Mosambik: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz zboží (fob)

7952

6577

5610

5183,4

6 168,7

6 798,7

Vývoz zboží (fob)

3916

3037

3315

4718,5

5 195,6

4 717,5

Obchodní bilance

-4035

-3540

-2294

-464,9

-973,1

-2 081,2

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/

Mosambický vývoz se v roce 2019 snížil, což bylo důsledkem propadu světových cen nerostných surovin (zejména uhlí). Naopak dovoz se zvýšil, a to mělo vliv i na zvýšení schodku obchodní bilance -2 081 mil. USD. 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním vývozním partnerem Mosambiku byla v roce 2019 EU (900,1 mil. USD – z EU nejvíce Belgie, Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Polsko), dále Jihoafrická republika (890 mil. USD), Indie (803,6 mil. USD), Čína (323,8 mil. USD), UK (220,2 mil. USD), Singapour (168,1 mil. USD), Hong Kong (115,1 mil. USD), Japonsko (101,8 mil. USD), USA (83 mil. USD),  Spojené arabské emiráty (74,2 mil. USD) a Brazílie (59,5 mil. USD).  Oproti předchozímu roku se zvýšil vývoz do JAR a do EU. 

Hlavním dovozcem do Mosambiku byla v roce 2019 tradičně Jihoafrická republika (1935,7 mil. USD), následována EU (900,1 mil. USD – z EU nejvíce Portugalsko (244,9 mil. USD), Nizozemsko (135,5 mil. USD) a Německo (116,1 mil. USD), Čína (783,2 mil. USD), Spojené arabské emiráty (551,8 mil. USD), Singapour (468 mil. USD), Indie (421 mil. USD), Japonsko (216,5 mil. USD), USA (188,6 mil. USD) a Thajsko (112,6 mil. USD).

Postavení Mosambiku k EU je stále významné a podíl neustále roste. 

 

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývozní komodity: největší podíl produkty těžebního průmyslu (1974,6 mil. USD) a z toho nejvíce černé uhlí (1257,3 mil. USD), těžké písky (321,7 mil. USD), zemní plyn (273,7 mil. USD), rubíny, safíry a smaragdy (121,9 mil. USD),dále produkty transformačního průmyslu (1282 mil. USD) a z toho hliníkové tyče (990,6 mil. USD), hliníkové kabely (105,2 mil. USD), cukr (84,6 mil. USD); elektrická energie (435,2 mil. USD); zemědělské produkty (30,5 mil. USD) a z toho nejvíce tabák (230,4 mil. USD), zelenina (82,2 mil. USD), ovoce (42,9 mil. USD), bavlna (36,1 mil. USD) a kešu oříšky (30,3 mil. USD).

 

Dovoz produkty: nejvíce polotovary či meziprodukty (2773,2 mil.USD) – z toho nejvíce palivo (871,1 mil. USD), hliník (693,1 mil. USD) a stavební materiál (578 mil. USD), dále spotřební produkty (1621,5 mil. USD) – z toho nejvíce automobily (378,4 mil. USD), léky (229,5 mil. USD), rýže (218,5 mil. USD), obilí (180,3 mil. USD) a potravinářský olej (175,1 mil. USD); kapitálové produkty (1365,5 mil. USD) – z toho nejvíce stroje (1309 mil. USD).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Mosambiku se nachází dva typy ekonomických zón, které nabízejí daňové a nedaňové výhody jak pro zahraniční tak i pro domácí investory. V prvé řadě se jedná o Speciální ekonomické zóny (SEZ) a dále o Průmyslové zóny volného obchodu (IFTZ).

Speciální ekonomické zóny (SEZ) jsou určené pro všeobecnou ekonomickou aktivitu, zeměpisně vymezené a podléhají speciálnímu celnímu režimu. Zboží, které do tohoto režimu vstoupí, může být upraveno, doplněno či jiným způsobem zpracováno a opouští zónu opět bez žádných celních poplatků či daní. Investoři, kteří mají zájem o investování v této zóně, musí vyvézt až 70 % svých produktů. Z pohledu daní tato zóna nabízí vyjímku z povinnosti platit korporární daň během prvních tří let, následuje snížení korporátní daně o 50 % v období od 4. do 10. roku podnikání a poté je snížení daně jen o 25 % na období od 11. do 15. roku. Speciální ekonomická zóna slouží pro přilákání a podporu soukromých investic v Mosambiku.

Průmyslové zóny volného obchodu (IFTZ) se nacházejí ve vybraných regionech s cílem rozvinout průmyslovou aktivitu a postavit k tomu příslušnou infrastrukturu. Vztahují se na ně výraznější daňové výhody, kdy během prvních 10 let podnikání platí výjimka z povinnosti platit korporátní daň, následně od 11. do 15. roku platí jen 50 % korporátní daně a poté až do konce svého podnikání se na investory vztahuje snížení o 25 % z korporátní daně. Celní sazby jsou osvobozeny při dovozu materiálu, strojů pro výkon své činnosti a u produktů, které souvisejí s jejich výrobou. Dále mají investoři výhodu při nákupu produktů v Mosambiku, protože jsou osvobozeny od povinnosti platit DPH (VAT).

Aby mohli investoři působit v uvedených zónách, musí požádat o speciální licenci za pomoci agentury na podporu vývozu a investic Mosambiku – APIEX

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

PZI (mil. USD)

4033,7

3093,4

2293,1

2692,3

2211,7

podíl PZI na HDP (%)

27,2

27,4

18,08 18,4 15,7

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, www.bancomoc.mz

Zahraniční investice hrají v mosambické ekonomice klíčovou roli. V letech 2010 – 2013 nejvíce zahraničních investic směřovalo do průzkumu a těžby uhlí, zemního plynu a ropy. S odstupem následovaly investice do rozvoje dopravní infrastruktury, průmyslu, zemědělství (zejména zpracování tabáku a oříšků kešu), telekomunikací, turistiky, stavebnictví (včetně výstavby kancelářských budov i bytů) a bankovního sektoru.

Aktuálně investice směřují zejména do těžebního a ropného průmyslu (výstavba stanic na zkapalněný plyn (1 112 mil. USD). dopravy/dodávky (365,8 mil. USD), finančních služeb (126,6 mil. USD) a transformačního průmyslu (152,8 mil. USD). V roce 2018 a 2019 došlo ke dvěma významným rozhodnutím o PZI do projektů týkající se zemního plynu v hodnotě 20 mld. USD.  

Země, co nejvíce investují v Mosambiku: JAR 614,5 mil. USD, Spojené arabské emiráty 979,8 mil. USD, USA 126,9 mil. USD, Itálie 288 mil. USD, Nizozemsko 898,6 mil. USD a Čína 42,2 mil.USD.

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima v Mosambiku prochází neustálým vývojem a v současné době je spíše omezené kvůli dluhové krizi státu. Stát je nicméně velmi otevřen investicím a to napříč všemi sektory. Mosambik je konkurenceschopný, má rostoucí bankovní sektor a relativně stabilní finanční trh oproti ostatním zemím v regionu. Pro Mosambik je velmi významný obchod, je poměrně liberální a upřednostňuje investice, které zahrnují tzv. local content (nyní povinně v těžebním a ropném průmyslu) a počítají i s vývozem vyprodukovaných produktů.   

Mosambický investiční zákon č. 3/93 byl přijat 24. 6. 1993 a upravuje jak zahraniční, tak i domácí investice. Během následujícího období došlo k určitým úpravám v zákonu, které shrnuje vyhláška č. 43/2009 ze srpna 2009 a stanovila tedy nové předpisy pro investiční zákon. V dubnu 2017 pak vznikla agentura na podporu investic a rozvoj vývozu APIEX (Agência para Promoção de Investimentos e Exportações), která tak nahradila dřívější CPI, GAZEDU a IPEX. Tato agentura také koordinuje činnost firem investujících ve speciálních ekonomických zónách a v průmyslových zónách volného obchodu.

Mosambická vláda si od přílivu zahraničních investic slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikace vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních míst. Vláda v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. budování infrastruktury, zemědělství a potravinářského průmyslu, důlního, ropného a plynárenského průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu, služeb a výroby elektrické energie.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována (respektována jsou v městských oblastech, systém na venkově je neprůhledný). Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, ochrany zdraví a veřejného pořádku a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. V posledních letech jsou např. vykupovány pozemky pro budování nových páteřních komunikací. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. S výjimkou sektoru těžby nerostných surovin (včetně ropy a plynu – uplatňován tzv. local content), zakládání cestovních kanceláří (majoritní podíl ve vlastnictví firmy musí mít mosambický občan), PPP projektů (zejména stavební činnosti – uplatňovana specifická pravidla zahrnující speciální licence, min. délku působení firmy v Mosambiku a majoritní podíl mosambických občanů na vlastnictví firmy) a působení firem ve speciálních ekonomických zónách (85% zboží musí jít na vývoz), neexistují pro zahraniční investory další omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce, nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 50 let. Pokud firma vyváží, musí platba proběhnout na účet v Mosambiku a 50% tržeb v cizí měně musí být vyměněno na meticaly.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést na jinou osobu, se svolením centrální banky mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost, médií a tzv. mega-projektů neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu (u mega-projektů je požadována 5 – 20 % kapitálová účast místního subjektu).

Přes výše řečené se investor v Mosambiku potýká s řadou problémů. Jedním z nich je jazyková bariéra (úřední řečí je portugalština). Dalšími jsou komplikované a pomalé byrokratické postupy (např. proclení zboží nebo založení firmy), korupce, stále ještě nedostatečná infrastruktura (zejména mimo velká města), nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vysoké dopravní náklady.

 

rok

místo,  index

TI index korupce

2019

146 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2020

160 (ze 180)

World Bank Doing Business

2020

138 (ze 190)

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem