Mosambik: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Mosambik je bohatý na nerostné suroviny a těží se zejména uhlí, grafit, těžké písky, železo, bauxit, zlato a drahé kameny (např. rubíny). Těžba probíhá pouze povrchově, protože je ve svých počátcích a nemá tak dlouhou historii jako např. v JAR. Prosazují se jen zahraniční těžební společnosti, např. Vale, ICVL, Kenmare Resources či ENRC. Zájem je o těžební techniku a vybavení pro povrchovou těžbu, buldozery a nákladní automobily, rypadla, pásové dopravníky apod. V souvislosti s objevem obrovských zásob zemního plynu se v Mosambiku začínají rozvíjet projekty na těžbu a výrobu zkapalněného zemního plynu. V roce 2019 bylo rozhodnuto o investici do obrovského projektu Mozambique LNG v čele s francouzským Total za cca 20 mld. USD. O další investici do ještě většího projektu Rovuma LNG za cca 30 mld. USD v čele s ExxonMobil a Eni se rozhodne v první polovině roku 2020. Očekává se, že Mosambik se díky těmto projektům stane 4. největším vývozcem zkapalněného plynu na světě. České společnosti se mohou prosadit v tendrech zahraničních investorů či jejich dodavatelů prostřednictvím subdodávek těžební techniky a vybavení.

Energetický průmysl

Z pohledu energetiky je mnoho příležitostí, protože není zcela využit energetický potenciál země. V sou­časné době z 90 % převažují vodní elektrárny a zbývajících 10 % spadá na tepelné elektrárny se spalo­váním nafty, 2 paroplynové a jedna s kombinovaným cyklem. Elektrárna s kombinovaným cyklem začala operovat v roce 2018 a byla postavena japonskými společnostmi Sumitomo a IHI. Mosambik dále plánuje výstavbu malých vodních elektráren, kde se angažuje DEU prostřednictvím rozvojových projektů EDF. V souvislosti s nedostatečnou přenosovou soustavou státní energetická společnost EDM získala na konci prosince 2019 financování ve výši 81,3 mil. USD od Východoafrické rozvojové banky (DBSA) a Národní investiční banky (BNI) na realizaci první fáze obnovy a posílení sítě středního a nízkého napětí pro hlavní město Maputo a k dodání vybavení pro kompenzaci, stabilitu a zvýšení kapacity přenosu elektřiny do provincie Cabo Delgado. Druhá fáze k získání financování se bude vyjednávat v roce 2020. Pro české podniky se otevírají příležitosti k zapojení do tendrů EDM a k dodání nezbytné technologie a vybavení.

Obranný průmysl

Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit mosambické vlády, a to i s ohledem na stále probíhající teroristické útoky v severní části země v provincii Cabo Delgado. V důsledku dluhové krize se však Mosambik potýká s nedostatkem finančních prostředků a je potřeba nabídnout tzv. soft půjčky. Pro české společnosti se největší potenciál objevuje v dodávkách pro mosambické velitelství vzdušných sil, které se zajímá o opravy stávajících letadel, školení a dodávky vojenské techniky a letadel.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Mosambik se potýká s nedostatkem pitné vody z důvodu klimatických změn, které se projevují střídáním období sucha, rozsáhlých záplav a cyklon. Sucho se projevuje zejména na jihu země, kde roste poptávka po inovativním řešení na odsolování vody. Ve zbytku země je problém se znečištěnou vodou a hledá se řešení pro energeticky nezávislé a finančně nenáročné technologie na její čištění. V plánu mosambické vlády je zajištění pitné vody, vody pro zemědělskou a potravinářskou činnost, sanitace venkovských oblastí, prevence proti znečišťování vody a ochrana ekosystémů, zmírnění následků přírodních katastrof a snížení rizika proniknutí solného roztoku do ústí řek. V této oblasti se také angažují mezinárodní instituce jako je Africká rozvojová banka a Světová banka, které financují dlouhodobé programy na zajištění dostupnosti pitné vody v chudých venkovských oblastech.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství (cca 30 % HDP). Intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Převážná většina zemědělské činnosti je vykonávána ze strany venkovských farmářů, kteří pracují manuálně či pomocí dobytka a nemají v převážné většině finanční prostředky na nákup nové technologie. Zájmem vlády je proto přilákat zahraniční investory, kteří by investovali či mezinárodní instituce, které prostřednictvím svých projektů by mohly rozvíjet dané činnosti. Prioritními oblastmi pro Mosambik jsou chov drůbeže na maso a na vejce, pěstování tropických plodin (říká se, že Mosambik má v této oblasti největší potenciál ze všech zemí SADC), chov hovězího dobytka a pěstování rýže. Na tyto prioritní projekty je stát ochoten poskytnou půdu zdarma a dále zajistit nulové clo a vrácení daní. Před konečným rozhodnutím o uskutečnění investice je také zásadní prozkoumat, zda v daném místě nehrozí záplavy či se často nemění klimatické podmínky.

 

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LIC

Mosambik je rozvojová země jižní Afriky. Od roku 2016 se potýká s dluhovou krizí, která omezuje ekonomickou aktivitu a má negativní vliv sociální stabilitu a blahobyt v zemi. Tento fakt potvrzují i demografické ukazatele, jako střední délka života a dětská úmrtnost, která patří k nejvyšším na světě. Mosambik se potýká s malárií, HIV, a nízkou gramotností dospělých činící 56 %. Index lidského rozvoje (HDI) patří k nejnižším na světě (je na 180. místě ze 189 zemí) a postupně se zhoršujePo vleklé občanské válce má Mosambik za sebou dvě dekády míru. Zajímavostí a současně také velkou příležitostí je fakt, že současný prezident Filipe Nyusi studoval v České republice.

Sektor zemědělství

Rozvoj zemědělství je jednou z hlavních priorit mosambické vlády, která je ukotvena v novémStrategickém plánu pro zemědělský rozvoj PEDSA II (2020–2029). Cílem vlády je zajistit potravinovou bezpečnost, zvýšit zemědělskou produkci a zajistit udržitelné nakládání s půdou a vodními zdroji. Soukromý sektor hraje klíčovou roli, zapojení místních malých farmářů a vytvoření dodavatelských řetězců je příležitostí pro zahraniční investory.

Sektor vody a sanitace

Mosambik má jednu z nejnižších spotřeb vody na světě. Tu nezpůsobuje pouze nedostatek srážek, ale i nedostatečná infrastruktura, špatná správa vodních zdrojů či nedostatečné nakládání s odpadními vodami. Na tento stav reagují opatření, jejichž cílem je krom výše zmíněného konsolidovat výkony záso­bování vodou a zvyšovat pokrytí jak ve velkých městských centrech, tak v malých městech. Jedním z konkrétních projektů Světové banky je Mozambique Water Services and Institutional Support. Díky investicím spolu s institucionálními podpůrnými aktivitami v rámci projektu se významně zlepšilo pokrytí a kvalita vody pro téměř milion obyvatel Mosambiku. Na tento projekt navázal Water Services & Institutional Support II o hodnotě 150 mil. USD s implementací do roku 2022, který byl v červnu 2019 rozšířen o dalších 75 mil. USD. Rozšíření projektu o dodatečné financování bylo z důvodu znečištění vodních zdrojů a narušení systému dodávek vody po zásahu cyklonů Idaí a Kenneth.

Příležitostí pro rozvojovou spolupráci v Mosambiku využili zástupci českého soukromého sektoru i za podpory Programu B2B České rozvojové agentury. V Mosambiku realizovali své podnikatelské záměry v oblasti vody a sanitace, zejména se zaměřením na přenos technologie odsolování a úpravy vody.

Sektor zdravotnictví

Situace v mosambickém zdravotnictví má velký prostor pro zlepšení. Průměrná délka života při naro­zení je pouze 50 let, řada občanů trpí podvýživou a zakrněním, malárie způsobuje třetinu úmrtí, přes ll % obyvatel je nakaženo virem HIV. Mosambik pracuje na zvýšení dostupnosti lékařské péče skrze budování nových zdravotních center, dále zajištění vody a elektřiny pro zdravotní střediska, vzdělávání pracovníků pro zdravotnictví a jejich motivaci k práci i v mimoměstských oblastech. Snaží se primárně bojovat s šířením malárie, dětskou a mateřskou úmrtností a tuberkulózou. Mosambik připravuje novou strategii pro další období po skončení strategického plánu 2014-2019.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní všeobecný veletrh FACIM se měl konat od 1. do 5. srpna 2020, ale z důvodu COVID-19 se jeho realizace posune zatím na neučito. Aktuality viz web. stránky veletrhu

Adresa:

FACIM – Feira Agro-Pecuaria, Comercial e Industrial de Mocambique
Av. 10 de Novembro, n°25
Maputo
Mozambique
Tel: +258 21 321 293/1
Email: facim@apiex.gov.mz

Ostatní konference či sektorové akce se konají nahodile a organizují je různé instituce. 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem