Mosambik: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl
Mosambik je bohatý na nerostné suroviny  a v roce  2012 byly objeveny  v severní části  země v provincii Cabo Delgado  obrovské zásoby  zemního plynu  odhadované na 450 mld. kubických metrů. Mosambik má tak potenciál se stát čtvrtým nejvýznamnějším vývozcem zkapalněného plynu na světě. Nejvýznamnějšími zahraničními investory jsou italská ENI a americký ExxonMobile, které se aktuálně připravují na těžbu a na výstavbu stanic na výrobu zkapalněného plynu  Další významnou surovinou je uhlí, které představuje jednu z hnacích sil mosambické ekonomiky. Těžba uhlí  dosud  stojí  na metodách povrchových skrývek  a zájem je o těžební techniku a vybavení pro povrchovou těžbu, buldozery a nákladní automobily, rypadla, pásové dopravníky apod.. Vedle uhlí se v Mosambiku těží grafit, těžké písky, zlato a drahé kameny (např. rubíny).Příležitosti pro české společnosti jsou v podobě  dodání strojů  a vybavení  pro povrchovou těžbu  a zapojení se tak  do činností mezinárodních investorů, kteří v této  oblasti  působí.

 Energetický průmysl
Z pohledu energetiky je mnoho příležitostí, protože není zcela využit energetický p otenciál zem ě. V sou­ časné době  z 90 % převažují  vodní  elektrárny a zbývajících 10 % spadá  na tepelné elektrárny se spalo­ váním nafty, 2 paroplynové a jedna s kombinovaným cyklem. Elektrárna s kombinovaným cyklem začala operovat v roce 2018 a představovala japonskou investici. Velkou nevýhodou Mosambiku je zastaralá přenosová soustava, existují3 sítě – sever, střed a jih, které nejsou mezi s sebou  propojené a jakmile dojde k odstávce, tak trvá i několik týdnů, než se situace vyřeší. Je potřeba systém nejen zmodernizovat, ale také rozšířit a budovat nové výrobní kapacity zejména ve středu a severu země. V tomto ohledu se rozvíjí rozvojové projekty ze strany EU a dalších mezinárodních institucí, kam se mohou české společnosti zapojit a dále přichází zahraniční investoři, kteří zakládají nové projekty a poptávají různé technologie a vybavení. Delegace EU plánuje i v roce 2019 řadu projektů na výstavbu malých vodních elektráren ve středu země a vyhlašuje za tímto účelem tendry, kam se mohou přihlášit české firmy.

Obranný průmysl
Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit mosambické vlády, a to i s ohledem na stále probíhající útoky na místní obyvatele v severní části země v provincii Cabo Delgado. V důsledku dluhové krize je však problémem nedostatek finančních prostředků a efektivní řešení nastalé situace. Země potřebuje zmodernizovat svou obrannou a bezpečnostní techniku (zmodernizovat a nakoupit letadla, nákladní vozidla, vybavení pro vojáky, bezpečnostní systémy apod.), výcvik letců  a pozemního personálu a celkově  zlepšit úroveň svých ozbrojených složek.

Vodohospodářský a odpadní průmysl
Mosambik se potýká s nedostatkem pitné vody z důvodu klimatických změn, které se projevují střídáním období sucha, rozsáhlých záplav a cyklon. Sucho se projevuje zejména na jihu země, kde roste poptávka po inovativnm řešení na odsolování vody. Ve zbytku země je problém se znečištěnou vodou a hledá se řešení pro energeticky nezávislé a finančně nenáročné technologie na její čištění. V plá nu mosambické vlády je zajištění pitné vody, vody pro zemědělskou a potravinářskou činnost, sanitace venkovských oblastí, prevence proti znečišťování vody a ochrana ekosystémů, zmírnění následků přírodních katastrof a snížení rizika  pronikn utí solného roztoku do ústí řek. V této oblasti se take angažují mezinárodní instituce jako je Africká rozvojová banka a Světová banka, které financují dlouhodobé programy na zajištění dostupnosti pitné  vody v chudých venkovských oblastech.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství (cca 30 % HDP). Intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Převážná většina zemědělské činnosti je vykonávána ze strany venkovských farmářů, kteří pracují manuálně či pomocí dobytka a nemají v převážné většině finanční prostředky na nákup nové technologie. Zájmem vlády je proto přilákat zahraniční investory, kteří by investovali či mezinárodní instituce, které pro­ střednictvím svých projektů by mohly rozvíjet dané činnosti. Prioritními oblastmi pro Mosambik jsou chov drůbeže na maso a na vejce, pěstování tropických plodin (říká se, že Mosambik má v této oblasti největší potenciál ze všech zemí SADC), chov hovězího dobytka a pěstování rýže.Na tyto  prioritní projekty je stát ochoten poskytnou půdu  zdarma a dále zajistit nulové  clo a vrácení daní.  Před konečným rozhodnutím o uskutečnění investice je také zásadní prozkoumat, zda v daném místě nehrozí záplavy či se často nemění klimatické podmínky.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní všeobecný veletrh FACIM se koná od 25. srpna do 1. září 2019 v Maputu (webové stránky veletrhu aktuálně nefugují)

Adresa:

FACIM – Feira Agro-Pecuaria, Comercial e Industrial de Mocambique
Av. 10 de Novembro, n°25
Maputo
Mozambique
Tel: +258 21 427 151

Ostatní konference či sektorové akce se konají nahodile, každý rok se to může měnit.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem