Floor, Boduthakurufaanu Magu , 20-05, Republic of Maldives
Phone: (960) 3324767, Fax: (960) 3322528
Website: www.investmaldives.orgE-mail: info@investmaldives.org

Ministry of Economic Development
First Floor, Ghaazee Building
Malé, Maldives.
Phone: (960) 3323668,Fax: (960) 3323840
Website: www.trade.gov.mvE-mail: contact@trademin.gov.mv

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Maledivy aplikují čtyři úrovně dovozních tarifů, viz následující kapitola 6.5. Zboží dovezené ve větším množství pro komerční účely musí být opatřeno licencí, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Veškeré dovozní položky musí projít celním procesem, který se skládá z ohodnocení, dokumentace, platby cla, prozkoumání a následného povolení k přepravě.

Jedinou přímou ochranou domácího trhu Malediv jsou celní poplatky na dovážené zboží. Jiné dovozní přirážky neexistují. Sporadicky se vyskytují netarifní překážky přístupu na trh.

Přehled celních poplatků za různé druhy dovážených komodit v % z ceny:

  • Nezbytné zboží a zboží denní potřeby 5 – 20 %
  • Položky nezbytné pro rozvoj domácího průmyslu 10 – 25 %
  • Položky nutné pro rozvoj prosperity země 25 – 35 %
  • Luxusní zboží 35 – 200 %

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení společnosti na území Malediv platí pravidla daná zákonem č. 10 z r. 1996 (The Companies Act of Republic Of Maldives Law, No: 10/96), který přesně určuje postup pro vznik nové společnosti na místním trhu. Tento zákon detailně popisuje všechny potřebné kroky od registrace u Ministerstva průmyslu a obchodu až po právní rámec či zrušení firmy.

Web: http://www.investmaldives.com/newcomlaw_cont.html/

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Maledivy jsou stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoli jiná vyspělá země. Mezi nejčastěji využívané médium patří televize, rychle se rozmáhá internetový marketing. Veškeré propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Vyplatí se zúčastnit veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není dosud v oblasti zaveden.

Maledivy pořádají pravidelné veletrhy zaměřené na odvětví, jež hrají v zemi nejdůležitější roli, a to je cestovní ruch a rybolov. Mezi každoroční veletrhy patří např. Maldives International BOATSHOW, která je věnována lodím pro rybolov a rekreační účely. Regionálně významný je pak MHTE – Maldives Hotel & Trade Exhibition se zaměřením na cestovní ruch. Mezi nově zařazené události v kalendáři veletrhů pak patří India Education Expo, University Education Fair a Hotel Asia Exhibition & Culinary Challange.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V současné době Maledivy postrádají legislativní úpravu ochrany duševního vlastnictví. Země je sice členem WIPO (World Intellectual Propety Organisation), ovšem dosud nebyla schopna schválit vlastní zákon, jež by byl založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Zákon na ochranu duševního vlastnictví tak stále čeká na schválení v poslanecké sněmovně.

Otázky ochrany duševního vlastnictví zčásti pokrývá nově vzniklý odbor na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj. Maledivy do dnešního dne stále spoléhají na rozhodnutí WTO o prodloužení přechodného období pro rozvojové země pro ratifikaci Dohody na ochranu duševního vlastnictví TRIPS. Otázky copyrightu má na starosti Ministerstvo pro informatiku a média. Odkaz na Ministerstvo pro ekonomický rozvoj: http://www.trade.gov.mv/home/.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou zveřejňována na jednotlivých stránkách ministerstev.

Tendry jsou dále zveřejňovány zde:

Vzhledem k tomu, že jsou Maledivy členem SAARC, jsou veřejné zakázky dle odvětví anoncovány také na stránkách SAARC, http://www.saarctenders.com/maldives-tenders.htm/.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době informován o negativní zkušenosti s maledivskou firmou. Platební morálka tamních firem je obecně považována za poměrně dobrou dle zkušeností zahraničních firem, které se zemí ve větší míře obchodují.

Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře zvyklosti a zákony. Maledivští podnikatelé si stejně jako obchodníci v Indii či ve Srí Lance zakládají na osobním kontaktu, proto je nezbytné podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý proces až do uzavření smlouvy ovšem trvá déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí.

Při plánování cesty do teritoria je důležité brát v potaz velké množství svátků a při osobním kontaktu dbát na zvyklosti islámu.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Stejně jako v celé jižní Asii úspěch obchodování závisí na nutnosti osobního kontaktu a vytvoření sítě kontaktů a známostí přímo na místě.

Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Jednání je nezřídka impulzivní, partner často požaduje při projevení zájmu o obchod schůzku ihned. Detaily řeší Maledivané raději osobní schůzkou než korespondencí. Důležité je zároveň brát v potaz, že jde o muslimskou zemi, což hraje roli při výběru restaurace, pokrmu či daru. Maledivané si potrpí na etiketu, rádi dávají a dostávají drobné dárky. Schůzka obvykle začíná neformální konverzací a obchodní jednání jsou často časově náročná.

Oficiální pracovní týden ve státním sektoru je od neděle do čtvrtka 7.30 – 14.30. Pro většinu soukromého sektoru je pracovní doba 9.00 – 17.00 s tím, že v sobotu se pracuje půl dne. Víkendem je stanoven na pátek a sobotu.

Místní čas: GMT + 5 hodin

Státní svátky v r. 2018

01.01. Nový rok
01.05. Svátek práce
16.05. První den Ramadánu
15.06. Eid-ul Fithr (konec ramadánu
26.07. Den nezávislosti
21.08 Hajj Day
22.08 Eid-ul Alhaa
11.09. Islámský Nový rok
03.11. Den vítězství
09.11. Quamee Dhuvas
11.11. Den republiky
20.11. Mawlid al-Nabi
08.12. Den přijetí Islámu
31.12. Předvečer Nového roku

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Aktuální podmínky vstupu do země a případné změny ve vízovém režimu doporučujeme ověřit na webových stránkách http://www.immigration.gov.mv/, email:info@immigration.gov.mv.

Doklady

Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi. Vzhledem k tomu, že země v nejbližším okolí (Indie, Srí Lanka) vyžadují platnost pasu až šest měsíců, doporučuje se pro případ mimořádných událostí (např. hospitalizace) minimální platnost cestovního pasu šest měsíců.

Mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným očkováním proti žluté zimnici je požadován při příletu na letišti od pasažérů, kteří v posledních šesti dnech pobývali v oblastech infikovaných žlutou zimnicí. Dále je nutno mít zpáteční letenku.

Víza

Ke vstupu na Maledivy není potřeba vízum, to je udělováno bezplatně po příletu. Podmínkou povolení ke vstupu je platný cestovní doklad, zpáteční letenka z Malediv a dostatek finančních prostředků na uhrazení nákladů při pobytu v zemi (150USD/den) nebo potvrzení rezervace z hotelu či rezortu, kde hodlá pobývat. Standardně je udělováno vízum do 30 dní pobytu.

Režim vstupu

Vstup na Maledivy je zpravidla prostřednictvím mezinárodního letiště Malé. Mezi ostrovy pak funguje spolehlivá lodní doprava.  Dostat se na Maledivy lodí je výjimečné, neboť ty většinou zajišťují jen nákladní dopravu. Při vstupu do země se vyplňuje registrace po příletu, kde je nutno mj. uvést místo pobytu na Maledivách.

Od 1. ledna 2012 byla zavedena odletová daň 25USD, které se platí na letišti v Malé a to buď v hotovosti, nebo kartou. Daň je povinná pro všechny kromě nezletilých. Po provedení platby platbu dostane každý jednotlivec potvrzení o zaplacení a platba se zaznamená i do boarding passu. Některé letecké společnosti zahrnují tuto platbu do nákladů již při koupi letenky. V případě cestovaní s cestovní agenturou je povinností každého zjistit si, zda je o platbu této daně postaráno či ne.

Od 4.4.2017 zavedly Maledivy nový odletový poplatek pro cizince (Airport Development Charge) ve výši 25,- USD. Od poplatku budou osvobozeny osoby s diplomatickou imunitou, tranzitující cestující a děti do dvou let věku. Odpovědnost za výběr poplatku budou nést letecké společnosti. Celková suma poplatků tak bude činit 50,- USD.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost neexistuje, většina ostrovů však požaduje registraci v knize hostů.

Omezení dovozu a vývozu valut

Dovoz a vývoz cizí měny není nijak limitován. Povinná výměna valut neexistuje. Každé ubytovací zařízení je ale povinno vybrat od hostů ubytovací daň ve výši 6 USD a výše za osobu a noc podle typu a umístění ubytovacího zařízení.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby. Dovoz jakýchkoli alkoholických nápojů je zakázán. Dále je zakázáno dovážet na Maledivy produkty z vepřového masa, pornografické a erotické videokazety a časopisy apod. Velmi přísně je posuzován dovoz sebemenšího množství drog, za něž hrozí dlouholeté tresty.

Oblast je po většinu roku bezpečná. Je vhodné sledovat aktuální politickou situaci před příjezdem do země a v případě demonstrací a nepokojů se vyvarovat míst se zvýšeným počtem lidí, např. demonstrace, protestní pochody (jedná se většinou o hlavní město Malé). Doporučuje se sledovat varování a aktuální doporučení k cestám na webu MZV ČR.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Maledivy se v otázce zaměstnaneckých poměrů řídí Zákoníkem práce (Employment Act) a v případě zaměstnávání cizinců platí vládní nařízení, které přímo určuje podmínky, dle kterých se musí zaměstnavatel řídit.  Pro občany ČR platí stejné podmínky jako pro ostatní členy EU.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Maledivách je nezbytné zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. používání antimalarik, opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je důležité brát v potaz odlehlost některých ostrovů a zároveň fakt, že v zemi je jen pár nemocnic, jež se nacházejí v hlavním městě země. Základní lékařská péče je dostupná ve všech větších rezortech. O doporučení je vhodné požádat v hotelech vyšší kategorie. Na cestu do země je nezbytné zdravotní pojištění do zahraničí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem