Mimosoudní řešení sporů

Zrušení rozhodčího nálezu soudem

V případech stanovených rozhodčím řádem může soud v rámci dohledu nad průběhem a výsledkem rozhodčího řízení rozhodnutí rozhodčího soudu zrušit.

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Podáním návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není dotčena jeho vykonatelnost (návrh nemá odkladný účinek), na žádost povinného však soud může vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit. Podmínkou odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu je hrozba závažné újmy spojená s neprodleným výkonem rozhodčího nálezu, nebo možnost usuzovat na důvodnost návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.

Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže

 • byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu,
 • rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje,
 • ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem,
 • rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,
 • straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,
 • rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému,
 • rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem,
 • rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5 rozhodčího řádu, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nebo
 • se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení.

Žádosti o zrušení rozhodčího nálezu soud zamítne v případech, kdy strana, která se domáhá jeho zrušení z důvodu, že rozhodčí smlouva je neplatná nebo byla zrušena anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, nebo z důvodu, že ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, tyto důvody neuplatnila v samotném rozhodčím řízení, ačkoli tak učinit mohla, což neplatí pro spory ze spotřebitelských smluv.

Zruší-li soud rozhodčí nález z důvodu, že byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, nebo z důvodu, že rozhodčí smlouva je neplatná, byla zrušena nebo se na dohodnutou věc nevztahuje, či proto, že rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5 rozhodčího řádu, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé pokračuje na návrh některé ze stran v jednání ve věci samé a tuto věc sám rozhodne.

Zruší-li soud rozhodčí nález z jiného důvodu, pokračuje se k návrhu některé ze stran v rozhodčím řízení na základě rozhodčí smlouvy. Rozhodci zúčastnění na rozhodčím nálezu, který byl zrušen z důvodu, že nebyli povoláni k rozhodování, nebo neměli způsobilost být rozhodcem, jsou z nového projednání a rozhodování věci vyloučeni. Nedohodnou-li se strany jinak, budou noví rozhodci jmenováni způsobem původně určeným v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle rozhodčího řádu.

I když strana nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může podat návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu, jestliže:

 • rozhodčí nález (a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, (b) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců nebo (c) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému,
 • jsou dány téměř všechny shora vyjmenované důvody pro zrušení rozhodčího nálezu vydaného ve sporu ze spotřebitelských smluv,
 • strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým zástupcem zastoupena a její jednání nebylo ani dodatečně schváleno,
 • ten, kdo vystupoval v rozhodčím řízení jménem strany nebo jejího zákonného zástupce, nebyl k tomu zmocněn a jeho jednání nebylo ani dodatečně schváleno.

Je-li podán návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu, soud provádějící výkon rozhodčího nálezu řízení o výkonu rozhodnutí přeruší a uloží povinnému, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Není-li v této lhůtě návrh podán, pokračuje soud v řízení o výkon rozhodčího nálezu. Je-li rozhodčí nález zrušen, postupuje se shora popsaným způsobem, podle toho, z jakého důvodu byl nález zrušen.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby