Mosambik: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jde o trh charakterizovaný nízkou kupní silou většiny obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické, čínské či indické zboží. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADC a mít v místě své zástoupení.

Stejně jako na jiných afrických trzích platí, že zákazníci hledají zejména cenově velmi dostupné výrobky s minimálními nároky na údržbu a s vysokou robustností. Vzhledem k existenci početně jen velmi slabé (ale rychle rostoucí) střední třídy se ze spotřebního zboží na trhu nejlépe daří na jedné straně velmi laciné produkci, na druhé straně luxusním, jakostním výrobkům, byť v omezeném množství. Kvalita záručních a pozáručních služeb hraje při výběru zboží stále relativně malou roli.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Čeští exportéři při rozhodování o vstup na mosambický trh musí zohlednit hned několik faktorů.

Charakteristiky Mosambiku:

 • nízká kupní síla – střední třída zatím roste velmi pomalu;
 • zájem spíše o levné a jednoduché produkty (u spotřebního zboží převaha produktů z JAR, Číny a Indie);
 • u státních projektů je potřeba počítat s problémy týkající se plateb a nabídnout flexibilní platební podmínky (Mosambik bojuje s dluhovou krizí);
 • nezbytná znalost portugalštiny, jen v omezené míře Mosambičani ovládají angličtinu (angličtina spíše u zahraničních firem);
 • potřeba si zajistit své zastoupení v místě či nalezení spolehlivého distributora/agenta – buď přímo v Mosambiku nebo alespoň v JAR;
 • kulturní specifika (viz kapitola 6.8);
 • zastaralá infrastruktura pro pohyb zboží v rámci země.

Zboží je do Mosambiku dováženo přes přístavy v Maputu, Beiře nebo Nacala, případně přes JAR

Zboží denní potřeby je na venkově většinou prodáváno v malých obchodech a na trzích, kterých je velké množství nebo přímo na ulici. Obchody a supermarkety existují pouze ve velkých městech. Přímý osobní styk s klientem a cena je základním předpokladem prodejního úspěchu. Spotřební zboží je na místním trhu možné uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají své distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce. Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a cla alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. 

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního agenta nebo distributora znalého jazyka a místních obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi smluv zakládající určitou formu provize „ad hoc“ nebo na dlouhodobém smluvním základě. Nejvhodnější pro dodavatele je nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru. Při větších objemech lze uvažovat o otevření prodejního zastoupení či pobočky. Velmi se osvědčují „joint-ventures“ mezi domácími odběrateli a zahraničními dodavateli. Pro jakýkoliv větší případ je zásadní, aby měl místní zástupce velmi dobré kontakty na místní administrativu. Vždy je nutné důkladné prověření partnera (due dilligence). Pro základní prověření partnera lze zkontaktovat ZÚ Pretoria či honorárního konzula v Mosambiku.

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod je v současné době liberalizován, dovoz je však stále vázán na udělenou dovozní licenci vydávanou mosambickým Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kromě celních sazeb neexistují žádné další administrativní překážky mající za cíl omezení dovozů. Mosambik neuplatňuje systém dovozních kvót, netarifní překážkou dovozů je komplikovaný a pomalý proces proclení. Dovozní cla se pohybují v rozmezí 0–20 %, podle typu dováženého zboží (přehled celních sazeb podle jednotlivých HS kódů viz. Pauta Aduaneira – k dispozici jen v portugalšitně). Dovoz surovin a primárního výrobního zařízení bývá od cla osvobozen, spotřební zboží je zatíženo 20 % clem (mj. potraviny). VAT je 17%. Na vybrané „luxusní“ zboží (cukr, ošacení, alkoholické nápoje, tabák atd) se vtahuje spotřební daň. Zboží určené pro „Zvláštní ekonomickou zónu“ jsou od cla osvobozeny (viz rovněž kapitola 1.7). Mosambik je členem Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), v jehož rámci byl ustaven preferenční obchodní režim. Mimoafričtí dovozci tedy mohou u mnoha komodit narážet na výraznou konkurenci zejména jihoafrických produktů.

Český vývozce musí dovozci dodat faktury pokud možno v portugalštině nebo angličtině s podrobným popisem zboží. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží vydané průmyslovou a obchodní komorou v zemi původu, lodní nákladový list (Bill of Lading), nebo letecký nákladový list (Air Waybill) a balící listy (Packing List). Při dovozu masa, mouky, stolního oleje, cementu, výrobků chemického a farmaceutického průmyslu, pneumaik a vozidel (i ojetých) je povinná pre-shipment inspekce, kterou pro mosambickou vládu provádí společnost Intertek. http://www.intertek.com/. Dovoz živých zvířat vyžaduje veterinární potvrzení, při dovozu potravin a materiálů živočišného či rostlinného původu je vyžadováno potvrzení o nezávadnosti.

Zakázán je dovoz zboží s falešným označením původu, padělků, pornografie a zboží pohoršujícího mravy, zdraví škodlivých léků a potravin, alkoholických nápojů se zdraví škodlivými příchutěmi, drog, plynů zakázaných Motrealským protokolem (halogeny) a vozidel s levostranným řízením dovezených pro komerční účely. Speciální povolení je třeba mít při dovozu léčiv, zbraní a munice a výbušnin.

Při dovozu potravin a léků je třeba, aby zboží mělo podrobný popis (včetně složení) a návod v portugalštině.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

4 typy společností v Mosambiku:

 • Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada („SARL“) – kombinace akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným; musí mít alespoň 10 akcionárů a není stanoven minimální kapitál, uzavírají se na velké investiční projekty
 • Sociedade Por Quotas („SQ“ nebo „Limitada“) – podobná společnosti s ručením omezeným, musí mít min. 2 společníky a základní kapitál je stanoven na 1,5 mil. mosambických metikalů, uzavírají se na malé a střední projekty
 • Sociedade em Comandita – podobná české komanditní společnosti
 • Sociedade em Nome Colectivo – podobná české veřejné obchodní společnosti

Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená českým notářem v portugalštině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie pasu nebo OP, v případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem). Základní jmění se vloží na účet v bance. Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců. Podpůrné dokumenty je třeba opatřit úředním překladem do portugalštiny.

Dokumenty se v Mosambiku obvykle sepisují portugalsky. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku (Registro das Entidades Legais) je nutné předložit zápis z ustavující schůze statutárního orgánu (představenstva) ověřený notářem, doklad o založení zvláštního bankovního účtu, na nějž byl složen základní kapitál, dále stanovy společnosti a ověřené doklady totožnosti vlastníků (u cizinců povolení k pobytu). Předem musí být rezervováno obchodní jméno společnosti.

Po dokončení zápisu do obchodního rejstříku se vyžaduje registrace společnosti na finančním úřadě, na jejímž základě je přidělováno daňové identifikační číslo (NUIT). Doporučujeme zakládat firmu pomocí místního právníka se znalostí jazyka a mosambického/portugalského obchodního práva.

Více podrobností k založení společnosti je možné získat také v aktuální vydání Doing Business 2020 pro Mosambik.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k neexistujícímu povědomí mosambických spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu (doporučujeme ji v koordinaci s dovozcem svěřit místní maketingové firmě), v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: deníky Noticias, O País, týdeník Domingos či soukromé týdeníky Savana a Demos. Za nejúčinnější formu propagace výrobku je považována televizní reklama, její dopad je však omezen jen na městské obyvatelstvo. V Mosambiku vysílají dvě místní televizní stanice – státem vlastněná TVM a soukromá STV. Dostupné je rovněž vysílání portugalské stanice Radio Televisao de Portugal a brazilské stanice Miramar. Kromě státního rozhlasu Radio Moçambique vysílá v Mosambiku ještě několik soukromých stanic, většinou však pokrývajících jen velké aglomerace. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu.

Nejvýznamnější veletrh je mezinárodní všeobecný veletrh FACIM, který se koná každý rok v srpnovém termínu – viz kapitola 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Mosambiku registrovat.

Mosambik je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy o ochaně průmyslových práv. Jako člen WTO je Mosambik signatářem dohody TRIPS. Mosambik je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization).

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích a navzdory přijatým zákonům na ochranu duševního vlastnictví bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků, ošacení atd.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné tendry se řídí Deklarací č. 57/2005, která vstoupila v platnost v listopadu 2006. Tendry jsou publikovány v denním tisku (zejména v novinách Noticias) a na portálu http://www.concursos.co.mz/, případně webových stránkách jednotlivých úřadů. Mosambik zatím nepracuje s elektronickým systémem veřejných zakázek. Tendry vypisované mezinárodními donory (včetně EU) jsou k dispozici online na jejich webových stránkách – viz kapitola 3. 3. k tendrům v EU.

Subjekt s většinovou účastí mosambického kapitálu mívá konkurenční výhodu. V Mosambiku hrají kontakty velkou roli, do soutěže o větší tendry nelze vstoupit bez přípravy a průzkumu terénu, znalostí místní konkurence a poměrů. Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným předběžným lobováním na příslušných centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

Tendry státních institucí vyžadující často reakce jen v portugalštině formou oficiálního dopisu, dodávky jsou prováděny jen v místní měně (metikalech) a v některých případech jsou vyžadovýny i bankovní záruky vydané mosambickými bankami.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Mosambik je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a přistoupil ke konvenci o uznávání mezinárodních arbitrážních rozhodnutí (New York Convention) a je členem Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID). Rozhodnutí cizích soudů a arbitráží (po posouzení a schválení nejvyšším soudem) uznává. Obchodní spory v Mosambiku řeší obchodní soudy, soudní řízení je velmi pomalé a vynutitelnost práva je velmi obtížná a zdlouhavá. Navíc je vždy třeba plné znalosti mosambického práva a procedurálních zvyklostí.  V roce 1999 byl přijat zákon 11/99 o arbitráži, který umožňuje arbitrážní řízení u Centra pro arbitráž, usmíření a zprostředkování (CACM). 

S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání.

I v Mosambiku má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů, je vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů.

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Mosambik.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost, je nutné plánovat časovou rezervu. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály) a kravatě, konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní a jiné oficiální styky svou formou většinou následují portugalský model, přesto je obchodní atmosféra oproti Evropě méně formální.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z bariér obchodních styků. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání kontraktů zásadní.

Oficiálním jazykem země je sice portugalština, ale jako druhý jazyk ji ovládá jen 40-50 % mosambické populace, rodným jazykem je pak pouze u 10 % obyvatel.  V zemi se hovoří řadou místních regionálních jazyků. Hlavními z nich jsou makua, sena, ndau, tsonga (šangán – jazyk rozšířený též v severní části JAR a jižním Zimbabwe), při severní hranici s Tanzanii též svahilština. Angličtinu ovládá procentuálně velmi malá část obyvatel (zejména v hlavním městě a příhraničních oblastech), v obchodním styku se ale s ní většinou dá domluvit díky velkému zastoupení zahraničních společností. Gramotných je 70 % mužů a 43 % žen.

Státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • 3. únor Den hrdinů
 • 7. duben Den mosambických žen
 • 1. květen Svátek práce
 • 25. červenec Den nezávislosti (státní svátek)
 • 7. září Den mírové dohody z Lusaky
 • 25. září Den ozbrojených sil
 • 4. říjen Den míru a národního usmíření
 • 10. listopad Den hl. města Maputo (regionální svátek)
 • 25. prosinec Vánoce
 • 26. prosinec Vánoce

Připadne-li svátek na neděli, je pak zpravidla volno v pondělí.

Pracovní doba je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:30 s přestávkou mezi 12:30 a 14:00.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Doklady

Cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Mosambiku.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

Mosambické vízum lze obdržet na kterémkoli zastupitelském úřadě Mosambiku. Byly však zaznamenány případy, kdy byly na některých afrických zastupitelských úřadech od českých občanů vyžadovány neúměrně vysoké finanční záruky. Doporučuje se proto zajištění víz na Velvyslanectví Mosambiku v Berlíně, konzulárně příslušném pro ČR:

Botschaft von Mosambik Strom Strasse 47 10551 Berlín tel.: +49 30 39876500 fax: +49 30 39876503, http://www.embassy-of-mozambique.de/

Na Velvyslanectví Mosambiku v Berlíně jsou poplatky za vízum pro jednorázový vstup s platností do třiceti dnů stanoveny na 30 EUR, za vízum pro jednorázový vstup s platností do šedesáti dnů 40 EUR, za vízum pro jednorázový vstup s platností do devadesáti dnů 50 EUR a za vízum pro vícenásobný vstup s platností do devadesáti dnů 60 EUR. Žadatel musí vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Mosambiku, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Od začátku roku 2017 platí možnost obdržení víza pro turisty cestující do Mosambiku na Mezinárodním letišti v Maputu bez nutnosti žádat o vízum přes Velvyslanectví Mosambiku. Takto vydané vízum platí na 30 dní pro 2 vstupy a jeho cena je 50 USD (či ekvivalentní částka v randech či meticalech).

Podmínky cestování do teritoria

Mosambik je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí, i zde je však třeba dbát obecných zásad bezpečnosti (nenosit viditelně cenné předměty, vysoké částky peněz, v noci se vyhýbat lidovým čtvrtím, v místech se zvýšenou koncentrací lidí zvýšit pozornost). Je registrován nárůst počtu únosů podnikatelů dlouhodobě usazených v Mosambiku s cílem vymáhání výkupného. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a krádeže. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Politická jednání a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

V současné době se díky občasným ozbrojeným srážkám mezi příslušníky ozbrojených složek a patyzány RENAMO nedoporučuje cestovat do středních a severních částí Mosambiku (provincie Tete, Manica, Sofala, Zambezia). Navíc v severní provincii Cabo Delgado probíhají teroristické útoky ISIL na místní obyvatelstvo a úřady.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Z Evropy existuje pouze jeden přímý spoj do Mosambiku a to přes Lisabon. Je možné rovněž použít spoje s přestupem v Johannesburgu (Durbanu, Kapskám Městě), Dubaji, Nairobi, Addis Ababě, Dar-Es Salaamu, Harare nebo Luandě. Vnitrostátní leteckou přepravu a spojení se sousedními státy obstarávají Mozambické aerolinie (LAM).

Při cestování automobilem je třeba vlastnit mezinárodní řidičský průkaz. Jezdí se vlevo. Přijíždí-li cestovatel do Mosambiku autem registrovaným v cizí zemi, je na hranicích vyžadováno zaplacení poplatku za povinné ručení. Síť ubytovacích zařízení i čerpacích stanic je řídká a cestovatelům se doporučuje na delších trasách předzásobení. Maputo je spojeno s JAR kvalitní silnicí, na které se platí mýtné, postupně se též zvyšuje kvalita hlavního silničního tahu EN1 spojujícího Maputo se středo- a severomosambickými provinciemi.

Vážné nehody, napadení či újmu na zdraví doporučujeme bezprostředně oznámit honorárnímu konzulovi ČR v Maputu a požádat o kvalifikovanou radu v otázce dalšího postupu.

Před cestou do Mosambiku by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře – specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Cestovatelé mířící do Mosambiku nemusí mít očkování proti žluté zimnici, povinné je jen v případě předchozího cestování do zemí s výskytem žluté zimnice (např. Angola, Tanzánie a další). V Mosambiku je rozšířená malárie a hojně také AIDS.

Občanům ČR se před cestou doporučuje dobrovolná registrace v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní trh je rigidní a je považován za překážku v podnikání. Mosambická vláda upřednostňuje, aby zahraniční firmy vyškolily a zaměstnaly místní síly. Zahraniční pracovník může být zaměstnán, pouze pokud prokáže potřebnou profesní kvalifikaci a na obsazované místo není možné nalézt občana Mozambiku s vyžadovanou kvalifikací. Zákonná úprava z roku 1999 stanovila limity na počet v Mosambiku zaměstnaných cizinců v závislosti na velikosti firmy (již při vyjednávání o investici musí být specifikováno, kolik místních a kolik zahraničních pracovníků bude firma zaměstnávat. Standarní kvóty jsou: malé společnosti (do 10 zaměstnanců – 10%,  středně velké společnosti (do 100 zaměstnanců) – 8%,  velké společnosti 5%. Těžební a ropné firmy mají zvýšené kvóty. Investoři si však v případě nové přímé zahraniční investice (zejména ve speciálních ekonomických zónách) mohou dohodnout zvýhodněné podmínky.

Zaměstnání zahraničních pracovníků (včetně managementu) podléhá schválení ministerstvem práce. Až poté může pracovník zažádat o pracovní povolení/ID (DIRE), které vydává ministerstvo vnitra (imigrační úřad). Proces je velmi zdlouhavý, DIRE se vydává na 1 rok a rovněž jeho obnovení velmi nesnadné.

Zaměstnávání se řídí zákoníkem práce č. 23/2007 ze srpna 2007. Velmi silně chrání práva zaměstnanců (m.j. zakotvuje právo na kolektivní vyjednávání, způsob řešení pracovních sporů, zavádí kolektivní smlouvy, podmínky práce žen a mladistvých, povinnost ochrany zdraví, minimální mzdu, stanovuje sociální odvody zaměstnavatelů, dovolenou i pokuty za porušení zákona atd). Výše minimálních měsíčních mezd závisí na konkrétním oboru, každý rok se mění a pohybují mezi 74USD (zemědělství), 110 USD (průmysl a služby) až po 195 USD (těžební a ropný sektor).

U všech zaměstnanců platí povinnost registrace v Národním systému sociálního zabezpečení a placení odvodů ve výši 7 % hrubé mzdy (4 % platí zaměstnavatel, 3 % zaměstnanec).

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu s možností evakuace do ČR nebo do JAR.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech (viz kapitola 7.3).

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem