Malta: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Formy prodeje

Maltské firmy patří většinou do kategorie malých a středních podniků a preferují kontakt s obchodními zástupci přímo na Maltě, protože nemají kapacity a prostředky pro akvizice přímo v zahraničí. Velmi rozšířenou formou prosazování se na maltském trhu je proto prodej prostřednictvím zástupce nebo distributorů. Jejich činnost může být realizována na celém území Malty nebo jen v některých krajích.

 

Zástupci a výhradní dovozci

 • Nezávislí obchodní zástupci (agent commercial) provádějí obchody jménem a ve prospěch zahraničního dodavatele. Nepřebírají vlastnictví zboží a také nenesou žádná finanční rizika. Faktury normálně vystavuje zahraniční dodavatel. Za odměnu dostává provizi podle skutečných obchodů a někdy jsou mu také plně nebo částečně hrazeny náklady.
 • Provizní zástupci (commissionare) provádějí obchody svým vlastní jménem, ale na účet nejmenovaného zahraničního dodavatele. Své obchody provádějí jak ve zboží, tak i ve službách (např. dopravních).
 • Distributoři(concessionaire) kupují zboží od zahraniční firmy nebo prodávajícího a sami je pak prodávají ve svém vlastním jméně a na svůj vlastní náklad. Distributor tak právně přejímá zboží a pojímá finanční rizika spojená s prodejem.

 

Přímý prodej 

Přímý prodej se uskutečňuje formou inzerce v denním, týdenním nebo měsíčním tisku. Běžná je inzerce zboží prostřednictvím zasílání prospektů nebo reklamního vysílání v rozhlase nebo televizi.

Na Maltě je evidováno několik desítek firem, které působí jako obchodní zástupci nebo výhradní dovozci. Registraci mohou obdržet pouze osoby bezúhonné a s patřičným vzděláním. Většinou se vyžaduje ukončení studia práva nebo ekonomie a nebo minimálně pětiletá praxe v prodejním oddělení.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Z hlediska ČR je přístup na maltský trh bez obchodních bariér. ČR i Malta se v roce 2004 staly po vstupu do EU součástí jednotného vnitřního trhu.

Malta je velice otevřenou zemí, která tradičně obchodně zaměřená a využívá své strategické polohy ve Středozemním moři. Ochrana domácího trhu se dnes zaměřuje na minimum oblastí, mezi nimiž nechybí zemědělství. Maltská vláda si uvědomuje rizika závislosti na dovozu potravin. Snaží se domácí zemědělsko-potravinářský sektor podporovat a v rámci společné zemědělské politiky EU chránit.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, založení pobočky nebo společného podniku na Maltě není složité. Maltská vláda podporuje zakládání firem na Maltě, protože s nimi přicházejí do země investice a rozšiřují se možnosti zaměstnávání maltských občanů. K formálnímu založení firmy na Maltě v některých případech údajně stačí jeden týden.

Na Maltě platí právní předpisy EU, má nízké daňové sazby a je uznávanou a důvěryhodnou jurisdikcí. Hlavní předností je příznivé daňové prostředí. Sazby daně z příjmů právnických osob, daně z práv duševního vlastnictví, daně z hazardních her a daně z přidané hodnoty jsou nejnižší v Evropě.

Maltský zákon o obchodních společnostech vychází z britského vzoru a stanovuje jednoduchý postup, jak založit společnost podle maltského práva. Celý proces založení společnosti na Maltě je nastaven tak, aby byl rychlý a relativně snadný.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Doporučuje se použít propagační materiál v angličtině (vedle maltštiny druhý úřední a zároveň rozšířený jazyk).

Hromadné sdělovací prostředky

Na Maltě vycházejí deníky a týdeníky v maltském i anglickém jazyce.

 

 • Nejrozšířenější anglický deník: The Times: www.timesofmalta.com
 • Největší deník v maltštině: In-Nazzjon Taghna
 • V angličtině vychází deník: The Malta Independent

Deníky, které vycházejí online v angličtině:

 

 

Deníky, které vycházejí online v maltštině:

 

 

Veletrhy na Maltě:

 

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví situace na Maltě nevybočuje z běžných standardů v zemích Evropské unie.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky, včetně zakázek pro státní firmy jakou je např. elektrárenská společnost Enemalta, jsou pravidelně vyhlašovány ve Vládním věstníku každé úterý a každý pátek. Na internetu tendry publikuje Informační úřad Malty (Department of Information): www.doi.gov.mt  (sekce „Public Tenders“).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení sporů

Obchodní spory jsou řešeny před soudy nebo v arbitrážním řízení. Soudy nevynikají vysokou rychlostí, a proto arbitráž nabízí rychlejší rozhodnutí ve sporu, avšak samozřejmě bez možnosti odvolání. Využívané jsou oba způsoby.

Partneři, finanční bonita

Vzhledem k povinnému členství podnikatelů v obchodních komorách si lze vyžádat informace o maltských firmách na Maltské obchodní, podnikatelské a průmyslové komoře.

The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry

Exchange Buildings

Republic Street

Valletta, VLT 05 Malta

Tel.: 00356/21 233 873

Fax: 00356/21 245 223

E-mail: info@maltachamber.org.mt

Web: www.chamber.org.mt

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V zahraničním obchodě jsou oblíbené dokumentární platby. Zejména pokud se jedná o první dodávky zboží, je využíván dokumentární akreditiv.

Obchodní kultura na Maltě je vyspělá a podnikatelé zpravidla platí za faktury včas. Problémy s placením snižují firmě kredit v podnikatelských kruzích, což se pak nepříznivě promítá do obchodního styku a celkově do úspěchu firmy.

V zájmu minimalizace rizika si lze prověřit údaje o maltských firmách v obdobě obchodního rejstříku, jehož správa spadá pod Maltský úřad pro finanční služby (Malta Financial Services Authority). Na stránkách úřadu je odkaz na registr firem.

The Registry of Companies Malta Financial Services Authority

Notabile Road, Attard BKR14, Malta

Tel: (+356) 21 441155

Fax: (+356) 21 441195

E-Mail: registry@mfsa.com.mt 

Web: http://rocsupport.mfsa.com.mt/SearchCompanyInformation.aspx 

Alernativně přístup přes hlavní stránky Malta Financial Services Authority: http://www.mfsa.com.mt/

Obchodní rejstřík poskytuje zdarma on-line pouze jméno společnosti, registrační číslo a adresu. Další informace o společnosti, např. akcionářská struktura nebo jména ředitelů, mohou na stránkách obchodního rejstříku získat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma, avšak za stahování dokumentů z těchto stránek je třeba zaplatit. Vyhledat telefonní kontakt na společnosti lze na maltských Zlatých stránkách: www.yellowpages.com.mt.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Zvyklosti obyvatel Malty tuto zemi zřetelně řadí k reprezentantům středomořské křesťanské kultury s patrnými arabskými vlivy. V obchodním styku však vzhledem k historii Malty a silnému britskému vlivu převažují britské zvyklosti.

To lze velmi dobře demonstrovat na dochvilnosti, která  je v obchodním styku výrazem kultivovaného vystupování a respektu vůči obchodnímu partnerovi.

Předávání dárků při obchodních schůzkách není zvykem, ale může při vhodné příležitosti na partnery zapůsobit. Hodí se zejména při velmi oficiálních příležitostech.

V korespondenci je hojně využíván e-mail. Prakticky všechny firmy jsou napojené na Internet. Klasická papírová poštovní korespondence je využívána jen ve zvláštních případech a ve velmi formálním styku.

Obchodním jazykem je angličtina, která patří s maltštinou k úředním jazykům na Maltě. Angličtina je také používána při publikaci zákonů a při soudních řízeních. 

 

 • maltština (úřední jazyk)
 • angličtina (úřední jazyk)
 • italština (velmi rozšířená a vyučuje se ve školách, avšak není úředním jazykem) 

Státní svátky:

 • 1. leden: Nový rok
 • 10. únor: Ztroskotání sv. Pavla
 • 19. březen: Svátek sv. Josefa
 • 31. březen: Den Svobody
 • pohyblivý svátek: Velikonoce
 • 1. květen: Svátek práce
 • 7. červen: Sette Giugno (it. „sedmý červen“; nepokoje v roce 1919)
 • 29. červen: Svátek sv. Petra a Pavla
 • 15. srpen: Nanebevzetí Panny Marie
 • 8. září: Svátek Panny Marie Vítězné
 • 21. září: Den nezávislosti
 • 8. prosinec: Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
 • 13. prosinec: Den republiky
 • 25. prosinec: Vánoce

Pracovní a prodejní doba:

Obchody

 • od pondělí do pátku  mezi 9.00 – 19.00 hod., v sobotu mezi 9.00 – 20.00 hod. s polední dvou až tří hodinovou  přestávkou

Banky a směnárny:              

 • od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu od 8.00 do 11.30 hod.  
 • Některé směnárny mají otevřeno také odpoledne od 16.00 do 19.00 hod
 • Směnárna na letišti Luqa je otevřena nepřetržitě.

 

 

Čerpací stanice mají otevřeno od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hod.  Některé čerpací stanice mají otevřeno až  do 19.00 hod. Na Maltě se jezdí vlevo, což je pozůstatek dob nadvlády Velké Británie.

         

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V souvislosti se vstupem ČR a Malty do EU mají občané ČR právo na pobyt ve všech členských státech EU včetně Malty (tzv. volný pohyb osob). Malta se koncem roku 2007 stala, spolu s dalšími novými členskými zeměmi EU, součástí Schengenského prostoru. 

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občané ČR mohou cestovat na Maltu na platný cestovní doklad (pas), jehož platnost by měla nejméně o 3 měsíce přesahovat plánované datum odjezdu, nebo na občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze. Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky nebo lodního lístku vyplněný formulář pro děti bez doprovodu, dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při příletu/přistání.

Český státní příslušník cestující na Maltu motorovým vozidlem musí být vybaven těmito doklady:

 • osvědčení o technickém průkazu (pokud vozidlo neřídí držitel uvedený v technickém průkazu, mohou policisté na Maltě požadovat povolení držitele k řízení vozidla cizí osobou),
 • mezinárodní řidičský průkaz,
 • ”zelenou kartu” potvrzující platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené řízením motorového vozidla s platností pro Maltu.

Očkovací průkaz pro domácí zvířata cestující s českým občanem na Maltu není akceptován, zvíře musí být umístěno na Maltě do karantény.

Ubytování

Přestože má Malta značné ubytovací kapacity, zejména hustou síť hotelů a penzionů, doporučuje se v době turistické sezóny (květen – září) objednávat ubytování s dostatečným časovým předstihem.

Malta je pro cestovatele relativně bezpečná a bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích. Podle oficiálních statistik je trestná činnost na Maltě minimální a převažují drobné krádeže. V každém případě je třeba dodržovat základní zásady opatrnosti. Dojde-li k trestnému činu, je nutné událost ohlásit na:

 

 • Policejním ředitelství Malta-Floriana tel.: 22 40 01
 • Policejním ředitelství Gozo, Victoria, tel.: 55 54 30

Doporučuje se dodržovat následující bezpečnostní opatření:

 

 • dávat si pozor na kapesní krádeže, krádeže vozidel, vykrádání bytů a hotelových pokojů
 • nenechávat věci bez dozoru na plážích a v automobilech
 • věnovat zvýšenou pozornost fotoaparátům, kamerám a cennostem vůbec
 • nekupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, kde neobdržíte doklad o zaplacení s daňovým dokladem
 • vždy požadovat doklad o zaplacení

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malta v rámci EU uvolnila svůj pracovní trh. Pro cizince ze zemí mimo EU je však pracovní trh relativně uzavřený. Maltské úřady vyžadují, aby zaměstnavatelé prokazovaly, že na dané pozici nemohou zaměstnat občana Malty a teprve poté vydávají pracovní povolení pro cizince. Administrativní náležitosti spojené se získáním pracovního povolení vyřizuje budoucí zaměstnavatel dotyčného cizince.

Zaměstnávání místních pracovních sil se řídí maltským pracovním právem. Těmito pravidly se pochopitelně řídí i zaměstnávání občanů ostatních členských států EU a po získání pracovního povolení i zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění na Maltě a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace je možné nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svou zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů.  

 

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjel do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) a například Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách uvádí, že již tento průkaz vystavila všem svým oprávněným pojištěncům. V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou.

Lékařská péče na Maltě je na vysoké úrovni a většina známých léků je k dostání v lékárnách, které jsou v každé větší obci. Otevřeno mají v pracovních dnech od 8.30 do 13.00 hod a od 15.00 do 19.00 hod.

 

Lékařská pohotovost

 • ostrov Malta – tel. 196
 • ostrov Gozo – tel. 556851

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem