Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Česká republika udržuje s Mongolskem dlouholeté přátelské vztahy. Československo navázalo s Mongolskou lidovou republikou diplomatické styky již v roce 1950, po mnoho let bylo jejím druhým největším obchodním partnerem, pokrývalo 6 % mongolského zahraničního obchodního obratu. Po nastolení demokracie v obou zemích a přechodu k tržnímu hospodářství Česká republika nadále Mongolsku pomáhala, mj. zaváděním moderních technologických postupů, podporou industrializace zemědělství, automatizací výrobních procesů, zauhlováním tepelných elektráren, stavbou čistíren odpadních vod, zalesňováním, dekontaminací půdy, školením odborníků a přenosem know-how. Na základě dohody o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se o nástroj na podporu převážně obchodně-ekonomických zájmů a vzájemné obchodně-ekonomické spolupráce. Předsedou Smíšeného výboru je za českou stranu náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu jím byli ministr stavebnictví a městského rozvoje, od r. 2016 ministr vzdělání, kultury, vědy a sportu a od roku 2018 ministryně zdravotnictví Sarangerel. Zatím poslední VII. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru se pod vedením  MPO ČR konalo v Praze ve dnech 9. a 10.4.2018. Kromě delegace se jej účastnila i mongolská podnikatelská mise.

Přetrvávající závislost Mongolska na zahraničních úvěrech v dnešních dnech sice více prospívá zahraničním dodavatelům ze zemí financujících obchodní případy pomocí zvýhodněných vládních úvěrů, nicméně čeští podnikatelé mohou pro své záměry využívat Program Záruka ČMZRB, který poskytuje ručení až do výše 50 % za komerční úvěr u některé z našich bank na udržitelnou investici v rozvojové zemi. Doba ručení může činit až 8 let. Záruka snižuje rizikovost investice na rozvojovém trhu a stimuluje české banky k ochotnějšímu financování udržitelné investice s konkrétním rozvojovým dopadem a důkazem, že ji nelze realizovat na běžné komerční bázi.

K dalším nástrojům na podporu obchodních a podnikatelských zájmů českých firem v Mongolsku patří každoroční projekty ekonomické diplomacie (PROPED), včetně organizace podnikatelských misí do Mongolska, projekty B2B, projekty Aid for Trade, zajištění účasti na veletrzích a odborných seminářích. Samozřejmá je podpora exportních a podnikatelských záměrů českých firem ze strany velvyslanectví ČR v Ulánbátaru. V Mongolsku, jako jedné z prvních zemí, je zaveden pilotní program PROPEA.

Nadějné pro další spolupráci je, že i přes hluboký propad celkového zahraničního obchodu Mongolska v prvním čtvrtletí 2020 naše vzájemná obchodní výměna postižena nebyla. Dle údajů ČSÚ za první tři měsíce 2020 v Mongolsku odbaveno české zboží v hodnotě přesahující 3 mil. USD, vývoz dosáhl stejné hodnoty jako v loňském roce, který lze hodnotit jako mimořádně dobrý. Data ukazují, že vývoz do Mongolska může logisticky pokračovat bezproblémově i přes opatření přijatá v souvislosti se šířením onemocnění COVID 19 na nejen mongolských hraničních přechodech.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. USD 

2015

2016

2017

2018

2019

Obrat

11 714

12 690

15 996

13 829

19 571

Vývoz

11 477

12 420

14 520

13 026

18 948

Dovoz

237

270

1 476

803

623

Saldo

11 240

12 150

13 044

12 223

18 325

Zdroj: Český statistický úřad

V tis. USD 

2015

2016

2017

2018

2019

Obrat

7 745

8 700

10 946

9 695

9 778

Vývoz

7 546

8 495

10 724

9421

9 643

Dovoz

199

205

222

274

135

Saldo

7 347

8 290

10 520

9147

9 508

Zdroj: Mongolský národní statistický úřad

Podle údajů Českého statistického úřadu zaznamenal v roce 2019 obrat zahraničního obchodu s Mongolskem 19 571 tis. USD. Hodnota českého vývozu v roce 2019 dosáhla necelých 19 mil. USD, hodnota mongolského vývozu přibližně 600 tis. USD. Dlouhodobě přetrvává výrazná disproporce obchodní bilance ve prospěch ČR. České vývozy v meziročním porovnání  v roce 2019 vzrostly o 45 %, jednalo se o historicky nejvyšší hodnoty. I přes omezení spojená s pandemií COVID 19 kopírují hodnoty v prvních třech měsících 2020 loňský objem českého exportu.

Mongolsko je jednou z prvních zemí, ve kterých byl spuštěn vládní pilotní projekt na podporu ekonomických exportních i podnikatelských aktivit českých firem v zahraničí PROPEA. Zakládající smlouva o realizaci projektu byla  s promotérem mongolského byznysu panem Ser-Odem Ichinkhorloo podepsána  již v říjnu loňského roku během návštěvy předsedy Senátu Parlamentu ČR v Ulánbátaru.  Symbolicky se tak stalo za účasti vedení MZV ČR a Hospodářské komory ČR, tedy institucí, které společně stály u zrodu projektu a jsou jeho garanty, a zástupců deseti českých firem. Přes počáteční nastavování a dolaďování mechanismů komunikace a fungování se po prodloužení smlouvy v dubnu 2020 podařilo mongolský projekt plnohodnotně rozjet, dvě české firmy již pro svůj podnikatelský záměr v Mongolsku obdržely konkrétní podporu.  První služby, o něž podnikatelé projevili zájem, se týkaly průzkumu trhu, vytvoření odběratelských sítí a marketingu v segmentech veterinárních léčiv,  zemědělské techniky a potravinářských výrobků.  Služby PROPEA v Mongolsku poskytuje „Czech Business Suport“ vedený panem Ser-Odem Ichinkhorloo, který mj. působil v Mongolské národní průmyslové a obchodní komoře a Mongolské obchodní databázi www.mongolianbusinessdatabase.com

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura vzájemného obchodu zůstává v roce 2019 obdobná jako v roce 2018, v českém exportu převládají výrobky tříd 5, 6, 7, a 8, tzn. chemikálie, stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky, zdravotnické výrobky, v dovozu pak výrobky třídy 2 a 6, tj. suroviny, kůže, kožené a textilní výrobky. Čeští výrobci na mongolský trh vyvážejí mj. chytré elektroměry spotřeby energií, zbraně, nemocniční lůžka, kotle, radiátory, plastové potrubní systémy, skleněné výrobky, potraviny a nápoje, kosmetiku a drogerii. Mongolskému spotřebiteli nabízí ušní známky pro hospodářská zvířata, modulární letiště a jejich vybavení, letištní plochy, letadla, automatizační systémy pro uhelné elektrárny, léky.

 Nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu v období 2/2019-2/2020 (pohyb zboží přes hranice)

Název zboží / vývoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

Silice rezinoidy přípravky kosmetické

2173

Mýdlo, přípravky prací, mazací, leštící aj, vosk

2524

Zvířata živá

150

Kakao a přípravky kakaové

135

Přípravky potravinové různé

255

Nápoje tekutiny lihové ocet

165

Výrobky farmaceutické

263

Výbušniny výrobky pyrotechnické zápalky apod

453

Výrobky chemické různé

178

Plasty a výrobky z nich

348

Papír karton lepenka a výrobky

281

Stroje klimatizační bez vestav.zař.chladicího

350

 

 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

97

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

344

Obuv kamaše apod

94

Pokrývky hlavy

65

Sklo a výrobky skleněné

103

Výrobky ze železa nebo oceli

805

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

746

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

5534

Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

2477

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

782

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

203

Hračky hry potřeby sportovní

247

Výrobky různé

1631

Název zboží / dovoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené

55

Plasty a výrobky z nich

234

Oděvy doplňky oděvní pletené a háčkované

155

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

27

Pokrývky hlavy a jejich součásti

14

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

11

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

81

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistická data vzájemné výměny služeb nejsou dostupná. Aktivně v Mongolsku provozují činnost např. Bohemia Controls (servisní služby v uhelných elektrárnách v Ulánbátaru), cestovní kancelář Ingol (rybolov, adventure), společnost Geomin v hydrogeologii a geologii, Argo Bohemia  a EGT Express v přepravnícha a logistických službách, architektonická studia v územním plánování. V rámci vládních programů Česká republika poskytuje expertní služby a poradenství k automatizaci v uhelných elektrárnách v Mongolsku, ke zlepšení infrastruktury důležitých čistíren odpadních vod, k evidenci a značkování hospodářských zvířat, k průzkumům nových uhelných nalezišť. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi nepůsobí mnoho stálých zástupců českých firem. Vzhledem k poměrně složitým podmínkám na mongolském trhu obstarávají většinu vzájemného obchodu mongolští obchodní partneři.

K úspěšným českým firmám v teritoriu patří Khaanzaa, Finep Zlíchov, ZPA Smart Energy, J4, Bohemia Controls, Jika, AlphaCon, Geomin, LINET, DAKON, OPOP, Ostendorf OSMA, Anis CZ, Pipelife Czech. Svého zástupce či dealera v místě mají Finep Zlíchov, ZPA Smart Energy, Bohemia Controls, Budějovický Budvar, Plzeňský Prazdroj, Korado, Tescoma, Tonak, Evektor,  Emco, Dermacol, Botanicus, Tesla Batteries a další. O zastoupení s mongolským partnerem jedná Škoda Auto. Příležitosti v klíčovém důlním sektoru v Mongolsku hledají české firmy ENELEX, INCO Engineering, RPS Ostrava, TVK Energo, T-Machinery, Ferrit, PERMON, TRANSROLL CZ, Urdiamant.

Developerská společnost Finep Zlíchov úspěšně realizuje výstavbu 2000 rezidenčních bytů ve druhém největším městě Mongolska Erdenetu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

První dohody zasahující do hospodářské oblasti představovaly: Dohoda o vědecko-technické spolupráci z r. 1956, Smlouva o přátelství a kultuře z r. 1957 (stanovovala mj. mechanismus výměny zboží a plateb), Dohoda o hospodářské spolupráci z r. 1960, která se obnovovala až do r. 1990.

V současnosti platné a významné jsou: Dohoda o hospodářské spolupráci, Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Dohoda o podpoře a ochraně investic (v přípravě je její renegociace ve smyslu kompatibility s předpisy EU).

Název smluvního dokumentu

Platnost od

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu

18.6.1963

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975

29.3.1971

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

19.9.1974

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980

7.10.1975

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

7.10.1975

Protokol mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o doplnění Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7.10.1975

25.6.1977

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980 ze dne 7. října 1975

29.1.1979

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

29.1.1979

Rámcová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci při provádění geologicko-průzkumných prácí, těžbě a úpravě nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o zřízení československo-mongolského podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 – 1980

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 – 1985

22.9.1981

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 – 1975 ze dne 29. března 1971

22.9.1981

Ujednání mezi Ministerstvem financí ČSSR a Ministerstvem financí MoLR o způsobu přepočtu národních měn na převoditelně ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze

1.3.1984

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 – 1990

28.4.1986

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

27.2.1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

13.2.1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

13.11.1998

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

19.11.2001

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

16.4.2002

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

24.1.2005

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

25.5.2017 (v platnosti od května 2018)

(Readmisní dohoda) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem (včetně Prováděcího protokolu)

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 ( čeká na verifikaci)

(Sociální dohoda) Dohoda o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Dohoda o spolupráci ve školství a vědě mezi MŠMT ČR a Ministerstvem školství, vědy a sportu Mongolska

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem školství, kultury, kultury, vědy a sportu Mongolska

Slavnostní podpis během návštěvy min. zahr. věcí MNG D. Tsogtbaatara v Praze dne 20.5.2019 (čeká na verifikaci)

Dohodou o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se o instrument na podporu převážně obchodně-ekonomických zájmů. V jeho rámci se řeší konkrétní náměty na spolupráci. Předsedou Smíšeného výboru je za českou stranu vždy náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu jím byli ministr stavebnictví a městského rozvoje, od r. 2016 ministr vzdělání, kultury, vědy a sportu a od roku 2018 ministryně zdravotnictví pí. Sarangerel. Zatím poslední VII. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru pořádalo  MPO ČR a uskutečnilo se v Praze ve dnech 9. a 10.4.2018. Spolu s vládní delegací, kterou do ČR vedla ministryně zdravotnictví Sarangerel, přicestovala i mise mongolských podnikatelů.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mongolsko je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci/spolupráce (ZRS) od celé řady dárců z mnoha zemí. V objemech poskytnuté pomoci patří k největším dárcům sousední země, především Japonsko a Jižní Korea prostřednictvím svých rozvojových agentur JAICA a KOICA. Velké projekty jsou financovány World Bank Group (včetně International Finance Corporation), ADB (Asijskou rozvojovou bankou) a Asia Foundation. Obrovské množství prostředků investuje do rozvojové pomoci prostřednictvím poskytnutých měkkých úvěrů na infrastrukturní projekty Čína a Indie. Významně přispívá USA v rámci svých programů US Aid, Mercy Corps a Millenium Challenge I a II. Nemalé prostředky rozvojové pomoci uvolňují i arabské země, zejména SAE (Spojené arabské emiráty) a Kuvajt. Rusko je stále významným  rozvojovým a obchodním partnerem Mongolska deklarujícím připravenost zahájit velké infrastrukturní projekty (výstavba elektráren, rekonstrukce železnice…atd.), ale žádné opravdu velké projekty zatím neprobíhají. Významnou pomoc poskytuje v rámci dodávek veterinárních přípravků a léčiv. Z evropských zemí jde kromě samotné EU nejvýznamnější podpora od SRN prostřednictvím německých vládních rozvojových programů a německé  rozvojové  agentury  GIZ. Rozvojová pomoc Německa začíná od roku 2020 pozvolnou fázi „phase out“ a bilaterální rozvojové projekty budou realizovány až do roku 2023. Stále více se začínají kombinovat rozvojové projekty s blendingovými . Do těchto projektů výrazně vstupuje  EBRD (Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj).  Státy jako Rakousko, Maďarsko či Polsko podepsali s Mongolskem dohody o poskytnutí měkkých úvěrů ve výši 50 mil. USD. Řada projektů, zejména v rámci stanovených SDG´s 2030 (udržitelných cílů OSN do roku 2030), je financována prostřednictvím agencií OSN ( FAO, UNDP).  UNDP se od roku 2020 ujímá v rámci tzv. „delegované spolupráce s EU“ i projektů z přímé rozpočtové pomoci Mongolsku ze strany EU. Mongolsko patří stále mezi největší příjemce zahraniční pomoci na obyvatele. Rozvojová pomoc ve formě zvýhodněných úvěrů (již převažující forma) a nenávratné pomoci směřuje zejména do sektorů energetiky (solární, větrné elektrárny), výstavby bytů, infrastruktury (silniční síť, železnice, letiště, doprava), zemědělství, průmyslu, zdravotnictví a sociálního sektoru. Česká republika, i přes utlumení, stále ještě patří mezi významné donory. Rozvojová pomoc se postupně v rámci „phase-out“ mění v komerční spolupráci.

Bilaterální rozvojová spolupráce

Mongolsko patřilo v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové České republiky na období 2010-2017, kterou vláda ČR schválila v květnu 2010, mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se soustředila především do oblastí energetiky, zásobování vodou a sanitace, zemědělství a lesnictví.

Usnesením vlády ČR č. 631 z 11. července 2016 bylo rozhodnuto, že Mongolsko počínaje dnem 1. ledna 2018 přešlo do dvouletého přechodného „phase-out“ období 2018–2020, resp. přestalo být prioritní zemí české ZRS.

ČR poskytla Mongolsku v období 1996 – 2017 rozvojovou pomoc ve výši téměř 50 mil. USD, což řadí ČR mezi nejvýznamnější donory.

Garantem poskytované ZRS je od roku 2010 Česká rozvojová agentura (ČRA).

ZRS poskytovaná Mongolsku Českou republikou (mil. USD)

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,06

3,82

2,73

1,62

2,15

0,670

 

EU instituce (mil. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

3,51

4,2

4,93

6,93

13,32

13,6

Ačkoliv se od r. 2018 v Mongolsku již nerealizují velké (několikaleté) bilaterální rozvojové projekty, ostatní instrumenty/programy zůstávají nadále v platnosti, významně byla rozšířena spolupráce směrem k EU.

Od roku 2016 se začaly ve větší míře využívat další projektové nástroje MZV (ČRA) např. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED (ve spolupráci s ostatními ministerstvy, Hospodářskou komorou ČR), projekty B2B, vysílání expertů a učitelů, multilaterální projekty v rámci Switch Asia, či EU a dále nástroje ostatních sektorových ministerstev např. „Aid for Trade“ (MPaO ČR), a projekty technické asistence transformační a finanční spolupráce  (MF ČR). Významnou součástí pomoci jsou i Malé lokální projekty (MLP) realizované v gesci ZÚ Ulánbátar. Počet vládních stipendií poskytovaných v gesci MŠMT na rok 2019 – 2020 byl navýšen z 5 na 13, nicméně všechna stipendia pouze pro studium v jazyce anglickém a pro rok 2020- 2021  již nebylo pro Mongolsko přiděleno stipendium žádné. Pozn. Odhaduje se, že je v Mongolsku celkem přibližně 20 tis. absolventů československých a českých vysokých škol, převážně z 80 – 90. let hovořících obstojnou češtinou. V současné době studuje na českých státních a soukromých vysokých školách cca 74 studentů.

ZÚ ČR v Ulánbátaru propaguje české vysoké školství svou účastí na mezinárodních veletrzích v Ulánbátaru zaměřených na vzdělávání a v roce 2019 se aktivně účastnila akce pořádané Delegací EU v Ulánbátaru „ Education in Europe“, kde svým stánkem a audiovizuální technikou propagovalo krátkodobé i dlouhodobé studium a studijní stáže v rámci Erasmus Mundus.

Předpokládané ukončení česko-mongolských bilaterálních projektů ZRS bylo do konce roku 2017. Výjimku má projekt „Reintrodukce koně převalského  do Mongolska“ a další projekty v gesci ZOO Praha (Transporty koní, spolupráce s chráněnými oblastmi Gobi A a Gobi B, ochrana antilopy Saiga, medvěda Mazálaje, a divokého velblouda), které patří do projektů bilaterální rozvojové spolupráce, ale v současné době jsou hrazené z prostředků, které získává ZOO Praha). MZV ČR poskytuje hlavně politickou podporu, neboť Návrat koně převalského do Mongolska začal jako oficiální projekt ČRA a tento projekt je velmi důležitým v česko-mongolské bilaterální relaci.  Z ostatních projektů byly na základě žádosti mongolské strany, souhlasu realizátorů, výsledků evaluací z roku 2017 a schválení ČRA  do roku 2018 prodlouženy dva projekty, které, zejména pak lesnický, mají v současné době slibné i multilaterální návaznosti.

 • Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ realizovaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem. V rámci prodloužení projektu došlo k vypracování dlouhodobého lesnického hospodářského plánu pro vybranou oblast Sharyngol jako pilotního hospodářského plánu pro celé Mongolsko, proškolení lesnických odborníků a ve spolupráci MZV-MZe ČR- Ministerstva životního prostředí a cestovního ruchu Mongolska a FAO byl v září 2018 zorganizován pod hlavičkou a z finančních prostředků FAO mezinárodní lesnický workshop na platformě „Workshopu států Křtinské deklarace“ na téma trvale udržitelného rozvoje lesů. Workshopu se zúčastnilo celkem 8 států, signatářů Křtinské deklarace, zástupci MZe ČR, zástupci mezinárodních organizací v teritoriu, zástupce centrály FAO v Ulánbátaru, zástupci Min. živ. prostředí a Ministerstva zemědělství Mongolska a zástupci ZÚ Ulánbátar. Projekt je velice kladně hodnocen jak z mongolské strany, tak i ze strany mezinárodních partnerů. Projekt byl ukončen na konci roku 2018.
 • Návazně aktivity 2018 – 2020 : Projekty ČRA „Vysílání lesnických expertů „za 45 tis. USD (2018-2020)  a projekt „Vysílání českých učitelů“ za 70 tis. USD

Navazující aktivity v rámci Multilaterální spolupráce : V červnu roku 2019 proběhlo  jednání o možnostech budoucího multilaterálního lesnického projektu v Mongolsku, které bylo spojenos promítnutím dokumentárního filmu o českém lesnickém projektu a dalších synergických aktivitách v lesnickém sektoru. Prezentace projektu a dále pak prezentace projektů Mendelovy Univerzity v rámci Erasmus + , zaujala nejen zástupce mezinárodních organizací a cizích rozvojových agentur, ale i zástupce Delegace Evropské Unie (DEU) v Ulánbátaru.  Český lesnický projekt a současné výzkumné aktivity Mendelovy Univerzity dají pravděpodobně základ velkému multilaterálnímu projektu pod hlavičkou EU, který by mohl začít již v roce 2021(2022) s délkou 6 – 8 let. Přibližný rozpočet tohoto multilaterálního projektu bude cca 10 mil. EUR. V současné době ZÚ Ulánbátar ve spolupráci s DEU určili Mendelovu Univerzitu v Brně jako garanta projektových příprav.

 • Realizace návrhu vzešlého z projektu „Přenos know-how na odstraňování ekologických zátěží II. fáze“,realizovaný společností Dekonta, došlo k dekontaminaci oblasti bývalé sklárny v Nalaikh. Další dva navržené projekty ( zejména dekontaminace bývalé továrny na pesticidy v Bulganu ) by mohly být realizovány v rámci projektů UNDP a nebo na komerčním základě s participací zainteresovaných mongolských ajmagů. Mongolská strana v roce 2020 projevila zájem o realizaci dekontaminace bývalé továrny na pesticidy v Bulganu.

V gesci Ministerstva zahraničních věcí, respektive České rozvojové agentury (ČRA) jsou i projekty Programu rozvojově-ekonomického partnerství (B2B projekty). V r. 2014 realizovala společnost Geomin s.r.o. v rámci tohoto programu projekt „Přenos know-how ve využití větrných čepadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů v Mongolsku“ v hodnotě 98 tis. Kč. V r. 2015 realizovala společnost Vodní zdroje a.s. „Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných ložiscích v Mongolsku“ ve spolupráci s místním partnerem, vlastníkem těžebních licencí v těchto lokalitách.

V r. 2017 byly realizovány v rámci programu čtyři projekty – „Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu“ (Natural s.r.o.), „Masozávod Erdenet (Ingens Real a.s., ABP Consulting a.s.), „Analýza potenciálu pro zpracování energetických studií uhelných elektráren“ (Empress o.p.s.) a „Rozšíření podnikatelských aktivit AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku“ (AGROMONT VIMPERK s.r.o.).

V r. 2018 byly realizovány projekty B2B firmy MISEKO Group „Přenesení know-how do oblastí energetických úspor v Mongolsku“, a studie proveditelnosti „Hokejový stadion Ulánbátar, Mongolsko“.

V r. 2019 zhodnotila firma RPS Ostrava uhelné ložisko v Tsogt Tsetsiy v Jižní Gobi v uhelné pánvi Tavan Tolgoi a zpracovala návrh upravitelnosti těžené suroviny včetně studie proveditelnosti technologie pro zpracování uhlí s ohledem na environmentální dopad na okolní krajinu.

V letech předchozích byly dokončeny následující projekty:

 • 2012 – Bohemia Müller s.r.o. jeden projekt s tehdejším Energetickým úřadem Mongolska (Podpora rozvoje obchodu v oblasti energetiky a důlního průmyslu předáním českého know-how) a Hospodářská komora ČR druhý projekt s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu (Podpora sektoru MSP v Mongolsku prostřednictvím prezentace českých zkušeností a know-how).
 • 2013 – firma Grandera dva projekty s Tepelnou elektrárnou Erdenet.
 • 2014 – projekt české zastoupení Mezinárodní obchodní komory s cílem přenosu zkušeností v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti země.
 • 2015 – společnost Agromont Vimperk projekt zaměřený na rozvoj minimlékáren a obecně na budování kapacit v produkci a zpracování mléka v Mongolsku.
 • 2016 – Společnost Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. projekt s cílem přenosu know-how v oblasti poskytování letištních služeb.
 • 2016 – Argo Bohemia, s.r.o. realizovala projekt s cílem zlepšení regulatorního rámce autodopravy v Mongolsku.
 • 2017 – Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, Khuvsgul Province“.
 • 2017 – Přenos know-how, hydrogeologický průzkum a následné vrtání studní v provincii Zavkhan
 • 2017 – Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru
 • 2017 Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží
 • 2017 Podnikatelský plán: Masozávod Erdenet – Mongolsko, ABP Consulting a.s.
 • 2017 Studie proveditelnosti: Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu,  NATURAL, s.r.o.
 • 2017 Podnikatelský plán: Rozšíření podnikatelských aktivit společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku
 • 2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ s dobou realizace 2015 – 2018, ÚHÚL Brandýs n. Labem
 • 2018 – Čínsko-český letecký spolek projekt „Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku“.
 • 2018 MISEKO Group – Přenesení know-how do oblasti energetických úspor v Mongolsku
 • 2018 FINEP Zlíchov – studie proveditelnosti výstavby hokejového stadionu v Ulánbátaru
 • 2018 – ÚNMZ – „Zajištění nastavení, kalibrace a funkčnosti primárních standardů při měření délek.
 • 2019 RPS Ostrava – studie proveditelnosti, průzkum uhelného ložiska a návrh upravitelnosti těžené rudy

Multilaterální rozvojová spolupráce

Česká republika se průběžně podílí na práci agencií OSN, brettonwoodských institucí i orgánů EU. Účastní se diskusí o rozvoji prostřednictvím příslušných pracovních skupin a platforem WB, EU, OSN i OECD, přispívá finančně na činnost těchto institucí a dbá na implementaci přijímaných závazků, a to zejména ve vztahu k Pařížské deklaraci (2005),  Akční agendě z Akkry (2008) a Pařížské klimatické dohody (2015), která po roce 2020 nahradí Kjótský protokol (1997). Naplňování závazků bude vycházet z celkového objemu české rozvojové spolupráce a z možností a stavu českého rozvojového systému.

Česká republika nabízí spolupráci v multilaterálních projektech v mnoha sektorech hospodářství, kde doposud realizovala množství úspěšných rozvojových projektů. Šance jsou například v hydrogeologii, vodohospodářství, sanitaci-dekontaminaci, lesnictví, zemědělství, energetice, letectví a dalších. Podporu hledá i u mezinárodních institucí typu Green Climate Fund (GCF), Green Environment Facility (GEF) nebo jiných finančních mechanismů.

 V současnosti realizované projekty (financování ze zdrojů EU, Switch-Asia a ČR):

 • Improving resource-efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (Charita ČR), do roku 2020
 • Strengthening CSOs-Las partnership in the agriculture sector in Khentii Province (Charita ČR) do roku 2019.
 • Empowered People – Improved Livelihoods (Člověk v tísni) do roku 2019
 • Right to breathe (Člověk v tísni) 2019 – 2020
 • All for Youth, Youth for All  (Charita ČR) 2020 – 2024
 • Sustainable Plastic Recycling in Mongolia (Charita ČR) 2020 – 2023
 • Switch off Air Pollution Project (Člověk v tísni,Czech and French Development Agencies) 2018 – 2020
 • ERASMUS + Mobility – vzdělávání v lesnictví, studenti a učitelé y Mongolska (MULS) do ČR. Realizuje Mendelova Univerzita v Brně z prostředků EU 2019-2020

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem