Mongolsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Viz podkapitoly 3.1 až 3.3

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU navázala s Mongolskem bilterální vztahy v roce 1989. Evropská unie byla v Mongolsku zastoupena od května 1991 Delegací EU v Pekingu na úrovni nerezidentní diplomatické mise. Dne 24. 7. 2017 bylo v Bruselu rozhodnuto o otevření samostatné Delegace EU v Ulánbátaru. Od 2. 11. 2017 ji vedl CDA a.i. Marco Ferri. Dne 28. 5. 2018 se funkce rezidentního velvyslance Evropské unie v Mongolsku ujal rumunský diplomat Traian Laurentiu Hristea.

K milníkům vzájemné spolupráce patří schůzky představitelů EU a Mongolska na nejvyšší úrovni, Smíšený výbor EU-Mongolsko pořádaný v Bruselu v prosinci 2015, podpora Mongolska ze strany EU v době, kdy hostilo Summit ASEM (červenec  2016),  zasedání Smíšeného výboru EU-Mongolsko ve dnech 27.- 30. března 2017 v Ulánbátaru společně s historicky prvním EU-Mongolsko Lidsko-právním dialogem. Druhé zasedání Smíšeného výboru EU-Mongolsko se konalo 23. dubna 2018 v Bruselu. Mongolské staně byl v této souvislosti zaslán „GSP + Scorecard“, kde EU předložila výčet nedostatků v plnění úmluv 27 GSP+ a mongolská strana měla deadline na odpověď do  30. června 2018, který splnila. Dne 20. 9. 2018 proběhlo v Ulánbátaru 12. meziparlamentní zasedání mezi Evropskou unií a Mongolskem. Schůzky se zúčastnili členové parlamentní skupiny přátel Velkého Státního Churalu a několik členů Evropského Parlamentu. Skupinu EU vedla vedoucí EU delegace pro Centrální Asii Iveta Grigule-Peterse a hlavním bodem jednání byla politická situace v Mongolsku a dodržování lidských práv. 

Ze strany Mongolska je zájem o bezvízový styk s EU. Mongolsko sice hodně pokročilo, ale právě politická nestabilita a dodržování lidských práv jsou důvodem, proč bezvízový styk ještě není zaveden. Spolupráce se zaměří na rozšíření obchodní výměny a podporu mongolského exportu do EU v rámci uzavřené Dohody o partnerství a spolupráci.

Ve dnech 11. – 13. 11.2018 navštívil Ulánbátar komisař EU pro rozvojovou spolupráci Neven Mimica. Jednal s prezidentem, ministrem zahraničních věcí, ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí.  Tématem byly evropské rozvojové projekty pro následné období. 

Mongolsko bylo od 1.1.2016 na období 2016-2018 zastoupeno v Radě OSN pro Lidská práva. V roce 2015 se Mongolsko zúčastnilo  II. Universal Periodic Review a zavázalo se ke splnění 150 doporučení v oblasti lidských práv. V květnu 2018 byla vydána průběžná zpráva (Mid-term report) o naplňování či splnění těchto doporučení.  Splnění závazků II. Universal Period Review mělo být pro jednáváno na začátku května 2020, kvůli COVID-19, odloženo na listopad 2020.

Smlouva o partnerství a spolupráci (PCA)  je platná od  1. listopadu 2017 (navázala na předchozí Dohodu z roku 2013). EU na období 2014 – 2020 zdvojnásobila rozpočet na poskytování rozvojové pomoci Mongolsku až na 65 mil. EUR. Na období 2020 – 2025 bude tato částka navýšena ještě o rozpočet na blendingové operace. ZÚ ČR se snaží, aby byly zúročeny výsledky české ZRS, zejména ve spolupráci s DEU Ulánbátar. Aktivně se snaží podpořit i vstup komerčních subjektů do připravovaných projektů v rámci společného programování na roky 2021 – 2025. 

Český občan Ing. Tomáš Bravenec, dlouhodobě žijící v Mongolsku,  se na podzim roku 2019 stal prvním šéfem Evropské obchodní komory v Mongolsku.

ČR na 185. zasedání DCI (Development Cooperation Instrument) dne 20.11.2019 podpořila uvolnění 50,8 mil. EUR z rozpočtu EU za účelem přímé rozpočtové podpory Mongolska v oblasti reformy zaměstnanosti a reformy PFM (Public finance management). Z celkové částky je 7,8 mil. EUR určeno na projekty technické asistence.

V rámci reformy zaměstnanosti v Mongolsku (projekt SECIM) byla na podzim roku 2019 vyslána početná skupina mongolských úředníků do ČR na školení vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Školení bylo velmi úspěšné a MPSV ČR, DEU a Ministerstvo práce a sociální ochrany budou spolupracovat na společném projektu technické asistence od roku 2020. Ministerstvo financí ČR, které již 5 let pořádá školení pro pracovníky MZV a MF Mongolska a Think Tankem pro Land Locked Developing Countries, (LLDCś) zaměřené na reformy správy veřejných financí,  se uchází o větší projekt pod hlavičkou EU. ZÚ Ulánbátar zajišťuje jednání s DEU a příslušnými institucemi. Existují různé společné programy a projekty, které podporují rozvoj Mongolska, zlepšení mongolských norem a regulačního rámce, posilování technického a odborného vzdělávání a dodržování lidských práv. Mongolská vláda má zájem na implementaci evropských norem a standardů. . ZÚ Ulánbátar v současné době jedná s EU-TRAM a MASM (Mongolian Agency for Standard and Metrology) o možnosti zapojení českých expertů z ÚNMZ (Ústav pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) do projektů EU týkajících se zavádění ISO standardů v Mongolsku. EU podporuje mongolské snahy o vytvoření funkčního podnikatelského prostředí, o diverzifikaci výroby a zlepšení kvality výrobků. Cílem je dodat mongolské produkci přidanou hodnotu a napomoci ke zvýšení její konkurenceschopnosti.

Mongolsko je coby nižší-středně příjmová ekonomika s HDP na hlavu 4097USD (2018)od roku 2006 příjemcem Všeobecného preferenčního systému – zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a výkonnou státní správu (GSP+). GSP+ umožňuje prakticky bezcelní vstup 6200 celních položek na evropskounijní  trhy. Limit GSP+ činí 6,5 mld. EUR. Umožnění využívání režimu GSP+ má však i druhou stranu mince, což jsou podmínky EU spojené s dodržováním lidských práv a svobod stanovených v Universal Periodic Review Mongolia z roku 2015, se kterými se Mongolsko musí postupně vypořádat. 

K vyhodnocení II. UPR dojde v listopadu 2020.

Mongolsko je také částečným příjemcem grantu, který EK v roce 2015 přidělila Mezinárodní organizaci práce (ILO) na dvouletý pilotní program na posílení kapacity veřejné správy, aby mohla dostát svým povinnostem vyplývajících z konvencí ILO, jakožto fundamentálních pracovních principů a práv. Asistence Mongolsku spočívá v technické pomoci, workshopech, školeních a zvyšování všeobecného povědomí. Delegace ILO navštívila Mongolsko v květnu 2018 a vzhledem k relativně uspokojivému vývoji bude nadále Mongolsko podporovat.

V Mongolsku rovněž od roku 2006 působí Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), což přispělo nemalým dílem k růstu ekonomické spolupráce mezi evropskými zeměmi a Mongolskem. V Mongolsku je z EU zastoupeno na úrovni rezidentního velvyslanectví 7 ČS:

Adresy rezidentních diplomatických misí členských států EU v Mongolsku:

 • Česká republika:  Embassy  Street 9, Ulaanbaatar
 • Spolková republika Německo: Baga Toiruu-2, Negdsen Undestnii Gudamj 16, 14201 Ulaanbaatar
 • Francie: Peace avenue 3, 1st District, Ulaanbaatar
 • Velká Británie: Peace Avenue 30, Ulaanbaatar 13381
 • Maďarsko: Blue Mon Building, 6th floor, Sambuu Street, Ulaanbaatar
 • Bulharsko: Embassy Street 8, Ulaanbaatar
 • Itálie: Jamiyan gun str. 9, ICC Tower, 14th floor, Ulaanbaatar

Delegace EU – Jamiyn gun str. 9, ICC Tower, 14th floor, Ulaanbaatar

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V tis. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obrat

982 019

776 152

1 018 873

1 199 252

828 710,3

949 092,1

Vývoz (EU)

478 509

372 601

373 305

472 089

575 751,5

586 541,3

Dovoz (EU)

503 510

403 551

645 568

727 163

252 958,8

362 550,8

Saldo

-25 001

-30 950

-272 263

-255 074

322 792,7

223 990,5

Zdroj: Mongolský statistický úřad

V roce 2019 dosáhl podle mongolských statistik obrat zahraničního obchodu Mongolska s Evropskou unií 949,0 mil. USD. Dovoz mongolského zboží do zemí EU byl v celkové hodnotě 362,5 mil. USD, vývozy z členských států EU, které směřovaly do Mongolska, činily 586,5 mil. USD.  Vzájemná obchodní bilance vykázala v roce 2019 kladné saldo pro EU ve výši 224 mil USD.

Nejvíce ze zemí EU do Mongolska v roce 2019 vyváželo Německo (188.8 mil. USD), následované Polskem (64.4 mil. USD), Itálií (60 mil. USD), Švédskem (42 mil. USD), Francií (37.3 mil. USD), Rakouskem (34,5), Velkou Británií (30,9 mil. USD), Finskem (17,3 mil. USD), Španělskem (17,2 mil. USD), Slovinskem (16,9 mil. USD), Nizozemskem (14,8 mil. USD), Maďarskem (9,7 mil. USD) a ČR (9,6 mil. USD). České statistiky se liší a vykazují hodnotu exportu do Mongolska ve výši 19 mil. USD.

V opačném směru, tj. do zemí EU z Mongolska směřovalo nejvíce zboží do Velké Británie (291 mil. USD),  Itálie (45,2 mil. USD), Německa (13,4 mil. USD) , Francie (5,0 mil. USD), Rakouska  (3,6 mil. USD) a Nizozemska (0,7 mil. USD). Z Mongolska se do ČR vyvezlo zboží v hodnotě 134,8 tis. USD, české statistiky registrují zboží v hodnotě 623 tis. USD. 

V roce 2019 se obchodní obrat s EU na celkovém mongolském obchodním obratu podílel  6,8 %. Hlavními položkami mongolského exportu jsou surové materiály a textilie (zejména vlna kašmírských koz), střívka, kožené výrobky, drahé kovy, mongolské jurty. Evropská unie do Mongolska vyváží stroje a zařízení, léky, zdravotnická zařízení, kosmetické přípravky, chemikálie a potraviny. 

Klíčové exportní položky tří nejvýznamnějších obchodních partnerů ze zemí EU v roce 2019:

Komodity

tis.USD

SRN

 

Léky

11 768.1

Buldozery s vlastním pohonem, angledozery, grejdry, vyrovnávače, škrabáky, mechanické lopaty, rypadla, pěchovací stroje a silniční válce.

24 339.8

Motorová osobní vozidla

14 139.9

Ostatní

138 633.7

POLSKO

 

Konzervovaná zelenina, oříšky

3 738.9

Ovoce a oříšky připravené ostatními metody

3 316.1

Ostatní

45 719.2

ITÁLIE

 

Stroje na výrobu textilních vláken, spřádání

 

7 051,8

Machinery for working rubber or plastics.

5 610,7

Potraviny

4 447.6

Ostatní

42 942,4

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

ZRS poskytovaná Evropskou unií:

V r. 2014 byl přijat Multiannual Indicative Programme (MIP) pro Mongolsko na období 2014-2020. V rámci MIP byly identifikovány 2 směry zaměření rozvojové spolupráce:

 • 1. Zlepšení správy nad příjmy (generované hlavně těžebním průmyslem) pro udržitelný růst. Pro tuto oblast bylo předběžně alokováno 34 mil. EUR (52,3%)
 • 2. Podpora v lepším uplatnění na trhu práce. Alokováno 30 mil. EUR (46,1%)

Pro podpůrná opatření je přidělena částka 1 mil. EUR (1,6%). Mongolsko spadá i do programů regionální spolupráce EU a programů celosvětových, např. SWITCH Asia, EIDHR, Non State Actors a Investing in People. Existují i další programy zaměřené např. na jadernou bezpečnost. Vzájemné vztahy včetně rozvojové spolupráce se od roku 1996 opíraly o Dohodu o spolupráci mezi Evropskou komisí a Mongolskem.  K rozvojové spolupráci byly využívány tyto programy:

 • 2002-2006 TACIS National Indicative Programme for Mongolia  – EUR 15 mil.
 • 2007-2013 DCI Country Strategy Paper – EUR 29 mil.
 • 2014-2020 Multi Indicative Programme – EUR 65 mil.
 • 2019 – Annual Action Programme – EUR 50,8 mil. /(uvolnění prvních 16 mil EUR v ½ roku 2020.
 • 2020 – COVID- 19 response – okamžitá pomoc EUR 680 tis.,  předpoklad k celkovému uvolnění EUR 2,2 mil.
 • 2020 – 2025 – Joint Programming – ve fázi příprav. EU určila dva hlavní cíle ( Flagships ) 1. Adaptace a mitigace klimatických změn zahrnující odolnost alternativní zdroje energie a adaptování infrastruktury. 2. Zlepšení konkurenceschopnosti a diverzifikace ekonomiky.  V obou případech půjde zejména o EU Blending operations tj. spojení poskytovaných úvěrů EU, členských států EU a privátních (komerčních) subjektů. EU se bude opírat zejména o EBRD a EIB.

Cílem probíhajících a připravovaných  programů  EUv Mongolsku  je Mongolsku pomoci s jeho ambicí stát se do roku 2021 středně příjmovou zemí – middle income country (MIC) za využití postupně přijímaných relevantních evropských norem a standardů. EU upravuje SDG´s Vision 2030 a připravuje Vision 2050  Ve světle obrovského nerostného bohatství země a její ekonomické závislosti na těžebním sektoru se EU ve své pomoci soustředí hlavně na:

 • „zlepšení správy příjmů pro zajištění inkluzivního a udržitelného růstu“
 • PFM – (public finance management – zlepšení správy veřejných financí
 • „zlepšení pracovních příležitostí vytvářením odborných pracovních míst a zajištění slušné práce mimo důlní sektor“
 • Diverzifikace ekonomiky

Z další podpory lze uvést 5 mil. EUR na podporu regionální integrace v Mongolsku, podporu přes Asian Investment Facility (AIF) poskytovanou malým a středním podnikům pomocí grantu 9,2 mil. EUR Evropské bance pro obnovu a rozvoj. EBRD pak poskytne úvěr místním komerčním bankám a malým a středním podnikům ( SMEś) až do výše 100 mil. EUR.

EBRD má v zemi rezidentní zástupkyni, vedoucí mise Irinu Kravchenko. EBRD je jednou z nejdynamičtějších rozvojových bank v Mongolsku, působící na trhu více než 10 let s řadou úspěšně realizovaných projektů. Největším právě realizovaným projektem je podpora budování infrastruktury mongolského největšího dolu Oyu Tolgoi poskytnutím syndikovaného úvěru 4,3 miliardy USD. V roce 2019 se však EBRD dostala do korupčních skandálů s poskytováním zvýhodněných úvěrů mongolským malým a středním podnikatelským subjektům (SME- Small and Medium Enterprises) . Z Mongolské strany došlo k účelovým podvodům, kdy byly úvěry poskytnuty nikoliv malým a středním podnikům, ale příbuzným a známým mongolských ministrů a politiků. Tato aféra samozřejmě negativně ovlivnila plánování dalších projektů EBRD v teritoriu.  EIB (Evropská Investiční banka) v Mongolsku zatím zastoupení nemá, Mongolsko tak spadá pod zastoupení EIB v Pekingu. Její zástupci do Mongolska nepravidelně dojíždějí a mají zájem podporovat investiční projekty s výhodnými úvěry až na 30 let, zaměřené na diverzifikaci ekonomiky v oblasti vodohospodářských, lesnických a zemědělských projektů. Obdobné projekty podporují i v Číně. ČR je členem jak EBRD, tak i EIB.

V oblasti vědy a výzkumu a školství se Mongolsko může účastnit EU programu Horizon 2020 (hodnota programu v celosvětovém měřítku činí 80 mld. EUR), a to ve všech oblastech a zaměřeních. Program je otevřený univerzitám, výzkumným ústavům, firmám i dalším institucím. Významnou skutečností je fakt, že se mongolští studenti mohou zúčastňovat výměnných stáží v rámci ERASMUS Mundus. Potěšitelné je, že Mendelova Univerzita v Brně společně s MULS (Mongolian University Life and Sciences) již tento projekt v roce 2019 realizuje a připravuje jeho pokračování v letech 2021 – 2022 a další vzdělávací a výzkumné projekty pod hlavičkou EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem