Mauritánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Mauritánie se pozvolna otevírá zahraničním investicím. V roce 2012 byl novelizován investiční zákoník. Stát podporuje zejména investiční projekty typu public-private partnership v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky. Dle zákona jsou také vymezeny speciální ekonomické zóny, prozatím však nejsou funkční. Nově byla zřízena také zóna volného obchodu v Nouadhibou (www.ndbfreezone.mr) s řadou výhod (např. exonerace od dovozních i vývozních cel).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Mauritánií (2013-2018, v tis. USD)

 

2013

2014

2015

2016

 2017

 2018

Vývoz z ČR

10 188

9 912

1 832

1 222

 6 895

 1756

Dovoz do ČR

21

17

19

50

 131

 154

Obrat

10 209

9 929

1 851

1 272

 7026

 1909

Bilance

10 167

9 895

1 813

1 172

 6764

 1602

 Saldo zahraničního obchodu s Mauritánií je pro ČR vysoce pozitivní. Hodnota obratu vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Mauritánií měla dynamickou růstovou trajektorii – s vrcholy v období 2010-2011. Hlavním nositelem této dynamiky je vývoz českého zboží. Český export je tradičně tvořen tkaninami (dlouhodobě kolem tří čtvrtin hodnoty vývozu). Více než 4násobné navýšení exportu tohoto typu zboží je jedním ze dvou faktorů vysokého růstu vývozu mezi roky 2009 a 2010. Druhým faktorem extrémního nárůstu českého exportu je vývoz letounů jak v roce 2010, tak i o rok později. Poslední aktualizovaná čísla z roku 2013 jsou však pro český export do Mauritánie nepříznivá v důsledku propadu vývozu bavlněných tkanin až o 80 %.

 

Tento propad se na českém vývozu projevil až v roce 2015, kdy jsme zaznamenali propad o necelých 82 %. Import mauritánského zboží do ČR se oproti roku 2014 lehce navýšil, ale stále nedosahuje hodnot z přelomu desetiletí, kdy česko-mauritánské obchody dosahovaly svého maxima.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Mauritánie je velmi málo diverzifikovaný – např. údaje z roku 2012 tvoří z 80 % vývoz tkanin. Další položky vývozu jsou proměnlivé, jedná se o stroje a zařízení, nábytek či potraviny.

Vývoz z ČR do Mauritánie v roce 2019 – nejvýznamnější položky (SITC 2) v tis. USD

Různé výrobky, j.n. 597
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 223
Mléčné výrobky a vejce 147
Kovové výrobky, j.n. 83
Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat 39

 Celkem vývoz z ČR do Mauritánie dosáhl v roce 2019 objemu 1 173 tis. USD. V minulém roce to bylo 1 756 tis. USD.

 

Zdroj: ČSÚ

 

Objem dovozu zboží z Mauritánie do ČR je velmi nízký. Jeho hlavní a v čase stabilní položkou v roce 2012 byl dovoz tranzistorů. Hodnota ostatních položek (zejména ryb, zeleniny a ovoce či oděvních výrobků) je meziročně velmi proměnlivá. Mauritánský dovoz do ČR zaznamenal v roce 2010 náhlý meziroční nárůst (o 90 %), jenž byl způsoben jednorázovým zvýšením dovozu ryb a rybích produktů. V následujících letech se však exportní aktivita Mauritáne směrem do ČR opět utlumila.

 

Portfolio importovaných produktů z Mauritánie se oproti roku 2012 značně zúžilo. V současné době importujeme pouze tři hlavní komodity. Jedná se o dovoz ryb, výše zmíněná elektrická zařízení a oděvní výrobky. Jednoznačně nejvýznamnější komoditou jsou ryby a mořské plody, které zabraly necelých 85 % celkového importu. Jedná se o šestnáctinásobný nárůst oproti roku 2012.

 

Dovoz z Mauritánie do ČR v roce 2019- nejvýznamnější položky (SITC 2)

SITC-2

tis. USD

Oděvní výrobky a doplňky

65

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

12

Silniční vozidla

8

Ryby, korýši a měkkýši

6

Chemické prostředky a výrobky, j.n.

1

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

1

Zdroj: ČSÚ

Dovoz celkem z Marutiánie do ČR v roce 2019 dosáhl 95 tis. USD. Došlo tedy k poklesu o proti roku 2018, kdy bylo doovezeno za 158 tis. USD.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Rabatu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Mauritánií a ČR.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Rabat nedisponuje informacemi o žádné česko-mauritánské firmě fungující na bázi joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje žádná platná smlouva mezi ČR a Mauritánií. Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic, poté případně Smlouvy o obchodní spolupráci, která by zahrnovala komplexní formát vzájemných obchodních kontaktů včetně pracovních skupin a pravidelných bilaterálních konzultací.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mauritánie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Pouze z prostředků Ministerstva zahraničních věcí proběhl v roce 2008 v severozápadní části země (region Ouaddan) tzv. malý lokální projekt na vytvoření regionální základny pro prodej propanbutanových lahví, jehož cílem bylo zajistit zdroj energie pro nejchudší vrstvy populace, a zamezit tak kácení lesů pro topné účely, které prohlubuje problém dezertifikace.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem