Monako: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k tomu, že Monako je silně integrováno do francouzského trhu, distribuční a prodejní kanály mají obdobný charakter jako ve Francii (viz STI Francie).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k celní unii Monaka s Francií jsou dovozní podmínky obdobné jako ve Francii (viz STI Francie).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zřízení různých podnikových forem a návod k registraci jsou uvedeny na internetových stránkách monacké vlády v kapitole Créer une entreprise. Uvedená kapitola obsahuje i přehlednou srovnávací tabulku Comparatif des formes juridiques hlavních parametrů jednotlivých právních forem pro jejich snadnější volbu.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace výrobků je žádoucí ve francouzském jazyce, stejně jako návody a nápisy na výrobcích – překládá se např. i „Made in …“ jako „Fabriqué en …“. Významné veletrhy a výstavy jsou uváděny na internetových stránkách EventsEye pod heslem Monaco.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranou duševního vlastnictví se zabývá oddělení Division de la propriété intellectuelle ministerstva financí a hospodářství, které vyřizuje vydávání patentů, značek, plánů a modelů a zprostředkovává informace o ochraně duševního vlastnictví. Monako je členem Světové organizace duševního vlastnictví a přehled monackých předpisů a přístupů k mezinárodním smlouvám na jeho ochranu je uveden v profilu Monaco na internetových stránkách WIPO.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 7.264 z 20.12.2018. Zakázka (appel d’offres) může být buď otevřená (ouvert) nebo omezená (restreint). O omezené zakázky se mohou ucházet jen zájemci, kteří projdou předvýběrem vyhlášeným podobně jako samotná zakázka v úředním věstníku Journal de Monaco. Veřejné zakázky nejvíce zadává odbor veřejných prací Direction des travaux publics ministerstva investic, životního prostředí a urbanismu.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů závisí na ustanoveních obchodního kontraktu. Monako, stejně jako ČR, je členem Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Náklady na soudní řízení a honoráře advokátů v Monaku jsou vysoké, takže je vhodné využít přednostně všech jiných dostupných prostředků. Nicméně v případě potřeby je na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži uveden seznam advokátních kanceláří, které informovaly o svých možnostech jednat česky i francouzsky.

Rizika trhu a investování v Monaku jsou podobná jako v EU. Pro české firmy, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i potřeba francouzštiny.

Obvyklé platební podmínky a rozsah zdržení plateb v praxi monacká statistika neuvádí.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většina obyvatel jsou katolíci.

Úředním i nejpoužívanějším jazykem je francouzština.

Státními svátky jsou 1.1., 27.1., 1.5., 15.8., 1.11., 19.11., 8.12., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení, Letnice a Boží tělo. Připadne-li svátek na neděli, je v pondělí volno. Aktuální přehled svátků je uváděn na internetových stránkách státní správy v kapitole Jours fériés.

Obvyklá pracovní doba je mezi 9:00 a 18:00 hod. při 39ti hodinovém pracovním týdnu a obvyklá prodejní doba od 9:00 do 19:00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestování do Monaka je pro státní příslušníky ČR bezvízové. Pro pobyt delší než 3 měsíce je třeba podat žádost o pobytový průkaz (carte de résident) dle návodu v kapitole Demander une carte de résident na internetových stránkách monacké státní správy. Pro nezletilé do 16 let se místo pobytového průkazu žádá o cestovní list (document de circulation). Případné zvýšené riziko pro cizince v této oblasti by bylo avizováno na internetových stránkách MZV ČR v databázi „státy a území“ pod kombinací hesel „Monako“ a „Cestování“.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou zaměstnání každého cizince je pracovní povolení (permit de travail), o které se žádá na pracovním úřadě. Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách monacké státní správy v kapitole Recruter du personnel.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je dostupná všem cizím občanům, kteří zaplatí. Ošetření se platí na místě a vystavené potvrzení se předloží k refundaci zdravotní pojišťovně, u které si cestovatel sjednal odpovídající cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 27. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem