Mongolsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

Viz podkapitoly 6.1 až 6.11

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většinu dovozů z ČR realizují mongolské firmy, které jsou obvykle i prodejci dovezeného zboží. Vzhledem ke specifikům mongolského trhu je pro české subjekty obtížné podnikat na něm bez mongolského partnera (jazykové i kulturní bariéry). V oblasti obchodu často celou fázi procesu obsluhují mongolské firmy, v případě kapitálových účastí či výrobní a jiné kooperace většinou české firmy spolupracují s místními subjekty, kdy je v podstatě kontinuální přítomnost českého zástupce vzhledem k místním specifikům žádoucí až nutná.

Právní aspekty/formy vstupu na mongolský trh jsou blíže uvedeny v kapitole 6.3. Nejvíce užívanou formou (vyjma standartních exportně-importních operací) je založení společnosti s ručením omezeným. Daňové aspekty jsou předmětem kapitoly 1.7.

Pro informaci:

Mzdové náklady: v únoru 2019 dosahovala průměrná měsiční hrubá mzda v Mongolsku 1 120 300 MNT (cca 380 EUR).

Další odvody za zaměstnance:

 • zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení(platné od 1. 1. 2018) – Povinné odvody zaměstnavatelů i zaměstnanců progresivně vzrostou na roční bázi v letech 2018-2020. Příspěvky na důchodové pojištění vzrostly v roce 2018 o 1 %, 2019 o 0,5 % a 2020 o 1 % u zaměstnavatele i u zaměstnance, tzn. celkově v letech 2018-2020 u zaměstnavatele činí 12-14 % v roce 2018, 12,5-14,5 % v roce 2019 a 13,5-15,5 % v roce 2020 a u zaměstnance 11 % v roce 2018, 11,5 % v roce 2019 a 12,5 % v roce 2020
 • zavedení daně z příjmu fyzických osob u nerezidentů(platné od 1. 1. 2018) – ve 20% výši u příjmu z mongolského zdroje.

Nájmy kancelářských prostor: v centru Ulánbátaru činí nájem prostor kategorie A 35 000 – 40 000 MNT/m2/měs. (cca 11 – 13 EUR). Mimo centrum přibližně 28 000 MNT/m2/měs (cca 10 EUR). V etablování se na mongolském trhu může pomoci: Mongolská národní obchodní a průmyslová komora (MNCCI) a Platforma (Mongolian Business Database) Základní služby této komerční aktivity jsou bezplatné.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Informaci o celních procedurách lze získat na www.customs.gov.mn/en/. Dovozní tarify lze konzultovat na Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.

Hlavním legislativním předpisem je Celní zákon z r. 1996. V r. 1997 Mongolsko vstoupilo do Světové celní organizace. Od r. 2003 užívá Mongolsko osmiúrovňový harmonizovaný systém označování produktů (HS 2002). Vzhledem ke svému členství ve WTO je uplatňována doložka nejvyšších výhod.

Po přijetí mongolskou vládou zásad ES o lidských právech a svobodách v lednu r. 1991 bylo Mongolsko zahrnuto do GSP tedy tzv. systému všeobecných celních preferencí EU. Prostřednictvím tohoto nástroje EU snižuje, nebo odstraňuje cla a kvóty na dovoz z rozvojových zemí. Mongolsko bylo jako vůbec první země ze států střední Asie zařazeno do GSP+ (zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných). Hlavním rozdílem od základního režimu je rámec a objem umožňující partnerským státům více se prosadit na trhu EU. Celkem se zvýhodněný celní přístup vztahuje na cca 6200 druhů výrobků.

Dovozy do Mongolska nepodléhají speciálním povolením. Importér však musí být registrován při daňovém úřadu a státním registračním úřadu (State Registry Office). Dovozy nejsou ani předmětem žádných restrikcí, vyjma několika položek, na které se vztahují dovozní licence (např. chemické prostředky, lidská krev a orgány, výbušniny a zbraně. Licence jsou vystavovány příslušným resortním ministerstvem.

Cla: plošné celní tarify ve výši 5% se aplikují na většinu importní produkce. Nulová celní sazba se týká např. živých zvířat určených pro chov, koní, ovcí, prasat, krav a koz, zařízení pro šíření informací včetně náhradních dílů, zdravotnického zařízení apod. Sezónní 15% clo se uvaluje na mouku a zeleninu k ochraně domácích výrobců/pěstitelů v období 1.8. – 1.4. Mimo toto období je sazba ve výši 5%. Na podzim r.2015 a ve druhém kole na jaře 2016 byla na více než 100 položek uvalena importní cla ve výši 15-20%. Týká se převážně potravinářské produkce a některých stavebních materiálů včetně surovin.

Doplňkové dovozní clo (dle mongolského zvláštního daňového zákona ze dne 26.06.2006) je zavedeno na dopravní prostředky podle stáří (500 USD 0-3 let, 1000 USD 4-19 let, 2000 USD nad 10 let) a na alkohol a tabák.

Zvýšení spotřební daně u alkoholu (platnost od 1. 1. 2018) – zvýšení o 10% v roce 2018, 5 % v roce 2019 a 5 % v roce 2020. Vyjádřeno v místní měně se u litru čistého alkoholu zakoupeného od výrobce zvýší daň ze stávajících 1450 MNT na 1595 MNT v roce 2018, 1670 MNT v roce 2019 a 1740 MNT v roce 2020. Výše daně u spotřebního zboží je určena druhem a množstvím alkoholu, např. u vodky a likérů od 25 do 40 % alkoholu dojde ke zvýšení ze současných 5800 MNT na 6380 MNT v roce 2018, 6670 MNT v roce 2019 a 6960 MNT v roce 2020, u koňaku, whisky, rumu a ginu (25-40%) ke zvýšení ze současných 14500 MNT na 15950 MNT v roce 2018, 16700 MNT v roce 2019 a 17400 MNT v roce 2020. 1 litr vína pod 35 % alkoholu bude zdaněn místo původních 727 MNT 800 MNT v roce 2018, 835 MNT v roce 2019 a 870 MNT v roce 2020, daň u 1 litru piva vzroste ze současných 291 MNT na 320 MNT v roce 2018, 335 MNT v roce 2019 a 350 MNT v roce 2020.

Zvýšení spotřební daně u tabáku (platnost od 1. 1. 2018) – zvýšení o 10 % v roce 2018, 5 % v roce 2019 a 5 % v roce 2020. U 100 ks cigaret se současná daň 3482 MNT zvýší na 3830 MNT v roce 2018, 4000 MNT v roce 2019 a 4180 MNT v roce 2020. 1 kg tabáku se zdaněním 2609 MNT v roce 2017, bude v následujících letech zdaněn 2870 MZV (2018), 3000 MNT (2019), resp. 3130 MNT (2020)

Zavedení cla u dováženého tabáku – (platnost od 1. 7. 2017) – po dohodě s WTO je zavedena maximální sazba této mezinárodní organizace, zvýšeno z původních 5 % na 20-30 % podle klasifikace 

Zavedení spotřební daně u domácí produkce pohonných hmot (platné od 1. 1. 2018) – na 1 tunu je u benzínu s oktanovým číslem nižším než 90 zavedena daň  0-20 350 MNT, s číslem vyšším než 90 daň 25 700 MNT, u nafty 0-21 750 MNT. Tyto hodnoty platí pro celé období 2017-2020.

Úprava spotřební daně u dovážených vozů (platnost od 1. 7. 2017) – osvobození od daně se nadále nevztahuje na hybridní, LPG a elektrické vozy, je pouze možné vyžádat vrácení 50 % zaplacené daně. Výše daně je ovlivněna stářím a objemem vozu, může dosahovat u objemu 1-1,5L 750 tis. MNT u nového vozu a 10 mil. MNT u vozu 10 a více let starého. U obsahu 2,5-3,5 L 3,05 mil. MNT u nového vozu a 13,3 mil MNT u vozu 10 let starého. U obsahu 3,5-4,5L pak 6,85 mil. MNT u nového vozu a 17,500 mil MNT u vozu 10 let starého.

Dočasné celní úlevy: celní zákon umožňuje dočasné celní úlevy, které se mohou týkat strojírenské produkce a zařízení, která je dovážena pro účel výstav a veletrhů a bude re-exportována do 1 roku. Importér musí obdržet povolení pro dočasný dovoz osvobozený od cla.

Osvobození od cla: ze zákona jsou některé položky osvobozeny od cla, např.:

 • pomůcky pro speciální užití zdravotně postiženými lidmi,
 • produkce pro humanitární pomoc a dárcovství,
 • zařízení, vybavení, materiál, benzín, nafta pro ropný průzkum a těžbu atd.

Velké celní úřady se snaží uplatňovat „one-stop“ služby, tedy vyřízení všech celních náležitostí na jednom místě. Od r. 2001 Mongolsko užívá Automatický systém pro řízení celních informací (GAMAS), který umožňuje celní odbavení a platbu celních poplatků a daní v online režimu. Dovozci také mohou využívat služeb celních brokerů. Celní dokumenty mohou být předloženy v cizím jazyce (angličtina, ruština). Je však na zvážení celního úředníka, zda takové dokumenty přijme. Pokud jsou předložené dokumenty v cizím jazyce shledány jako nečitelné, či neadekvátní, je vyžadován mongolský překlad.

Může být vyžadováno, aby z důvodu přípravy řádné dokumentace a zaplacení cla a daní byla dovážená produkce umístěna do celního skladu v Mongolsku. V takovém skladu je možno uchovat produkci dva roky. Existují i dočasné celní sklady pro uskladnění zboží, které nebylo do 3 dní procleno. V těchto skladech se může uchovat produkce do 2 měsíců.

Na export z Mongolska se vztahují restrikce omezeně, a to exportním clem na vývoz kašmíru, velbloudí vlny, kozí kůže, dřevo, železný a hliníkový odpad. Některé položky podléhají plnému zákazu vývozu (narkotika, pornografie, chráněná zvířata a rostliny, zboží dovezené jako rozvojová pomoc) či udělení licence (předměty historické a kulturní hodnoty, archeologické a paleontologické nálezy, drahé kovy, železné a neželezné kovy, zbraně aj.).

Dokumenty potřebné pro celní odbavení:

 • smlouva, která zahrnuje popis zboží, frekvenci nákupu, dobu trvání obchodu a podmínky Incoterms
 • účtenka/stvrzenka
 • faktura
 • balicí list
 • doklad o pojištění
 • certifikát o původu zboží
 • další relevantní dokumenty jako např. certifikát Státní potravinářské inspekce u potravin.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Ekonomické a obchodní aktivity jsou v Mongolsku regulovány různými zákony, např. Zákonem o obchodních společnostech (Company Law) z r. 2011, Občanským zákoníkem z r. 2002, Investičním zákonem z r. 2013.

Dle Zákona o obchodních společnostech a Investičního zákona je v Mongolsku možné založit společnost bez zahraniční investice (BENFI), nebo společnost se zahraniční investicí (BEFI). BEFI je definována jako společnost s aktivy, které jsou minimálně z 25% vlastněny zahraničními investory a investice každého ze zahraničních investorů je v hodnotě min. 100 000 USD. Před registrací musí být tento kapitál uložen na mongolský bankovní účet, po registraci ale může být vybrán. Projekt, který splňuje určité požadavky, může být adeptem na  zvýhodněný daňový režim, a to až po dobu  27 let. 

Mongolská legislativa umožňuje zřízení podnikatelských subjektů několika forem:

Limited Liability Company (LLC), která může mít až 50 akcionářů, nebo jen jedhoho vlastníka, Joint Stock Company (JSC), která musí mít mít 10 milionový (MNT) kapitál vedený na mongolské burze a jedna třetina představenstva nemohou být akcionáři. Zastoupení a pobočky, které nemohou vést obchodní aktivity, partnerships, které mohou realizovat aktivity generující zisk. Nejvíce užívanou právní formou (80-90%) mongolských společností je společnost s ručením omezeným (LLC). Akciová společnost: může být otevřeného nebo uzavřeného typu. K registraci u Státního registračního úřadu (General Authority for State Registration, http://burtgel.gov.mn/eng/) je třeba předložit následující dokumenty:

 • Vyplněnou žádost společně s doprovodným dopisem
 • Stanovy (notářsky ověřené)
 • Dokument potvrzující adresu sídla společnosti
 • Zápis z jednání zakladatelů společnosti
 • Dokumentace potvrzující identitu zakladatelů společnosti a potvrzující platbu registračního poplatku
 • Písemný souhlas z FRC (Financial Regulatory Commission)

Společnost s ručením omezeným: Počáteční vklad je poskytnut společníky a může mít formu peněžní či jiných aktiv (příslušně oceněných v peněžní hodnotě). Může mít jednoho či více společníků (fyzické či právnické osoby). Minimální základní vklad společnosti pro společnost se zahraniční investicí (BEFI) je 100 000 USD. Vklad musí být splacen před registrací společnosti. Pro společnosti bez zahraniční investice (BENFI) není stanovena minimální výše základního vkladu.K registraci u Státního registračního úřadu (State Registration Office) je třeba předložit následující dokumenty:

 • Vyplněnou žádost společně s doprovodným dopisem
 • Stanovy
 • Dokument potvrzující adresu sídla společnosti
 • Společenská smlouva či zakladatelská listina
 • Dokumentace potvrzující identitu zakladatelů společnosti a potvrzující platbu registračního poplatku

Obsahem stanov by mělo být: plný a zkrácený název společnosti, určení podílu každého společníka, počet jednatelů a způsob jejich jednání, počet členů představenstva (nepovinné – s.r.o. nemusí mít představenstvo), procedurální záležitosti spojené s valnou hromadou, apod.

Partnerství (Partnership): Zákon o partnerství (Law on Partnership) definuje tři typy této právní formy podnikání:

 • Neomezené (unlimited) partnership: partneři společně ručí za závazky partnerství
 • Omezené partnerství s některými partnery s neomezeným ručením
 • Omezené partnerství (limited): dvě nebo více fyzických osob s profesionální licencí mohou ustanovit tuto formu partnerství, kde jsou závazky partnerů limitovány výší jejich podilů na kapitálu.

Partnerství je třeba registrovat na Státním registračním úřadu (State Registration Office).

Zastupitelská kancelář (Representative Office): dle Investičního zákona (Law on Investment), zahraniční právnické osoby mohou v Mongolsku zřídit zastupitelskou kancelář, která nemá vlastní právní subjektivitu. Zastupitelská kancelář vykonává pouze zastupitelské funkce – hájí zájmy svého zřizovatele. Registrační procedura je podobná ostatním právním formám podnikání v Mongolsku.

Mongolsko má relativně nekomplikovaný proces registrace podniku, který nově probíhá pouze na Státním registračním úřadě. Certifikát vydaný novým společnostem je nutné každoročně prodlužovat. Společnost musí být zaregistrována u patřičné pobočky daňového úřadu (příslušnost dle zaregistrované adresy společnosti).

DPH ve výši 10 % je stanovena  na zboží, služby a dovozy do Mongolska.Pokud je obrat společnosti vyšší než 10 mil. MNT je nutné se registrovat u Daňové kanceláře a získat status plátce daně.

Také je možné se registrovat dobrovolně, pokud zdanitelný obrat dosáhne 8 mil. MNT nebo pokud byly v Mongolsku  investovány 2 mil. USD, případně více.

Korporátní daň – daň z příjmů právnických osob je 10 % pro firmy s ročním příjmem do 3 mld. MNT (cca 100 tis. Usd) a 25 % pro firmy s příjmem vyšším.

Daňové úlevy – mongolská vláda občas uděluje daňové výjimky včetně povinnosti platit DPH u dovozů základních paliv a potravinových produktů a u dovozů v sektorech podporujících růst, např. zemědělství.

10% daňový úvěr může být poskytnut případ od případu u investic v tak důležitých oborech, jako je těžba, zemědělství nebo infrastruktura.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro běžného mongolského spotřebitele je klíčová cena zboží. V širokém sortimentu spotřebního zboží se prosazuje zejména dovoz z ČLR, v menší míře z RF, J.Koreji a Turecka. Spotřebitelské chování zejména ve městech stále více ovlivňuje reklama. Nové druhy zboží se prakticky bez reklamy neobejdou. Největší účinek mají reklamní kampaně v televizi a tisku /Pro info: cena celostránkové barevné reklamy v prestižním společenském časopise se pohybuje v rozmezí 500-1000 EUR/. Velmi intenzivně (až rušivě) je využívaná reklama formou SMS. V hlavním městě se hojně využívají velkoplošné billboardy.

Firmy, domácí i zahraniční, se prezentují na výstavách či konferencích, kterých je během roku v Ulánbátaru velké množství a jsou rovněž mediálně propagovány.

Mongolská národní obchodní a průmyslová komora (MNCCI) podporuje ze své podstaty ekonomické a obchodní vztahy.

MNCCI nabízí služby svým členům i zahraničním firmám. Pořádá i různé výstavy a veletrhy. Pomáhá při organizaci českých podnikatelských misí.

 

Název výstavy

Kde

Kdy

Zaměření

Organizátor

1.

Domácí mongolské výrobky

Misheel Expo Center, Ulánbátar

8.-11.1.2019

 všeobecné

Misheel group

www.misheelgroup.mn

2.

Stavební materiály, nová technologie – 2019

Misheel Expo Center, Ulánbátar

 

15.- 18. března 2019

 stavebnictví

Misheel group

www.misheelgroup.mn

3.

Bytové domy a plánování města

Misheel Expo Center, Ulánbátar

 

22.-25. března 2019

 urbanismus

Misheel group

www.misheelgroup.mn

4.

Mongolia Mining Expo – 2019

Buyant Ukhaa Sports Palace

10-12. dubna 2019

těžební průmysl

Minex Mongolia Co., Ltd

www.mongolia-mining.org

5.

“SME products and service technology” 2019 International Trade Fair

Misheel Expo Center, Ulánbátar

16.-19. května 2019

malé a střední podniky

Ministerstvo potravinářství, zemědělství a lehkého průmyslu

Mongolská národní obchodní a průmyslová komora

6

Coal Mongolia 2019

Misheel Expo Center, Ulánbátar

05.-06. září 2019

 těžba uhlí

 Shangri-La, Ulánbátar

7.

Ulánbátar partnerství 2019

Misheel Expo Center, Ulánbátar

12.-15. září 2019

obchodní partnerství

Mongolská národní obchodní a průmyslová komora

Úřad primátora hlavního města

event@mongolchamber.mn

Tel: 70109090

8.

Expo Mongolia -2019

Misheel Expo Center, Ulánbátar

9.-11. října 2019

 všeobecné

JV Consult Mongolia LLC, JV Consult Messemanagement and Planetfair Group

www.expomongolia.com

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mongolsko je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a podepsalo a ratifikovalo většinu dohod a konvencí, včetně WTO TRIPS.

V Mongolsku je Úřad duševního vlastnictví, Mongolský celní úřad, Národní policie a Úřad kontroly autorských práv, kteří chrání práva duševního vlastnictví. Činnost Úřadu pro kontrolu autorských práv však daleko zaostává za standardy, jaké známe z ČR. Falzifikáty existují u knižních publikací, hudebních a filmových nosičů. Mongolská ekonomika nedisponuje kapacitami pro možnost „kopírování“ průmyslových či obdobných statků.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vyhlašování veřejných zakázek je v podstatě decentralizované. Zpravidla se publikují v HSP či nově na www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn. V březnu 2019 došlo ke změně zákona o veřejných zakázkách. Vládní ministerstva nově stojí mimo proces výběrových řízení. Ministerstvo má být pouze zodpovědné za jeho interní výběrové aktivity. Všechny ostatní výběrové aktivity musí být vyřizovány nezávislou agenturou. Rovněž budou podporováni domácí výrobci. Priorita bude dána domácím produktům, které splńují mezirodný standardy a kvalitu. Zahraniční dodavatelé se nebudou moci zúčastnit v tendrech na dodávku zboží, kterou může zabezpečit domácí výrobce. Vzroste transparentnost. Nabídka zájemce o tendr bude zpřístupněna dalším zájemcům. Zájemci budou mít kontrolu nad výběrovým řízením. Bude zřízena černá listina. Seznam subjektů na černé listině bude pro potřeby tendrů evidován. Ti, co porušili pravidla, se nebudou moci zúčastnit výběrových řízení. Zavedou se předvýběrové aktivity pro projekty mezinárodních organizací.

Za dané výběrové řízení odpovídá vyhlašovatel soutěže.

Výběrová řízení na realizátory projektů rovněž vyhlašují mnozí donoři – ADB (Asian Development Bank), WB (World Bank), JICA (japonská rozvojová agentura).

Velvyslanectví vyřizuje dotazy českých firem ohledně možnosti prodeje zboží či nabídky dodávek zařízení z ČR a zprostředkovává v rámci svých možností vzájemné kontakty. Mongolské poptávky jsou vkládány na portál BusinessInfo.cz (státní tendry jsou však většinou pouze v mongolštině a je poměrně krátký termín pro předložení nabídek).

Odkazy na informační zdroje o tendrech:

Ministerstva vyhlašují tendry i na svých webových stránkách (většinou pouze v mongolštině) – viz. kapitola 7.4

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Všeobecně přijatým principem je snaha o řešení obchodních sporů dohodou. V případě, že to není možné, řeší se spory soudně, což ovšem pro cizí subjekt není nic jednoduchého. Pokud je ve smlouvě rozhodčí doložka, pak se spory řeší pomocí arbitrážních soudů; je-li žalobcem mongolská strana, je příslušnost k Arbitrážnímu soudu Mongolské národní obchodní a průmyslové komory, je-li žalobcem zahraniční účastník, obrací se k arbitrážnímu soudu dané země (není-li ve smlouvě dohodnuto jinak). Rozhodnutí je konečné.

Řešením sporů dohodou se v Mongolsku zabývá Rada mongolské vlády na ochranu investic (Investment Protection Council Government of Mongolia) založená 3.8.2016 vládou a schválená nařízením předsedy vlády č. 136 22.12.2016. Nařízením 353 ze dne 28.12.2016 byly stanoveny principy fungování, jak přijímat žádosti a stížnosti investorů, atp.  Chrání práva a zájmy investorů, její předseda je poslanec L. Oyun-Erdene. Prioritou vlády je ochrana potřeb a práv investorů, zajištění stabilních právních rámců, spolupráce a zdravého prostředí pro zahraniční investory, pomoc s implementací mezinárodních smluv, domácího práva a nařízení. Rada se snaží navázat s investory úzkou spolupráci a udržovat pevný vztah. Rada má předsedu, 16 členů a sekretáře. Povinnosti Rady:  příprava podkladů a prognóz pro případ týkající se zahraniční investice, který se bude řešit na zasedání vlády, ochrana práv zahraničních investorů, analýza a návrh řešení jejich stížností (kromě případů u arbitrážního soudu), zlepšení právního systému pro investice, odstranění duplicit a nedostatků v právu, vytváření návrhů provádění práv a rezolucí spojených s investicemi a jejich předkládání vládnímu kabinetu.

Dne 04.09.2009 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi rozhodčími soudy ČR (HK a Agrární komora) a Mongolska (MNCCI).

Odkup pohledávek prozatím v Mongolsku není rozšířen.

Mongolská ekonomika prodělala v posledních deseti letech významný rozvoj, nadále má však svá specifika. Vzhledem k malému počtu obyvatel a velké rozloze země je jedinou koncentrovanou oblastí s rozvinutým tržním prostředím hlavní město Ulánbátar. Je nutné počítat s tím, že téměř každý proto zná každého.

Obchody je nutné zajišťovat a v žádném případě nespoléhat na „dobré slovo“. Bez dlouhodobé osobní přítomnosti je podnikání v místě téměř nemožné.

Mongolští partneři často při jednáních přikývnou téměř na všechno, i když realita může být jiná (viz kapitola 1 k místním zvyklostem). Dobré je pamatovat i na to, že vykazovaná pohostinnost se nemusí vždy rovnat čestným úmyslům.

Problematická je doprava zboží do Mongolska, která trvá z ČR vlakem přes RF několik týdnů /Nyní je možné využívat kontejnerové přepravy po železnici. Speciální vlak jezdí 3x měs. na trase Polsko-Bělorusko-Ulánbátar, časově 8-15 dní/. Letecky lze zasílat omezený objem. Přestože je v Mongolsku více než 80 tisíc podniků, je obchodní síť v zemi méně rozvinutá. Čeští kamionoví přepravci, např. firmy ARGO Bohemia, s.r.o., EGT Express CZ s.r.o.

Mongolský bankovní systém doznává každým rokem určitého zlepšení a rozšiřuje své produkty (ve vedení většiny velkých bank jsou zahraniční pracovníci).

Vzhledem k rizikovosti trhu (6. skupina dle OECD – rozhodnuto o zhoršení o jednu kategorii v červnu 2014) je obtížnější a dražší získávání garancí na úvěrování dovozu/vývozu. Při větších dodávkách je nutné konkurovat podmínkám nabízeným firmami z Japonska, Korejské republiky, SRN, USA apod., které umožňují odklad splátek a jiné zvýhodněné formy prodeje.

Obchody je nutné zajišťovat a v žádném případě nespoléhat na „dobré slovo“. Platební morálka je rozdílná, některé firmy dokonce hradí 90 % zakázky předem, což lze doporučit jako v podstatě jediný vhodný způsob, není-li platba jinak zajištěna.

Dne 25.2.2019 bylo otevřen poradenské centrum pro investory s názvem Invest in Mongolia „One Stop Service Center“.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyk: chalch mongolština

Ze světových jazyků se nejčastěji používá angličtina a ruština, někteří umí i čínsky (a korejsky, japonsky či německy). Oceňována je u cizinců znalost mongolštiny.

Oficiální svátky v Mongolsku jsou:

 • 1. leden – Nový rok
 • 3 dny koncem ledna nebo v únoru – tradiční Nový rok „Tsagaa sar” (lunární)
 • 8. březen – MDŽ
 • 1. červen – Den dětí
 • 11.-15. červenec – tradiční svátek Naadam
 • listopad – Narozeniny Čingischána – pohyblivý svátek (26. listopad – Den samostatnosti republiky)
 • 29. prosinec – Den nezávislosti.

Pracovní doba na úřadech je obvykle pondělí až pátek od 8:30 hod. do 17:30 s hodinovou přestávkou na oběd (12:30-13:30); o sobotách, nedělích a svátcích je volno. Prodejní doba je podobná, existují obchody s 24 hodinovou pracovní dobou, mnohé obchody jsou otevřeny i v sobotu, řada z nich pak i v neděli.

Vhodná doba k jednání není ničím limitována, spíše však až po 10. hodině ranní. Je příznivě hodnoceno, když cizinec pozve svého mongolského partnera k jednání na pracovní oběd nebo večeři. Vizitky bývají standardního typu, obsahují jméno, funkci a podnik s adresou včetně e-mailu. Pozornosti a dárky jsou přijímány s úctou, podávají se a přijímají pravou rukou, nebo oběma rukama současně.

Bývá pravidlem, že smluvený čas schůzky se nedodržuje a zpoždění i nad 30 minut nikoho neznepokojí. Východní mentalita, ta sporná jinakost obyvatel Asie, je ale v Mongolsku asi nejzřetelnější, pokud si s někým dáte schůzku. Možná dorazí, možná nedorazí. Také na úřadě můžete čekat třeba celý den. Čas se tu neměří na minuty, ale má časové jednotky odlišného charakteru – poněkud protaženější, pomalejší a s neohraničeným okrajem. Známé „maňána“ se ve stejném praktickém významu v mongolštině řekne „margaš“. Říká se, že čas a prostor nemají v Mongolsku cenu. Asi proto, že obojího mají Mongolové nadmíru. Na druhou stranu již je mnoho Mongolů zvyklých na dodržování domluvených schůzek na čas vzhledem ke svému pracovnímu vytížení. Problematická je v Ulánbátaru doprava – propustnost silnic zdaleka nedostačuje počtu vozidel. S tím je tedy potřeba počítat při plánování nutného času k dostavení se na příslušné místo.

Mongolové, podobně jako další obyvatelé Asie, ve snaze neuvést protistranu do nepříjemné situace, neumí příliš říkat „ne“, ačkoli není vždy v jejich silách slíbené zařídit. Vytáčky a určitá hra na schovávanou už by měly Evropanovi naznačit, že Mongolský partner nechce nebo nemůže říci „ano“. Pokud jej ale k „ano“ přimějeme, je nutné být na uvedené připraven a informace ověřovat z několika zdrojů.

K novinkám posledních let patří velmi přísný zákaz kouření ve všech restauračních a veřejných zařízeních, ale i v okolí např. škol (ovšem míst pro kuřáky označených je na veřejných prostranstvích stále málo). Také každý první den kalendářního měsíce je v restauracích i obchodech dnem bez alkoholu – což je dobré brát v úvahu při pořádání společenských akcí, i při nákupech.

Prezident Battulga zavedl po nástupu do funkce celoroční letní čas.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Mongolsku www.mzv.cz/ulaanbaatar, v sekci Konzulární agenda.

Doklady:

Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu předpokládaného posledního dne pobytu na území Mongolska minimálně o 6 měsíců.

Jednostranné zrušení vízové povinnosti pro držitele všech typů pasů z České republiky jakož i dalších 41 států světa cestujících do Mongolska, stanovené na základě nařízení vlády Mongolska č. 186 z 12. června 2014, bylo přechodně platné do 31. prosince 2015.

Občané České republiky s výjimkou držitelů diplomatických pasů musí při cestě do Mongolska zažádat zavčas o vízum na příslušném zastupitelském úřadě Mongolska (ZÚ Mongolska v Praze).

Mezi ČR a Mongolskem je od roku 1992 uplatňována bezvízová dohoda pro diplomatické a služební pasy (vyhlášeno pod 509/1992 Sb.) s tím, že bezvízový styk pro služební pasy byl vzájemně vypovězen s účinností od 1. září 2011. Držitelé diplomatických pasů mohou vstoupit na území druhé smluvní strany a pobývat zde nadále tři měsíce bez víza.

Vstup na území

 

              Přechody                                  А. Letecká doprava

 

 

 

 

Polední přestávka na oběd

 

1

Mezinárodní

Buyant – Ukhaa

Letiště

24 hod. denně

Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů

Ulaanbaatar

2

Choibalsan

Letiště

Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů

 

Let do Mandžuska, ČLR (v současně době nelítá)

3

Ulgii

Letiště

Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů

 

Let do Astana, Kazachstán (v současně době nelítá)

4

Khovd

Letiště

Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů

 

Let do Urumči, ČLR (v současně době nelítá)

 

             Přechody                     B. Mongolsko – Čínská Lidová Republika

1

Mezinárodní

Zamiin-Uud – Ereen

Silniční

Denně  08.00-18.00

Zamiin-Uud, provincie Dornogobi

2

Železniční

24 hod. denně V souladu s plánem mezinárodní železniční dopravy

3

Bulgan (Yarant) – Takashiken

 

Silniční

Pondělí – Pátek

09.00-18.00

13.00-14.00

Bulgan, provincie Khovd

4

Bichigt – Zuun khatavch

Silniční

Pondělí – Pátek

 09.00-17.00 

12.00-14.00

Erdenetsagaan, provincie Sukhbaatar

5

Sumber – Rashaan

Silniční

Mezinárodní dočasný

Pondělí – Pátek

08.00 – 17.00

od 2. dubna do 30. listopadu 2018

12.00-14.00

Khalkhgol, provincie Dornod

6

Bilaterální

 

(Pouze pro občany Mongolska a ČLR)

Otevřen celoročně

Shiveekhuren – Sekhee

Silniční

Pondělí – Pátek

 08.00-17.00

12.00-14.00

Gurvantes, provincie Umnugobi

7

Khangi – Mandal

Silniční

 Pondělí – Pátek

 08.00-17.00

12.00-14.00

Khatanbulag, provincie Dornogobi

8

Gashuunsukhait – Ganqimaodu

Silniční

 Pondělí – Pátek

 08.00-17.00

12.00-14.00

Khanbogd, provincie Umnugobi

9

Otevřen přechodně

Dayan – Khunshanzyui

Silniční

Denně 11.00-18.00

Bude pracovat od: 01.06-20.06

26.06-10.07

16.07-09.08

15.08-25.09

13.00-15.00

Sagsai, provincie Ulgii

10

Baitag – Uliastai

Silniční

Dočasný oboustranní

Denně 10:00 – 19:00 hodin, od 16. do 30. března, května a září

Bulgan, provincie Khovd

11

Burgastai – Laoyomyao

Silniční

Denně

10:00 – 20:00 hodin,

Pracuje v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjnu.

13.00-15.00

Altai, provincie Gobi-Altai

12

Bayankhoshuu – Uvdug

Silniční

Dočasný oboustranní

Pondělí – Pátek

 08.00-17.00

12.00-14.00

Khalkhgol, provincie Dornod

13

Khavirga – Ar Khashaat

Silniční

Dočasný oboustranní

Pondělí – Pátek

 08.00-17.00

12.00-14.00

Choibalsan, provincie Dornod

 

                  Přechody               C. Mongolsko – Republika Ruská Federace

1

Mezinárodní

Sukhbaatar – Naushki

Železniční

24 hod. denně

Sukhbaatar, provincie Selenge

2

Altanbulag – Kyakhta

Silniční

Denně 09.00-20.00

Altanbulag, provincie Selenge

3

Tsagaannuur – Tashanta

Silniční

Pondělí -Sobota

09.00-18.00

13.00-14.00

Nogoonnuur, provincie Bayan-Ulgii

4

Ereentsav – Solovyosk

Silniční

Pondělí-Neděle

08.00-17.00

12.00-13.00

Chuluunkhoroot, provincie Dornod

5

Bilaterální

 

(Pouze pro občany Mongolska a RF)

Otevřen celoročně

Ereentsav – Solovyosk

Železniční

24 hod. denně          

Chuluunkhoroot, provincie Dornod

6

Borshoo – Khandgai

Silniční

Pondělí – Sobota 08.00-18.00

12.00-14.00

Sagil, provincie Uvs

7

Artssuuri – Tsagaan Tolgoi

Silniční

Pondělí – Soboty 09.00-18.00

13.00-15.00

Tes, provincie Zavkhan

8

Tes – Sharsuuri

Silniční

Pondělí – Sobota 08.00-17.00

12.00-14.00

Tes, provincie Uvs

9

Khankh – Mondi

Silniční

Pondělí-Pátek 10.00-18.00

(od 1.5-30.11.2018 Pondělí-Neděle)

 

Khankh, provincie Khuvsgul

10

Ulikhan – Deed Ulikhan

Silniční

Pondělí-Pátek  09.00-17.00

12.00-13.00

Bayan-Uul, provincie Dornod

Zdroj: http://bpo.gov.mn/news/dailynews/1805030001/detail

Kromě mezinárodního letiště “Čhingis Chán” v Ulánbátaru a jen velmi omezeně v Choilbalsanu, lze používat pouze dva železniční hraniční přechody, a to Sukhbaatar/Naushki (s RF) a Zamiin Uud/Ereen (s ČLR) a dále s RF tři přechody silniční – Altanbulag/Kyakhta, Tsagaannuur/Tashanta a Ereentsav/Solovyosk a 4 silniční přechody s ČLR Zamiin Uud/Ereen, Bulgan-Yarant/Takashiken, Bichigt/Zuun-khatavch a Sumber/Rsahann (s ČLR). Pracovní doba na jednotlivých přechodech se liší. Před výběrem/použitím silničního přechodu doporučujeme ověřit aktuální otevírací dobu hraničního přechodu prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru nebo Velvyslanectví Mongolska v Praze.

Vjezd motorovým vozidlem s jinou SPZ, než je jeden z hraničních států, lze uskutečnit jen na mezinárodních hraničních přechodech a je pro něj třeba zvláštní povolení, které je nutné obstarat předem na velvyslanectví Ruské federace, resp. Čínské lidové republiky v příslušné třetí zemi, nikoliv až na území Mongolska.

Při příjezdu motorovým vozidlem označí pracovník pasové služby cestovní pas majitele vozidla a jeho hraniční průvodku razítkem “vstupuje dočasně” a poté celní orgán vozidlo propustí. Vozidlo musí opustit území Mongolska do 6 měsíců. Hlavní celní správa Mongolska může tuto dobu prodloužit o dalších 6 měsíců, prodloužení je však možné pouze jedenkrát. Mezinárodní řidičský průkaz není v Mongolsku uznáván – při krátkodobém pobytu postačuje český ŘP a při dlouhodobém pobytu je třeba zažádat o vystavení mongolského ŘP. Dálniční poplatky na většině komunikací zatím neexistují.

Přestože v Mongolsku není dálniční síť, na některých místech extrémně řídké dálniční infrastruktury se platí za vozidlo silniční poplatek (mýtné) v zanedbatelné výši. To se týká i vjezdu do větších měst včetně metropole Ulánbátaru.

Vyřízení ruského tranzitního víza na Velvyslanectví Ruské federace v Ulánbátaru je spojeno se značnými obtížemi. Doporučuje se proto opatřit si ruské oboustranné tranzitní vízum už před odjezdem v ČR. Je třeba též věnovat pozornost vyplňování ruského celního prohlášení už při vstupu do Ruska. Vyřízení čínského víza na velvyslanectví ČLR je prakticky nemožné, protože čínské velvyslanectví nepřijímá žádosti od osob, které nemají povolený trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území MNG. Doporučujeme proto opatřit si čínské vstupní vízum na velvyslanectví ČLR v Praze před odjezdem.

Adresa Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6 tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760 fax: (+420) 224 314 827 e-mail: prague@emongolia.euwebová stránka: http://www.praha.mfa.gov.mn nebo http://www.praha.mfa.gov.mn/Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí – pátek 10,00 – 16,00

Z evropských zemí má Mongolsko dále velvyslanectví v Budapešti, Vídni, Berlíně, Paříži, Varšavě, Bruselu, Londýně, Moskvě, Římě, Stockholmu a Sofii a konzuláty v Minsku, Kyjevě a několika městech evropské části Ruské federace.

Zvláštní upozornění:

V Mongolsku existují území s omezeným režimem vstupu cizinců, a to jednak národní parky (zvláštní povolení je třeba vyřídit na Ministerstvu životního prostředí a turistiky Mongolska – Odbor administrativy území s chráněnými oblastmi) a příhraniční zóny (povolení vyřizuje Oddělení hraniční služby Hlavního úřadu pro bezpečnost státních hranic Mongolska).   

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro cestování aktuálně nezměnily.

Informace k vízové problematice pro mongolské žadatele směřující do ČR jsou dostupné na webové stránce velvyslanectví www.mzv.cz/ulaanbaatar v příslušných subkapitolách ke krátkodobým (schengenským/jednotným) vízům, registračnímu systému pro podávání vízových a pobytových žádostí a k vládnímu program Režim Mongolsko.

Celní a devizové předpisy:

Celní předpisy vyžadují registraci dovážených předmětů zvláštní hodnoty i při tranzitu. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (limit 3 litry lihovin, z toho 1 litr tvrdého alkoholu a 2 litry vína a dále 3 litry piva) a cigarety (limit 1 karton). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů, střelných zbraní bez povolení příslušných úřadů a pornografie. Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení.

Pro dovoz koček a psů platí, že zvíře musí mít svůj pas s vyznačením povinných očkování ne starší 1 roku a s vyznačením prohlídky ne starší 3 dnů před odletem. S těmito potvrzeními je třeba obstarat bezplatné potvrzení na Městské veterinární správě, které se odevzdává na mongolské hranici. Pro dovoz nebo vývoz rostlin a jiných zvířat, než je kočka či pes, je povinná licence, kterou udělují odpovídající ministerstva. 

Značně složitý je také systém udělování licencí k lovu a rybolovu – a to i sportovnímu – striktně aplikovaný na zahraniční turisty (ale mnohem méně již na místní náruživé lovce). Nelze zcela zaručit, že i cestovní kanceláře nabízející mj. rybolov, opravdu znají přesná pravidla jejich vydávání – každopádně ale mají větší šanci „domluvit” se s místními ochránci přírody na místě, než samotní cizinci.

Není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a neexistuje povinná směna valut. Jako minimální denní částka se doporučuje 100,- USD. Místní měna je mongolský tugrik /MNT/. Směnu valut se doporučuje uskutečnit v hlavním městě. Platební a kreditní karty (např. je možné použít v hotelech a mnohých obchodech v Ulánbátaru, různé banky mají na mnoha místech hlavního města také bankomaty (ATM), z nichž většina vydává hotovost i ze zahraničních karet, byť někdy jen v omezených částkách (nejvýše 800 tisíc MNT na jeden den).

Cestovní rizika

Vzhledem k velmi řídké a ve vzdálenějších oblastech od hlavního města neexistující infrastruktuře nelze, rovněž s ohledem na absenci mobilního signálu, spoléhat v případě nehody na rychlou pomoc!!!

Mongolsko postihují nákazy slintavky a kulhavky. Možné konzumaci jídel ze sviště se doporučuje vyhnout (úředně je i zakázáno) kvůli možnému přenosu dýmějového moru (v posledních letech se mor vyskytuje vzácněji).  Pokud se v takovém případě nepodají příslušná ATB do 5 dnů od nákazy, úmrtnost je velmi vysoká a nezřídka činí 100 %. Během možných epidemií vyhlašují úřady v postižených regionech karanténu a nelze do nich cestovat. Osoby nacházející se v postižené oblasti (cizince nevyjímaje) ji nesmějí opouštět, a to i několik týdnů. Značný je výskyt hepatitidy – dle statistik až 750 000 lidí (25% populace) trpí některou z forem tohoto onemocnění.

Za zvláště ledových zim dochází k hromadným úhynům dobytka (tzv. dzud). Mrtvá zvířata nejsou obyčejně dostupná a poté zůstávají dlouho ve stepích, takže mohou být zdrojem nákazy. Doporučuje se k nim nepřibližovat. Většinu území Mongolska tvoří pastviny. Z hygienických důvodů se doporučuje zvláštní opatrnost především při odběru vody.

Krádeže a s nimi spojená násilná kriminalita (omezená většinou spíše na zbití bez použití zbraní) je zaznamenávána zejména v Ulánbátaru, byť se frekvence nijak nevymyká i mnohým jiným městům ve světě či Evropě. Kapsáři se vyskytují zejména na turistických místech, přelidněných prostranstvích či obchodech a autobusech. V žádném případě se nedoporučuje návštěva chudinských jurtových čtvrtí okolo Ulánbátaru – tamější obyvatelé vnímají takové turisty jako provokatéry a chovají se k nim obvykle velmi agresivně.

Upozorňujeme, že v Mongolsku není legální nošení a použití pepřového spreje či nože jakékoli velikosti! Pokud by k takovému případu byla přivolána policie (na policejním telefonním čísle 102 by měla být služba schopná domluvy v angličtině), patrně by byl vyměřen postih např. nositeli nože, byť by byl použit v sebeobraně.

Mongolsko od začátku 21. století zaznamenalo jistý nárůst neonacistického hnutí, jehož pozornost byla v uplynulých dekádách směřována především proti občanům Číny (pozor – ne vždy je správné spojovat místní vyobrazení svastiky s nacistickým symbolem. Opačný hákový kříž je tradičním asijským symbolem slunce s mnohem dávnější historií, kterou se symbolika nacistického Německa inspirovala).

V posledních letech – s příchodem těžebního boomu, migrací z venkova do měst(a) i zvyšováním sociálních nerovností se ale množí i případy fyzického napadení turistů, a to bez konkrétní finanční motivace a za bílého dne. „Agresivitu často vyvolává pohled na společnost mongolských dívek ve společnosti bílých mužů – která přitom ve skutečnosti nemusí být nijak intimní (a nelze ani zaručit, že útočníci dokáží rozpoznat Mongolku třeba i od Korejky nebo Japonky).

V Mongolsku nebyl dosud zaznamenán žádný teroristický útok, riziko terorismu v zemi je mizivé.

Problém pro řidiče i chodce představuje silniční doprava, především v Ulánbátaru. Místní řidiči – často neuvyklí městskému provozu – zpravidla ignorují veškeré dopravní předpisy a jezdí nepřiměřenou rychlostí. Přednost chodců na přechodu je v pravidlech podmíněna, „pokud nenarušuje plynulost provozu” – takže v praxi na ni nelze spoléhat raději ani na přechodech se světelnou signalizací.

Rizikovým faktorem jsou i klimatické podmínky v zemi: značné nejen roční, ale i denní výkyvy teplot, nízká vlhkost vzduchu (kolem 25 %), řidší vzduch díky vysoké nadmořské výšce převážné části území (průměrná nadmořská výška v zemi odpovídá výšce vrcholu Sněžky, Ulánbátar je v nadmořské výšce 1300 m n.m.) a prudké změny počasí, a to i v letních měsících. Pro turistické cesty do Mongolska je proto velmi důležité kvalitní vybavení a ošacení.

Velkou překážkou pro turisty v Mongolsku je řídká a mnohde krajně nekvalitní dopravní infrastruktura. Samostatným problémem je obtížná orientace v krajině. Téměř na všech rozcestích, kterých je v případě nezpevněných cest v zemi bezpočet, chybí jakékoli směrové ukazatele a i mongolského řidiče nutí postupovat obvykle intuitivně s vysokým rizikem pochybení. Přitom je třeba mít na zřeteli, že síť čerpadel pohonných hmot je mimo hlavní město a nepočetná osídlenější centra řídká, v některých odlehlých oblastech prakticky žádná. Řidiči naftových vozidel by měli mít na zřeteli, že drtivá většina vozidel jezdí v Mongolsku s ohledem na velmi nízké teploty v zimním období s vozidly na benzín. Zejména v odlehlých oblastech se může stát obstarání nafty tvrdým oříškem, a s evropským naftovým motorem není možné v Mongolsku zakoupit tzv. Ad Blue aditivum.

Zdravotnictví

V Mongolsku je sice na 500 zdravotnických zařízení, jejich odborná i hygienická úroveň je však až na řídké výjimky v hlavním městě velmi nízká. Využití zdravotnických  zařízení lze doporučit jen v nutných případech. Zásobování specifickými léky je slabé, základní zásobu užívaných léků je proto vhodné dovézt z ČR.

Zdravotnická zařízení jsou v Mongolsku jak státní, tak i soukromá. Za ošetření je třeba vždy platit v hotovosti, cestovní pojištění pro případné proplacení v ČR je proto žádoucí a je jednou z podmínek pro udělení mongolského víza. 

Evakuace těžce zraněných nebo nemocných osob z Mongolska do zemí s vyšší úrovní lékařské péče je velmi složitou a nákladnou záležitostí.

Očkování nejsou pro cestu do Mongolska povinná, doporučit lze vakcinaci proti TBC, žloutence, břišnímu tyfu a dětským chorobám, případně proti vzteklině.

Některá zdravotnická zařízení v Ulánbátaru:

SOS Medica Mongolia UB International Clinic – tel.: +976 11 464327, +97691913122, http://www.sosmedica.mn

Ulaanbaatar Songdo Hospital – tel.: +976 75752727, www.songdo.mn

Nemocnice č.1 – tel.: +976 11 323372, +976 11 311544, http://ukte.moh.gov.mn/

Nemocnice č.2 – tel.: +976 70150235, +976 70150255, http://www.sgh.gov.mn/

Nemocnice č.3 – tel.: +976 70184049, http://cardiocenter.telemedicine.mn/show/20

Dětská nemocnice – tel.: +976 11 362676, 362515 http://www.ehemut.mn/

Úrazová nemocnice – tel.: +976 70180136 http://www.ntorc.mn/

Železniční nemocnice – tel.: +976 244969, +976 242822 http://emneleg.mn/baiguullaga/589

Onkologické centrum – tel.: +976 451143, http://www.cancer-center.gov.mn/

Intermed Hospital – tel.: +976 77000103, http://www.intermed.mn/

Grand Med Hospital – tel.: +976 77000066, www.grandmed.mn

Orbita oční klinika- tel.: +976 11 316358, www.orbita.mn 

Další důležitá telefonní čísla:
· Hasiči – 101
· Policie – 102
· Lékařská záchranná služba – 103
· Úřad pro mimořádné situace – 105
· Informace – letiště – 19001980

Podrobnosti k uvedenému textu a další informace jsou uvedeny na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Mongolsku.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní vztahy reguluje Zákoník práce (Labor Law of Mongolia) z 14. 5. 1999. Standardní pracovní týden činí 40 hodin s výjimkami pro sezónní práce. Minimální mzda je určena legislativně, od 1. ledna 2017 činí 240 000 MNT/měs. (cca 92 EUR). Odvod na sociální zabezpečení (včetně zdravotního) je 11 % pro zaměstnance (s měsíčním stropem ve výši 240 000 MNT) a 12-14 % pro zaměstnavatele (rozdíl je ve výši pojištění proti úrazům a nemocem z povolání, jež se stanovuje dle odvětví).

Mzdové náklady: v prosinci 2018 dosahovala  průměrná měsiční hrubá mzda v Mongolsku 1 038 900 MNT (cca 370 EUR).

Další odvody za zaměstnance:

 • zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení(platné od 1. 1. 2018) – Povinné odvody zaměstnavatelů i zaměstnanců progresivně vzrostou na roční bázi v letech 2018-2020. Příspěvky na důchodové pojištění vzrostou  roce 2018 o 1 %, 2019 o 0,5 % a 2020 o 1 % u zaměstnavatele i u zaměstnance, tzn. celkově budou v letech 2018-2020 u zaměstnavatele činit 12-14 % v roce 2018, 12,5-14,5 % v roce 2019 a 13,5-15,5 % v roce 2020 a u zaměstnance 11 % v roce 2018, 11,5 % v roce 2019 a 12,5 % v roce 2020
 • zavedení daně z příjmu fyzických osob u nerezidentů(platné od 1. 1. 2018) – ve 20% výši u příjmu z mongolského zdroje.

Dle mongolského zákona o Provádění vyrovnání v národní měně z 9.7. 2009 musí být všichni zahraniční pracovníci, až na výjimky (např. diplomatické mise), vypláceni v mongolské měně (MNT) převodem na MNT bankovní účet v Mongolsku. Mzda zahraničních pracovníků se může převádět do zahraniční bez dodatečných srážek.

Pracovní povolení je vyžadováno pro všechny zahraniční zaměstnance firem a zastupitelských kanceláří. Jeho získání může být časově náročné – až 4 týdny před odjezdem do Mongolska a 2 týdny v Mongolsku. Před vycestováním je nutné si zařídit pracovní vízum na některé mongolské ambasádě (např. v ČR v Praze). Po vstupu se pracovník musí do 7 pracovních dnů zaregistrovat na Imigračním úřadu, jinak mu hrozí pokuta až 1 mil. MNT (cca 450 EUR). Samotné pracovní povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí, na Služebním centru pracovního úřadu se podají potřebné dokumenty a předem se platí poplatek 384 tis. MNT za každý měsíc pracovního povolení. Hradí se rovněž jednorázové poplatky za služby (žádost o povolení k zaměstnání – 1 osoba 15 000 MNT, průkaz povolení k zaměstnání – 2000 MNT). Jakmile je získáno pracovní povolení, je nutné si zařídit dlouhodobé pracovní vízum. Rovněž je nutné si na Imigračním úřadu návazně zařídit dlouhodobé povolení k pobytu.

Mongolská vláda stanovuje kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. A to pro společnosti bez i se zahraniční investicí. Dle sektoru, výše investice a počtu zaměstnanců společnosti se kvóty pohybují v rozmezí 5% – 80%. Společnosti zabývající se zahraničním obchodem mají kvótu 5% (ve firmě musí být zaměstnáno alespoň 20 zaměstnanců, aby mohla zaměstnat jednoho cizince). Společnosti vlastnící průzkumné či těžební licence na nerostné suroviny mají kvótu 10% a firmy těžící ropu či přírodní plyn až 80%.

 

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče v Mongolsku je slabá a zejména pro rodiny s dětmi se jedná o značně rizikovou destinaci. S ohledem na poměrně vysokou nadmořskou výšku (hlavní město cca 1300 m.n.m.) je pobyt v Mongolsku rizikový také pro osoby s kardiovaskulárními problémy. S ohledem na trvající výskyt vztekliny (dnes spíše v odlehlejších oblastech u lesních zvířat) a poměrně drastické vakcíny podávané v případě kousnutí, se doporučuje před odjezdem postupné naočkování („emergency“ dávku stejného přípravku lze v chladícím boxu mít buď s sebou – a dát si ji vpíchnout v případě pokousání, nebo je k dostání v SOS klinice).

Pro všechny lékaře v Mongolsku platí, že běžně ordinují i v sobotu. Stejně jako u jiných služeb neexistují dlouhé objednací lhůty – v Ulánbátaru je převis nabídky nad poptávkou. Je velkou výhodou, že se pacientovi bez problému dostane ošetření prakticky ihned.

V Ulánbátaru je několik nemocnic, cizincům se doporučují nemocnice privátní, mnohdy již přístrojově dobře vybavené, v případě několika nejnovějších pak i špičkově vybavené (ovšem úrazy stále řeší pouze traumatologické centrum ve státní úrazové nemocnici). Při hospitalizaci zajišťují stravu a léky pro pacienty rodinní příslušníci, záchranky přijíždějí k případům v rámci Ulánbátaru někdy i po několika hodinách. Lékaři někdy ordinují léky, které jsou v Evropě zakázány.

Původně korejská, dnes mongolská nemocnice Songdo v centru města má relativně slušný standard. Jedná se však prioritně o diagnostické centrum – lůžková část je malá a lékaři ambulantní části obvykle nemají stálé pacienty, jde tedy charakterem spíše o kliniku, která zajišťuje velmi přesnou a rychlou diagnostiku, kterou si pacienti dále nosí k posouzení svým ošetřujícím lékařům. Je zde možné bez objednání absolvovat celou škálu vyšetření včetně CT, sona, krevních testů, vyšetření trávicího traktu atd. Databáze výsledků vyšetření je plně digitalizovaná – snímky jsou na vyžádání poskytnuty elektronicky s anglickými popisy. V této nemocnici je možné navštěvovat také gynekologii – lékaři se zde často domluví anglicky nebo rusky.

Nové privátní zařízení Grand Med Hospital, zatím nadále s většinovým korejským personálem a exkluzivním přístrojovým vybavením, bylo v r. 2014 otevřeno na jižním okraji města v luxusní čtvrti Zaisan.

Soukromé zdravotnické zařízení Intermed Hospital, situované rovněž v jižní části města (vedle muzea – paláce Bogdgegéna) a otevřené na jaře 2014, je s 91 lůžky, 6 lůžky v rámci ARO (z toho 2 izolovanými pro pacienty s přenosnými nemocemi), 2 MGR (magnetickými rezonancemi), několika CT, sonografií a širokou škálou dalšího nejmodernějšího diagnostického zařízení je nejlépe vybaveným zdravotnickým zařízením v zemi. Náklady za diagnostiku, ošetření či hospitalizaci je třeba platit předem platební kartou či v hotovosti, pojišťovací karty toto zařízení – alespoň zatím – nepřijímá.

Z projektu WHO byla v r. 2014 uvedena ve státní nemocnici č. 3 do provozu moderně vybavená kardiologická jednotka (která by měla – oproti ostatním ve městě pracovat 24 hodin denně).

V posledním roce se zlepšily reference na soukromé oční kliniky (opět s korejsky vzdělaným personálem) a novou porodnici – resp. centrum pro matku a dítě.

Cizinci se dosud ponejvíce spoléhají na ulánbátarskou pobočku mezinárodní sítě zdravotnických zařízení v zemích třetího světa SOS International (jedná se pouze o pracoviště s ambulantní péčí a pohotovostí), která zaměstnává anglicky hovořící lékaře, avšak poplatky jsou tam neúnosně vysoké. V závažných případech zajišťuje SOS klinika leteckou evakuaci do Hongkongu, ale vzhledem k tomu, že letadlo – je-li k dispozici – je v hangáru v Pekingu, nejedná se o okamžitou pomoc.

U vážných úrazů a zhoršených chronických stavů se nadále doporučuje léčba v Pekingu, Soulu nebo nejlépe přímo v ČR.

Hospitalizace v Ulánbátaru se doporučuje využívat jen v nevyhnutelných případech.

Sortiment léčiv je celkově menší než v ČR, základní léky včetně některých antibiotik, kortikoidů a dalších medikamentů nelze od roku 2018 sehnat bez lékařského předpisu. Sortiment léčiv mimo Ulánbátar je až na výjimky v několika větších městech podstatně užší. Léky se obvykle prodávají jednotlivě (je možné zakoupit například jednu pilulku aspirinu) či po platíčkách – nikoli po krabičkách. K lékům tak nejsou žádné popisky, nelze najít datum výroby – v mnoha případech jde o dovoz padělků z ČLR. Proto se doporučuje vybavit se dostatečně všemi druhy léků z ČR a mongolská léčiva dokupovat jen v případech nouze.

Mongolové a mongolští lékaři jsou navíc pověstní zbytečným nadužíváním léků, včetně antibiotik bez dodržení zásad aplikace (dávky pro dospělé dětem, bez ohledu na diabetes pacienta atd.).

Při neakutních problémech je v Mongolsku také možné využít tradiční mongolskou medicínu, kterou praktikují lámové v buddhistických klášterech či centra tradiční medicíny (včetně léčebných a nápravných masáží) a která se v mnohých rysech podobá tradiční čínské nebo tibetské medicíně. Jedná se o diagnostiku z tepu a z jazyka, léčbu mongolskými bylinami, akupunkturou, či baňkováním, specifické jsou masáže při otřesu mozku – ovšem léčitel musí být zkušený.

Hygienické podmínky a návyky jsou v Mongolsku obecně stále relativně špatné – i když městská elita žije způsobem již zcela srovnatelným se světovými standardy. Silný mráz zbavuje zemi každoročně epidemií, avšak v létě se nákazy šíří především ve školních zařízeních, prostředcích hromadné dopravy nebo na veřejných místech velmi rychle. Ačkoli v Ulánbátaru je voda pitná, doporučuje se dodržovat zásadu pití vody pouze převařené či balené. Do Mongolska se doporučuje očkování proti žloutence, vzteklině a pro cestování mimo Ulánbátar rovněž proti břišnímu tyfu. Platné očkování proti TBC je nutnou samozřejmostí.

Nejdůležitější zdravotnická zařízení (Ulánbátar):

 • pohotovost (sanita): 103
 • pohotovost dětská: (11)-350 793

Nemocnice:

Intermed Hospital – tel.: +976 77000103, http://www.intermed.mn/ (privátní, nově otevřená, moderní nemocnice)

Nemocnice č.1 – tel.: +976 11 323372, +976 11 311544, http://ukte.moh.gov.mn/

Nemocnice č.2 – tel.: +976 70150235, +976 70150255, http://www.sgh.gov.mn/

Nemocnice č.3 – tel.: +976 70184049, http://cardiocenter.telemedicine.mn/show/20nemocnice č.1 („česká“): (+976-11) 323372 (česky hovořící lékař 99011452)

Grand Med Hospital (nová „korejská“, na Zaisanu), prac. doba: 8:30-16:30, tel:  +97677000066, tel:+976-99901235

24 hod pohotovost (mong): +976-91913122

Zubní klinika Dental Group, Chingeltei obvod (dúreg), 1. čtvrť (choró): 325731

Zubní klinika Enerel Dent, v areálu nemocnice č. 2: 45884

SOS Medica Mongolia UB International Clinic – tel.: +976 11 464327, +97691913122, http://www.sosmedica.mn

Ulaanbaatar Songdo Hospital – tel.: +976 75752727, www.songdo.mn

Dětská nemocnice – tel.: +976 11 362676, 362515 http://www.ehemut.mn/

Úrazová nemocnice – tel.: +976 70180136 http://www.ntorc.mn/

Železniční nemocnice – tel.: +976 244969, +976 242822 http://emneleg.mn/baiguullaga/589

Onkologické centrum – tel.: +976 451143, http://www.cancer-center.gov.mn/

Grand Med Hospital – tel.: +976 77000066, www.grandmed.mn

Orbita oční klinika- tel.: +976 11 316358, www.orbita.mn 

Odborná i hygienická úroveň zdravotnických zařízení je často poměrně nízká. Využití zdravotnických zařízení lze doporučit jen v nutných případech. Zásobování specifickými léky je slabé, základní zásobu užívaných léků je proto vhodné dovézt z ČR. Zdravotnická zařízení jsou v Mongolsku jak státní, tak i soukromá. Za ošetření je třeba vždy platit v hotovosti, cestovní pojištění pro případné proplacení v ČR je proto žádoucí a je jednou z podmínek pro udělení mongolského víza. Evakuace těžce zraněných nebo nemocných osob z Mongolska do zemí s vyšší úrovní lékařské péče je velmi složitou a nákladnou záležitostí.

Očkování nejsou pro cestu do Mongolska povinná, doporučit lze vakcinaci proti TBC, žloutence, břišnímu tyfu a dětským chorobám, případně proti vzteklině.

Další důležitá telefonní čísla:
· Hasiči – 101
· Policie – 102
· Lékařská záchranná služba – 103
· Úřad pro mimořádné situace – 105
· Informace – letiště – 19001980

 

Podrobnosti k uvedenému textu a další informace jsou uvedeny na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Mongolsku.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru (Mongolsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem