Moldavsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály se liší v závislosti na druhu prodávané komodity či služby. Systém velkoobchodů se postupně rozvíjí, distribuce zboží ve větších městech je realizována v síti maloobchodů (drobné potravinářské a spotřební zboží) nebo přímo konečným zákazníkům (strojírenské zařízení, výrobní materiály, veškeré větší celky). Poměrně velká část obyvatelstva stále upřednostňuje nákup zboží na tržištích.

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky, ale i některé potravinářské výrobky, nádobí atd.) má na trhu dobrý zvuk. Větší prosazení českých výrobků nicméně vyžaduje aktivnější přítomnost na tuzemském trhu. Důležitým faktorem pro zdejší spotřebu jsou mimo jiné remitence / platby ze zahraničí ve prospěch fyzických osob. Obecně však platí, že kupní síla obyvatelstva zůstává i nadále spíše nízkou.

Prostor pro větší české dodávky je v participaci na investicích, zejména projektech infrastruktury nebo na rozvojových programech – biopalivo, bioenergetika, malá a střední vodohospodářská zařízení, teplárenství, zavlažovací systémy, dodávky pro zemědělství a potravinářský průmysl, modernizace silniční a dopravní infrastruktury apod.

Všechny větší a finančně nákladnější projekty infrastruktury financují mezinárodní donoři (EBRD, EIB, EU, Světová banka), kteří příslušné informace zveřejňují na svých webových stránkách.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obchodní režim mezi ČR a MD je upraven v rámci vztahů s EU tzv. AA/DCFTA, která byla ratifikována a nabyla účinnosti v červenci 2016 (samotná AA/DCFTA byla podepsána v září 2014). Moldavsko v této souvislosti přijalo a i nadále přijímá opatření, která mají obchod se zeměmi EU značně zjednodušit. Patří sem mimo jiné i možnost elektronického zpracování dokumentů pro vývoz i dovoz. Podrobnější informace lze získat na stránkách moldavského celního úřadu – www.customs.gov.md.

V souladu s AA se Moldavská republika zavázala přijmout nezbytná opatření k postupnému zajištění souladu s EU, pokud jde o technické předpisy, normy, metrologii, akreditaci, posuzování shody, vhodné systémy a systémy dozoru nad trhem s cílem zajistit odstranění technických překážek obchodu mezi stranami.

V letech 2017–2019 byla provedena řada změn v textu příloh AA/DCFTA, v roce 2018 byly aktualizovány přílohy  o sbližování celních předpisů a pravidla vztahující se na finanční služby. Dále přílohy o zeměpisných označeních zemědělských a potravinářských produktů v EU a o zeměpisných označeních vín, aromatizovaných vín a lihovin v EU. V roce 2019 byly upraveny normy vztahující se na telekomunikační služby a pravidla vztahující se na mezinárodní námořní dopravu.

Obecně lze uvést, že v rámci implementace DCFTA jsou pro MD stanoveny kvóty pro vývoz vybrané zemědělské produkce. MD má při dovozu zemědělské produkce z EU možnost uplatňovat přechodné období a chránit svůj trh (celní sazby). Plné využití možností, které nabízí AA / DCFTA mezi Moldavskem a EU, závisí na optimalizaci dovozních a vývozních postupů pro živočišné produkty. Na vývoz / dovoz průmyslových výrobků z/do EU omezení nejsou uplatňována již na základě předchozích autonomních obchodních preferencí.

Základním dokumentem celního režimu v Moldavsku je Celní zákon (Закон о таможенном тарифе N 1380 – XIII от 20. 11. 1997) a Zákon o změnách а dodatcích k příloze 1 Celního zákona N 325- XVI z 3. 11. 2006 (Закон о внесении изменений и дополнений в приложение 1 к Закону о таможенном тарифе). Přílohu 1 Celního zákona tvoří celní sazebník. Moldavsko je členem WTO od 26. 7. 2001.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon č.  220-XVI from 19.10.2007 postihuje hlavní souvislosti se zakládáním a registrací právních osob a osob samostatně výdělečně činných. Registrace společností se zahraničním kapitálem se provádí prostřednictvím Agentury pro veřejné služby, ředitelství pro státní registraci. Na následujícím odkazu jsou uvedeny formální požadavky a seznam potřebných dokumentů: www.asp.gov.md.

Dle obecně dostupných informací by proces registrace společnosti měl být pro moldavské občany mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulosti. U společností se zahraničním kapitálem je nutné dodat další dokumenty, tj. kromě žádosti a potvrzení o úhradě registračního poplatku také potvrzení / výpis z obchodního rejstříku země původu a výpis z rejstříku trestů. Všechny dokumenty musí být předloženy ve „státním“ jazyce (tj. v rumunštině) a autorizovány v souladu s právními předpisy země.

Další užitečné informace pro hospodářskou činnost v Moldavské republice lze nalézt na stránkách www.doingbusiness.md (anglicky, rusky, německy), www.gov.md (internetové stránky ministerstev a dalších státních institucí), www.justice.md (zákony), www.moldova.md (oficiální stránka Moldavské republiky), www.businessportal.md, www.chamber.md (obchodní komora), www.fisc.md (daňový systém), www.lex.md (zákony).

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zázemí pro propagační, marketingové a reklamní působení v Moldavsku je tvořeno několika společnostmi, jejichž seznam lze získat kontaktem na Obchodní a průmyslovou komoru Moldavska  www.chamber.md. Informační materiály doporučujeme pro zdejší teritorium připravovat v rumunštině a/nebo v ruštině (běžně bývají připravovány v obou jazykových mutacích). V souvislosti se zvyšujícím se vývozem do EU lze stále více komunikovat i v angličtině.

Nejvýznamnější veletrhy jsou organizovány v prostorách MOLDEXPO v Kišiněvě. K těm největším potom patří mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh MOLDAGRO, MOLDAGROTECH, ale i další v oboru stavebnictví – MOLDCONSTRUCT, vodního hospodářství, spotřebního zboží, potravinářství – FOOD-DRINKS, FOOD TECHNOLOGY, PACKAGING.DEPO, turistiky apod. Je třeba poznamenat, že charakter veletrhů se za posledních několik let změnil od čistě moldavského na více mezinárodní. Často se jich zúčastňují firmy ze států SNS (BY, UA, RF, Ázerbájdžán, atd.), ale i Turecko a vybrané země EU, zejména Rumunsko. Účast zahraničních partnerů nicméně závisí na aktivitě té které země v daném oboru. Velikost a význam výstav a veletrhů organizovaných v MD však nelze srovnávat s podobnými zavedenými akcemi v Evropě či jinde ve světě. 

Aktuální seznam veletrhů a výstav pro běžný rok (20 – 30 výstav), včetně podmínek a poplatků pro účast je na webových stránkách kišiněvského výstaviště – společnosti MOLDEXPO – www.moldexpo.md.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Moldavsko je členem WIPO, je členem 25 mezinárodních dohod WIPO a je signatářem Dohody o TRIPS z července 2001. V souladu s těmito dohodami byla přizpůsobena domácí legislativa a byla zřízena všechna potřebná dohledová místa, včetně Vládní agentury pro ochranu intelektuálního vlastnictví  – State Agency on Intellectual Property (AGEPI) – www.agepi.md. Moldavské závazky v oblasti zajištění ochrany duševního vlastnictví, včetně mechanismů vymáhání, jsou také součástí AA/DCFTA.

V roce 2017 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o dvoustranné spolupráci mezi Státní agenturou pro duševní vlastnictví (AGEPI) a Úřadem pro duševní vlastnictví EU (EUIPO) o rozšíření spolupráce v oblasti duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Nákup zboží a služeb je v Moldavsku centrálně spravován Agenturou pro státní zakázky, která příslušné informace zveřejňuje na svých webových stránkách ( www.tender.gov.md). Agentura nicméně zpracovává pouze zakázky, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Přehled veřejných i soukromých výběrových řízení na nákup zboží a služeb je k dispozici na webobých stránkách – www.achizitii.md. Projekty financované mezinárodními institucemi (EBRD, EIB, Světové banky) jsou zpravidla realizovány separátně v souladu s požadavky té které instituce. Doporučuje se proto pravidelně sledovat stránky těchto organizací.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Sporům se doporučuje předcházet maximálně přesnou smlouvou a zajištěním vhodných platebních podmínek. Mezinárodní partneři dlouhodobě považují za největší problém MD značnou korupci, která se  týká také místní justice. Reforma justice a obecné zlepšování podnikatelského prostředí, včetně větší transparentnosti ze strany státních orgánů, zůstávají v centru pozornosti mezinárodních partnerů. Moldavsko zatím nefigurovalo v žádném sporu registrovaném WTO.

Pod Obchodní a průmyslovou komorou Moldavské republiky (www.chamber.md) funguje Mezinárodní obchodní arbitrážní soud, kde je možné řešit spory (https://arbitraj.chamber.md/).

Platební podmínky nejsou v zásadě výrazně odlišné od našich, při započetí vztahu je obvyklé platit předem a po určité době se přejde na jiný způsob placení.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V obchodu se doporučuje osobní kontakt, místní obchodníci jsou zvyklí na pracovní jednání nebo alespoň na jeho završení u prostřeného stolu. Moldavsko je vyhlášeno svými víny a různými druhy koňaků a brandy, na něž jsou zdejší občané také patřičně hrdi. Potraviny v pohostinstvích ve větších městech obvykle vyhovují chuťově i hygienicky. Historie a zejména sovětské období zanechaly stopy na způsobech stolování. V průběhu politických, obchodních a jiných jednání s partnery, včetně zahraničních bývají během jídla celkem obvyklé časté přípitky atd. Dary jsou většinou vítány.

Ceny v obchodech (v některých případech i na trzích) většinou odpovídají kvalitou i cenou obdobným produktům v ČR. Negativní je ovšem mnohem nižší průměrná mzda v MD (cca 380 EUR), která pro místní obyvatelstvo všechno zboží podstatně zdražuje.

MD je víceméně dvojjazyčné, v některých regionech se ale výrazněji upřednostňuje rumunština/moldavština, jinde zase ruština. V Gagauzské autonomní oblasti je to pak ruština a turečtina, v některých obcích či osadách (zejména v oblasti Taraclia) to je ruština a bulharština. Obecně je možné konstatovat, že na většině míst v zemi, zejména pak ve městech, může cizinec komunikovat s místními občany v podstatě stejně dobře rumunsky jako rusky; s příslušníky mladé generace také anglicky, což platí především pro větší města. Při diskusi o politických tématech je nutné brát v úvahu skutečnost, že součástí Moldavské republiky je i separatistické Podněstří.

Státní úřady a instituce  pracují obvykle od 8:00 do 17:00 s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00. Soukromé instituce pak nejčastěji od 09:00 do 18:00. Obvyklá prodejní doba: potraviny apod. 08:00-20:00, obchody velkých řetězců 09:00-23:00 (některé mají otevřeno již od 06:00 nebo 07:00), větší řetězce a jednotlivé potravinářské prodejny většinou pracují i v neděli. V MD je časový posun + 1 hodina oproti SEČ, což se týká letního i zimního času. K přechodu mezi letním a zimním časem dochází ke stejnému datu jako v ČR.

Státní svátky a významné dny 2019:

  • 1. ledna – Nový rok
  • 7- 8. ledna – pravoslavné vánoce
  • 8. března – Mezinarodní Den Žen
  • 29. dubna – pravoslavné Velikonoce
  • 1. května – Svátek práce
  • 6. května – památka zesnulých
  • 9. května – Den vítězství
  • 27. srpna – Den nezávislosti
  • 31. srpna – Den jazyka
  • 14. října – Den Kišiněva

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Režim vstupu a pobytu na území Moldavské republiky je upraven zákonem č. 200/2010 o režimu cizinců v Moldavské republice.

Moldavská republika zrušila pro občany ČR vízovou povinnost s platností od 1. 1. 2007. Toto opatření umožňuje občanům ČR vstup a pobyt na území Moldavské republiky bez víz maximálně po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu. O podmínkách cestování občanů ČR do Moldavska viz také www.mzv.cz/chisinau. Při vjezdu do MD vlastním vozidlem je na celním úřadě nutné uhradit na celou dobu pobytu silniční poplatek (vinětu), kterou se doporučuje v případě potřeby prodloužit (opět na jakémkoliv celním úřadě). V opačném případě je uložena poměrně vysoká pokuta. Při cestách zapůjčeným motorovým vozidlem je nutné předložit úředně ověřený souhlas vlastníka s užíváním (ideálně v rumunském nebo ruském jazyce).

Od dubna 2006 provádí Moldavsko přímo na hraničních přechodech automatickou registraci o místě a pobytu cizinců do státního registru, čímž je nahrazena dřívější přihlašovací povinnost cizince po příjezdu do místa pobytu. Výjimkou je vstup cizince do Moldavska přes separatistický region Podněstří, kde moldavská hraniční kontrola nefunguje klasickým způsobem a platí zde povinnost zaregistrovat se u jakéhokoliv úřadu migrační a azylové politiky (možno i v Kišiněvě).

Pro krátkodobé cesty občanů Moldavské republiky do zemí Schengenu (tj. včetně ČR) za účelem turistiky již v souvislosti s rozhodnutím EU o vízové liberalizaci neplatí od 28. 4. 2014 vízová povinnost pro držitele biometrických pasů. V ostatních případech (žádosti pracovní povolení, podnikání, účast v právnické osobě či sloučení rodiny) musí moldavští občané podat žádost o vybraný pobytový titul na Velvyslanectví ČR v Kišiněvě.

V souvislosti s epidemií koronaviru došlo v březnu 2020 k pozastavení mezinárodní letecké i železniční dopravy mezi Moldavskem a ostatními zeměmi.  Po dobu trvání nouzového stavu (do 15. května 2020) smějí do Moldavska vstupovat pouze navracející se občané Moldavska nebo osoby s povolením k pobytu. Výjimku tvoří řidiči podílející se na přepravě zboží nebo osob. Zatím nelze předvídat, zda a v jaké podobě zůstanou omezení v platnosti i po 15. květnu. Lze předpokládat, že  mezinárodní doprava zůstane omezena i v důsledku opatření ze strany sousedních zemí. Aktuální informace budou dostupné na stránce velvyslanectví ČR v Kišiněvě www.mzv.cz/chisinau.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pobytu na území MD za účelem zaměstnání jsou uvedeny na stránkách moldavského ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace –  www.mfa.gov.md. Podrobnější informace by mělo poskytnout rovněž Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Do smluv mezi ČSSR a SSSR o bezplatném poskytování zdravotní péče ČR v devadesátých letech nesukcedovala. Při cestách do teritoria se proto doporučuje sjednat cestovní zdravotní pojištění a současně být připraven hradit ošetření v hotovosti. Běžné platební karty jsou akceptovány ve většině soukromých zdravotnických zařízeních a v lékárnách. V hlavním městě Kišiněvě existuje několik soukromých zdravotních zařízení, např. nemocnice Medpark (www.medpark.md), německé diagnostické centrum Siemens a další.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě (Moldavsko) ke dni 15.5. 2020.

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem