Mauritánie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

 

 

Mauritánská vláda postupně přijímá aktivizační opatření na podporu zahraničních investic – např. zrovnoprávnění zahraničních a domácích investorů, volný pohyb zahraničního kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Hlavním úřadem je Komise pro podporu investic (Commissariat à la Promotion des Investissements www.investinmauritania.gov.mr), která na svých webových stránkách přehledně prezentuje různé aspekty investování v zemi, včetně zákonných opatření (investičního zákoníku).

 

V roce 2011 EU přijala Strategii na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu, na které se Mauritánie aktivně podílí. V roce 2017 Mauritánie uzavřela dohodu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), který jí v průběhu tří let poskytne půjčky ve výši 164,4 milionů amerických dolarů. V prosinci roku 2018 MMF ve svém již druhém po sobě jdoucím hodnocení uvedl, že požadavky na udržení makroekonomické stability byly dodrženy, zahraniční dluh země byl stabilizován a vláda zahájila řadu ekonomických reforem.

 

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Investice jsou možné ve všech sektorech ekonomiky, nicméně v oblasti těžby, telekomunikací, bank a pojišťoven je nejprve třeba získat speciální povolení příslušného ministerstva. V rybolovném odvětví pak nemůže zahraniční investor držet více než 49 % kapitálu společnosti.

 

V rámci Komise pro podporu investic působí Jednotná investiční kancelář (Guichet unique d ‚Investissement), jejímž cílem je asistence investorům, včetně zařízení vzniku společnosti či vyřízení pracovních povolení zahraničním zaměstnancům.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je stále zatížen velkou byrokracií – Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního obchodu hodnocena na 148. příčce (ze 190 zemí).

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad valorem na základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z vybraných zemí) a 0 % na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit daň ve výši 3 %. Na některé zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s uvedením jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku, množství, popisu zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a certifikát mauritánské inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zboží je následně distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada

transakcí také probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s problémem zpoždění plateb dodavatelům.

S konkrétními dotazy je možné se obrátit na Honorární konzulát ČR v Nouakchottu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro investory existuje možnost využít přímo služeb Jednotné investiční kanceláře (Guichet unique d’Investissement), jejímž cílem je komplexní asistence – tzv. one-stop-shop (www.investinmauritania.gov.mr).

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Veškeré propagační materiály a technická dokumentace by pro mauritánský trh měla být zpracována v arabštině či francouzštině, v ojedinělých případech je možná i angličtina. Nezbytnou součástí propagačních materiálů by měla být dobrá fotodokumentace. Jednoduché instrukce ve francouzském jazyce, předvedení výrobku, poskytnutí vzorků a osobní návštěvy u distributora jsou k úspěšnému prodeji nezbytné. Vhodné je zajištění servisu prostřednictvím zaškolených místních techniků, zejména u spotřebního zboží.

 

K reklamě lze využít místní deníky a periodika. Nejčtenějším deníkem je celonárodní Horizons, zaměřený všeobecně, pro Nouakchott pak denně vychází Nouakchott Info. Vzhledem k negramotnosti značné části obyvatelstva (až 40 % dospělé populace) je však využití tisku pro reklamní účely omezené. V poslední době se rozvíjí i billboardová reklama (především v Nouakchottu a Nouadhibou).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ačkoli je Mauritánie signatářem všech hlavních mezinárodních dohod na ochranu duševního vlastnictví a členem MIGA a OAPI, v podnikatelsko-průmyslové praxi je tato problematika dosud téměř neznámá. Problematika spadá pod ministerstvo těžby a průmyslu, v případě autorských práv pak je kompetentním orgánem Ministerstvo kultury.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vypisované obchodní zakázky lze sledovat na oficiální stránce veřejných zakázek – www.cncmp.mr či na mauritánském rozvojovém portálu (www.pmd.mr) v sekci Appel d’offres.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V zemi není v posledních letech znám případ vyvlastňování majetku zahraničního subjektu. Znárodnění či vyvlastnění je explicitně vyloučeno investičním zákonem, a to s výjimkou „národního zájmu“. Tento zákoník také naznačuje hlavní možnosti řešení obchodních sporů mezi zahraniční a mauritánskou stranou – na prvním místě platí smluvní podmínky, pokud ty nelze aplikovat či nejsou dostatečně přesné, přistoupí se k arbitráži a teprve poté k lokální soudní instituci.

 

Přesný vzor pro řešení sporů však nelze zpracovat, neboť do sporů jsou vždy zainteresovány strany s rozdílnými přístupy i různými konexemi. Drobné spory jsou obvykle řešeny s příslušným odborem ministerstva či s pomocí lokální arbitráže vytvořené ad hoc pro daný případ. Spory mohou být postoupeny i soudu, ale stává se tak poměrně zřídka.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Mauritánie je islámská země, kde je třeba dodržovat základní principy respektu vůči náboženským hodnotám. V období měsíce Ramadánu je třeba respektovat denní půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Během rozhovoru s obchodními partnery je vhodné se vyhýbat tématu náboženství, rodiny, osobního života – do té doby, než partner sám usoudí, že pozve cizince do svého domu, což je gesto,

které otevírá možnost komunikace i v osobnější rovině. Mauritánci jsou celkově velmi pohostinní, ocení zájem o svou zemi, jsou ochotni zmínit i politické aspekty.

Zároveň je třeba počítat s hrdostí a smyslem pro čest: Mauritánec se nikdy s výhledem zisku neponíží a zná svou cenu a cenu svého zboží. Obecně lze počítat s držením slova, dodržováním smluvních podmínek. Naopak problémem mohou být termíny a komunikace na dálku – země se dosud potýká s technologickými problémy a je nutno počítat s často nefungujícími faxy, internetem, telefony.

Pro první obchodní jednání je nejlepší zvolit neutrální půdu – hotel, restauraci. Mauritánská strana bude pravděpodobně hned od počátku velmi konkrétní, budou ji zajímat reálné výsledky a možnosti spolupráce. Důraz bude kladen na reference, kvalitu a serióznost, ale také na cenu.

Dosud není snadné platit v zemi platební kartou – kromě velkých hotelů, leteckých společností a některých autopůjčoven nelze kartu použít. V zemi téměř neexistují bankomaty. Pro běžné nákupy se doporučuje mít více drobnějších bankovek.

V Nouakchottu existuje několik hotelů, které nabízejí konferenční prostory pro případná obchodní setkání či konzultace a prezentaci. Kromě toho má město v severozápadní části moderní kongresový palác.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do Mauritánie musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností nejméně 6 měsíců po vstupu do Mauritánie a v něm vylepeným mauritánským vízem.  Žádosti o vízum je třeba směřovat na mauritánské velvyslanectví v Berlíně.

 

Velvyslanectví Mauritánské islámské republiky

Kommandantenstrasse 80

10117 Berlin

Tel. 004930-206 58 83

Fax 004930-2067 4750

E-mail ambarim.berlin@gmx.de

Provozní hodiny úřadu 09.00 – 15.00 /Po-Čt/ 09.00 – 13.00 /Pá/

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční zaměstnanci musí mít platné povolení k pobytu a pracovní povolení. Pro místní pracovníky se podmínky zaměstnávání řídí Zákoníkem práce (č. 2004-015). Pracovní poměr je dvojího typu – na dobu určitou (může být dvakrát prodloužen o 2 roky) a neurčitou. Průměrný hrubý měsíční plat je  40 000 MRO (cca 125 EUR).

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mauritánie nedisponuje téměř žádnou sítí zdravotní péče, s výjimkou hlavního města Nouakchottu a ekonomického centra Nouadhibou, kde lze nalézt alespoň základní zdravotní ošetření v případě nutnosti. Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční nouzová telefonní čísla. Mauritánie má mezinárodní telefonní předvolbu +222.

 

Zdravotní péče v Nouakchottu:

  • Centre Hospitalier National – tel. 00 222 45 25 51 35
  • Hôpital Militaire – 00 222 45 25 70 15

Zdravotní péče v Nouadhibou:

  • Centro Asistencial del Instituto Social dela Marina- tel. 00 222 45 24 51 83

Před cestou je bezpodmínečně nutné mít řádně smluvené zdravotní pojištění včetně pokrytí nákladů na převoz do ČR, neboť cena nadstandardního zdravotního ošetření může být velmi vysoká.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem