Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Viz subkapitoly 4.1 až 4.6

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

Obrat

10 660

11 714

12 690

15 996

13 829

Vývoz

10 418

11 477

12 420

14 520

13 026

Dovoz

242

237

270

1 476

803

Saldo

10 176

11 240

12 150

13 044

12 223

Zdroj: Český statistický úřad

 

V tis. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

Obrat

10 391

7 745

8 700

10 946

9 695

Vývoz

10 259

7 546

8 495

10 724

9421

Dovoz

132

199

205

222

274

Saldo

10 127

7 347

8 290

10 520

9147

Zdroj: Mongolský národní statistický úřad

 

Podle údajů Českého statistického úřadu zaznamenal po předchozích narůstech v letech 2016 a 2017 objem zahraničního obchodu s Mongolskem mírný pokles o cca 2 mil. USD. Hodnota českého vývozu v roce 2018 dosáhla cca 13 mil. USD, hodnota mongolského vývozu cca 800 tis. USD, s přetrvávající výraznou disproporcí ve prospěch ČR (saldo cca 12,2 mil. USD).  Ztrátu z roku 2018 se však již podařilo rychle zahladit v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy české vývozy dosáhly již více jak 3 mil. USD a rok 2019 tak slibuje dosažení nového vývozního maxima. Mongolské vývozy v roce 2019 zatím kopírují hodnoty roku 2018. 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura vzájemného obchodu zůstává obdobná jako v roce 2017, v českém exportu převládají výrobky tříd 5, 6, 7, a 8, tzn. chemikálie, stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky, zdravotnické výrobky, v dovozu pak výrobky třídy 2 a 6, tj. suroviny, kůže, kožené a textilní výrobky.

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu v roce 2018

Kód zboží

Název zboží / vývoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

 961900

Hygienické pleny a podobné hygienické vložky a tampony, dětské výrobky

1 818

901210

Mikroskopy (ne optické),difratografy

1 641

852610

Přístroje radiolokační,radiosondážní (radary)

945

330590

Přípravky na vlasy ost,ne šampon,lak,trvalá ondulace

731

330510

Šampony

672

841989

Stroje,a ostatní zařízení.k vaření,pražení,chlazení ap

563

340111

Mýdlo ap,papír aj pokryté mýdlem pro toal.užití

524

851762

Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat

510

841720

Pece pekárenské vč pecí na výr.sušenek

446

330610

Pasty,prášky,vody zubní

348

870120

Silniční návěsové tahače

321

950300

Tříkolky,koloběžky.;kočárkypro panenky;hračky ost;modely;puzzle

274

Kód zboží

Název zboží /dovoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

732189

Kotle, krby apod., vč.na pevná paliva, ze železa,oceli

378

871200

Kola jízdní i bez motoru (vč.dodatkových tříkolek)

311

940510

Svítidla stropní,nástěnná,ne venk.veř.osvětl.

263

392330

Demižony,láhve, flakony ap výrobky z plastů

191

611012

Svetry, pulovry apod. z kašmírové vlny

105

050400

Střeva, měchýře, žaludky, celé, části, ne z ryb

30

410621

Kůže z koz vyčiněné, mokré

18

620211

Svrchníky, kabáty aj dámské ap z vlny, chlupů

17

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistická data vzájemné výměny služeb nejsou dostupná. Aktivně v Mongolsku provozují činnost např. Bohemia Muller (servisní služby v uhelných elektrárnách), cestovní kancelář Ingol (rybolov, adventure), společnost Geomin v hydrogeologii a geologii, Argo Bohemia  a EGT Express v přepravních službách, architektonická studia v územním plánování. V rámci vládních programů Česká republika poskytuje expertní služby a poradenství k údržbě nového mezinárodního letiště u Ulánbátaru, k rozvoji civilního letectví v Mongolsku, ke zlepšení infrastruktury důležitých čistíren odpadních vod, k evidenci a značkování hospodářských zvířat, k průzkumům nových uhelných nalezišť. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi nepůsobí mnoho stálých zástupců českých firem. Některé firmy mají mongolské představitele nebo jejich čeští zástupci do Mongolska dojíždějí. Vzhledem k poměrně složitým podmínkám na mongolském trhu obstarávají většinu vzájemného obchodu mongolští partneři.

K úspěšným českým firmám v teritoriu patří Khaanzaa s.r.o., Finep Zlíchov, ZPA Smart Energy, J4, Bohemia Müller, Enelex, Jika, AlphaCon, Geomin. Svého zástupce či dealera mají Budějovický Budvar, Korado, Agromont Vimperk, Tescoma, Tonak, Evektor,  Emco, Dermacol, Botanicus a další. O místním zastoupení jedná Škoda Auto a Plzeňský Prazdroj. Příležitost v důlním sektoru chtějí v Mongolsku využít i české firmy T-Machinery, Ferrit, ENELEX,  TRANSROLL CZ, Urdiamant, INCO Engineering, RPS Ostrava a PERMON.

Developerská společnost Finep realizuje výstavbu 2000 rezidenčních bytů v Erdenetu. V návaznosti na tento projekt by dále mohla získat zakázku na stavbu masokombinátu v Erdenetu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

První dohody zasahující do hospodářské oblasti představovaly: Dohoda o vědecko-technické spolupráci z r. 1956, Smlouva o přátelství a kultuře z r. 1957 (stanovovala mj. mechanismus výměny zboží a plateb), Dohoda o hospodářské spolupráci z r. 1960, která se obnovovala až do r. 1990.

V současnosti platné a významné jsou: Dohoda o hospodářské spolupráci, Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Dohoda o podpoře a ochraně investic (v přípravě je její renegociace ve smyslu kompatibility s předpisy EU).

Název smluvního dokumentu

Platnost od

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu

18.6.1963

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975

29.3.1971

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

19.9.1974

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980

7.10.1975

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

7.10.1975

Protokol mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o doplnění Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7.10.1975

25.6.1977

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980 ze dne 7. října 1975

29.1.1979

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

29.1.1979

Rámcová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci při provádění geologicko-průzkumných prácí, těžbě a úpravě nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o zřízení československo-mongolského podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 – 1980

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 – 1985

22.9.1981

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

22.9.1981

Ujednání mezi Ministerstvem financí ČSSR a Ministerstvem financí MoLR o způsobu přepočtu národních měn na převoditelně ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze

1.3.1984

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 – 1990

28.4.1986

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

27.2.1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

13.2.1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

13.11.1998

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

19.11.2001

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

16.4.2002

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

24.1.2005

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

25.5.2017 (v platnosti od května 2018)

(Readmisní dohoda) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem (včetně Prováděcího protokolu)

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 ( čeká na verifikaci)

(Sociální dohoda) Dohoda o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Dohoda o spolupráci ve školství a vědě mezi MŠMT ČR a Ministerstvem školství, vědy a sportu Mongolska

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem školství, kultury, kultury, vědy a sportu Mongolska

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Dohodou o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se o instrument na podporu převážně obchodně-ekonomických zájmů. V jeho rámci se řeší konkrétní náměty na spolupráci. Předsedou Smíšeného výboru je za českou stranu vždy náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu jím byli ministr stavebnictví a městského rozvoje, od r. 2016 ministr vzdělání, kultury, vědy a sportu a od roku 2018 ministryně zdravotnictví pí. Sarangerel. Zatím poslední VII. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru pořádalo  MPO ČR a uskutečnilo se v Praze ve dnech 9. a 10.4.2018. Spolu s vládní delegací, kterou do ČR vedla ministryně zdravotnictví Sarangerel, přicestovala i mise mongolských podnikatelů.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mongolsko je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci/spolupráce (ZRS) od celé řady dárců z mnoha zemí. V objemech poskytnuté pomoci patří k největším dárcům sousední země, především Japonsko a Jižní Korea prostřednictvím svých rozvojových agentur JAICA a KOICA. Velké projekty jsou financovány World Bank Group (včetně International Finance Corporation), ADB (Asijskou rozvojovou bankou) a Asia Foundation. Obrovské množství prostředků investuje do rozvojové pomoci prostřednictvím poskytnutých měkkých úvěrů na infrastrukturní projekty Čína a Indie. Významně přispívá USA v rámci svých programů US Aid, Mercy Corps a Millenium Challenge I a II. Nemalé prostředky rozvojové pomoci uvolňují i arabské země, zejména SAE (Spojené arabské emiráty) a Kuvajt. Rusko je stále významným  rozvojovým a obchodním partnerem Mongolska deklarujícím připravenost zahájit velké infrastrukturní projekty (výstavba elektráren, rekonstrukce železnice…atd.), ale žádné opravdu velké projekty zatím neprobíhají. Významnou pomoc poskytuje v rámci dodávek veterinárních přípravků a léčiv. Z evropských zemí jde kromě samotné EU nejvýznamnější podpora od SRN prostřednictvím německých vládních rozvojových programů a německé  rozvojové  agentury  GIZ. Státy jako Rakousko, Maďarsko či Polsko podepsali s Mongolskem dohody o poskytnutí měkkých úvěrů ve výši 50 mil. USD. Řada projektů, zejména v rámci stanovených SDG´s 2030 (udržitelných cílů OSN do roku 2030), je financována prostřednictvím agencií OSN. Mongolsko patří stále mezi největší příjemce zahraniční pomoci na obyvatele. Rozvojová pomoc ve formě zvýhodněných úvěrů (již převažující forma) a nenávratné pomoci směřuje zejména do sektorů energetiky, výstavby bytů, infrastruktury (silniční síť, železnice, letiště, doprava), zemědělství, průmyslu, zdravotnictví a sociálního sektoru. Česká republika, i přes utlumení, stále ještě patří mezi významné donory. Rozvojová pomoc se postupně v rámci „phase-out“ mění v komerční spolupráci.

Bilaterální rozvojová spolupráce

Mongolsko patřilo v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové České republiky na období 2010-2017, kterou vláda ČR schválila v květnu 2010, mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se soustředila především do oblastí energetiky, zásobování vodou a sanitace, zemědělství a lesnictví.

Usnesením vlády ČR č. 631 z 11. července 2016 bylo rozhodnuto, že Mongolsko počínaje dnem 1. ledna 2018 přešlo do dvouletého přechodného „phase-out“ období 2018–2020, resp. přestalo být prioritní zemí české ZRS.

ČR poskytla Mongolsku v období 1996 – 2017 rozvojovou pomoc ve výši téměř 50 mil. USD, což řadí ČR mezi nejvýznamnější donory.

Garantem poskytované ZRS je od roku 2010 Česká rozvojová agentura (ČRA).

ZRS poskytovaná Mongolsku Českou republikou (mil. USD)

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,06

3,82

2,73

1,62

2,15

0,670

 

EU instituce (mil. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

3,51

4,2

4,93

6,93

13,32

13,6

Ačkoliv se od r. 2018 v Mongolsku již nerealizují velké (několikaleté) bilaterální rozvojové projekty, ostatní instrumenty/programy zůstávají nadále v platnosti.

Od roku 2016 se začaly ve větší míře využívat další projektové nástroje MZV (ČRA) např. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED (ve spolupráci s ostatními ministerstvy, Hospodářskou komorou ČR), projekty B2B, vysílání expertů a učitelů, multilaterální projekty v rámci Switch Asia, či EU a dále nástroje ostatních sektorových ministerstev např. „Aid for Trade“ (MPaO ČR), a projekty technické asistence transformační a finanční spolupráce  (MF ČR). Významnou součástí pomoci jsou i Malé lokální projekty (MLP) realizované v gesci ZÚ Ulánbátar. Pokračuje poskytování vládních stipendií na veřejných vysokých školách v celkovém počtu 12  studentů (od r.2019-2020 navýšeno z původního počtu 5) bakalářského, či magisterského studia ročně v gesci MŠMT ČR. Pozn. Odhaduje se, že je v Mongolsku celkem přibližně 20 tis. absolventů československých a českých vysokých škol, převážně z 80 – 90. let hovořících obstojnou češtinou. V současné době studuje na českých státních a soukromých vysokých školách cca 74 studentů.

Předpokládané ukončení česko-mongolských bilaterálních projektů ZRS bylo do konce roku 2017. Na základě žádosti mongolské strany, souhlasu realizátorů, výsledků evaluací z roku 2017 a schválení ČRA byly do roku 2018 prodlouženy projekty:

 • „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ realizovaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem. V rámci prodloužení projektu došlo k vypracování dlouhodobého lesnického hospodářského plánu pro vybranou oblast Sharyngol jako pilotního hospodářského plánu pro celé Mongolsko, proškolení lesnických odborníků a ve spolupráci MZV-MZe ČR- Ministerstva životního prostředí a cestovního ruchu Mongolska a FAO byl v září 2018 zorganizován pod hlavičkou a z finančních prostředků FAO mezinárodní lesnický workshop na platformě „Workshopu států Křtinské deklarace“ na téma trvale udržitelného rozvoje lesů. Workshopu se zúčastnilo celkem 8 států, signatářů Křtinské deklarace, zástupci MZe ČR, zástupci mezinárodních organizací v teritoriu, zástupce centrály FAO v Ulánbátaru, zástupci Min. živ. prostředí a Ministerstva zemědělství Mongolska a zástupci ZÚ Ulánbátar. Projekt je velice kladně hodnocen jak z mongolské strany, tak i ze strany mezinárodních partnerů. Projekt byl ukončen na konci roku 2018. V červnu roku 2019 proběhne jednání o možnostech budoucího multilaterálního lesnického projektu v Mongolsku, které bude spojené s promítnutím dokumentárního filmu o českém lesnickém projektu a dalších synergických aktivitách v lesnickém sektoru.
 • Realizace návrhu vzešlého z projektu „Přenos know-how na odstraňování ekologických zátěží II. fáze“,realizovaný společností Dekonta, došlo k dekontaminaci oblasti bývalé sklárny v Nalaikh. Další dva navržené projekty ( zejména dekontaminace bývalé továrny na pesticidy v Bulganu ) by mohly být realizovány v rámci projektů UNDP a nebo na komerčním základě s participací zainteresovaných mongolských ajmagů.

V gesci Ministerstva zahraničních věcí, respektive České rozvojové agentury (ČRA) jsou i projekty Programu rozvojově-ekonomického partnerství (B2B projekty). V r. 2014 realizovala společnost Geomin s.r.o. v rámci tohoto programu projekt „Přenos know-how ve využití větrných čepadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů v Mongolsku“ v hodnotě 98 tis. Kč. V r. 2015 realizovala společnost Vodní zdroje a.s. „Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných ložiscích v Mongolsku“ ve spolupráci s místním partnerem, vlastníkem těžebních licencí v těchto lokalitách.

V r. 2017 byly realizovány v rámci programu čtyři projekty – „Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu“ (Natural s.r.o.), „Masozávod Erdenet (Ingens Real a.s., ABP Consulting a.s.), „Analýza potenciálu pro zpracování energetických studií uhelných elektráren“ (Empress o.p.s.) a „Rozšíření podnikatelských aktivit AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku“ (AGROMONT VIMPERK s.r.o.).

V r. 2018 byly realizovány projekty B2B firmy MISEKO Group „Přenesení know-how do oblastí energetických úspor v Mongolsku“, a studie proveditelnosti „Hokejový stadion Ulánbátar, Mongolsko“.

V letech předchozích byly dokončeny následující projekty:

 • 2012 – Bohemia Müller s.r.o. jeden projekt s tehdejším Energetickým úřadem Mongolska (Podpora rozvoje obchodu v oblasti energetiky a důlního průmyslu předáním českého know-how) a Hospodářská komora ČR druhý projekt s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu (Podpora sektoru MSP v Mongolsku prostřednictvím prezentace českých zkušeností a know-how).
 • 2013 – firma Grandera dva projekty s Tepelnou elektrárnou Erdenet.
 • 2014 – projekt české zastoupení Mezinárodní obchodní komory s cílem přenosu zkušeností v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti země.
 • 2015 – společnost Agromont Vimperk projekt zaměřený na rozvoj minimlékáren a obecně na budování kapacit v produkci a zpracování mléka v Mongolsku. Společnost Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. projekt s cílem přenosu know-how v oblasti poskytování letištních služeb.2016 – Argo Bohemia, s.r.o. realizovala projekt s cílem zlepšení regulatorního rámce autodopravy v Mongolsku.
 • 2017 – Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, Khuvsgul Province“.
 • 2017 – Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru
 • 2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ s dobou realizace 2015 – 2017.
 • 2017 Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží
 • 2017 Podnikatelský plán: Masozávod Erdenet – Mongolsko, ABP Consulting a.s.
 • 2017 Studie proveditelnosti: Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu,  NATURAL, s.r.o.
 • 2017 Podnikatelský plán: Rozšíření podnikatelských aktivit společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku
 • 2018 – Čínsko-český letecký spolek projekt „Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku“.
 • 2018 MISEKO Group – Přenesení know-how do oblasti energetických úspor v Mongolsku
 • 2018 FINEP Zlíchov – studie proveditelnosti výstavby hokejového stadionu v Ulánbátaru

Multilaterální rozvojová spolupráce

Česká republika se průběžně podílí na práci agencií OSN, brettonwoodských institucí i orgánů EU. Účastní se diskusí o rozvoji prostřednictvím příslušných pracovních skupin a platforem EU, OSN i OECD, přispívá finančně na činnost těchto institucí a dbá na implementaci přijímaných závazků, a to zejména ve vztahu k Pařížské deklaraci (2005) a Akční agendě z Akkry (2008). Naplňování závazků bude vycházet z celkového objemu české rozvojové spolupráce a z možností a stavu českého rozvojového systému.

Česká republika nabízí spolupráci v multilaterálních projektech v mnoha sektorech hospodářství, kde doposud realizovala množství úspěšných rozvojových projektů. Šance jsou například v hydrogeologii, vodohospodářství, sanitaci-dekontaminaci, lesnictví, zemědělství, energetice, letectví a dalších. Podporu hledá i u mezinárodních institucí typu Green Climate Fund (GCF), Green Environment Facility (GEF) nebo jiných finančních mechanismů.

 V současnosti realizované projekty (financování ze zdrojů EU a ČR):

 • Improving resource-efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (Charita ČR), do roku 2020
 • Strengthening CSOs-Las partnership in the agriculture sector in Khentii Province (Charita ČR) do roku 2019.
 • Empowered People – Improved Livelihoods (Člověk v tísni) do roku 2019
 • Right to breathe (Člověk v tísni) 2019 – 2020

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem